ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ช่วยเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  หม่อมสละ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรณิการ์  กวดไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตบุญ  มานา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษฏา  สร้อยประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกาญจน์สิรีย์  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมูลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุราฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
9
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงขนิษฐา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
11
เด็กชายเขมภูมิ  สร้อยจิตร
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจณิสตา  ชนามุยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจารุภา  พรมมุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
14
เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิราวรรณ  หลงชิน
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิราวัลย์  เรืองสัตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
17
เด็กชายฉลองชัย  โสรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชลธิชา  เตียวเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
19
เด็กชายชวัลวิทย์  อาวอร่ามรัศมิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
20
เด็กชายชัยนรินทร์  วิเศษสุด
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
21
เด็กชายเชิดทรงศักดิ์  โสรถาวร
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
22
เด็กชายญานิศา  บุญเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
23
เด็กชายฐาปนพงศ์  เกษไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัชญาภรณ์  พูนสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐกานต์  เอกวงษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐธิสา  แหลมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐพงษ์  เหลื่อมล้ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐพล  กลำชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐวุฒิ  ผุยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
30
เด็กชายณัตวุธ  กระแจะจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณิชานันท์  วิภูมิตสิตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงดรุณี  เมรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
34
เด็กชายเด่นภูมิ  มีโชค
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงทัตชญา  สุระสุข
ป.4
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงทัศนียภรณ์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงทิพย์เกสร  สติมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
38
เด็กชายธนกฤต  จิตรศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธนพรพรรณ  สุขจิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
40
เด็กชายธนพล  คำชนะชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
41
เด็กชายธนวัฒน์  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธนัญญา  ราชาอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
43
เด็กชายธเนศ  เกิดทาน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตรศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
45
เด็กชายธัชพล  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธัญชนก  นิแพง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธัญสมัย  กระการดี
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธิดา  เกิดสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธิดาพร  วันละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธิติยา  เมชบุตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
51
เด็กชายธิษณ์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรทัศน์  ศรีบู
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
53
เด็กชายธีรภัทร  สมรูป
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนพมาศ  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศรีคร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนภัสจิรา  สุวรรณลา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อนุศิริ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนภัสสรณ์  โสสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนภาพร  บุรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนฤมล  คำฤาชา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนฤมล  เพิ่มผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
62
เด็กชายนัฐพล  ทำนักสุข
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
63
เด็กชายนันทพงศ์  ยอดลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงบุษกร  นาคแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทนูจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
66
เด็กชายปฐมพงศ์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปนัดดา  อินทโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงประวีณา  ฐานเพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
69
เด็กชายปัณณทัต  จันทร์ประดับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปัณณพร  เค็ญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปัทมา  แสงจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
72
เด็กชายปิยะรัฐ  เมืองปากโยธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปุณยภา  นาคแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปุณิกา  หะสิตะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงไปรยา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงผกามาศ  เฟื่องเกษม
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
77
เด็กชายพงศ์ธวัช  กัลยา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพรนภา  มีพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพรพิมล  ลักขษร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพรลภัส  ทันกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพัชญธิดา  ทุมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพัชรมัย  หอมเนียม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพัธนันท์  บุญปก
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิชญา  ฉลาดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพิมพิกา  อินทร์สอน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
87
เด็กชายพีรเดช  ถาดทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
88
เด็กชายพีรภัทร์  โคตุทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
89
เด็กชายพุฒินันท์  รอบบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
90
เด็กชายพุฒิพงศ์  สานุสันติ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
91
เด็กชายพุฒิพงศ์  อุดเลิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงภควดี  โคตุทา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงภัทราพร  ลาล่องคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
94
เด็กชายภานุวัฒน์  เหมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
95
เด็กชายภูริพัฒน์  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
96
เด็กชายภูิริพัฒน์  อินทนิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
97
เด็กหญิงมนัสพร  คำโฮง
ป.4
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงเมสิณี  สติภา
ป.5
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงรติรัตน์  บุษบา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงรสิตา  ทำนักสุข
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
101
เด็กชายลาภศักดิ์  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวริสรา  เทพพล
ป.4
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
คณิตประถม
103
เด็กชายวัชรินทร์  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
104
เด็กชายวัฒนกิจ  อ่อนสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวิภารัตน์  มาลีหวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
107
เด็กชายวิริทธิ์พล  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
108
เด็กชายวิษณุ  ศรีเชียงสา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
109
เด็กชายวีร์ทิตย์  นาคกระแส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงศรุตา  ดีลำ้
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงศรุตา  มีโชค
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศิริวรรณวิษา  ชนะสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
114
เด็กชายศิลป์ชัย  สาละ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงศิลาชล  กุตะนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงศุภิสรา  มีผิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
117
เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
118
เด็กชายสิรวิชญ์  ทุมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
119
เด็กชายสิริกาญจน์  ลักษณวุธ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสุทธิญาดา  ศรีใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสุนารัตน์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงสุภิดา  เกตุโสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
คณิตประถม
123
เด็กชายสุรยุทธ  พรมหลวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอนันดา  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
คณิตประถม
125
เด็กชายอนันยศ  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอรชุลี  ตะโสรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
129
เด็กชายอิงค์อชิระ  วงษ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงุจุฬาลักษณ์  วงศ์เจริญสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
131
เด็กหญิงชมพูนุช  กระแสโท
ม.2
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชัญญานุช  สินโสภา
ม.1
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณัชชา  คุ้มโสระ
ม.1
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายณัชพล  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงดวงจันทร์  ไชยราช
ม.3
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงธิดาดง  วงศ์ศรีเขา
ม.3
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงนรีกานต์  นาคตา
ม.1
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายบันเทิง  จันทร์แดง
ม.2
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายประชิต  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายประสิทธิ์  อยู่เย็น
ม.3
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงพวงเพชร  กระแสโท
ม.3
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายพิสุทธิ์  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายวัชระ  ทองมา
ม.3
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายศตวรรษ  แผ่นทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงศศินา  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงศิริวิมล  สุระมณี
ม.2
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายศุภกิจ  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายสมพร  หลุมทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายสามารถ  หลุมทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงสายบัว  เกษแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงสุนันทา  สายรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงโสรยา  คงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายอนาวิล  นวลสุมา
ม.3
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงอภิชญา  อัฒจักร์
ม.1
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงอมราวดี  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงอรชุน  เสนาเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงอรยา  เกษแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
158
เด็กชายกรวิชญ์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกวินทรา  สังข์สาลี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
160
เด็กชายก่อฤกษ์  ภาชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยสีหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกัลยากร  เอกสันติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  สุขสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
164
เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
165
เด็กชายกิติพัฒน์  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกิมรั้ง  ประสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกิรนันท์  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกุลฉัตร  วงษ์วาสน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงขนิษฐา  ถาวรวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
171
เด็กชายจัตุพล  หลุมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจันทนา  กาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจิฎามาศ  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
174
เด็กชายจีระชัย  ศิริจีระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาภจิตร
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงจุฬารัตน์  อัตโยโค
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
178
เด็กชายเจนวิทย์  เชื้ออินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชญาดา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชญาดา  ช่วยชู
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงชญาดา  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงชมพูนุช  วันชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
183
เด็กชายชานันท์  โพธิ์จิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
184
เด็กชายฐานเศรษฐ์  เศรษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
185
เด็กชายณพงษ์  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณฤธร  สิมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณัฐชา  นาคแสง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฐธิยา  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณัฐสุภา  มีนาม
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณิชาภัทร  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงทิพย์ลดา  ผ่องใสสี
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายธรรมนูญ  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงธาริตา  กลองชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
194
เด็กชายธีรพงษ์  ขันขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
195
เด็กชายธีรพัตร  ขันขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
196
เด็กชายธีรภัทร์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
197
เด็กชายนพรัตน์  ครุฑสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
198
เด็กชายนราวิชญ์  เอกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงนฤมล  เชื้อชัย
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงนัชชา  เหลาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนันทิกา  เนือละออ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงนิตยา  กำจร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงนิลลดา  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงนิศารัตน์  สาธุการ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงบังอร  แข่งขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
206
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทรายทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงบุญญาดา  เลิศล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงบุญศิริ  ศิลประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายบูรพา  คงนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงประกายทิพย์  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงประภัสสรณ์  คำ้ชู
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปริฉัตร  กว้างขวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปวีณา  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงปาลิดา  แก้วแสง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปิยธิดา  สุรีย์ทำนา
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปิยะธิดา  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
218
เด็กชายปิยะราช  เมืองปากโยธา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  พูลสระคู
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงเปรมฤทัย  แสงล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายพงศกร  ดรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
222
เด็กชายพรชัย  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพรรณพัสสา  นาคกระแสร์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพฤกษา  กาทอง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพลอยชมภู  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพลอยญาดา  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพัทศิธร  อินทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
228
เด็กหญิงพิยดา  กำจร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
229
เด็กชายพิริยะ  หมื่นมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
230
เด็กชายพีรทัต  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
231
เด็กชายภรภพ  เมืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงภัคจิราพร  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
233
เด็กชายภัทรพล  คุณนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
234
เด็กชายภานุพงษ์  แก้วปุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
235
เด็กชายภานุวงศ์  สารสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
236
เด็กชายภานุวิชญ์  เสนามงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงภารวี  อังครุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
238
เด็กชายภูพิรัฐ  มีชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
239
เด็กชายภูมิศักดิ์  ศรีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
240
เด็กชายภูริช  สังข์สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงมาริษา  เบิกบาน
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงเมธาวี  พรหมลิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
243
เด็กชายรวิภาส  ศรีวรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงรัชนีกร  มัพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สารสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายฤทธิเดช  สอนรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงลลิตา  ผ่องพักตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงลักษณ์คนา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงวรรณภา  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงวรรณฤดี  ยอดลี
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
252
เด็กชายวัชรพล  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
253
เด็กชายวัฒนศิลป์  สิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
254
เด็กชายวันรัฐ  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงวิชญาดา  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
256
เด็กชายวิรัตน์  บุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงวีรีย์วัลย์  ขันโอฬาร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
258
เด็กชายวุฒธิชัย  ทองเทียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
259
เด็กชายศรีวุฒิกร  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงศศิกานต์  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงศศิธร  สังข์คีรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงศศิวิมล  รินอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กหญิงศิริกร  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงศิริกัญญา  ชัยศรีรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
265
เด็กชายศิริพงษ์  คำวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงศิริมา  สุขตาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงศุภกานต์  พรมเทศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
270
เด็กชายศุภสันต์  กลองชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายสรยุทธ  สุทธิสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
272
เด็กชายสรรพวิท  สุดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสรัลดา  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสลิดา  จันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
275
เด็กชายสหชาติ  วงสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
276
เด็กชายสัตยา  วงษ์วาสน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสิริกร  สอนสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสิรินทรา  คุตมาสูนย์
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสิริมนต์  นาคกระแสร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสุกัญญา  ชีวาจร
ป.5
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน (ชุมพลบุรี๒)
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงสุชาวดี  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
282
เด็กชายสุชีพ  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสุตาภัทร  กวดไธสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสุทธิชา  กำจร
ป.6
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสุนิสา  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสุพัชชา  เสามั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสุวิชญา  งามแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงหนูพิมพ์  บุุญสรรค์
ป.4
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงหิรัญญา  สมานมิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอนันธิตา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
291
เด็กชายอนุชา  พรรษา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอพัชชา  สืบนิสัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอรกานต์  ประดู่
ป.6
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอรชพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอรทัย  ทองลพ
ป.5
โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑)
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอรวรรณ  ชิณวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓)
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอริสรา  งามชื่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุรินทร์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กชายอัครพล  สุระสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอารียา  บังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
300
เด็กชายอิทธิพล  วันลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
วิทย์ประถม
301
เด็กชายอุทัย  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓)
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรีษะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง (โนนนารายณ์๒)
วิทย์ประถม