ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพียงเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกิรชาภา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
4
เด็กชายคีรีมาศ  ศรีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดลำพันบอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิตรานุช  พวงมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
6
เด็กชายชภัทรภูมิ  นพศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชลลดา  จันทะวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชวัลษิตาร์ต  คชกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
9
เด็กชายชาคร  เฉิดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
10
เด็กชายชาคริต  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงโชติมา  ล้อมลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐิติณัฐดา  แสนสุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณัฏฐากร  พวงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฐชยา  สดคมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณัฐฌา  ข้องหลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
18
เด็กชายธนกร  จักรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
19
เด็กชายธนกฤต  เจริญกาลัญญูตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
20
เด็กชายธนกฤต  เทพสถิตย์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
21
เด็กชายธนภัทร  ต้วมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
22
เด็กชายธนวัฒน์  นาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์พันตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
24
เด็กชายธราเทพ  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงธัญธรณมาศ  ปลาปูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธาราภรณ์  ทองเหม
ป.6
โรงเรียนวัดลำพันบอง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนงนภัส  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงนภัสสร  เอกพินิจพิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนะเมติ  กิริวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงปวีณาพร  โตแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
31
เด็กชายปารเมศ  ธนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
32
เด็กชายปิยพัทธ์  ไพระออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เหยี่ยวยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
35
เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงภัทรศยา  พุฒจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
37
เด็กชายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
38
เด็กชายมังกร  โสขุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
39
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงรัฐทิตยา  เมืองช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงลลิตา  เจริญพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
42
เด็กชายวงศกร  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงวราลี  เจริญกาลัญญูตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
44
เด็กชายวิชชากร  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
45
เด็กชายศรายุธ  ขวัญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงศรุตา  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงศศินิภา  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงสรัญญา  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงสาวิตรี  นาเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงสุจิตรา  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงสุพรรษา  สังข์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงสุพาพร  พวงมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
54
เด็กชายสุภชัย  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงสุภลักษณ์  สัตบุษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
56
เด็กชายสุรสิทธิ์  แดงเปีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงสุรางคนา  พานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงอนันตญา  สายภัทรานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
59
เด็กชายอนุสรณ์  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงอรณิชา  อินเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงอินทิรา  ดวงจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
นางสาวสงกรานต์  ทองรอด
ม.3
โรงเรียนวัดลำพันบอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
63
เด็กหญิงกริษฐา  น้าประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
64
เด็กชายกฤศรัช  เปรมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
65
เด็กชายกฤษกร  อินทนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
66
เด็กชายกฤษณ์  สุพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พุฒพิมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงเกวลิน  ปรีสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงจิดาภา  ประทีปพรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงจิตตินันท์  อินโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
72
เด็กชายจิรพัฒน์  วารินสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงจิรภัทร  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
74
เด็กชายจีรทีปต์  ขจรศักดิ์ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงเจนจิรา  อินทนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงชาลิสา  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คนตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงณัฐณิชา  วัฏฏสันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงณัฐธิดา  สินธุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
80
เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์ลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
81
เด็กชายณัฐพงษ์  สุดเสียงสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงณิชาภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงตาลิตา  แซ่เฮ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
84
เด็กชายเตชิต  ธนสารวรเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงทัศราภรณ์  คำสุริวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
86
เด็กชายธนกช  จักรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
87
เด็กชายธัญญะ  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงธัญรดา  เสือเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนฤวรรฐินี  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนัทศรณ์  นาคทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงนิกัลยา  มากบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงนิชา  จำเนียรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประทีป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
95
เด็กชายปรริศร์  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงปวันรัตน์  ทุมประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดลำพันบอง
วิทย์ประถม
97
เด็กชายปัจเทพ  เนตรสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
เด็กหญิงปัญจรัตน์  จันชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงปารีญา  พิมพะรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
100
เด็กชายพงศกร  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงพรชนก  วิษณุพรชนินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงพรพรหม  คิ้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงพรพิมล  ยิ่งศักดาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงพอฝัน  จันทร์ลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงพัชราพร  โพธิ์อ่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
107
เด็กชายพีรณัฐ  เวทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงภัทรวดี  อ่ำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงภัทรศณา  ระโหฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  รอตศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
111
เด็กชายภูผา  กิริวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
112
เด็กชายมนัสชัย  นิลทับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงรักษ์สกุลคณาง  คำแผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงรินรดา  ครคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
116
เด็กชายวรากร  นาสมโภชน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
117
เด็กชายวราพร  งามจิตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงวรินทรา  ชัยอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงวริศรา  แน่นหนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงวริศรา  สอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
121
เด็กชายวิชชากร  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
122
เด็กชายวีระนาวิน  ศรีอุบล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
123
เด็กชายศรราม  ชนะปักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
124
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงสิริภา  แก่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงสุทธิดา  เขียนวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
127
เด็กชายอดิรุจ  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงอรกานต์  มิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงอริสรา  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงอาทิตติยา  ขุมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงอาทิตยา  สุขเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
132
เด็กชายเอกวินทร์  อินทปัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กชายเอราวัฒน์  มลทัศน์
ป.4
โรงเรียนวัดลำพันบอง
วิทย์ประถม