ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.6/3 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แก้วสุริยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  ขึงธรรมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตพร  กี่สง่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฎา  สังขทิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
5
เด็กชายกษิดิ์เดช  กระแสร์โท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกันธิชา  พงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
7
เด็กชายเกริกเกียรติ  ธนูศร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
8
เด็กชายเกียรติคุณ  อินทะชาติ
ป.3
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขวัญพิชชา  พรมมลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจันทราภา  จิตฤดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
11
เด็กชายจิณณวัตร  มากสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชญพร  ฮมภาราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชณิชา  จานสิบสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
14
เด็กชายชนกันต์  คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชนัญญา  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนิกานต์  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนิดาภา  เวียงแก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
18
เด็กชายชยพล  ทวันเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชลลดา  ประมูลศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชลลดา  เริงจิจร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชัดชนก  พงษ์สุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
22
เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเขื่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชุลีภรณ์  คำป้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณรรธิชากร  ศรเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณวิยา  สมสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัชชาธรณ์  คุ้มหมู่ม่วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐกมล  ดิษฐพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐกานต์  คชพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐกิตดิ์  ราชจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐฐีนี  กองลำเจียก
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองลำเจียก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐณิชา  คานะมี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐพงค์  แสงสงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐพล  ภาคสังข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.6/2 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐมาศ  เนียมใจอาจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐวสา  คงวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยชนะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณิชรัตน์  แกล้วสาริกรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  คานะมี
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)
คณิตประถม
41
เด็กชายตฤน  ขุนเณร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงถนอมวรรณ  ประโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
43
เด็กชายทัตเทพ  เข็มอุทา
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงทิพเกสร  จาดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กชายธนกฤษ  ละมุลตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
46
เด็กชายธนดล  สาระกุล
ป.3
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
คณิตประถม
47
เด็กชายธนสิษฐ์  พงศ์เชียงเงิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
48
เด็กชายธนัช  อินธิราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
49
เด็กชายธนัทพัชน์  อนันต์ธวัฒณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
50
เด็กชายธนากร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
คณิตประถม
51
เด็กชายธีรพงษ์  หาญกล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
52
เด็กชายนภสินธุ์  นาคสินธุ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
คณิตประถม
53
เด็กชายนราธิป  โกติกูล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนลพรรณ  รางแดง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
55
เด็กชายนัฐพงษ์  นาสินสร้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนันท์ชพร  ลายตลับ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนันทนัท  อัศจรรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนันทวัน  อัศจรรย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนันทิชา  ขุนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลับอิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนิฎฐิตา  พุดธิสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนิรุชา  ชาญวิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
คณิตประถม
63
เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทับ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
65
เด็กชายปฎิภาณ  ปรีการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปฑิตตา  ปีนทะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปณิษฎา  การุณ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลราษฎร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
69
เด็กชายปราบดา  ปรีการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปวรพิชญ์  เพ็ชรสิงห์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.6/1 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปวริศา  ดาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปวีณาพรรณ  วงษ์ศรีทา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปัทมวรรณ  อินทะนิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปาริฉัตร  อะปะเม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปิยะพร  รางแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
76
เด็กชายปิยังกูร  อโนดาษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
77
เด็กชายปีติภัทร  เต็งสกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปุณณภา  ป้อมรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงเปรมวดี  ภู่ผ่าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
80
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เสือสมิง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กชายพจน์  มหาวีระตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพรพิมล  เสริมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพัชราภรณ์  รูปใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เจริญยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิมลนาฎ  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
86
เด็กชายพีรพัฒน์  รักษากิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพุทธิดา  ธัมรุจินันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงแพรวสุภางค์  เดชบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงไพลิน  สายสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วลือ
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงภัทราพร  ปานสุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
92
เด็กชายภูมิ  พะลัง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
93
เด็กชายภูริเดช  มาจันทร์
ป.5
โรงเรียนพีระวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงมณีนุช  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงมัณฑนา  มณีพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงมู่นาดา  ขันธพัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
97
เด็กชายยศนันท์  สมพลกรัง
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงยาลิกา  สอาดเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงยุพาพิน  วิเศษโวหาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
100
เด็กชายรัชชานนท์  สมพื้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงรัชนก  โคบุตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงรัฐนันท์  เจริญสุวรรณพร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงวชิรา  หิงพุดซา
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวทันยา  ทานะมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวรกานต์  อัฐมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวรยา  ดีเยย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวรรณวนัช  ปางชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  จันทร์ศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
109
เด็กหญิงวรางคณา  จันทูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวริศรา  โพธิวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงวัจนาภรณ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
คณิตประถม
113
เด็กชายวัชรพล  เขียวเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวารุณี  บุญเถิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวิชญา  ม่วงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
116
เด็กชายวุฒิภัทร  พุ่มหิรัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
117
เด็กชายวุฒิศักดิ์  พรมแสงใส
ป.3
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
คณิตประถม
118
เด็กชายศราวุธ  แซ่ตัง
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงศศิธร  ทองพูนเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
คณิตประถม
120
เด็กหญิงศศินันท์  วงวิหก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
121
เด็กชายศานุวัฒน์  ช่วยบุญชู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงศิริประภา  ทำทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศิริอร  ศิริวิสัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
คณิตประถม
124
เด็กชายศุภกฤษฎ์  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศุภาพร  ไมยกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
126
เด็กชายสถิต  จันทนสถาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสราสินี  สุขประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสลิลยา  มุ่งยุทธกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
129
เด็กชายสหรัฐ  พรหมน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสิตานันท์  กรกนก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสิริจำนงค์  มณีนพรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสิริยากร  คัมภีระพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
133
เด็กชายสุชาครีย์  ไชยกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยสร้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุนิษา  เชื้ออินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุนิสา  เด็ดพุดซา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุปรียา  คุ้มชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทร์ขอนแก่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุภัคจิรา  บุญธรรมช่วย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.5/2 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุรภา  มีตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงหฤทัย  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอนันทพร  กมลแสงมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอนุรักษ์  ขุนพลอย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอภิญญา  เบาวะนนท์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงอรพรรณ  เอมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงอริสรา  ปางชาติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอารีญาณ์  เรืองยุบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ม.1/3 ชั้น 2 อาคารปิยรักษ์ 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
นางสาวชลลดา  คงกพี่
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายธณยศ  สงนอก
ม.2
โรงเรียนซับปลากั้ง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงธีมาพร  สิงหา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวบุษบา  หมวดมหิงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวปาณิศา  เกษมณีย์
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพิทักษ์  มั่นเข็มทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวภุมริน  นาราช
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายรพีภัทร  โชคสมัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงวิยะฉัตร  อ่อนละมูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญชาติ
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายสรวิชญ์  มาจันทร์
ม.2
โรงเรียนพีระวิทยา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงสุพาพร  วัดแผ่นลำ
ม.3
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงสุรีรัตน์  จั่นเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงใหม่  ปู่วิ
ม.1
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.5/1 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กหญิงกนกรดา  วงษ์จิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกรกนก  หวังคู้กลาง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
166
เด็กชายกฤษณะ  ตรู่จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
167
เด็กชายกฤษดา  ใยทา
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกฤษดา  สนิทชัย
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีมาวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกันยพัชร์  มาตร์ศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกานต์ชนา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
172
เด็กชายกำพล  หมั่นอารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกำไลทอง  เชื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกิตติยา  สิทธิพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเกศรินทร์  ลี้กุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
176
เด็กชายคุณานนท์  เฟื่องหัตถกิต
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
177
เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
178
เด็กชายจีรพัฒน์  น้อยสกุล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
179
เด็กชายเจษฎากร  นิธิสีลตานันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงฉันชนก  คณะดิลก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
181
เด็กชายชนะชัย  ศรีสุขา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงชนัญญา  เสือเหลือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงชนากานต์  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงชลนัชธิดา  มานะศรี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
185
เด็กชายชัยธวัช  ชมภูเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายชิษณุพงษ์  คำน้ำนอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
187
เด็กชายฐานพัฒน์  ศิลาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โคตรหัสดี
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
189
เด็กชายณภัทร  บุญเสร็จ
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณัชชา  กรานสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
191
เด็กชายณัชชา  มณีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  พนมเครือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณัฐนิชา  อำนาคะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณัฐพร  สุขเจริญพรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณัฐยา  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
197
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์มะหิงค์
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.4/3 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กชายต้นน้ำ  บุญเจียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงต้องใจ  สิงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
201
เด็กชายเทวนาถ  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธนรัฐ  จริยประภาพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนวิทย์  ผาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงธมลวรรณ  ต๊ะมา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงธัญชนก  บุปผาพวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงธัญชนิต  ทองเอีย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงธัญพิชชา  พราวศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธันยธรณ์  กลิ่มจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายธิติวุฒิ  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
211
เด็กชายธีรภัทร  พรมอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
212
เด็กชายนครินทร์  เครื่องกัน
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
213
เด็กชายนที  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนพวรรณ  จูมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
215
เด็กชายนฤพล  ขำจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงนฤมล  ทับมุข
ป.6
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนันทิชา  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
218
เด็กชายนาคินทร์  จันทร์สุ
ป.6
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงนารถชนก  ปักธงชัย
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงนิรชา  แก้วเสถียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเนตรนภางค์  สีสวาท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงเบญญาภา  พันหาบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปฏิญญาธร  เจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปทิตตา  เทพพิบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปทิตตา  สายดิ่ง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปภังกร  สิบพันทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงปรัชญาพร  เชิงคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปวันรัตน์  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงปวีณา  จิตโกสุม
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
230
เด็กชายพงษ์เทพ  ลาดชิด
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ลาดชิด
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงพรนภา  อุ่นจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเกื้อกลิ่น
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.4/2 ชั้น 3 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กชายพรรษพล  ดาโสม
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงพัชยาวัลย์  ไตรสโมสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายพัสกร  เพชรหาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพิยดา  ขำวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงไพลิน  พึ้งสายัน
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงฟ้าใส  เข่งพิมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงภัทรภร  พลพวง
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงภัทราพร  ชาญศึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วอรุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
244
เด็กชายภูผา  เข่งพิมล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายภูริภัทร  กอธวัช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายภูวนาท  จันทร
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
247
เด็กชายภูวนาท  น้อยพานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงมานิตา  วิชาธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงมารียา  ขันธพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายเมธา  มีทะโจร
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
251
เด็กชายเมธาวินท์  บุญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงเมธาวี  นิ่มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
253
เด็กชายยุคลฑร  มารอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงรุจาภา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงฤทัยชนก  เอกคณาปราชญ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  เอกคณาปราชญ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงวนิดา  แสงวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวรรณพร  มะลิจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวรัชยา  รอดรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวริศรา  สรรเสริญพิมพ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
261
เด็กชายวสุรัตน์  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงวันวิสาข์  มาว่อง
ป.6
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงวิภาพร  ฤทธิเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
264
เด็กชายศตนันท์  เกตุแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงศราวดี  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงศศิประภา  กระจ่างช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงศิรดา  บุญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงศิรินภา  งวดชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป.4/1 ชั้น 2 อาคารปิยรักษ์ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงศิริประภา  ปานสีสอาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงศิริพร  มาเจริญ
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงศิริวรรณ  พราวศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงศุภกาญจน์  แก้วประพาฬ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
273
เด็กชายศุภนัฐ  อินทร์ทะผา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงศุภนิจ  ธรรมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
275
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายสนธิชัย  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
วิทย์ประถม
277
เด็กชายสมชาย  องอาจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสศิตา  ศรีอุทัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
279
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสุชานรี  สิบทัศน์
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงสุธีธิดา  สุขศิลา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงสุภาวดี  พานเงินพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสุภาวดี  พุ่มไพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสุไมยา  ขันธพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
285
เด็กชายสุรทิน  คำวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสุวธิดา  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสุวิรัญญา  นวลสุเทพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอติกานต์  วันทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเดโช
ป.5
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายอนุพงศ์  ในเรือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายอนุวัฒน์  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอนุสรา  สาสุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอภิษฐา  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอรัศญารัตน์  ระโหฐาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอริสรา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
วิทย์ประถม
296
เด็กชายอัจฉริยะ  กรรเชียง
ป.6
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
วิทย์ประถม
297
เด็กชายอัศวิน  ประทุมบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
วิทย์ประถม
298
เด็กชายเอกณัฐ  เอประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงโอภารินทร์  คันทา
ป.4
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วิทย์ประถม