ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.6/2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  อังครัตนพิชัย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกช  นงเอ้
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณ์กมล  อาจคงหาญ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษนล  เนียมสอน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวินทิพย์  ศิริวัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตพัฒน์  ตั้งธนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกิตติมา  หลี
ป.5
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกีรติกร  แซ่จง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  มีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญรัตน์  ศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงคณารักษ์  สันติคามวัฒนา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจณิศกาณฑ์  สุขเสถียรวงศ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
14
เด็กชายจีรทีปต์  ผาเนตร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
15
เด็กชายเจษฎา  ไลหงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
16
เด็กชายเจษฎา  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนกนันท์  จิระคูยุทธชัย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
18
เด็กชายชนกันต์  วงค์สายา
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
19
เด็กชายชนพัฒน์  บุษบรรณ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนพัทธ์  เรืองกัน
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนาวรรณ  เอกวัตร
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
22
เด็กชายชโนดม  วงษ์มาลา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
23
เด็กชายชัยภัทร  ทองปน
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
24
เด็กชายชัยภัทร  บำรุงวัด
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
25
เด็กชายชาคริต  เงาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
26
เด็กชายชานน  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
27
เด็กชายชินพัฒน์  ประพฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
28
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดวิลัย
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชุติกา  พุทธาพืทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
30
เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
31
เด็กชายโชติวัต  ศิลารักษ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณาธร  ดีล้อม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฎีการัตน์  ฮวบรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณฐมล  ภูมี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
35
เด็กชายณธายุ  นิภัทร์วรกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.6/1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณภัทร  หุ่นแสน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัชชา  ไผ่เลี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอยู่
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐณิชา  พรสุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐณฺชา  เพ็ชรโต
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐดนัย  เงินมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐนันท์  ถิ่นทวี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เนตรสงคราม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐสุดา  สัจจา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณิชการต์  เรียนไธสง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
47
เด็กชายถิรวัฒน์  พุ่มชาวสวน
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
48
เด็กชายทักษ์ดนัย  พัฒนวงค์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
49
เด็กชายธนกฤต  คงฉ้ง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนพร  ศิวเวทพิกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนัฐนันท์  เหมือนจันทร์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
52
เด็กชายธนาธิปัตย์  ยศขำ
ป.6
โรงเรียนสุดใจวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายธรรมชาติ  วงษ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธัญภัค  อุรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธันย์ชนก  เตชบวรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
57
เด็กชายธันยวิชญ์  ทิพย์ธันวา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
58
เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
59
เด็กชายธีธัชพงษ์  เกิดบัว
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
60
เด็กชายนนทกร  สุตะวงษ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
61
เด็กชายนนทพันธ์  ศรีเมธีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนนธิณี  ศรีฟองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนภัสสร  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนภาพร  พร้อมเพรียง
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนริศรา  อันรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนวมล  วงษ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
67
เด็กชายนัฐพงษ์  หอมนิยม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
68
เด็กชายนาคา  เพชรเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
69
เด็กชายนิธิศ  ประนอม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนิรมล  บาลจ่าย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.5/2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนิรันดร์  สามเรือนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อินธิบาล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปณิดา  เมืองแสน
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปรียาภัทร  สังดา
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปาณิสรา  เพ็ชรแสง
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปาริชาติ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปิยะณัฐ  มีศรี
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุจิตรวัฒนะสุข
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
79
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ทิพย์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเปรมฤทัย  สุขรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
81
เด็กชายพงศพัศ  มะหะมัด
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
82
เด็กชายพงศภัค  ทองฉิม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
83
เด็กชายพงศภัค  อุดมโภชน์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
84
เด็กชายพชรดนัย  เพชรน้ำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพนิดา  กังพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพรพิชยา  บุญทันสุนี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง
ป.3
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพริมา  บุตรทองคำวงษ์
ป.5
โรงเรียนสุดใจวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพลอยณัชชา  ชูเดช
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ตันติวัฒน์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
91
เด็กชายพัฒนพล  เวียสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพิชชานันท์  สุพลาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพิชญา  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิชญา  สายบุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิณรดา  สดด้วง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
96
เด็กชายพุฒินันท์  อำนวยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
97
เด็กชายพุฒิพงศ์  หมุดธรรม
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
98
เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
99
เด็กชายภัคพล  หวังเอกกวิน
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  โรจน์ศิริกุลชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
101
เด็กชายภัทรเดช  ภูวธนสาร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
102
เด็กชายภัทรพล  กิจจาบัณฆิต
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
103
เด็กชายภัทรพล  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงภัสวัลย์  เอี่ยมจรัส
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
105
เด็กชายภาคิน  ตระกลจิราวุฒิกุล
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.5/1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภาณุพงศ์  พลับจีน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
107
เด็กชายภูริทัต  ทันโส
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
108
เด็กชายภูริพัฒน์  สมิทธิ์เบญจพล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
109
เด็กหญิงภูษณิศา  โพธิ์โต
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
110
เด็กชายเมธพนธ์  พัฒนสุธาพงศ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
111
เด็กชายรณภูมิ  ทับผึ้ง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
112
เด็กชายรัชชานนท์  ทอดแสน
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
113
เด็กหญิงริญญาภัทร์  ภูรีเลิศรัตนสุข
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
114
เด็กหญิงรินรดา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
115
เด็กชายรุจิภาส  วงษ์บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงรุจีกาญจน์  สังเขป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงลดาวัลย์  อินภูมิสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
118
เด็กหญิงลลิตา  เบญจมานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
119
เด็กชายวชิรวิทย์  ชวนไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
120
เด็กชายวรโชติ  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
121
เด็กชายวรปรัชญ์  ศักดิ์สิทธิ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวราพร  มาตรเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวราภรณ์  ลิ่วกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงวาเนสซ่า  ฮอลล์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงวิภาดา  วิโรทศ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวิภาวี  กาญจนเคหะ
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
127
เด็กชายวิวรรธน์  จู
ป.5
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
128
เด็กชายวิศล  ทินกรศรีสุภาพ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
129
เด็กชายวีรเทพ  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวีรวัฒนา  ศรีอินทรสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
131
เด็กชายเวชิน  บงบุตร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
132
เด็กหญิงศรัญญา  โกมลโยธิน
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศศิกมล  บุญไตรย์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
134
เด็กหญิงศศิธร  สนชมเปาะ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
135
เด็กหญิงศศิประภา  บุญยอ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
136
เด็กชายศิรพัขร  หงษ์ใหญ่
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
137
เด็กหญิงศิลิษา  ปัญญาชัยรักษา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
138
เด็กชายศุภชีพ  อิ้วตกส้าน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
139
เด็กชายศุภโชค  สุดจิตร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
140
เด็กชายศุภเสก  สังเกตุ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.4/2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายสถิต  ดีเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
142
เด็กชายสัณหวัช  ขาวเผือก
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสาริสา  เลาหะจินดา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
144
เด็กชายสิรธีร์  โตประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
145
เด็กชายสิริวิชญ์  จั่นเผือก
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสิริวิมล  สิตะเสน
ป.4
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุชานันท์  วรรัตน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุประวีณ์  อัครจิตตานนท์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุพัณณดา  อินทรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
150
เด็กชายสุรศักดิ์  ห้อยเหม
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสุรีย์  เทศดี
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสุวิดา  บุตรสอน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
153
เด็กชายอชิรวิชญ์  นิภารัตน์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
154
เด็กชายอติพนธ์  สาธุแสน
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอธิชา  รักบิดา
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอนุสรา  คูณมี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอพิณญา  โนขัตติมา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
158
เด็กชายอภิรักษ์  เปรมกมล
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอลิสา  ยำบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอัยยาวีร์  อินทนา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอาริยา  ศรีวัฒนวรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
162
เด็กหญิงอิศราภรณ์  เกตุกรรณโรจน์ทวี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
คณิตประถม
163
เด็กชายเอกดนัย  คำมี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงเอสิตา  สุขศรีบูรณ์อำไพ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.4/1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงกมลชนก  ภู่สาย
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายกวิน  เรืองศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงกาญจนา  มาพร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  สาเรือง
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายกิจติกร  รัตตะนาธิป
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงเขมจิรา  เพิ่มพูนอนันต์ชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงจุฑาพร  พุ่มรักษา
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พันชาติ
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชลดา  แก้วบริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายชวิศ  นิ่มสมุทร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชัญญาพร  สุขประเิสริฐ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงณัฏฐ์ดา  ป้อมประคอง
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐกานต์  กรรณมาศ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายณัฐพล  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
179
นายณัฐรัตน์  บุญเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงดาริกา  มุสิกดิลก
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายดุษฎี  สุวรรณศรี
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายไตรภพ  นัยบุตร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายทนงศักดิ์  มาสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงทิพรัตน์  แพรศรี
ม.2
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงธนัชพร  มีสุข
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงธนาภรณ์  เพิ่มพูน
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงธัญญา  พุ่มเรือง
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงธิดารัตน์  มาเจริญ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายธีรวิทย์  พนิชภักดี
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
190
นายธีรศานต์  ชินอักษร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงนนต์ปภัส  เจียมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายนฤดล  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนสาธิตบางนา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงนวมินท์  อ่องลา
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงนวิยา  แซ่เหีย
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงนัญวา  กาพลอย
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดินนธยาน์
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงนันทิชา  จันทำ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เงินมาบุญช่วย
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
199
นางสาวนิติกาญจน์  วงษ์ตรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.3/2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กชายนุกูลกิจ  ผาตี
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงปพิชญา  ชีพอารนัย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงปราณปริยา  อินกรัด
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปานชนก  อู่ทรัพย์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงปิยะธิดา  ประสานธรรมคุณ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายพงศกร  ไชยสา
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงพรชิตา  ปานวงค์ศา
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงพิมพา  นวนศิริ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายพีรณัฐ  ถิ่นทวี
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายพีระพล  ฉายศิริวรรณ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงภวิกา  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงภวิษฎาภรณ์  เชี่ยวตระการ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญปก
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงภัทรียา  ชุติลัญจกร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายภาวินพงษ์  ตั้งญาณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายภูริช  วิภาสประธีป
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงมัลลิกา  เคนบุปผา
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงรวีวรรณ  โคตรช้าง
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
218
นายรัตนพล  ศิริพา
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายวรพงษ์  ศรีสอาด
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายวสุธา  อารยะธนิตกุล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
221
นางสาววันวิสา  ม่วงยิ้ม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงวิชุดา  เจ๊ะสะมะแอน
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงวิภาดา  งามขำ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายวีรภัทร  พึ่งไชย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายวีระศักดิ์  โง่นมณี
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายศรัณย์ชัย  กิจจาบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวศุภรักษ์  ใจธรรม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายศุภวิชญ์  เรียนไธสง
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
229
นางสาวสิตานัน  แรงเริง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
230
นายสิทธิชัย  พุดจำปี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
231
นางสาวสิภิสรา  อิ่มศรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงสุกัญญา  พิเมย
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวอนัญญา  แซ่ปึง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายอนันดา  สมบัตพูนศิริ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.5/5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
235
เด็กชายอนิก  สมจิตรชอบ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงอรณิชา  ทองธัญญะ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี ๓
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงอรยา  โทไข่สอน
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงอุมาพร  พร้อมเพรียง
ม.3
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.3/1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กหญิงกนกพร  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราบพินาศ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงกนกวรรณ  เสมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
242
เด็กชายกฤตชนสรณ์  เกื้อสุข
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
243
เด็กชายกฤตณัฐ  เลี่ยมเส็ง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกฤติกา  จาริยารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
245
เด็กชายกษิดิ์เดช  ปุริโส
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกัญญณัช  โชคเหมาะ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกัญธิมา  ธานุวัฒ
ป.5
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกัลยา  มากทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกัลยากร  เลี่ยมเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงการย์รังรอง  เมืองเรือง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
252
เด็กชายกิชชานนท์  แสงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
253
เด็กชายกิตตินนท์  เซ็น
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
254
เด็กชายกิตติพงษ์  พรมปันดิ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกีรดิต  ราชโส
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกุลบุตร  เนียมอุ๊น
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกุลยา  เพิ่มทวี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงเกตุแก้ว  โพธิ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
259
เด็กชายเกียรติฉัตร  ทัศนวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงคคนางค์  ศิวะกฤษณ์กุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงจิตติมา  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุสุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงจิราพัชร  เทียนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงจิราภัค  คมขำ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญอ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
267
เด็กชายเจษฎาพร  แสงสุข
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชนานันท์  เจริญราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
269
เด็กชายชยพล  วรนุช
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
270
เด็กชายชลชาติ  พิมพ์พา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชลัยรัตน์  จันดามี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงชลิตา  หนูเหลือง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
273
เด็กชายชวกร  ภูคำ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.2/2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กหญิงชัญญา  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
275
เด็กชายชัยนันท์  กลับดี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
276
เด็กชายชินกร  ป๋าหว่า
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงชินอาภา  สนธิ์ทิม
ป.5
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงญาดา  ทับทิมแดง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงญาติกา  เกตุอัมพร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงฐิติพัชร  ตั้งชนพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลหมอ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณวพล  ศมานุกร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฐติยา  กัณหาวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฐนรี  คงขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงณัฐริญา  สายวงค์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงดนุชนาถ  กันสถาน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงดวงชนก  สดภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
288
เด็กชายเดชาพล  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
289
เด็กชายติณณ์  คีรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงทิพย์ทิสา  สุขแสน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายเทวัญ  วันติยา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายธนชาติ  ภุมมาลี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
293
เด็กชายธนโชติ  ชัยภูธร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธนพร  ม่วงศรี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธนวรรณ  พัวสมบัติเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธนัชญา  ลิน
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงธนัฐชา  เพียรล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
298
เด็กชายธนากร  พงษ์ขาวน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตรนำทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
300
เด็กชายธิณภาคย์  สารธนะ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธิดากร  สรรคเสรณี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภู๋กง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธิติมา  นาคนำ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธีรเทพ  แสนลำพรวน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงนพรัตน์  ระนาดเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายนภัทร  แป้นเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนภัส  แจ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงนภัสร  ธรรมครบุรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.2/1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กหญิงนวรัตน์  จั้นพลแสน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
311
เด็กชายนาถวัฒน์  ชอบใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนาราภัทร  ตระกูลเศรษฐสิริ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนิรัตติยา  ครุฑจ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
314
เด็กชายนีรพล  สิงห์อุดร
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
315
เด็กชายปฏิวัฒน์  จิตวิขาม
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงประภาศรี  จีระวัฒนากิจ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงประวีณา  เลขนอก
ป.5
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงปรัดดา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปริตา  พรปิยลิขิต
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงปริยาภัทร  นนทสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงปวิตรา  ผาสิงห์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
322
เด็กชายปัณณวิชญ์  นิรันตรานุชิต
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงปาณิศา  อภิรัตนาสุสรณ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปาริชาติ  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปิยดา  บุญท้วม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุทธิสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงเปมิกา  หล้าวิไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงพรชนก  ประวัติวิไล
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงพรนภา  เหงี่ยมสำโรง
ป.5
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงพรรุ่ง  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงพลอยวรรณ  ทิอุทิศ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
332
เด็กชายพัชรพล  เสือกลั่น
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงพัชราพร  แสงภารา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพัณณ์ชิดา  ยศชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์เหล็ง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงพิรชา  ไม้หนองบัว
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
337
เด็กชายพิสุทธ์  โพธิ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายพีรวัส  ทรัพย์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
339
เด็กชายพุทธิพงษ์  ตันโลห์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายเพชรมงคล  คำแสง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีเจ้า
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงแพรไพลิน  ชัยพรหม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
343
เด็กชายภราดร  วงศ์ใจ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.1/2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กหญิงภัทรวรรณ  พะวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
345
เด็กชายภาสกร  ดาวสุขศรี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงภาสุวีร์  พรเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
347
เด็กชายภูธเรศ  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
348
เด็กชายภูมินทร์  ศรีเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
349
เด็กชายภูรินทร์  สายสอน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์ใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
351
เด็กชายมนัส  เหมสงวน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงมนัสนันท์  เวียงสุข
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงมัญชุสา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
354
เด็กชายมานนทร์  คชพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงมิกิ  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงเมวดี  เงินมาบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลมนตร์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงระวีวรรณ  จันทร์โส
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  ปั้นบุญชู
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงรัฐกานต์  แสนนิทา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
361
เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วดวงตา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงรัตนา  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำคล้อย
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
364
เด็กชายรุ่งอนันต์  ยิ้มสำเนียง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีสากล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงวนิดา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงวรรณิศา  สุคงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงวรัญญา  อักษรเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
369
เด็กชายวัชรพล  ไกรสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายวัชราวุฒิ  สมพร
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงวัชรีพร  นันทมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
373
เด็กชายวาธิต  เจียรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงวิภารัตน์  เคนตะนัน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
375
เด็กชายวุฒินันท์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
376
เด็กชายวุฒิพงษ์  รมเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงศรัญญา  เกิดสนอง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงศศิภรณ์  ตันโต
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 2

ณ ห้อง ป.1/1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
379
เด็กหญิงศศิภา  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงศิริภา  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
381
เด็กชายศิริวัฒน์  ทำสวน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงศุทธสุดา  เขียวสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงศุภิสรา  เกิดบัว
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสโรชา  ศรีณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงสวิตตา  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงสายไหม  น่วมพลัด
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสาลินี  หาญเสมอดารากุล
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายสิทธชัย  ชูาติสัจจะธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
วิทย์ประถม
389
เด็กชายสิทธิชัย  สีแดง
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงสิริกร  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
393
เด็กชายสุรเดช  สอนบุญตา
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงสุวรรณา  เทวารัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงสุวัจนีย์  รุ่งอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงเสาวณีย์  จันทร์ศิริสุข
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
397
เด็กชายแสนศักดิ์  เอี่ยมจริง
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
วิทย์ประถม
398
เด็กชายอดิศักด์ิ  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอธิชา  บุญปัญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
400
เด็กชายอธิวัฒน์  รักษาชล
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอภิญญา  เว้นบาป
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
402
เด็กชายอภินันท์  เก็บทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอักษราภัค  โสภี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอังคณา  ทองจาก
ป.6
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอัซมาวีย์  กาพลอย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงอัยการ  ภูมิศรี
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายอาชวินทร์  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอาทิตติยาภรณ์  ขว้างสาหัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
วิทย์ประถม
410
เด็กชายอาทิตย์  จตุรภาค
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงอินทัศยา  นิภารัตน์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงอิสรีย์  ทินกรศรีสุภาพ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี ๓
วิทย์ประถม