ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกนาฎ  แสนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  ร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  พลศิลา
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฎา  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกันตา  เพ็งโอภาศ
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ประทุมมัง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานดา  ทองระอา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกีรณา  คำภิรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุศลิน  คำพันดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเกษรา  ซอหิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
11
เด็กชายคงขวัญพล  ไพรขาวนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
12
เด็กชายจักรพันธ์  ร้อยบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพียมขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิตประถม
14
เด็กชายจาฏพัจน์  บุตรสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิตรานุช  แก้วดอนรี
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิราพร  แก้วคำหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
17
เด็กชายจิราวัฒน์  ทานชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจีรนันท์  วันคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
19
เด็กชายจีรศักดิ์  ภิภักดิ์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
20
เด็กชายเจษฎา  มณฑาลพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
21
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันที
ป.5
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนิกา  มาน้อย
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนิกานต์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุดา
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชมพูนุท  อุ่นมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลันธร  ถนอมวงษ์
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
27
เด็กชายชัชพล  ทรงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
คณิตประถม
28
เด็กชายชัชวาล  พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชาลิสา  ทวีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
30
เด็กชายชินวัตร์  รุประมาณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชุติมา  กล่าวพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณวดี  นะรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
33
เด็กหญิงญาณี  บุพลับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฐาปานี  พันปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิตาภา  พรมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
36
เด็กหญิงอันดา  ดีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
37
เด็กชายอิทธินพ  ผลเลลัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทะสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
39
เด็กชายณรินทร์  จงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัชชา  สุขตลอด
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐพล  นุดกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐพล  เนตรแสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐวิภา  ภาชะนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐวุุฒิ  ถาวรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
46
เด็กหญิงดาวบูรพา  วงษ์หมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
คณิตประถม
47
เด็กชายเตชินท์  กงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
48
เด็กชายเทพอารี  บุตรศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
49
เด็กชายธนวัฒน์  ไทยนาบา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
50
เด็กชายธนวัฒน์  เรืองเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญช่วยชู
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธิดารัตน์  เกล้าผม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
53
เด็กชายนนท์เกษม  วิชุมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
54
เด็กชายนนทวัฒน์  ทิพย์กระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
55
เด็กชายนนทวัฒน์  ลือดัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแก
คณิตประถม
56
เด็กชายนัฐวุฒิ  ช่างนับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนิตยา  ตะไลกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนิรัญญา  แสนนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
59
เด็กชายบดินทร์เดชา  ราชบุตรศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
60
เด็กหญิงเบญจมาศ  กองไตร
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
61
เด็กชายปฐมพงษ์  เบ้าทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปณิศา  หมื่นแสน
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
64
เด็กชายปวริศ  เจริญกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
65
เด็กชายปิยวัฒน์  เขียวขำ
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
66
เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
67
เด็กชายพชรพล  เจ๊กจันทึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพัชรี  ชูเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพัชรี  อินทร์จันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทักษะชำนาญการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
71
เด็กหญิงภัทรพร  ทองคำสุข
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงภาวินี  สนามน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอินทิรา  สายทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
74
เด็กหญิงอุมากรณ์  ภูจอมขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงมัทรี  พันมะลี
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
76
เด็กหญิงยุพารัตน์  โชสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
77
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แป้งทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแก
คณิตประถม
78
เด็กชายรภัทพล  ทองเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
79
เด็กชายฤทธิเดช  ประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฤทัยภัทร  กะบินโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
81
เด็กชายวรเมธ  ชันพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
คณิตประถม
82
เด็กชายวรวุฒิ  วีระจิตต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวรัญญา  ขาวจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแก
คณิตประถม
84
เด็กชายวรัญญู  วัฒนโรจนาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวริศรา  ย่างเล้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
86
เด็กหญิงวัลลภา  ฉิมงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
87
เด็กหญิงวิณิชยา  เทียมสกุลวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
88
เด็กหญิงวิภาดา  สืบเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
89
เด็กชายวิภู  เสือส่วย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุนทะโร
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
91
เด็กชายศรัญยู  เชิงการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศศิตา  ดาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
93
เด็กชายศักดิ์ดา  ฆ้องใส
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
94
เด็กชายศิริโชค  พนมสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
95
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
คณิตประถม
96
เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสกลสุภา  แสนภูวา
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิตประถม
98
เด็กชายสกาย  รามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสาธิตา  จงสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
100
เด็กหญิงสายฝน  สุนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสุณิสา  เฟื่องน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
102
เด็กชายสุพันธ์ษา  เขียนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสุภาวดี  ปล้องใหม่
ป.3
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
104
เด็กชายอติเทพ  ท้าวปูตา
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอธิติยา  ลักษณะพล
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
106
เด็กหญิงอรทัย  แก้วสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
คณิตประถม
107
เด็กชายอวิรุทธ์  ผ่องพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอัชฌาวดี  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอัญพัชญ์  โพธิศิระวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
110
เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
คณิตประถม
111
เด็กหญิงไอยญดา  ชาชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กชายโกวิท  สำราญ
ม.3
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชลันดา  สมสกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชุติมา  แก้วอุทร
ม.2
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
115
นายณัฐดนัย  เที่ยงตรง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงดรุณี  ติปัญโญ
ม.3
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงนฤมล  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงบัณฑวรรณ  กุณแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายบุญทวา  ปัญญาชน
ม.3
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงพรชิตา  พุ่มเหม
ม.3
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  อายุวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงวัลยา  บุญมี
ม.2
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงวาสนา  ยุวรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงศศิวิมล  เต่าเล็ก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายศักดา  ขยันวิจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชิดชมนาด
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายสหรัถ  บุญมากุล
ม.3
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายสันติภาพ  สุทธิพงษ์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายสาธิต  วงษ์คำจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงสุดาพร  สวัสดีดวง
ม.1
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายสุบิน  ไพรจิตร
ม.2
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายอนุชา  หมื่นอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงอังวรา  สุดชาติ
ม.1
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวอัญธิดา  ทองดง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายอาทิตย์  วงค์ชา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
136
เด็กหญิงกชมนวรรณ  สมบูรณ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกนิษฐา  ว่องประจัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกศิมา  เคนซาพู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกันต์ตรี  ปรีชานิธิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
141
เด็กชายกันติทัต  จิตหวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกัลยกร  วิโรทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกาญจนา  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกิติยา  ทองเพ็ชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
145
เด็กชายกีรติ  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเกศราภรณ์  วงศ์วิชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจริยา  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
148
เด็กชายจักพันธ์  มิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงจันทกานติ์  ศรีสวัสติ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงจารุภา  ผ่องจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจารุวรรณ  เชื้อสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจิรัชญา  มีสติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจิราภรณ์  กงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจิราวรรณ  แสนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจีรนันท์  ปะดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
157
เด็กชายจุฑากรณ์  สุขสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีดาชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเจนิตา  แซ่นิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
160
เด็กชายฉันทพล  วงชฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
วิทย์ประถม
161
เด็กชายเฉลิมพล  อ่อนสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชญาฎา  นตรไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชนิกา  เชื้อรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่เอี๊ยบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชมพูนุท  อาสากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงชรินรัตน์  อัตวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงชลดา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงชลษา  ศรีเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงชลิดา  มณีสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงชัชฎาพร  ตรีทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายชัยณรงค์  คงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชาคริยา  ชัยเหมาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชิดชนก  เทียมสกุลวนิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
174
เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียนมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงญาณิศา  เทียมคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงญาตาวี  มานะคิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงญาธิป  พันธ์ุหินลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงฐิตินันท์  กงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงณัฎฐนิษฐ์  ไต้คีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
182
เด็กชายณัฐพล  กองอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณัฐภัททรา  กงถัน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงณัฐภัสสร  กงถัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณัฐสุภี  จังพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
186
เด็กชายดนใจ  บูระพิน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
187
เด็กชายดนุเดช  เขียนจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
188
เด็กชายดรณ์  ใช้เอกปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
189
เด็กชายเดโชชัย  ยะสาธะโร
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงต้นน้ำ  ต้นน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
191
เด็กชายตุลธร  เดชสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
192
เด็กชายเตชินท์  ภักดีเผือ
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
193
เด็กชายทักษิณ  ดีเหนาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
194
เด็กชายทัตติยะ  โคตรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงทิพวรรณ  สืบนาคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงทีปกร  เจริญเกียรติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธนกร  ขุนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธนโชค  เบ้าเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธนบดี  พิมพ์สอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธนพล  คุณดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธนพล  พรมภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนพัฒน์  วิริยะะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธนภัทร  ชื่นบาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
205
เด็กชายธนภัทร  ออมสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธตรากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อยู่สวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงธัญรัตน์  จุฑาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงธัมมิกา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงธิติมา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
212
เด็กชายธุมากร  เนินบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนภสร  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนภิสรดา  สากล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีแปลงวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงนฤมล  บรรดาพิมพ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
217
เด็กชายนวกฤษ  วีรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงนันทิชา  มุ่งตุ้มกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงน้ำฟ้า  ออกแมน
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงนิภาพร  โพธิ์ผล
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงนิศาชล  ทัศน์สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงนิศารัตน์  ตาลเสี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงบุษกร  ศรีจำปา
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงเบญจวีณ์  สุธีอรุณวิทย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปภังกร  ยะวาปี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
227
เด็กชายประไณย  เสนีย์ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
วิทย์ประถม
228
เด็กชายประพฤติดี  พรมภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงปรีชานันท์  ศรีรักสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
230
เด็กชายปัญญา  แจ้งเสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงปานชมพู  มีมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงปาลิดา  ซอยสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
233
เด็กชายปิยภัทร  อบเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงปิยวรรณ  โมกไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงปิยะนุช  พื้นบาท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
วิทย์ประถม
236
เด็กชายปุระชัย  ยศหนองทุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงพรทิพย์  คุโอนด
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพรธิตา  แก้วสกุณี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพรนัชชา  กลางหน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพรพนา  มุ้งบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงพรรษ์รดา  ทองยิ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงพรศิริ  ตกต้น
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีสังวาลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผลาหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงพัชรินทร์  ธุระตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
247
เด็กชายพัสกร  สมณะ
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศิริวรรธบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นู
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
250
เด็กชายพีรภัทร์  ปานอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงพุทธิดา  บุญอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงเพชราภรณ์  คงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงเพ็ญณภา  ตราชู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงแพรวาวิวรรธน์  แปลงกาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงฟ้าใส  หล้าพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงภัทรพร  ทองโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
วิทย์ประถม
257
เด็กชายภัทรพล  หนูแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงภัทรศยา  อินพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงภัทรสุดา  ประจันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
260
เด็กชายภูธเนศ  บำรุงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
261
เด็กชายภูบดินทร์  ขำจันทร์
ป.4
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงมลิวัลย์  ทวนไธสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงมินตรา  น้อมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงมินนาชีย์  วงษ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงยลรดี  ไหมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงยอดนารี  เสโส
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
267
เด็กชายยุทธภูมิ  อินไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงรัชธิดา  ป้องพาล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
วิทย์ประถม
269
เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงรินลดา  คุ้มเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
271
เด็กชายรุ่งทวี  บุญสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงละอองทิพย์  บุญประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
274
เด็กชายวชิรพงษ์  ปัตธาธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงวนิดา  ฆ้องคำกล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงวราภรณ์  นันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงวราภรณ์  แสนหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงวิชญานันต์  บุญประสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
280
เด็กชายวิเชษฐ์  พุทธไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายวิทวัฒน์  อุทัยรัศมี
ป.5
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงวิภาดา  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงวิภาดา  บุญหนัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงวิภาพร  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงวิลาวัลย์  กัณฐัศว์กำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ชมโท
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงวีรภัทร  เครือม่วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงศวิตา  เลิศสกุลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงศิริยาพร  เกิดศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงศิริรัตน์  นพศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงศิริโสภา  ศรีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงศุกร์ศิริ  กงแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
294
เด็กชายศุภกิตติ์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงศุภานิช  หมื่นไกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงสธิตา  ใจชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
วิทย์ประถม
297
เด็กชายสมโชค  วงษ์มหาวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
298
เด็กชายสรยุทธ  อิ่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
299
เด็กชายสราวุธ  สากล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสาคร  รัตณา
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงสิรินยา  สาระรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสิรินันท์  รสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงสิรินิจ  อุดมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงสุกัญญา  ภูจอมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงสุธาศิณี  หันทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงสุนิสา  ไมตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงสุปรียา  ศรีประชากร
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สระแก้ว เขต 1

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังจั่น
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงสุภาวดี  อุดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงสุภิญญา  พรมเคนสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงสุมาลี  ศรีภูธร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงสุวิมล  ตรีมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ธีระเศวต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงอจลา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
320
เด็กชายอดิศร  ลอนยุทธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงอทิตยา  ละออเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงอนัญญา  อุทิศธรรมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
323
เด็กชายอนุชา  เงินทนง
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
324
เด็กชายอนุวัตร  สอนเหล็ก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วิทย์ประถม
325
เด็กชายอรรถพล  ต่ายกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
วิทย์ประถม
326
เด็กชายอรัญชิต  พงค์กุล
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงอริสา  ทาทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงอริสา  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
วิทย์ประถม
329
เด็กชายอัครพล  สะหะวิริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุรีเทศน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงอารียา  ทูคำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม