ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ สพป.หนองคาย เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤติยา  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษฎา  ชัยมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิตประถม
3
เด็กชายกล้าณรงค์  พรมภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิตประถม
4
เด็กชายกิตติพัฒน์  รอดชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจรีรัตน์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูติอัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชญานิศ  โคตรโม้
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
8
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงนภาพร  กรมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิตประถม
11
เด็กหญิงภัทรตรีญา  ซุ้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
12
เด็กชายภานุวัฒน์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายเมธพนธ์  ธิมาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงวรรณพร  พรมโยธิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิตประถม
15
เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
16
เด็กชายสถิระ  คนยง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
17
เด็กชายสนธยา  คำสา
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
คณิตประถม
18
เด็กหญิงอนุตรา  มหาไชย
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายอเล็ก  วรภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญทน
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ สพป.หนองคาย เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กชายกฤษณะ  เจียไธสง
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกันธิมา  ภูมิชูชิต
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงขนิษฐา  ล่ำสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงจิตราภรณ์  กังวาล
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายชุติมัน  สีอัดชา
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายฑนวัฒน์  ฝอยทอง
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายณัฐพงศ์  ละห้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์พึ่ง
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงนภายุ  จันตะประเทศ
ม.3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงนรินทิพย์  หนูซึม
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงนันทนา  ตุลามาตร
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงน้ำฝน  มะลิซ้อน
ม.3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงนิภาพร  กุลศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงบุญฑิรา  ลีระบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายมนตรี  นันทะเสนา
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายรักศักดิ์  จรอนนท์
ม.3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงรัตนา  โพธิ์เลิง
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงวรัญญา  ชารีวงค์
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายวัฒนา  หัดโนนตุ่น
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายศุภฤกษ์  พวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายสมาร์ช  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายสุทธิพงศ์  จำรัสจิตร
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงสุนิษา  กาบบัว
ม.2
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายสุรเดช  จรัญเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงอนุษรา  ยางศรี
ม.3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงอภิสรา  สุขโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงอรนภา  สุวรักษ์
ม.3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงอัคณา  ทองเหง้า
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงอาริญา  สุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงอารียา  ทีนารัตน์
ม.3
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายอุดมศักดิ์  โคตรงาม
ม.2
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ สพป.หนองคาย เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
52
เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงกรกนก  กุลเทียนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกริชชนะ  ลาภไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
55
เด็กชายกฤษฎา  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  อุ่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงขนิษฐา  ล่ำสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
วิทย์ประถม
58
เด็กชายจรัสพงษ์  มีธรรมแก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงชุติมา  ทองภูมิเดือน
ป.4
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงชุติมา  พวงพันธ์
ป.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
61
เด็กชายณภัทร  ดวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
62
เด็กชายณภัทร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงณภัทรณัฐนันท์  กองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
64
เด็กชายณัฐพล  ผดุงพวก
ป.4
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงณัฐริกา  ชาวยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
66
เด็กชายทักษิณ  ภาระหันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงทักษิณา  ผ่าด่านแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงธนภัทร  แซ่เขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
69
เด็กชายธราเทพ  ขวัญสุข
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม
70
เด็กชายธวัชชัย  ผาละนัด
ป.5
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรามกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงธิดารัตน์  จันตาเขียว
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
74
เด็กชายธีรภัทร์  ตาลชัยสงค์
ป.4
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงนภัสกาญจน์  แซ่คู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงนรินธร  ธรรมวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
77
เด็กชายนัฐวุฒิ  ปะโคทัง
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงประภัสสร  สามัคคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงประภาภรณ์  วรคันธ์
ป.5
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงปรารถนา  ทองภูมิเดือน
ป.3
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
82
เด็กชายปรีชา  ทิวาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงปรียาณัฐ  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงปิยาพรรณ  ลาชะเลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงพรพรรณ  พัตรสิงห์
ป.5
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงพัชราภา  ไกรษี
ป.4
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 2

ณ สพป.หนองคาย เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
87
เด็กหญิงพัชริดา  ออระศรี
ป.4
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงพัชรินทร์  ก่ำเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงพิชญา  ปัญญาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงพิมลวรรณ  เคียนศรี
ป.5
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงพิมวดี  ศรีอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงภควดี  ภูงามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
93
เด็กชายยุทธการ  ดาขาว
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงรัตติญากรณ์  จรบุรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงรินลณี  ชินรักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เนื่องโคตะ
ป.5
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงวรรวิสา  ปุ่นนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมนัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
99
เด็กชายวสันต์  จันทะวงค์คำมี
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงวะลุนณีย์  อุดตะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงวิลาสินี  ระงับพยัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ
วิทย์ประถม
102
เด็กชายวิษณุ  ฤาชา
ป.5
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
วิทย์ประถม
103
เด็กชายศราวุฒิ  สมบัติจันทร์
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงศศิวิมล  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงศิริวิมล  วงษาโคตร
ป.4
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงษมาพร  ภูดวงดาษ
ป.4
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
108
เด็กชายสมพงษ์  เป็นรัมย์
ป.5
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
109
เด็กชายสิทธิชัย  สีหาทน
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงสุกัญญา  ยศอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงสุภารัตน์  เกษร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงสุรีลักษณ์  นะพะวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงอนุธิดา  จุนกระโทก
ป.4
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงอรณิช  คำเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงอรพิมล  บูชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงอารยา  ราชบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ราชสังข์
ป.6
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงอุษณีย์  บุญน่วม
ป.6
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
วิทย์ประถม