ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรปภพ  จงศักดิ์สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤติน  เมตตาจิต
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกิตติทัต  แย้มทองดี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติพัฒน์  สอิ้งทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองดี
ป.5
โรงเรียนวัดประตูสาร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเขมิสรา  พรรษา
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
8
เด็กชายคุณานนท์  ยศศักดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิตรพิชญา  จันทรโชติ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
10
เด็กชายจิรัฏฐ์  อริยอาภากุล
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจุฑามาศ  สาระสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนิดา  ธนวิริยะกิจกุล
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชมพู่  ธรรมสาลี
ป.5
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชลิตา  อ่ำประไพ
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชิชฎา  เกษตรเจริญกิจ
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายชุติชัย  กิจสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชุติภา  เปี่ยมทอง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงซูเมญ่า  กาซอ
ป.5
โรงเรียนวัดประตูสาร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงฐิติวรดา  สัจจเสนีย์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
20
เด็กชายณฐกร  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณภัทร  วรธนโชติ
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐชา  ช่างผาสุข
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนะ
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐภัทร  มลาศาสตร์
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
26
เด็กชายเด็กชายอรรถชัย  แนบเนียน
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
27
เด็กชายตะวัน  นวลดี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
28
เด็กชายทัตพงษ์  ชัยยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
29
เด็กหญิงทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
30
เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
31
เด็กชายธนพัชร์  ชูกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
32
เด็กชายธนภัทร  อภิธรรมบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
33
เด็กชายธนวัฐ  กุลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประตูสาร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธันย์ณภัทร  อภิวัฒิธรรม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนพรัตน์  คงเปีย
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนภสร  ตั้งศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
37
เด็กชายนิรุทไชย  ดีทองพะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
38
เด็กชายปวริศ  ลิ้มจิตสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผิวเกลี้ยง
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
40
เด็กชายปารัช  ชีวะวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพรณภัส  สาระสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
42
เด็กชายพรรษ  เดชาวิชิตเลิศ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพันพษา  พฤฒินันท์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สามัคคีนิชย์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
45
เด็กชายภพพระ  เมฆวัฒนากาญจน์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงภัควลัญชณ์  ทรัพย์สวนแตง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
48
เด็กชายภาสกร  ขุนแน่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
49
เด็กชายภูริวัฒน์  เสาสี
ป.6
โรงเรียนวัดประตูสาร
คณิตประถม
50
เด็กชายรัฐพงษ์  มงคลรัตนาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงวรันรัชต์  พัฒนศรี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงวิรดา  ขันติกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี
ป.6
โรงเรียนวัดประตูสาร
คณิตประถม
54
เด็กหญิงศจี  สุพรรณธนพงษ์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
55
เด็กชายศิริพงศ์  ฉิมวัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
56
เด็กหญิงศิริพร  ดาเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
57
เด็กชายศุภกร  จันทร์เปรม
ป.6
โรงเรียนวัดประตูสาร
คณิตประถม
58
เด็กชายศุภกร  ลาภเจริญทรัพย์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
59
เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์บูรณา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงสินีนาฏ  กลิ่นเกษร
ป.6
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
61
เด็กหญิงสิริยากร  คำเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงสิรีชา  เวียงชัย
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กชายสุชาครีย์  กัมแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงสุดาพร  พันธุ์แตง
ป.6
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
65
เด็กหญิงสุดารัตน์  อดิเรก
ป.5
โรงเรียนวัดคูบัว
คณิตประถม
66
เด็กชายสุรเดช  ตั้งใจจงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงอรณิชา  กาญจนเมฆ
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กหญิงเมขลา  พูลสุข
ม.3
โรงเรียนวัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายอรรถวิทย์  สวัสดิ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดประตูสาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กหญิงกนิษฐา  ทับซ้าย
ป.3
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงกมลชนก  ฉันทดิลก
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงกมลชนน์  ฉันทดิลก
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงกรรณิกา  แย้มมั่นคง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงกรองแก้ว  นาคแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
75
เด็กชายกวิล  เพชรปลูก
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
76
เด็กชายก้องภพ  เลี้ยงถนอม
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสังข์งาม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงกานติมา  จาวสุวรรณ์ณวงษ์
ป.3
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
79
เด็กชายกิจติพงศ์  พันธุ์เมือง
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
80
เด็กชายกิตติโชติ  ศิริวัฒนากร
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
81
เด็กชายจรัญวัฒน์  มัลฑากาญจณ์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร
ป.3
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
83
เด็กชายจิรศักดิ์  เสมคำ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงจิราภัค  พูลกำลัง
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงจีรารัตน์  ลมไธสง
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงชนกานต์  มธุรสจำนรร
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงชัญญณัฐ  ยศศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
89
เด็กชายชานน  กาศิเษฎาพันธ์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงชาลิสา  เหล็งเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงญาดา  จุลสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงญาตาวี  ทองบุตรดี
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
93
เด็กชายณภัทร  พัตรภักดิ์
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงณัชชา  เงินเรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงณัฐชยา  จิตพินิจยล
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงณัฐนรี  คุณวโรตม์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
97
เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงณิชศรา  ศรีอาจ
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
100
เด็กชายตรัยคุณ  วัฒนการุณ
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงทักษพร  สิงห์วี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
102
เด็กชายธนโชติ  ลิ้มชัยสกุล
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
103
เด็กชายธนทัต  อุดมสิริคุณ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายธีรเทพ  แก้วมาก
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงนพมาส  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดประตูสาร
วิทย์ประถม
106
เด็กชายนรวิชญ์  อาภาประเทือง
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงนลินทิพย์  ท้วมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงนารีรัตน์  พลายจั่น
ป.3
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงนิชานันท์  แก้วมูล
ป.4
โรงเรียนวัดประตูสาร
วิทย์ประถม
110
เด็กชายบดินทร์  อินเขาย้อย
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
111
เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพลอยชมพู  สมจิตร
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
113
เด็กชายพัชรพล  เจริญธรรมรักษา
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
114
เด็กชายพันธวัช  วิริยางกูร
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพิรัจศยา  โกสีย์พิพัฒ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
116
เด็กชายพิษณุ  ปานสะอาด
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
117
เด็กชายพีร์วาทิน  วัฒนการุณ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงแพรวพรรณ  เหล่าภักดี
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
119
เด็กชายภัทรพงษ์  ลิ้มธนกิจ
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงภัทรยาภรณ์  กลิ่นหอมหวล
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
121
เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์
ป.3
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงโยษิตา  กังวานสกุลทอง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงรุจจิรา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงวรภร  วงศ์วราศัย
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงวรรณิดา  เทพสถิตย์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดประตูสาร
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวรินญา  คำพันธ์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงวรินท์ศยา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงวิชญา  รัตภาสกร
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงวิชญาดา  แตงโต
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงวิชญาดา  ปารมีศิลป์
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงวิริยดา  เพ็งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดประตูสาร
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงวิศัลยา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
133
เด็กชายศรัณย์วิทย์  รัศมี
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
134
เด็กชายศิวัฒน์  วีระวงษ์
ป.3
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ศรีเผือก
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงสริภา  สุจิตต์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
137
เด็กชายสิรภพ  จอมพงษ์
ป.4
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงสิริภา  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงสุรารักษ์  พลอยสุกใส
ป.5
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุพรรณบุรี เขต 1

ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงอรพรรณ  -
ป.5
โรงเรียนวัดประตูสาร
วิทย์ประถม