ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 711 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกอร  ต.เทียนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติมา  ประเสริฐไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกวินธิดา  รัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
5
เด็กชายกัลป์ชัย  เดชะคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยากร  เหง้าพรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภูตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติพงษ์  นันทะเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
9
เด็กชายคณิตศร  วิปัดทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิรภิญญา  จูมพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
13
เด็กชายเจษฎา  เถกิงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
14
เด็กชายชนกันต์  ผาสุข
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
15
เด็กชายชนาธิป  รัตน์รองใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงช่อผกา  คำจันวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
18
เด็กชายชินวิวัฒน์  ทองเทือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณภกช  เทพแพงตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
20
เด็กชายณภัทร  คามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณภัทรภรณ์  ลีลาส
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณมิตตา  พระสลัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัชชา  อินทนาม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐกานต์  วีระคุณาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐสินี  ภัคพลธนาศักดิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงดาราภิรมย์  ฉัตรชมชื่น
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
27
เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงดิษฐกุลพร  ปัดถามัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงดุลยรัก  นามศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
30
เด็กชายเดชาธร  ปานมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงทิราภรณ์  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
32
เด็กชายธนพัฒน์  คงทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธมลวรรณ  สีกะมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
34
เด็กชายธีรภัทร์  เทียมสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนภัสพร  พิมพ์โคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 712 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนริศรา  แสนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนฤพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนันทกานต์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
39
เด็กชายนันทพงษ์  อนันตพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงบุญสิตา  จันทธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปฏิพร  จิประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปิยาภัสร์  รัตนะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปุณณานันท์  ชุมวงค์
ป.6
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายพงศกร  ศรีผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพรทิพา  สีหานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์เหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงพัสวีสรวง  ภูมิชัยบุญเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพาขวัญ  นิคมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพิชชา  จันทระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพิณนันท์  วณิชยาไพสิฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพุทธิมา  คำอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
54
เด็กชายภูดิษ  สหัชพงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงยุพารัตน์  เพ็ญกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงโยษิตา  โคตรชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงรัตมณี  สิทธิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
58
เด็กชายวงศกร  โปตะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวณิชชา  กรจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงวรัญญา  พานแก้วชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงวรางคณา  ดอกไม้พวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงวรารัตน์  อินมียืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
63
เด็กชายวริทธิ์  วามะเกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวิภาดา  หัสสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
65
เด็กชายศรัณย์  ณ หนองคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงศศิประภา  วงคะแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
67
เด็กชายศักดิพัฒน์  ขวัญกิจฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงศิรดา  ศรีวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงศิริภัสสร  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงศิโรมณี  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 713 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายสัตยา  เลพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสิรินภา  สมอรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงสิริยา  ศรีีวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
74
เด็กชายสุกฤษฎิ์  มโนมัยโรจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงสุดาทิพย์  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงสุทธิดา  สาคร
ป.6
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงสุราทิพย์  ขันตีสะพังหลวง
ป.6
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กชายสุริเยนต์  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
79
เด็กชายอดิศักดิ์  สีหานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คณิตประถม
80
เด็กชายอติวิชญ์  สุภัคชูกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 714 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรแก้ว
ม.1
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายจักรินทร์  เวียงฉิมมา
ม.1
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจารวี  ยางคำพะบุตร
ม.1
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจิรญา  คำเมืองคุณ
ม.2
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หาชารี
ม.2
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวชญานุตน์  บุตรโคตร
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
87
นายนครินทร์  คำสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวเบญจมาศ  วงษาบุตร
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงปฏิณญา  สุวัตร
ม.2
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงปิยะนุช  พุทธิรัก
ม.2
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวพรพรรณ  ใสสะอาด
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวพิชชากร  สร้างช้าง
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภูริศรี
ม.2
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
นางสาววรรณิศา  พิมพระ
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
95
นางสาววราพร  บุตรจันทร์
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
96
นายวัชรพล  บัวดัง
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงศสิตา  พรมหลวง
ม.1
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงสายธาร  อินจันทร์
ม.2
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวอรัญญา  อามาตย์คง
ม.3
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงอวัสฎา  จันทร์ลามุณี
ม.1
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 721 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
101
เด็กหญิงกมลเนตร  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกรพินธุ์  พุนานิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกวิสรา  ลาภภัทรนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
104
เด็กชายกษิดิ์เดช  เตียวศิริชัยสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
105
เด็กชายกันทรากร  สารพัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงจิราภรณ์  ตันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงชงภร  โภคทรัพย์อนันต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงชญาดา  พันธ์หมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงชนัดตา  พรหมหิตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
110
เด็กชายชนาธิป  พิลาคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
111
เด็กชายโชติทิวัตถ์  จิตต์ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงณภัทร  ทองชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
113
เด็กชายณัฐกานต์  อินทรพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
114
เด็กชายณัฐภูมิ  ขันทะยางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ถิ่นสุข
ป.6
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงดวงฤดี  ร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงดาหรา  ประเวนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
118
เด็กชายทายุต  สหัชพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงทิพานัน  น้อยตะริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
120
เด็กชายเทพบุตร  พระไตรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
121
เด็กชายธนโชติ  โนนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงธนสุดา  รัตนสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
123
เด็กชายธนิส  วงศ์นคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงธาริณี  ใสสะอาด
ป.6
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
วิทย์ประถม
125
เด็กชายธีรวัฒน์  คงตระกูลพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงนภัสสร  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
127
เด็กชายนฤเบศ  เงินโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงนิรบล  หล้าสรวย
ป.6
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงบุญธิตา  ใจร่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงเบญจมาศ  ติหะปัญญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงเบญจมาศ  พาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงปณิชา  ตังคะวัชระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงปรมาภรณ์  รัตนติสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงปรียภัทร์  กราบไกรแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 722 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงปรียาภรณ์  อนันตวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงปลายฟ้า  วงษ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงปาริชาติ  สุลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
139
เด็กชายปิยวัฒน์  ปินตาดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
140
เด็กชายพชรพงษ์  คุณธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงพนิดา  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงพรชนัน  แท่นหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงพรทิพย์  ริกำแง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงพรูมณฑล์  นาคสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงพัชรสุคณธ์  พินธุศิรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงพิชชาพร  วีรยาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงพิทยารัตน์  พลพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  กิติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงแพรวา  นิคมภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
151
เด็กชายภูริณัฐ  ต้นยวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
152
เด็กชายเมฆา  มาลาอุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
153
เด็กชายยศกร  มิตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
154
เด็กชายรชานนท์  จิตธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงรุจิรัตน์  จันทะมาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงลลิตา  จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงวรรณวิสา  โคตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงวรัญญา  โคตะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงวรากร  คล่องยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงวัลนภัส  รุ่งเรืองวรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
162
เด็กชายวุฒิชัย  รอดอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงศตกมล  เจริญรอย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
วิทย์ประถม
164
เด็กชายศุภชัย  ไชยนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
165
เด็กชายสิปปวิชญ์  ธรรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงสิรินทรา  กองใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงสิริยากร  เทพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงสุปรียา  สิงห์พริ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงอภิญญา  พลาปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
170
เด็กชายอภิวัฒน์  ทะวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองคาย เขต 1

ณ 723 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กหญิงอาทิตยากร  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงอินทราณี  นามรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงอุ้มบุญ  เลืองยวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
วิทย์ประถม