ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายชูศักดิ์  ศรีเสวตร์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงภูษณิศา  อนุกิตติรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
3
เด็กหญิงกชกร  อู่อ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
4
เด็กชายกิตติธร  ธรณวิกรัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
5
เด็กชายกิติภูมิ  เจียรนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
7
เด็กชายคณิศร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่
คณิตประถม
8
เด็กชายจิรภาส  นวมทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิรารัฏฐ์  สิทธิจิราสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชนม์นิภา  ช่วยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชนิกานต์  พลกำพนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
12
เด็กชายชิษณุศักดิ์  อิทธิอำนวยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงญาณิศา  ธรณวิกรัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงฐิตาภา  ควบพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงณิชกานต์  โง้วสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณิชา  เสริมชัยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
17
เด็กชายเตวิช  จินดาธัญธิติ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
18
เด็กชายธนพ  เจริญสิทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
19
เด็กชายธนัช  สำเภาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงนภัสสร  พุหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนลินสิริ  ตุ้มฉาย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงนันทรา  ศิริวงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงบุษกร  จินดารักษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
25
เด็กชายปฏิญญา  โรจน์อกนิษฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
26
เด็กชายปาณัสม์  อนุปัญญาวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเปรมกมล  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นจิตต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพรประภา  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตติศักดิ์นาวิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
31
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศักดิ์เรืองแมน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงไพลิน  คูฮกซิ่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
33
เด็กชายภฤศ  วิศาลการัณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
34
เด็กชายภัทรกร  สายสาหร่าย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
35
เด็กชายภัทรกฤต  สังครบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
36
เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
37
เด็กชายภาคิน  เครือชะเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กชายภานุพัฒน์  ประยงค์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
39
เด็กชายภานุรุจ  ศิริณาไพศาล
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
40
เด็กชายภูมิภัทร  งามเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
41
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงรินรดา  โหงวสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
44
เด็กชายศศิวงศ์  เทียนทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
45
เด็กชายศุภกร  แย้มประยูร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
46
เด็กชายสาธิต  อ้นพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสุกัญญา  พงศ์คุณาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงสุพิชญา  ปลื้มสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
49
เด็กชายเหมหิรัญฐ์  กลั่นสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
50
เด็กชายอธิชานนท์  อรุณราช
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
51
เด็กชายอนุภัทร  กลีบประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
คณิตประถม
52
เด็กชายอภิกฤช  เทพบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
53
เด็กหญิงออมรัก  อินปัญญา
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
54
เด็กหญิงกชกร  ชื่นสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คลองโคน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
56
เด็กชายกิตติธัช  พันพัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงจามิญช์ญา  สินธุ์นนท์ภัค
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ถาวรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงเจณคนิภาศ์  กลั่นสกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงชนากานต์  ชินรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงชลรัตน์  สงวนไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงชัญญานุช  พลกำพนธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
63
เด็กชายชิษณุพงศ์  เรือนเงิน
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงณภษภร  โชติเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
65
เด็กชายณัฐชนนท์  ขำสะอาด
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
66
เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งสุริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงณิชกานต์  เลิศอัมพรวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
68
เด็กชายดุลยธิษณ์  คุ้มครองเลิศสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
69
เด็กชายธัญญพงศ์  ลิ้มบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงธัญญา  สารุณา
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงธัญดา  ธนานิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงธัญรัตน์  สุขพรั่งพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
73
เด็กชายธีร์  สุมาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงนงนภัส  กาญจนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
75
เด็กชายนรบดี  พิมพ์อนงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
76
เด็กชายนวพล  กิจบริบูรณ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงบุษบงกช  อยู่ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
81
เด็กชายปรมัตถ์  เบ็ญจธรรมรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงปรมาภรณ์  น้อยเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงปริณดา  อนุสัทธณะสนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
84
เด็กชายปวริศ  ครกเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงปวันรัตน์  ครกเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัคคธิติมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงปัณณ์วิปัศย์ศรณ์  พูลละม้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงปานมุก  พัสดุธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรสงคราม

ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
89
เด็กหญิงปิยาภา  จันทนะภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
90
เด็กชายพงศกร  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
91
เด็กชายพลพล  ลิมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงภควดี  แก้วชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงภัทรพร  เขียวอุดม
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
94
เด็กชายภานุพงศ์  ตันพิชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
95
เด็กชายภูรินท์  แก้วกันจร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
96
เด็กชายภูริภัทร  ทิชากรเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงมัณทนา  ศรีโหร
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
98
เด็กชายเมธัส  กอนสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
99
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตรีรณภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
101
เด็กชายวชิรภัสร์  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
102
เด็กชายวสวัตติ์  ใจพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงวารีรัตน์  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงวิภาพร  จุงใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
105
เด็กชายวิภาส  ศิธรกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงวีร์สุดา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
107
เด็กชายศิชานนท์  เลิศลอยกุลชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงสราวรรณ  เกียรติชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
109
เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
110
เด็กชายสิรวิชญ์  เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงสุจิตตรา  หานุสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงสุชานาฎ  พยัฆศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงสุชาวดี  เวชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงสุพิชชา  วิเศษเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงสุภาวิดา  บุญพา
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงอรปรียา  ปานอุรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงอุษณา  อาลากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม
118
เด็กชายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
วิทย์ประถม