ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  หิรัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชวรรณ  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจองค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลฉัตร  เพ็งกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
5
เด็กชายกมลศักดิ์  มโนรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรกนก  เล็กสิงห์โต
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตพล  สังข์ดา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตภาส  ไชยมนัส
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติพงษ์  ประทีปเรืองเดช
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤษณา  สามิหลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษดา  ตั้งทวีทอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
12
เด็กชายกวิณภพ  แววศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญณัช  เล็กบุญแถม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัณญ์นภัส  เลิศฤทธิ์วรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
15
เด็กชายกันตพงศ์  ชูโชคชัย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตภณ  วรรณรัตน์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลยกร  ย่อมเจริญ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
18
เด็กชายกาญจนโรจน์  ขำคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรลัมพ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติกร  ฝอยถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติกา  พรรณมณีทอง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติทัต  ภู่กำจัด
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกิตติมา  พิลุน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
24
เด็กชายกุลชัย  บุญริ้ว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกุลภามาศ  เตยหอม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกศแก้ว  หมวกเมือง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
27
เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริตัน
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
28
เด็กชายคชภัค  วงศ์สมุทรไพศาล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
29
เด็กชายจักรภัทร  ตันติพงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
30
เด็กชายจิณณพัต  สุดสายตา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
31
เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรพัฒน์  ตะเภาทอง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
33
เด็กชายจิรภัทร  ทัศนโกวิท
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรัชญา  ฤาษีประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กชายจิรากร  ศักดิ์ดี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
36
เด็กหญิงจิราภา  กุลดิลกวัฒน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
37
เด็กชายจิรายุ  จุ้ยจิตร
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
38
เด็กชายจิโรจ  ทัพไพรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิวเวลรี่  อินทวงศ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเจนิตา  นันตะราม
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
41
เด็กชายเจษฎา  แก่นการ
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
42
เด็กชายเจษฎา  ขันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
43
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชญานี  หงสา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
45
เด็กชายชนกชน  หอพานิชย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
46
เด็กชายชนะภัย  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชนัญธิดา  อยู่ดี
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
48
เด็กชายชนากานต์  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
49
เด็กชายชยางกูร  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชยาภรณ์  วัจนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชลกานต์  ลิ้นนาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชลนิชา  จู๋หมื่นไวย์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
53
เด็กชายชวิศ  มีชำนาญ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชัชฎา  ทองประเทือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชัญญา  พรหมณีวิรัช
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชัญญาจิณณ์  ดวงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
57
เด็กชายชัยณภัทร  อรัณยะปาล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
58
เด็กชายชาญคริต  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
59
เด็กชายชาญดล  งามเจริญสถาพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
60
เด็กชายชานน  วงศ์ธรสกุล
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
61
เด็กชายชีพชนก  ผึ้งทอง
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
62
เด็กชายโชติสกุล  ปัญญาชัยรักษา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงศุภมาศ  แววมณี
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงญาดา  แซ่หลิน
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงญาดา  โสดา
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐานิดา  บุญเกิด
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฐิตาพร  อมรนพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฐิตินันท์  ลีลาวัฒนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
69
เด็กชายณกฤชธา  ธัยยามาตย์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กชายณฐกร  ทิตศานติกุล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
71
เด็กชายณฐนนท์  ไชยอัชนรัตน์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
72
เด็กชายณฐมน  กุณะ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
73
เด็กชายณธัญ  วิทยะสิรินันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
74
เด็กชายณภัทร  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐชวัศ  เชิดสัตยานุกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์แมรี่
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัชชา  ชาปลิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฎฐ์  ปรัชญกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฏชนนท์  แผนพุทธา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
79
เด็กชายณัฏฐ์บดินทร์  ชาญกูล
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธาภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฐชญา  ชาชุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยมะโน
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูเทพย์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สักการะ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์ศิลาเพชร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐนนท์  จวง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐนนท์  เหมรา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐพงษ์  นิยมชัย
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็ชรฟู
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐภัทร  โทนรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐภาคย์  ชมเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐวรา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐสิทธิ์  นับแสน
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐสุดา  รื่นเหลย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณิชารีย์  บุปผาดา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
98
เด็กหญิงดลลดา  ชุนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
99
เด็กชายต้นรัก  เรืองวิทย์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
100
เด็กชายตฤณ  พงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
101
เด็กชายตะวัน  สมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
คณิตประถม
102
เด็กชายเตชินท์  สุพัฒศร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
103
เด็กชายทักษ์ดนัย  เฉลิมสุข
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงทักษพร  ตาอ้ายเทือก
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงทิฆัมพร  คำสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
คณิตประถม
106
เด็กชายธนบดี  บุญภมร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
107
เด็กชายธนพจน์  ปฐมพาณิชรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
108
เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
109
เด็กชายธนพัฒน์  อุตสาหกุล
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธนภรณ์  ดำเนินวุฒิ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
111
เด็กชายธนภัทร  กมลไชยกิตติ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
112
เด็กชายธนภัทร  กันเทพา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
113
เด็กชายธนภูมิ  ใจภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
114
เด็กชายธนภูมิ  เชิมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
115
เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อปัญญา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
116
เด็กชายธนวัฒน์  ทองเภา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
117
เด็กชายธนวัฒน์  นาวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
118
เด็กชายธนาดร  รัชตะปีติ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
119
เด็กชายธนาวุธ  ดีพา
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
120
เด็กชายธเนศพล  น้อยเหนื่อย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธรรมพร  อยู่นุช
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
122
เด็กชายธัชกร  ธนาบุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนบุรารักษ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธัญธิตา  เนตรจรัสแสง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธัญพิชชาฌ์  โลหิตหาญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
126
เด็กชายธาดา  ภัคคะวราพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธาวิณี  อารักษ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
128
เด็กชายธีเดช  รัชตะปีติ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
129
เด็กชายธีรเจต  เชาว์มาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
130
เด็กชายธีรชัย  สาสดีอ่อง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
131
เด็กชายธีรเดช  อินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
132
เด็กชายธีรธรรม์  ทัศนีย์พงษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
133
เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
134
เด็กชายธีรภัทร  ถมยาแก้ว
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
135
เด็กชายเธียรวิชญ์  สุขแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนพกานต์  จงมีสุข
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
137
เด็กชายนพนิช  โทการกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนภชนก  ปัญญะปูญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
139
เด็กชายนภดล  ฉายาชวลิต
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กชายนภัสกร  อัศวกุลกำเนิด
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
141
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โชติรัตน์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
142
เด็กชายนราวิชญ์  ลิขิตรุจานนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
143
เด็กชายนฤเบศ  ผดุงทอง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
144
เด็กชายนฤเบศร์  รุงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
145
เด็กชายนวันธร  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนันท์ชญาน์  วังเย็น
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนันท์นภัส  พัฒจันทร์กุล
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
148
เด็กชายนันทนวัฒน์  ผลเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนาถนพิน  ผลขำ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนิชนันท์  ปันวงค์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
151
เด็กชายนิติราช  ศรีบรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
152
เด็กหญิงเนตรชนก  เงาศรี
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงเนตรชนก  ธรรมวรรณ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงเนตรนภา  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
155
เด็กชายบดินเดชา  จันดารักษ์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
156
เด็กชายบรรณสรณ์  ทองก้อน
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
157
เด็กหญิงบัณฑิตา  สายวงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
158
เด็กหญิงบุษราคัม  บัวเปลี่ยนสี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
159
เด็กหญิงเบญจมาศ  เปรมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
160
เด็กชายปฏิพัทธ์  ตวงหิรัญโชติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
161
เด็กชายปฏิทิน  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
162
เด็กชายปฏิภาณ  นิจันทร์ดา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปณาฬี  สีนวน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
164
เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์สอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันติยู
ป.5
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
167
เด็กชายปราการ  โชติกันตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปราณิสา  ศรีธีรกุล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
169
เด็กชายปริชญ์  ม่วงนาค
ป.6
โรงเรียนเซนต์แมรี่
คณิตประถม
170
เด็กชายปริญญา  สมชำนุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปรินทร  อุ่นจันที
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปรียจิต  อนุกูลพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
173
เด็กชายปัณณธร  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
174
เด็กชายปัณณธร  สินธุมงคล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงปานหทัย  โกสิงห์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
176
เด็กชายปาราเมศ  พันเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
177
เด็กชายปาราเมศ  หลักแหลม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปาริดา  เชื้อเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
179
เด็กชายปิติพงษ์  ปกครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปิติภา  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปิยธิดา  ปิยสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบุรารักษ์
คณิตประถม
182
เด็กชายปิยรัช  ฉัตรวงค์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
183
เด็กชายปิยะวัฒน์  วิจิตรนันทนา
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปิยากร  พานิชชีวะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปรียารัตน์  สายสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
186
เด็กชายปุญญพัฒน์  พานแก้ว
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
187
เด็กชายปุญญา  คูจิระประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
188
เด็กชายปุณณภพ  ชูจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
189
เด็กชายปุณณสิน  เจนกุลประสูตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงไปรยา  สีทอนสุด
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
191
เด็กหญิงไปรยา  สุดสังข์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
192
เด็กหญิงฝั่งฝัน  พิรยะไพบูลย์วิทย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
193
เด็กชายพงศกร  ลิ้มเจริญวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
194
เด็กชายพงศธร  ทองอุดม
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
195
เด็กชายพชร  บุญผาติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
196
เด็กชายพณภณ  พิมพ์พรรณชาติ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
197
เด็กชายพนธกร  ยรรยง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพนิตพร  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพรชิตา  อาภรณ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพรภัสสร  สุกปลั่ง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพรรณภัทร  หาสุนโม
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพรสุวรรณ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
203
เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
204
เด็กชายพลพล  ทรงแสง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพลอยชมภู  ศรีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพลอยมณี  สิทธิ์นะศรี
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
207
เด็กชายพลัฏฐ์  เจตน์มงคลรัตน์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
208
เด็กชายพศิน  ครุจิตร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
209
เด็กชายพสิษฐ์  ผจงจิตสม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงพัชรพร  โม่งปราณีต
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
211
เด็กหญิงพัชราภา  บุญริ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพัฒน์นรี  อดิศัยธรรม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
213
เด็กชายพัทรชัย  แตงอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
214
เด็กชายพาณุพงศ์  สิทธิเมธารักษ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำมา
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  คงเครือพันธุ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลัว
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อรัญมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพิมพิศา  ธงชัย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพิยดา  สุ่นจันทร์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพิรยา  คูพระคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
คณิตประถม
223
เด็กชายพิสิษฐ์บวรนันท์  ธารชัย
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพีรดา  ผันอากาศ
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทีปานชัยกุญ
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
226
เด็กชายพุฒินาท  ขั้วกลาง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
227
เด็กหญิงเพชรดา  มะเปลี่ยนสี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
228
เด็กชายเพชรตะวัน  สิทธิ์นะศรี
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
229
เด็กหญิงเพชรมาศ  คงแจ้ง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงเพียงมณี  สุริยะวงค์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
231
เด็กหญิงแพรวพรรณ  อินทร์นวล
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงฟ้าหลังฝน  มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
233
เด็กชายภควัต  แก้วลัดดากร
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงภคอร  เอกธนาพรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
235
เด็กชายภัชวิชญ์  พุ่มนิคม
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
236
เด็กชายภัทรกร  หม่องพรม
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
237
เด็กชายภัทรนันท์  คำเชียงตา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
238
เด็กหญิงภัสสรา  ดวงดีเด่น
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
239
เด็กชายภาคิน  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
240
เด็กชายภาณพ  พิชญอาทร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงภานิชา  อุดเจริญ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
242
เด็กชายภานุวัฒน์  กองเป็ง
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงภาวิดา  บัณฑิตกวี
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
244
เด็กชายภาสกร  รักสุข
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กชายภาสวิชญ์  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
246
เด็กหญิงภูธนิสา  ภู่ธูป
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
247
เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
248
เด็กชายภูมิรพี  อุปจันทร์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
249
เด็กชายภูมิศาสตร์  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
250
เด็กชายภูมิสิษฐ์  ศรีนาคมงคล
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
251
เด็กชายภูเมธ  ภิรกุลศิริ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
252
เด็กชายภูริต  เชื้อสาวะถี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
253
เด็กชายภูวมินทร์  เหลือดี
ป.6
โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ
คณิตประถม
254
เด็กชายมนัญธชัย  พลเสนา
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงมินตรา  พิพัฒน์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงมีนา  ปัญญาฉลาด
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
257
เด็กหญิงมุนินทร์  รอดประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
258
เด็กชายเมธา  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
259
เด็กชายโมหมัดราฟิก  ประธาน
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
260
เด็กหญิงยุวพร  คำสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
261
เด็กชายโยรภัทร์  วรรณะภูมิ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงรภิญญา  แพรต่วน
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงรวิสรา  ขจรผล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
264
เด็กชายรวีดรจน์  ลิ้มรัตนธรรม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
265
เด็กชายรัชต์ธร  เลิศขจรไพศาล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
266
เด็กหญิงรัญธิดา  เนตรจรัสแสง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
267
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฮมโนนทอง
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงลฎาดา  วงศ์รักไทย
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
269
เด็กชายลิปปกร  สงวนรัษฎ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
270
เด็กหญิงลีลาวดี  อินคล้าย
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปรากฎวงษ์
ป.6
โรงเรียนบุรารักษ์
คณิตประถม
272
เด็กชายวรกิจ  อ่วมกระทุ่ม
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงวรปรียา  ชูเยาว์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
274
เด็กชายวรภพ  วรพสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
275
เด็กหญิงวรรณ์ธรรม  วงศ์มณี
ป.5
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
276
เด็กหญิงวรรณรดา  กะจันทร์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
277
เด็กหญิงวรรธนพร  สมอินอ้อย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
278
เด็กชายวรวิช  นามสมุทร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวรัญญา  มติยะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงวรัญญา  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
281
เด็กหญิงสรัลลักษมิ์  กลั่นฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
282
เด็กชายวรากร  เดชาวรานุภาพ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
283
เด็กชายวรากร  ประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
284
เด็กหญิงวริศรา  พรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวริสรา  ปาตะโพธิ์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
286
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพยานนท์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
287
เด็กชายวิชญะ  ไชโสดา
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
288
เด็กชายวิชยุตม์  กาญจนสุข
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงวิชิดา  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ
คณิตประถม
290
เด็กชายวิทวัส  วรสาร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
291
เด็กชายวิรัตน์  พุ่มเรือง
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวิราพรรณ  ธนูรักษ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงวิราวรรณ  พรหมจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
294
เด็กชายวิริยะ  ทาปา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
295
เด็กหญิงวิลาวัลย์  เปลื้องไธสง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
296
เด็กชายวีรดนย์  ฮา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
297
เด็กชายวีรพล  วงศ์ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
298
เด็กชายวีรภัทร์  สี
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
299
เด็กชายวีรากร  หาญพัฒนากิจ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
300
เด็กหญิงแววปราชญ์  ธวัชกิจแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงศตวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
302
เด็กหญิงศรุตา  เสาะสืบงาม
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงศศิกานต์  วรรณทวี
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
304
เด็กหญิงศศิญาภา  ชัยวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงศศิภา  โนนโพธ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
306
เด็กชายศศิศ  แก้วสิงห์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
307
เด็กชายศักดิ์เทพ  สุวรรณเกิด
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
308
เด็กชายศฎายุทธ  จันโทกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
309
เด็กชายศิรชัย  นิ่มเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
310
เด็กชายศิริพงษ์  อมรแสงชัยกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
311
เด็กชายศิวกร  ศรีแก้วนวล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
312
เด็กชายศิวกร  อาทิตย์อุทัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
313
เด็กชายศุภกร  ศรีสุขกาญจน์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
314
เด็กชายศุภกฤต  เอกสิริปฏิพัทธ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กชายศุภชัย  ฤทัยวิศาล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
316
เด็กชายศุภณัฐ  ตันติสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
317
เด็กชายศุภวิชญ์  ลม้ายสกุล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
318
เด็กชายศุภเสริฐ  สัมฤทธิ์รินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
319
เด็กชายศุภัช  กาญจนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
320
เด็กหญิงศุภัธนี  จันทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศุภาวดี  วรพฤกษ์จารุ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงศุภิสรา  ขาวสะอาด
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
323
เด็กชายสถาพร  เทพวงศ์
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
324
เด็กชายสมชาย  จะหา
ป.4
โรงเรียนวัดคู่สร้าง
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสมหทัย  ตันทรงเจริญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
326
เด็กชายสรวิศ  ศรีชนะ
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
คณิตประถม
327
เด็กชายสราวุธ  สิทธิเกษร
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสริดา  ทีปประพันธ์ณี
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสโรชา  ธรรมผล
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
330
เด็กชายสัณหวัช  ชาติพจน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
331
เด็กชายสิริเดช  เลาหเลิศเดชา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
332
เด็กชายสิริภัทร์  กลั่นสำอาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
333
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เตชะวัฒนกิจกุล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
334
เด็กชายสุขุม  พวงแสงเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
335
เด็กหญิงสุทธิดา  คำตา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
336
เด็กหญิงสุทธิดา  บุญกลัด
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
337
เด็กชายสุปัญญา  ประกอบกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
338
เด็กหญิงสุพรรษา  ดิเรกพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
คณิตประถม
339
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมศิริเลิศ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสุภิตรา  แหวนครุฑ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
คณิตประถม
341
เด็กชายสุริยา  เสนเพ็ง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
คณิตประถม
342
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชามีรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสนาสุธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
344
เด็กหญิงโสธิดา  สารรักษ์
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
345
เด็กหญิงหยาดเพชร  อลงกรณ์ทักษิณ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
346
เด็กหญิงหฤทัย  ไชยเยส
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
347
เด็กหญิงองอร  ทิพกันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
348
เด็กชายอชิระ  สรเลขกิตติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิตประถม
349
เด็กชายอดิเทพ  ดีแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงอติคุณ  อุทธิสินธ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
351
เด็กหญิงอธิชา  บุญเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
คณิตประถม
352
เด็กชายอธิมุตติ  เจนการกิจ
ป.3
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
คณิตประถม
353
เด็กชายอธิโมกษ  เจนการกิจ
ป.3
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอนัญญา  ทองเภา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอภิกษณา  ปานช่วย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
356
เด็กชายอภิมงคล  ธีระภาพพันธ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอภิรดา  เปรมานุพันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
คณิตประถม
358
เด็กชายอภิวัชญ์  ผลเจริญรัตน์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
359
เด็กชายอภิวัฒน์  ชัยนิยม
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
360
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญคืน
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
361
เด็กชายอรรฐกร  สิทธิเวช
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
คณิตประถม
362
เด็กชายอริย์ธัช  กรวิชญ์สิริชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
363
เด็กชายอริยพล  ศรีเจ้า
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
364
เด็กชายอลงกรณ์  มณีเปรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตประถม
365
เด็กหญิงอัจจิมา  ครองบุญ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอัจจิมา  พงษ์สว่าง
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงอันนา  ผาสุข
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
369
เด็กชายอาจอง  ธีระจรรยากรณ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
370
เด็กชายอาสา  กุลวโรตตมะ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
371
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจนจบเขต
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม
372
เด็กหญิงอี๋เซียน  หลู่
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
373
เด็กหญิงอุชุตา  ศรีบุศราคัม
ป.6
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
คณิตประถม
374
เด็กหญิงอุมาพร  บวรพงษ์สกุล
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงกชกร  ปลื้มมาลี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงกนกวรรณ  พัฒนะคูหา
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
378
นางสาวกมลลักษณ์  เวชวิเวก
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงกรทิพย์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายกัณฐัศว์  คูหาเรือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายกัมพล  ลิ้มพุทธานุภาพ
ม.3
โรงเรียนเซนต์แมรี่
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เจรียงโรจน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายกานต์  คล้ายพุก
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวกุลสตรี  กลางบุรัมย์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายเกียรติพงศ์  เกียรติเชิดแสงสุข
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงคณิตา  ตันติคุณากรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
388
นายจักรพรรดิ์  สันทนีอนุกูล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
389
นายจักรินทร์  เตี่ยมเจริญ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ไตรอนันต์วุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายจิรณัฎฐ์  จารุอารยนันท์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายจีรายุส  เชื้อแป้น
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายเจษฎาทร  วงษ์นิล
ม.3
โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงชนัญธร  สุทธิกาโมทย์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงชนาพร  กาศยปนันทน์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายชยณัฎฒ์  กมลเดชเดชา
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายชลกร  ช่องฉิมพลี
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายชัชชัย  พรายมี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงชัญญา  อาชาวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายชัยสิทธิ์  วิริยะสกุลชัยพร
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายฐิติพงศ์  บุญเผือก
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
402
นายณัชพล  จันทศร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณัฐชรัตน์  คำโพธิ์แสง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฐชา  เกิดพงษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงณัฐชา  คงเหล่
ม.3
โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงณัฐธิดา  จ่างพิพัฒนวกิจ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐนันท์  พัฒนาสุทธินนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงณัฐนิช  จ่างพิพัฒนวกิจ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
409
นายณัฐพงศ์  หงษาวงศ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
410
เด็กหญิงณิชชา  ปทุมธนัตรัต
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณิชาพร  ขำดวง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงณิชาภา  บุรคมนาการ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายเดชาธร  หฤหรรษ์ชโนดม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงแทนธปุณ  วรชัย
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธนพชร  วริธินันท์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายธนพล  ศิริทวีสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
417
นายธนะ  จันทร์ทายะวิจิตร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงธนัญญา  จันทรแพ
ม.3
โรงเรียนเซนต์แมรี่
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายธนากร  บัวขาว
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธนากร  วิบูลย์ศิริวงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายธนาดล  นัคลาจารย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธนินทร  ปฏิภัทรานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธนิษฐ์นันท์  จารุจารีต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธรรมธัช  วัชระเรืองรุ่ง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่อนรู้ที่
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
426
นายธัชชัย  อุดมธนเลิศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยศิลป์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
428
นางสาวธัญญพัฒน์  ศิริอัครเรืองเดช
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงธิติกาญจน์  สิริปริยศักดิ์
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวธิติยา  รักษาวงศ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงนริศรา  อินดี
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนิชกานต์  เทพทอง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนิศารัตน์  โสสีสุข
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายบรรดิษฐ์  สันติธนธาดา
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
435
นายบุญอนันต์  เป้าทอง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
436
นายบุริศร์  ธนภัทโรดม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
437
นายปทีป  ทวีอภิรดีไมตรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เฉิน
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายปรมี  จานสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สถานเมือง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายปองคุณ  ทันสมัย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงปัญจรัตน์  อัศววิริยะกิจ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงปานสิริ  ปุญญประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปาลีรัตน์  รังรักษ์รัตนากร
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
นางสาวปิยภัทร  ฝ่ายจะตุรัส
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายพชรธัชย์  พุฒผา
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
447
นายพชรพล  อาภากวินกุล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงพรญาณี  แจ้งสว่าง
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายพรรษนพ  สรเลขกิตติ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายพฤทธ  รัตถประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายพลเชษฐ์  จินะสะทุ่ง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายพลวรรธ  รื่นรวย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายพสิษฐา  พงษาปาน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายพัทธกานต์  ทรัพย์รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงพิชชาภา  หาญอรุณสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายพิทวัส  สมวนาพานิช
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิศาลอัครไชย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
458
นายพีรพัฒน์  กุลวรกุลพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายพีรพัฒน์  นำเจริญสมบัติ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงเพชรรัตน์  อาจไพวัลย์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงฟาติน  พันธ์สระ
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงภณิศา  ทองไทย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายภัทรชนน  สุนทราภัย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงภัทรภรณ์  เสมือนเดช
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายภาคิน  ถมยาแก้ว
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
466
นายภานุพงศ์  กองนาแวง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายภูมิพัฒน์  มีเจริญวรานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
468
นายภูมิพัฒน์  สุขสาคร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
469
นายภูวกร  ภูวปัญญาจร
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายภูวเดช  ศาสโนปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายมนต์ธร  ควง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายยศภัทร  จรรยา
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายยศวัฒน์  ธัญอนันต์สิริ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายยูโนะ  โอซึกะ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงรมย์นลิน  ศิริโกมลสิงห์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงรมิสตา  เตชะภัทรณิชากุล
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงรุ่งระวี  ทองดี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
478
นางสาวเรวดี  สุขช่วย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
479
นางสาววรัญญา  ขันแวว
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
นางสาววริษฐา  ใจภพ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
481
นายวศิน  พันธุ์ศุภถาวร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายวัชรพงศ์  ยงสิริธนวัชร์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
483
นางสาววันเพ็ญ  สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงวาสนา  มีลลิ้ง
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายวิชญ์ภาส  ลิมปนเวทย์สกุล
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
486
นายวิชยุตม์  ครุฑนาค
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายวิทยากร  ธงสันเธียะ
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายวิทวัส  อุตมะ
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายวีรภัทร  ลิ้มวงศ์
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายวีระศิษฐ์  กิจคุณาเสถียร
ม.1
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายวุฒิชัย  ตันมธุสรชัย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
492
นางสาวศรีสุวรรณ  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงศรุตา  ชูโชคชัย
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
494
นางสาวศวิตา  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงศวิตา  ช้างพานทอง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงศศิธร  ภาจิตต์ใจมั่น
ม.1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
คณิต ม.ต้น
497
นางสาวศศิภัส  เหลืองกุลเดช
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงศุจินทรา  ปานเกษม
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
499
นางสาวศุนิสา  แซ่เจิง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายศุภวิศว์  ตั้งสะสม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายสกรรจ์  แก้วสิงห์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
502
นายสฏพรรษ  เกิดสมจิตต์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงสิริประภา  ทรงอุดมวัฒนา
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงสิริอนงค์  รุ่งธนาสินรัตน์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวสุกานดา  เกตหา
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงสุจรรย์ทิพย์  รัตนพูล
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายสุชาครีย์  ชิว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงสุชาดา  โกศลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงสุพิชญา  วีระวัฒนาเดช
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายสุวิจักขณ์  กลิ่นราตรี
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
512
นางสาวหยินซี  แซ่เจิน
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุวรรณผล
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายอนุรินทร์  วิชัยรัมย์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
นางสาวอรทัย  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
516
นางสาวอรนีย์  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวอานันดา  ถือความสัตย์
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายอาภากร  เกตุน้อย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายอิสรา  กองวัฒนศิลป์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงอุมาพร  พุทธพืช
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงอุษณีย์  กันทะวัง
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงเอลิน่า  เอโล่
ม.2
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
523
นายโอม  อุปะเดีย
ม.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงไอริน  พงษ์สาระนันทกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กหญิงกชกร  กรสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกชกร  สีสุก
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนบุรารักษ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกนกพรรณ  งอกงาม
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
529
เด็กชายกนกพล  ภู่พวงทอง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดีนุ้ย
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
531
เด็กชายกมลกิต  พรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงกมลนัทธ์  มหิทธิโรจน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
533
เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกรกฎ  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกรรณ์ษภรณ์  ประทีปเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
536
เด็กชายกรวิชญ์  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
537
เด็กชายกฤตธกร  พ่วงเพียร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงกฤตธีรา  ตันกิติยานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงกฤตพร  ปิ่นอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
540
เด็กชายกฤตภาส  พัชรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
541
เด็กชายกฤตย์  ว่องสมบูรณ์สิน
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
542
เด็กชายกลวัชร  โพธิราช
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
543
เด็กชายกวีวัฒน์  สานนท์กุลวัฒน์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงกัญญ์ศรินทร์  วีวงษ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงกัญญาณี  เชี่ยวธัญการณ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงกัญญาภัส  พานแก้ว
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงกัญญามาศ  คาวีโชติ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์แทง
ป.5
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนสาย
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงกันฐ์ริษา  หิรัญสิรารมย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
551
เด็กชายกันตพิสิฐ  สุตคุณสันติการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
552
เด็กชายกันตภน  สะราคำ
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงกันตินันท์  ดิลกธราดล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
554
เด็กชายกันตินันท์  เพ็ชร์ทอง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
555
เด็กชายกันต์  ศรีศุกร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงกัลยกร  ป้อมดี
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงกัลยกร  รัชตศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงกาญตฺพิชชา  เผือกประพันธ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
559
เด็กชายกานดิศ  ขอบรูป
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงอภัย
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
561
เด็กชายกาลวัฏ  งามเจตนรมย์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงกิตติกา  จุลดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
563
เด็กชายกิตติพัฒน์  สิริทิวากร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญรัตนกรกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คำทา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงกุสุมา  เกษร
ป.6
โรงเรียนเซนต์แมรี่
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงเกวลิน  ทรัพย์นวล
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงเกวลิน  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงเกศริน  ชมเชียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
570
เด็กชายไกรวิชญ์  ลุงหม่อง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
571
เด็กชายเขตต์อรัญ  สวายประโคน
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
572
เด็กชายคณิศร  เบญจาธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
573
เด็กชายคณิศศรณ์  เขียวทอง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงคัทลียา  ทรีเมน
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายคุณากร  เล้าเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงจนันยา  มะลิเเย้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงจิณณพัต  จรเจริญ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงจิตจุฑา  คล้ายหนู
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงจินต์จุฑา  กมลนาวิน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
580
เด็กชายจิรธัช  พัชรกิจขจร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงจิรนันท์  จัตุรภูมิ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์บูลย์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีค้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
584
เด็กชายจิรวัฒน์  กุศลส่งเสริม
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
585
เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิขิตวิเศษกุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงจิราพร  ใต้ชมภู
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงจิราภรณ์  คำโท
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงจีรนันท์  ลามา
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายจีระศักดิ์  ฉันทะโส
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงจุฑามาศ  สร้อยเสนา
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  นิยมฤทธิ์ เดวิส
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
592
เด็กชายเจษฎา  ทองสำราญ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
593
เด็กชายเจษฎา  พูลเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงแจ่มจันทร์  หาญมนตรี
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
เด็กชายฉัตรประมล  อ้วนเส้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
596
เด็กชายฉัตรพัฒน์  สุขพันอำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงชญานิศ  จั่นจริยากุล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิยจรรยา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงชณิกดาภา  รัตนะรัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
601
เด็กชายชนนชิตต  ประดิษฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงชนน์นิภา  จันทวงษ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงชนนิกานต์  เหมวัตร์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงชนาพร  ศรีสดใส
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงชนาภัทร  สมบูรณ์กิตติชัย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
606
เด็กชายชนินทร  อัชฌาเจริญสถิต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงชลดา  เมืองหมิ้น
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กชายชวิต  กาญจนพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงช่อเพชร  ใจสบาย
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
610
เด็กชายชัชกฤช  จิตมงคลทอง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
611
เด็กชายชัชพล  คูพระคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงชัญญา  กองแก้วมา
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
613
เด็กชายชานน  นานานุกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงชาลิสา  ตะใบดี
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงชุติมา  บุญโท
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
616
เด็กชายเชาวภัทร  ตั้งอยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงญดา  เพรีพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงญาณิศา  ชูแก้ว
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงญาดารัตน์  พิทักษ์เรืองเวช
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงญาตาวี  สละสำลี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
621
เด็กชายฐกลกร  สุขวิลัย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงฐานทิพย์  ศรีสกุลแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ตุลาธน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงฐิตินันท์  เสริฐสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มียันต์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงฐิติวรรณ  วิลาชัย
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กชายณฐกร  ธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณภัทร  คุ้มครอง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงณภาภรณ์  หงษ์เอี่ยม
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณนิยม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
631
เด็กชายณัฐกฤต  หลำคำ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูอ่อน
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายณัฐชนน  โหมดเขียว
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐชา  ลพพึ่งชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐชุดา  ตอนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงณัฐฐิญา  สุบินตา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงณัฐณิชา  นำ้ใจนาวี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญวันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
641
เด็กชายณัฐนนท์  พงศ์บุญชู
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงณัฐนรี  สอดศรี
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
643
เด็กชายณัฐภัฒน์  ทิวโพธิ์พุ่ม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงณัฐวรา  ดวงวงษ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
645
เด็กชายณัฐวุฒิ  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงณิชนันทน์  สดเสมอ
ป.6
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงณิชากร  เชื้อตาหมื่น
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงณิชาบูล  แก้วละมุล
ป.6
โรงเรียนบุรารักษ์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  รังรักษ์รัตนากร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงณีรนุช  นันตา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงตันหยง  ปลื้มจิตร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงแตงโม  กลัดพุฒ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงทยิดา  ต้นงาม
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายทิตสรรพ์  อุ่นวิจิตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายธนกร  สิทธิโสภณ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
656
เด็กชายธนกฤต  สิทธิโสภณ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
657
เด็กชายธนคร  ทัฬหกิจ
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธนโชติ  เบญจรัตนพรรณ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
659
เด็กชายธนบดี  แสงประสาน
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายธนภณ  อินทรเสน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
661
เด็กชายธนภัทร  ผลอินทร์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
662
เด็กชายธนภัทร  มดนาค
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
663
เด็กชายธนภัทร  รัตนแสง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงธนวรรณ  สุขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กชายธนัท  อินทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
666
เด็กชายธนาพันธ์  ธีรธาตรี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
667
เด็กชายธนายุทธ  ธีรชาตรี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงธมกร  ธรรมพรสิน
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงธมนวรรณ  โคตรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
670
เด็กชายธราดร  ทองจันทรา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธวัลภัทรชนน  เมณฑ์กูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
672
เด็กชายธัชทฤต  อุ่นจีนที
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงธัญพร  จันทร์ขจร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
674
เด็กชายธัญพัฒน์  สินบวรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงธัญพิมล  วงษ์จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปาสูน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงธัมมิกา  คามิยะ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงธารทิพย์  ชำนินาวากุล
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงธาวิตา  ระวีศิริ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
680
เด็กชายธีรพัฒน์  น้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
681
เด็กชายธีรฉัตร  ผาอินดี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
682
เด็กชายธีรชัย  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
683
เด็กชายธีรภัทร  กันยิ่ง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
684
เด็กชายธีรภัทร  สกลสินสง่าพงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
685
เด็กชายธีรวัฒน์  วรธรรมาทิพย์
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธีระวัฒน์  เยาวราช
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงนงนภัส  คงสมุทร
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
688
เด็กชายนภัทร  จันทร์แจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงนภัสสร  ฉิมแก้ว
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงนภาพร  ตาอิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงนฤมล  กะอาจ
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงนันทกานต์  แข็งเขตต์
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงนันทกานต์  คุ้มถิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
694
เด็กชายนันท์ธีร์  สุขธร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนันทิชา  โกวิทยาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนารีรัตน์  ตีรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงนิชา  ปราบพรหม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงนิชาภา  นิลพลับ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
699
เด็กชายนิธิกร  พรมดรกอย
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กชายนิภัทร์  จำรัสเย็นทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนิภารัตน์  เทนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงนิสาชล  ต่วนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงเนตรชนก  ทิพย์ละมัย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงบงกชกร  สิงคเวหน
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายบริญ  สุตารมจ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
706
เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงบุญรักษา  เงี่ยเง่
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงนันทิชา  เข็มคุณ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงเบญญทิพย์  อี้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงเบญญาภา  ตั้งมั่นสุวภาพ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงเบญญาภา  บัวพลายจิต
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กชายปกรณ์  เมฆานุสรณ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
713
เด็กชายปฏิภาณ  หทัยอำไพกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงปณิตา  บุญปัญญา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงปนัสยา  บุญประกอบ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
716
เด็กชายปพน  สุดมิ่งมงคล
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
717
เด็กชายปภังกร  โรจนถาวร
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงประภัสสร  ดุลยสันทัดชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงประภาดา  โฉมเกลอ
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
720
เด็กชายปรัชญา  สุธีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
721
เด็กชายปริพัฒ  คล้ายเทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงปรีดี  แขมโค้ง
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงปวิตรา  ฤทธิ์คง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษ์กรชวัล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
726
เด็กชายปัณณฑัต  ธนาภรณ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
727
เด็กชายปัณท์ธร  ปานช่วย
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
729
เด็กชายปาณัสม์  มิ่งมาลัยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงปาณิศา  มามาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงปาริชาติ  ราชิวงศ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงปาลิดา  มุลตรีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
733
เด็กชายปิติวัฒน์  โภชนจันทร์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงบสมัย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงปิยาพัชร  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์ประสริฐ
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
737
เด็กชายพงศกร  บางแสง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
738
เด็กชายพงศพัศ  พลมณี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
739
เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
740
เด็กชายพงศ์ศิริ  เกียรติทวีเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
741
เด็กชายพนัสพงษ์  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
742
เด็กชายพชร  นภาอารักษ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
743
เด็กชายพชรพล  ทรงแสง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
744
เด็กชายพบธรรม  ธรรมาวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพรณัฐฐา  เพชรผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงพรทิพย์  คำภูแสน
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพรนัชชา  ศีลพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพรนัชชา  หงษ์ประธานพร
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
749
เด็กชายพรปวีณ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพรรณพร  ชุณหกิจ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงพรรณวสา  กลัดเข็มทอง
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
752
เด็กชายพรรษกร  พรรณมณีทอง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
753
เด็กชายพรรษา  แซ่คู
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
754
เด็กชายพฤทธิ์  มานอก
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพลอยชมพู  คานพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
756
เด็กชายพลากร  ยืนยัง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพศิกา  เสวิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพัชรพร  เรืองสูนย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
759
เด็กชายพัทธพล  เรืองศรีวรพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์แมรี่
วิทย์ประถม
760
เด็กชายพัฐกิตติ์  ฉินพลิกานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
761
เด็กชายพัสกร  บุหงามงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
762
เด็กชายพิชชากร  ชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพิชญา  ไชยสิงห์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพิชญาวี  คงจำปี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงพิชาพัทธ์  งามสกุลรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
766
เด็กชายพิชิตชัย  ฉัตรเฉลิมชัย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
767
เด็กชายพิเชษฐ์  แห้วตนะ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
768
เด็กชายพิทักษ์ชัย  จรรภูยา
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงพิมพิกา  อ้นโต
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
770
เด็กหญิงพิรานันท์  ฤกษ์วงศ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงพิริยา  แย้มผะอบ
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงพิสิษฐิภา  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
773
เด็กชายพีคทิพล  ปานหุ่น
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
774
เด็กชายพีรพล  พรมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
775
เด็กชายพีรพัฒน์  อาริกุล
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
776
เด็กชายพีรวีร์  วานิชโชว์กิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
777
เด็กชายพุฒิพงศ์  ลีลาภักดีพงศ์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
778
เด็กชายพูนเพียร  ชัยพันธเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
779
เด็กชายภวัต  นิธิอนันต์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงภัคจิรา  เจี่ย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
781
เด็กชายภัครพล  วงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
782
เด็กชายภัควัฒน์  วงศ์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
783
เด็กชายภัทรชนน  เกาเล็ก
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทรักษ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
786
เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
787
เด็กชายภัทร์วีร์  แก้วพิทักษ์คุณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงภัทราพร  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงภัทลดา  สุรกิจชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงภาณี  พิกุลกลิ่น
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
791
เด็กชายภาณุ  นพเวช
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงภิญญดา  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
793
เด็กชายภูตะวัน  เหลาสะอาด
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
794
เด็กชายภูมิบดินทร์  ปรียวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
795
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทวีทรัพย์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงภูริดา  สมพันธ์
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
797
เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
798
เด็กชายภูวเดช  ปลอดชูแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
799
เด็กชายภูวิช  ภิรกุลศิริ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงมณณิชา  กลอยยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงมนัชญา  สวัสดิ์ตาล
ป.3
โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
802
เด็กชายมโนรมย์  สุรปัญญาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงมาริษา  ประทิน
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงมาริสา  ไฝผิวชัย
ป.4
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กหญิงมารีน่า  มิทซุย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงมินตรา  กล่ำทัพ
ป.3
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงมุทิตา  มณีพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงเมธาพร  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงเมธิกา  หนูอ่อน
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงเมนาท  เตชะสำราญ
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงโมณิกา  ก้อนจันทร์
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
812
เด็กชายรติพงษ์  พงษ์อริยะ
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงรพีพัชร  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
814
เด็กชายรเมศ  บุญญารัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงรวิวรรค์  ทัศนีย์พงษ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงรสรินทร์  สอดศรี
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงรักษิณา  อินทรประชา
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
818
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ซี่
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
819
เด็กชายรัฐพงศ์  กิจสกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
820
เด็กชายราชพฤกษ์  ธรรมวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
821
เด็กชายรุจิภาส  แยบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
822
เด็กชายรุจิศักดิ์  โลหะสินเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
823
เด็กชายเรืองกิตติ์  ศรีสินติสุข
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงลักษณารีย์  ทองช่วย
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
825
เด็กชายวงศธร  สังศิลปเวช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
826
เด็กชายวชิรวัชร์  วรกุลสวัวดิ์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงวรกานต์  พระโฉม
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
828
เด็กชายวรกานต์  สุเมธเสนีย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
829
เด็กชายวรโชติ  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงวรนัฐ  อุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงวรนันท์  หาระคุณ
ป.6
โรงเรียนบุรารักษ์
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงวรพรรณ  วันแย้ม
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงวรรณชนก  วรรณศรี
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
834
เด็กชายวรวุฒิ  บ่างกองกูล
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
835
เด็กชายวรวุฒิ  รอดมี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงวรัญญา  บัวล้อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงวรัญญา  บุญชินวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงวรัณธร  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงวรางคณา  มาฆะสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วมณี
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงวรินทร  สร้างนา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงวรินยุพา  มาวิริยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
843
เด็กชายวศิน  พิพัฒน์มโนมัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
844
เด็กชายวสุนธรา  ศรีระวรรณ
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
845
เด็กชายวัชรพล  เปรมมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
846
เด็กชายวัฒนชัย  ดั่งหั่งซิ้น
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงวารินทร  วังคะวิง
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงวาสิตา  บันลือธัญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
849
เด็กชายวิธวินท์  อภินันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงวิภาวรรณ  หาวัน
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงวิรรักษ์  พรหมลา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงวิรัณดา  ชัยสายัณห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงวิริฐา  ขยันอาจ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงวิลาสินี  บุหงามงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงวิไลวรรณ  เทพพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
856
เด็กชายวิสัยทัศน์  จีนประสม
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวีรภัทร  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
858
เด็กชายวุฒิพงษ์  อุดมขันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงศกลรัตน์  เลิศล้ำสกุลการ
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
860
เด็กชายศตายุ  มูลจัด
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงศรุตา  เหล่าธีรพาณิช
ป.6
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงศลิษา  ช้างพานทอง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงศศิอาภา  เลิศลิลิตรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายศักดิ์ภัทร  ยศสุวรรณภาณุ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงศัตวรี  สังข์สุข
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
866
เด็กชายศิรศักดิ์  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
867
เด็กชายศิริศิลป์  ชัยรัตน์
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
868
เด็กชายศิวกร  ภิรมย์คล้อย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงศรัญญ์รัชต์  ว่องไชยกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วิทย์ประถม
870
เด็กชายพงษ์บุริศร์  ว่องไชยกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
871
เด็กชายศุภกิต  กิจเกษตรไพศาล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
872
เด็กชายศุภณัฐ  พืมขุนทด
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
873
เด็กชายศุภเลิศ  ปัญศักดิ์ปราการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
874
เด็กชายศุภวิชญ์  พืมขุนทด
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
875
เด็กหญิงศุภาพัชญ์  ลักษณา
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงศุภิสรา  จูเบ๊า
ป.4
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงศุภิสรา  สะพรั่ง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงสรณ์สิริ  คุณะวิภากร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
879
เด็กชายสรวิชญ์  มีมา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงสรัลพร  คุณะวิภากร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
881
เด็กชายสิรเชษฐู์  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
882
เด็กชายสิรทัศณ์  เพชรดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงสิริกร  อินทุเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงสิรินดา  บัวชน
ป.6
โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงสิรินดา  เพียรรอดวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงสิรินดา  อ่องเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงสิรินยา  ผลสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงสิริวรรณ  มงคลชัยพัฒนา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
889
เด็กชายสิริวิชญ์  คุณะวิภากร
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงสุกัญญา  เขียวขำ
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงสุกัญญา  บุราคม
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงสุชัญญา  ปริญญเสวี
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
893
เด็กชายสุชานันท์  น้อยศรี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงสุธารัตน์  นิมาลา
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงสุนิสา  อุดมขันธ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงสุนิสา  อุดมขันธุ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงสุพิชฌา  วิทยกุลไพศาล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงสุพิชญา  เก่งระดมกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
899
เด็กชายสุภกวี  เกาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงสุภัคกุล  เอี่ยมอำภา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
901
เด็กชายสุรเกียรติ  บุญเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
902
เด็กชายสุรพัศ  สุทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
903
เด็กชายสุรศักดิ์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงสุรัสวดี  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงเสาวรส  ไชยประทุม
ป.5
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงโสพร  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พลอยเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
908
เด็กชายอติชาต  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
909
เด็กชายอธิป  หมั้นน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
910
เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงอนงนาฎ  จันทร์ถนอม
ป.5
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
วิทย์ประถม
912
เด็กชายอนุกูล  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
913
เด็กชายอนุชิต  พรพระพุทธเจ้า
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงอภิชญา  แสงบึง
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงอภิญญา  เต่าทอง
ป.5
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอภิญญา  สุดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
917
เด็กชายอภิวร  แปลงพงษ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
918
เด็กชายอภิสิทธิ์  สาธิตสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
919
เด็กชายอภิสิทธิ์  แหยมเปรมปรี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
920
เด็กชายอมร  สุนทราพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอริย์ธัช  พิชิตอนันต์สกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงอรุณวลี  นิยม
ป.3
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงอลิสา  ศรแดง
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
924
เด็กชายอเล็กซซานเดอร์  คัง
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
925
เด็กชายอัครพงษ์  แก้วเทพ
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงอังสนา  สีหานาค
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
927
เด็กชายอัจฉริยะ  เขียวอ่อน
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงอัจฉรียา  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงอัญชิสา  บังศรี
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
930
เด็กชายอัศวัฒน์  สุวรรณศร
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
931
เด็กชายอานัน  สามนคร
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอารดา  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอารียา  หยวน
ป.6
โรงเรียนคลองสำโรง
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงอาลียา  ดาทะโย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
935
เด็กชายอิงครัต  ดำรงค์ศักดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี 2
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์เจาะ
ป.5
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอิสริยา  วิทิตโชติปรีดา
ป.6
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงอุไรภรณ์  ทองคำใส
ป.6
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอุไรรัตน์  คูประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงอุไรลักษ์  บางสวนหลวง
ป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงไอรดา  มิตรมาตร
ป.4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงวัลยา  แพงโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สมุทรปราการ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กชายกุลชาติ  ตั้งวงษ์ไชย
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณิตประถม