ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มโชคชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เหว่ารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัณฐิกา  สุขรอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
4
เด็กชายโกวิช  บุญเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
5
เด็กชายไกรวิชญ์  สุระ
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงครองขวัญ  แรงหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
7
เด็กชายเจษฎา  ประชุมฉลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชมพูนุท  เอ็นดู
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
9
เด็กชายเชิดชู  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฏฐิณี  แก้วปรัง
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
11
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดใสดี
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
12
เด็กชายณััฐภัทร  คำวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
13
เด็กชายเทพศักดิ์  เรืองสุขสุด
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
14
เด็กชายธนพงศ์  โพธ์ิศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงนันทิดา  เกิดกระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงนารีทิพย์  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
18
เด็กชายนิพนธ์  พันธ์พิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงปรรัตน์  สำราญใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
20
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
21
เด็กชายพงศ์สุริยัณ  หมายมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงพริตา  ยอดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงพริ้ม  ประชุมฉลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงพิมพิดา  มั่นยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงรสริน  เพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงลลิตา  ไชยเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
คณิตประถม
27
เด็กชายวรายุส  กษมานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงวิมล  สุดใสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
29
เด็กชายศราวุธ  ทองเชิด
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงศรุตา  เกนงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงสตรีภาพ  เมือน
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์เพียง
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงอาทิตยา  ก้าวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
34
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
35
เด็กชายกฤษฎา  ศรีจุดานุ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีสืบมา
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงดวงขวัญ  พันธ์เกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงทัศนีพร  พันธุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
39
เด็กชายเทิดศักดิ์  จุดาบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
40
เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
41
เด็กชายธนา  ประชุมฉลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงนันทนา  มัญจกาเภท
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
43
เด็กชายพลกฤต  แป้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงพัทธมน  อินทร์ศร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  ดีชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงพิมพร  คำลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
47
เด็กชายรัฐนันท์  ดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
48
เด็กชายวัชระ  ประชุมฉลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงวาสนา  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงศิรินทรา  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
51
เด็กชายสหพล  บุตรวุธ
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
52
เด็กชายสิทธิภาค  ระยาย้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงสุธาวัลย์  ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แผนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงหทัยภัทร  ปรักเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม
56
เด็กชายอดิศักดิ์  เชิดปรุ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงอรนิชา  หล่อนสิ่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงอัฐภิญญา  เพ็งบ้านซอด
ป.6
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
วิทย์ประถม