ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายเด็กชายสิทธินันท์  เกิดใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร5 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงศ์มูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงชนิกานต์  ทิวงค์ษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
5
เด็กชายชวินธร  เก่งระดมกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
6
เด็กชายฌานพัฒน์  ยาอยู่สุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงณัฐจิรา  แปงกริยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
8
เด็กชายธนิสร  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเบญญาพร  อัคชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
10
เด็กชายปวีรกิตติ์  นนทธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงพรรณวดี  โฉมห่วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงพาทินธิดา  คงคีรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
13
เด็กชายภาพชนก  เกิดทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
14
เด็กชายรัชต์ธิวัชร์  จันตาวงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงลักษพร  พูลรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงสิริกร  หายโศก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญญประโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร5 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
19
เด็กหญิงกัญญมน  คำภิระปาวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงคุณัญญา  ธีระภู่สงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงจรัชยา  ชาญสมาธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงจารุวรรณ  อินวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงจิดาภา  ชาญพิชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เวียงระวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
25
เด็กชายณัฐกรณ์  คำสอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงณัฐชยา  ซอกผา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงณิชกานต์  เพื่อนบ้าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงธัญญาพร  เสาร์เรือน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงธันยพร  แสนปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงนภเกตน์  ไสยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงนิชานันท์  กันทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
32
เด็กชายปรร  สุรชุติกาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
33
เด็กชายปัณณธร  ปิ่นศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงพรรณภัทร  กลัดเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วัชรเสรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ท่วมพุทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุลหะสิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
39
เด็กชายภคพล  ไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
40
เด็กชายภรัณยู  อยู่ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงมัลลิกา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
42
เด็กชายรวี  สุรชุติกาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
43
เด็กชายรัญชน์  ศรีทัศน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
44
เด็กชายวสุ  ประสพลาภ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
45
เด็กชายวีรภัทร  วังคะออม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงศศิประภา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงศศิปรียา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
48
เด็กชายศิลา  สนปี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงสิรภัทร  ทะลิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงสุธาสินี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงอธิติยา  สังเกตุใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ป.6/1 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
52
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจรัญญา  ขำพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
54
เด็กชายชิฐิพักตร์  วัฒนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐวดี  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
57
เด็กชายธีรภัทร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนริศรา  เอื้อกุศลสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
59
เด็กชายปิยะณัฐ  แก้ววิหก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพรรณจิตรา  พูลอ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพิชญาภา  ฝั้นสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
62
เด็กชายภานุพงษ์  ทองวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
63
เด็กชายเมธา  วัฒภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
64
เด็กชายวรินทร์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงศิริกาญจน์  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
66
เด็กชายสรศักดิ์  คุ้มสา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงสุลักษณา  ภู่ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ป.6/2 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่พ่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ตันเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
71
เด็กชายพัชรพล  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
72
เด็กชายวุธิชัย  หมื่นเข็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงศิริพร  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร3 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
74
เด็กชายเจตริน  พุ่มทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์สุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
คณิตประถม
76
เด็กชายธีรภัทร  พรหทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงมัณฑนา  โตรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
คณิตประถม
78
เด็กชายรัฐนันท์  งามสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
คณิตประถม
79
เด็กชายวัชรพล  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
คณิตประถม
80
เด็กชายวัยวุฒิ  วัตน์ศิวะนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสรชา  น้อยทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
82
เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พรายพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
85
เด็กชายจักรพงษ์  กีบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
86
เด็กชายณัชภัทร  เนตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ต๊ะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงธันวารัตน  รัตนชญาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
89
เด็กชายนวพล  มีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
91
เด็กชายน้ำพุ  ถนอมรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงปรวิศา  จันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
94
เด็กชายปิยะบุตร  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นแก้วนาวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
96
เด็กชายพิชัยยุทธ  ปั้นงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
97
เด็กชายพุทธิพงษ์  ขำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงภราดา  อินวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
99
เด็กชายภัทราวุธ  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สมเพท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงรุจิภาส  เลื่อมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงวณิชพรรณ  แสนจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงวรรณชนก  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
104
เด็กชายวีร์ธรา  พรานบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงศิริพร  ป่านฉะนี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงศุจินันท์  คุ้มขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงศุภานัน  กาญชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงสริญญา  ต๊ะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงสุชาดา  บัวเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงสุพิชญานัน  มีกฤษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
111
เด็กชายหฤทัย  เเมฆอับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงอริสา  กรรณิการ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น ป3/1 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
113
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  โฆสิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงจิราภัทร  จักรสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงฉัตรการ  ชยสรรพสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชทิตา  ขอบเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
118
เด็กชายโชติพงค์  ลิ่ล่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
119
เด็กชายญออินทร์  อุดมวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
120
เด็กชายณภัทร  ยุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณภัทร  วรพรรดิศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญจูบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณิชาภัทร  นามกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงทัตชญา  ฟูจิโอกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงแทนหทัย  เขตบรรพต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
126
เด็กชายธนภูมิ  นุชแม้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธีรพร  ทิตย์ออริตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนงนภัส  สุวรรณประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
129
เด็กชายนนทวัฒน์  ฤทธิกาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงนลินี  แพรนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
131
เด็กชายปารมี  แสงนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
133
เด็กชายปุริศ  ขวัญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพรนภัส  สุขสุทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพัฒน์ฑฬิกา  กระดิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
136
เด็กชายพิชญุตม์  เหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงภคพร  กองฟั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงภิญญดา   แก้วนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงมานิตา  ข่ายเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
141
เด็กหญิงยลรดี  มรินทร์พนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวราภรณ์  กอนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น ป3/2 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กชายวัฒนา  นิลน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวิภาวี  คงเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
145
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงเศวตพรรณ  ชยสรรพสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
147
เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอริสรา  ทรัพย์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
150
เด็กชายเอกสิทธิ์  สุนทรชัยบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น ป3/3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงกนกพร  จำรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกนกพร  ต๊ะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกนกพร  ตะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกมลวรรณ  ประดับนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกรองกาญจน์  เขาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกสิณา  นวลทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกานต์จนา  โพธิ์เต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
158
เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
159
เด็กชายจักริน  ขาวดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงจารุวรรณ  มั่นถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
161
เด็กชายจำรัส  แก้วยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
162
เด็กชายจิรวัฒน์  จักรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
163
เด็กชายจิรายุ  เชิงคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจุฑานุช  ผลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงจุทามาศ  ช่างไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงชญานุตม์  ปัญญางก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงชนัญชิดา  ใหม่คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงชนาภัทร์  เจตนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงชนิภา  ช่างไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงชลธิชา  ต้นขลิบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แก้วโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
172
เด็กชายชาญวิทย์  อินราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
173
เด็กชายชูเกียรติ  คำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงญดาพร  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงญาณิศา  บุญทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
176
เด็กชายณัชพล  หินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณัฐชา  วันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองปอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงณัฐพร  ใยไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงณิชกานต์  เขียวชอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น ป3/4 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายทัศน์ไท  ใจชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงทิพรัตน์  เฉียมหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
183
เด็กชายธนกฤต  อินทร์ปาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธนภรณ์  มงคลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
185
เด็กชายธนภัทร  ศรณรงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธนัชชา  ศรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธนากุล  คุยสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงธนาธิป  วงศ์จ๋อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงธนิษฐา  สุขแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
190
เด็กชายธรรมรัตน์  ใจมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธัญชนิต  แก้วศรีนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธิติมา  วงศ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงนฤมล  แทนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงนริศรา  ช่างเจรจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงนวิยา  พงศ์วิทยเวคิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
197
เด็กชายนิธิศ  วีรประดิษฐ์ศิลป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงบุรัสกร  ยอดมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเบญจพร  ทองอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปณิชานันท์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงปทิตตา  ป้องสีดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายปริญญา  แก้วคต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปริยฉัตร  วันสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปัญฑารีย์  ทองแซม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงปานประดับ  อนวัชยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่ลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงปิยธิดา  อู่เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปิยะฉัตร  อินทรมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงพรรณรมณ  วงศ์ท้าว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงพลชา  สายบัวต่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น ป4/1 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพัชราภา  ช่วยกล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
212
เด็กชายพิพัฌพล  คุณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงพีรญา  จันทร์ดนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงเพชรตะวัน  พ่วงแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงภรภัทร  มีรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
217
เด็กชายภาสาร  วังซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
218
เด็กชายภิทักษ์  แหลมหลัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงภูษนิศา  บุญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงมณทินี  เถอะจ๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเมธินี  อ่ำใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายรัชชานนท์  ทรัพย์อุดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงลดามาส  คุณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงวณิศรา  เที่ยวตรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงวิภา  สังแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงวิลาสินี  แผลงศร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงศศิกานต์  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงศิริรัตน์  ป่วนยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงศิวาการ  มะโหธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
230
เด็กชายศุภสิน  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  เชื้อกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงสีรธีร  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงสุนิภาลักษณ์  ยะมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงสุนิสา  หุนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงสุภาพร  ฐานิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
236
เด็กชายสุรเชษฐ์  ยงยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงสุวิชาดา  สืบสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงโสภินภา  สายสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงหทัยชนก  จำนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
240
เด็กชายอดิศร  จันเทพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สุโขทัย เขต 2

ณ อาคาร4 ชั้นป4/2 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงอนัญพร  อินภู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงอนัตญาวดี  วังศิลาบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงอโนชา  ลิ้นจี่ขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงอภิจารวี  อู่เงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงอรพินท์  ขอบเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงอรพิมล  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงอาทิตยา  ต่างพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
วิทย์ประถม