ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปาสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกัลยากร  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเกศมณี  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
4
เด็กชายชลธี  พระคลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงญภา  วังกรานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงญาณิศา  เปี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงดารารัตน์  โพธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงตองนวล  ช่างคง
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายธนภูมิ  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงธัญรดา  เกตุลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงธันยาธรณ์  ผิวอ่อนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงปนัดดา  สุพรรณคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงพิชญาภา  สีน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงมนสิกาล  ฉำ่ดุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงรวิสรา  เกษรชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงรินลดา  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงวิชญาพร  รุ่งสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
18
เด็กชายวุฒิพงษ์  เนตรประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงศิรประภา  ท้าวโกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงอมรรัตน์  กลิ่นโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงอรยา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
22
เด็กชายธนายุต  ขำสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
23
เด็กชายนันทวัช  แสวงชัย
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
คณิตประถม
24
เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร
คณิตประถม
25
เด็กชายภานุพงศ์  อุตรมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
26
เด็กชายสถาพร  ศรีบุตรดี
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
คณิตประถม
27
เด็กชายสุพจน์  เกิดวงษ์พรหมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
28
เด็กชายสุรศักดิ์  สกุลรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คณิตประถม
29
เด็กชายสุวิจักขณ์  มหาเมฆ
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร
คณิตประถม
30
เด็กชายอัครชัย  ทาชาด
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงอุ้มศิริ  อนุไสย์
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมใหญ๋ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
32
เด็กหญิงกัญญรัตน์  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สามชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
34
เด็กชายไกรภพ  ชาวพม่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงเงินตรา  พูลทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงจตุพร  หอมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จำรูญบวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
38
เด็กชายจีระวัฒน์  เปรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
39
เด็กชายชนกันต์  งามเหมาะ
ป.6
โรงเรียนวัดบางบอน
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี
ป.4
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
41
เด็กชายฐนพัฒน์  ภัทรสุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
42
เด็กชายณัฎฐนันท์  สุขพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงณิชนันทน์  หนูพวงร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
44
เด็กชายทินกร  บุญพา
ป.6
โรงเรียนวัดบางบอน
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงธนัชมาส  โพธิ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ใครเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
47
เด็กชายธีรวัต  พลายละหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงนรารัตน์  อารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
49
เด็กชายนิรันดร์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงปฐมาพร  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงปรัชญาณัฐ  โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงปรียาพร  ฟ้าหวั่น
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
53
เด็กชายพงษ์วิษณุ  หมีคำ
ป.4
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงพรทิพย์  สุขมูล
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงพรนัชชา  แก้วชมเชย
ป.4
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
ป.4
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงภัทรนันท์  บ้านหนอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางบอน
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงภานุมาศ  สีเขียวสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงมัชฌิมา  อำภาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงมีนา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เรียนกะสินธุิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ตู้แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
64
เด็กชายวรปรัชญ์  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
65
เด็กชายวัชรินทร์  มาชิว
ป.6
โรงเรียนวัดบางบอน
วิทย์ประถม
66
เด็กชายวิศรุต  บัวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กหญิงศศิธร  ชูเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
69
เด็กชายศิวัชณัฐ  ยะแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงศุภสุตา  จุ่มเปี้ย
ป.6
โรงเรียนวัดบางบอน
วิทย์ประถม
71
เด็กชายสรวีย์  สินไพบูลย์ผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงสาวิตรี  แตงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
73
เด็กชายสิทธิชาญ  เดชมาก
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงสิรินทิพย์  สาระวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงอติพร  ดำรงรัตน์นุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงอภิสรา  แสงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงอมราพร  หูแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ขาด
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงอริสรา  เบี้ยกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดบางบอน
วิทย์ประถม