ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เชื้อชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  บุญวงศ์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชกานต์  เส้งลั่น
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
4
เด็กชายกชนันท์  สายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชวรรณ  นุ่มน้อบ
ป.6
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกชามาส  ชูชื่น
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เส้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลชนก  สานุกูล
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
10
เด็กชายกมลดนัย  จุเนี่ยว
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
11
เด็กชายกรชนก  มาเอียด
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรณิศ  เมี้ยงหอม
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรพินธ์ุ  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรพินธุ์  วงค์อาหมัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
15
เด็กชายกรฤต  ถือแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤตธีรา  มูลบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤตภัค  ขำพล
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤตภัค  พราหมหันต์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤตภาส  สกุลยืนยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตยชญ์  แสงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกฤติกา  รัตนชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤติธี  บุญเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤธตระการ  ฉัตรวงศ์ววัฒน์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤษกร  วงศ์แย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤษฎา  ยศอาลัย
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤษฏิ์คณภรณ์  อำไพมังกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤษดา  ราชเมืองฝาง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกลิ่นแป้ง  เดชประดิษฐฺ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
29
เด็กชายกวินท์  ขุนราช
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกวิสรา  หลักเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
31
เด็กชายกษิดิศ  นาคจินดา
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกษิรา  ศิริกรรณ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
33
เด็กชายกสิณพจน์  สวัสแสงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
34
เด็กชายก้องภพ  ตันเนียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
35
เด็กชายกัญจนจักก์  สุขประเสริญ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกัญจน์  สุชาติ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกัญญ์วรางค์  ภู่จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญขวัญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มรรคโช
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  หนูปลอด
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
42
เด็กชายกันต์ธีร์  เขียวอุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
43
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีนวลขาว
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกันตพร  สวัสดิรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
45
เด็กชายกันตภัทร์  ชูทิพย์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อ่อนรักษ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกันติมา  บุญส่ง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกัลยดา  จุลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกัลยากร  กะณะศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกัลยากร  สุภาสิตาวงศา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกัลยาณี  มณีพิลึก
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
52
เด็กชายกาจนพงศ์  เพ็ชรสีเงิน
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
53
เด็กชายกานต์นภัส  จินดารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงกานตภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
55
เด็กชายกายชิสส  สุวรรณเนตร
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงกิ่งกาน  บุญช่วย
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
57
เด็กชายกิตติกานต์  กิจรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กชายกิตติทัต  โงกเขา
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
59
เด็กชายกิตติธัช  มาชู
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
60
เด็กชายกิตติธัช  สุทธมุสิก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
61
เด็กชายกิตติพศ  มากสุวรรณ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกิรณา  มัทวัง
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกุลปริยา  อินทรชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงกุลลดา  เพียรเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงกุลสินี  ชูเชื้อ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงกุลสินี  สรรพวรพงษ์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเกศกนก  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเกสรา  ดอนเหลือม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงขวัญชนก  นิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเขมจิรา  ยิ้มไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจั่นเพ็ชร
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงเขมิณทรา  หนูทอง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
73
เด็กชายคชา  พันธุรัตน์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
74
เด็กชายคณาธิป  ฆังคะมโน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
75
เด็กชายคณินธร  รองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
76
เด็กชายคมสัน  ป้อมกระสันต์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
77
เด็กชายคุณานนต์  เขตตานุรักษ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
78
เด็กชายจตุรงค์  สนิทมัจโร
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
79
เด็กชายจตุรวิชญ์  เพชรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจรดฟ้า  สมบูรณ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจรนิสตา  จินดาชื่น
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจรรยารัตน์  ศิริทัศน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
83
เด็กชายจักรกฤษ  จงไกรจักร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
84
เด็กชายจักรดุลย์  ทองคำ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
85
เด็กชายจักรพงษ์  หวันปะรัตน์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
86
เด็กชายจักรพรรดิ  เพ็ชรบูลณ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
87
เด็กชายจักรภัทร  พุทธวาศรี
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
88
เด็กชายจักรภัทร์  หนูชะลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
89
เด็กชายจักริน  คงใหม่
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงจันทกานต์  บุญกำเนิด
ป.5
โรงเรียนบัวหลวง
คณิตประถม
91
เด็กชายจามิกร  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจารุวรรณ  สายธิวงค์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
93
เด็กชายจารุวิทย์  พันธ์ไพโรจน์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงจิณตภา  แรกจำนงค์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
95
เด็กชายจิณากร  จิตณรงค์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรโณ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงจิตรลดา  กิจคล่อง
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงจินต์จุฑา  นนทะสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
99
เด็กชายจิรกร  ดวงมณี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
100
เด็กชายจิรวัฒน์  อินทสโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงจิรัชญา  กู้วรกุล
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงจิรัชญา  นวลเจริญ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงจิรัชญา  หมื่นเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงจิรัศยา  ประไพวงศ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
105
เด็กชายจิรายุ  พานิชกรณ์
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายจีราวัฒน์  พงศ์ธนาเอก
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงจุฑาภัทร  เส้งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงจุวัยนีย์  โหดหมาน
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
109
เด็กชายเจษฑนกรณ์  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงฉัฎธิดา  ไมตรี
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงฉัตรฤดี  ศักดิ์พรม
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงฉัตริยา  ล่องแก้ว
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชญานี  สาสระ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชฎาพร  ดวงจันทร์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชฎาภรณ์  อนุกูล
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชนนิกานต์  พาหะวิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยมณี
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชนันดา  วงศ์มุสา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
119
เด็กชายชนา  สุหลง
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงชนาภัทร  ทองคง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชนิกานต์  เกตนะ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชนิตา  หวั้นเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชนิสรา  จันทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงชนิสรา  ทองช่วย
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชนิสรา  เรืองนุ้ย
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชมพูนุท  อุปถัมภ์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชยาภรณ์  กองคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชลชนก  รุ้งฟ้า
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงชลดา  แก้วคีรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
130
เด็กหญิงชลธิชา  ชลเจริญ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชลธิรา  เพ็ชรยิ่ง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงชลพร  ภัทรอธิคม
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
133
เด็กชายชัชนันท์  โชติช่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงชัญญา  วัชรเวชศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงชัญญา  ส่งนาวา
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงชัญญานุช  ปันทะรัตน์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงชัญญานุช  รวมสุข
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงชันชนก  กลิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
139
เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วเพ็ชร
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
140
เด็กชายชาติสยาม  รุ่งเรือง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชานน  อนันตพันธุ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
142
เด็กชายชารีฟ  ร่วงขาว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงชาลิสา  ยิ้มแย้ม
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
144
เด็กชายชินวัตร  บินรัตแก้ว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทสระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชุติมณฑน์  คลอวุฒิดำรงค์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเชิญขวัญ  สุกใส
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงโชติกา  ดิสระพงศ์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงซัลวานี  เครือปราณีต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
150
เด็กชายแซม ณัฐวรรษ  ชมิท
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
151
เด็กชายญาณากร  สิงห์กฤตยา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงญาณิน  นิลพันธ์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงญาณิสรา  มหาวิเศษศิลป์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงญาดา  แปะแนะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงญาดา  ศิริรัตน์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงญานิกา  หมื่นจร
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
157
เด็กหญิงญานิศา  จันทนา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงญานิสา  ทองประทีป
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
159
เด็กชายฐณภัทร  ไกรสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงฐณัฐชา  แสงแวว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
161
เด็กชายฐปณวัชร์  จารุวาระกุล
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงฐาปณัฐ  ขวัญเซ่ง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงฐิตา  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
164
เด็กชายฐิติพงษ์  สอนนอก
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณกัญญา  บูรณะผลิน
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กชายณควัต  หวันหล๊ะเบ๊ะ
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงณฐกมล  บุญณรงค์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
168
เด็กชายณฐปวัชร์  จารุวาระกุล
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงณฐวรรณ  พีระประสมพงศ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
170
เด็กหญิงณพิชา  แก้วมณี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณภัทร  พัฒโน ภัทรปีติกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
172
เด็กชายณยศ  ศรีติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณัฎฐ์จิรา  อึ้งกุศลมลคล
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มังกรแก้ว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงณัฎฐากร  คุณอักษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทรัศมี
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงณัฏฐพิมล  บัวผุด
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
179
เด็กชายณัฏฐ์  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พณะชัย
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รัตนะ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
182
เด็กชายณัฐชนน  คงจรัส
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายณัฐชนน  มณีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงณัฐชยา  บัวกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเขียว
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณัฐณิชา  คีรีโชติ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยานพะโยม
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดแคระ
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
190
เด็กชายณัฐดนัย  รัตนาชัยโรจน์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รองพล
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษโส
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณัฐนรี  สว่างรุ่งเรือง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
194
เด็กชายณัฐนันท์  เต็มแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณละออง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
196
เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณศิลป์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
197
เด็กชายณัฐบรรณ  ประกอบชาติ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
198
เด็กชายณัฐพงศ์  เมืองหนู
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
199
เด็กชายณัฐพร  หลำหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงณัฐพร  หิรัญพันธ์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
201
เด็กชายณัฐพล  นันชนะ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
202
เด็กชายณัฐภูมิ  ศีลบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
203
เด็กหญิงณัฐมน  รอดบน
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงณัฐรดี  โชติผล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงณัฐรินีย์  กิ้มเส้ง
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงณัฐวรา  แสงพงศ์ชวาล
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
208
เด็กชายณัฐวัฒน์  พลทา
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
209
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสถิตย์
ป.6
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
คณิตประถม
210
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมุกข์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  แสงเทียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
212
เด็กหญิงณัฐินี  วงษ์งาม
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณิชากร  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
214
เด็กหญิงณิชาพันธ์  รัตนมณี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดบน
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงณีรนุช  วรรณโร
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
218
เด็กชายดนุพงษ์  สุชาฎา
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
219
เด็กชายดุลยพล  บุญแก้วสุข
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงตนุภัทร  แซ่เอี๋ยว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
221
เด็กชายตฤณ  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
222
เด็กชายติณณภพ  แก้วสุวรรณ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
223
เด็กชายเตชภณ  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
224
เด็กชายทรงวุฒิ  สรงวารี
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงทรรศพร  สุวรรณบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
226
เด็กชายทองทศ  ฤทธิรงค์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
227
เด็กชายทักษกร  อเปสริยาโย
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
228
เด็กหญิงทักษอร  แก้วแพรก
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงทัชฎาภา  ชนะพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงทัตพิชา  ศักดิ์แก้ว
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงทิชาฎา  ทิชินพงศ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงทิตยา  บินหวา
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงทิพย์ฑามาศ  สิงห์ศรีสันติ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  นิ่มดวง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
235
เด็กหญิงทิพย์วารี  ช่วยแท่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
236
เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธุรัตน์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
237
เด็กชายไทยรัฐ  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
238
เด็กชายธญาวัฒน์  เสริมจิตต์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
239
เด็กชายธนกฤต  หวานคง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
240
เด็กชายธนเดช  หนูชัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
241
เด็กชายธนนันท์  สุวรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงธนพร  ธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงธนพร  สุวลักษณ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
244
เด็กชายธนภัทร  บุญรุ่ง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
245
เด็กชายธนภัทร  ลาภวารี
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธนรัตน์  จิตต์เสโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
247
เด็กชายธนวัฒน์  คูณพูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
248
เด็กชายธนวัฒน์  ชูแก้ว
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
249
เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณสะอาด
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
250
เด็กชายธนวุฒิ  สอนเนียม
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
251
เด็กชายธนศักดิ์  ไหมเอียด
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
252
เด็กชายธนสาร  เส้งนุ้ย
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
253
เด็กหญิงธนัชชา  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
254
เด็กหญิงธนัชชา  เสริมสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
255
เด็กหญิงธนัชพร  มูสิกะสง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
256
เด็กชายธนัตถ์  อนุสา
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
257
เด็กชายธนาคม  จันทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
258
เด็กชายธนาวุฒิ  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
259
เด็กชายธนิก  พูลเอียด
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงธมนวรรณ  พึงลำภู
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
262
เด็กชายธราเทพ  สงโพยม
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
263
เด็กชายธราธาร  ประสัน
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงธริษตร์  วิชชุรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงธฤษวรรณ  แซ่อึง
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงธวัลพร  สุยสุด
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
267
เด็กชายธวานนท์  สงธนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
268
เด็กชายธัชธรรม  วราหะกิจ
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงธัชพรรณ  เพ็ชรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงธัญขนก  หอมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วผลึก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงธัญชนก  ฆังคะมโน
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงธัญชนก  วิสมิตะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ตั้งจิตร
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รามณรงค์
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงธัญนาฏ  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงธัญพิชชา  หลัดจันทร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
278
เด็กหญิงธัญพิชชา  อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
279
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เมืองมา
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
280
เด็กชายธัญลักษณ์  ยีหวังเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสงช่วง
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงธัญสินี  บริรักษ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
283
เด็กหญิงธันยชนก  นวนมิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
284
เด็กหญิงธันย์สิตา  อชิรธรรมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
285
เด็กหญิงธันยาภรณ์  เพ็กทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
286
เด็กชายธารสมบัติ  คงพันวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
287
เด็กหญิงธารีรัตน์  อุ้มชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
288
เด็กหญิงธิดารัตน์  พิทักษ์คุมพล
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
289
เด็กชายธิติวุฒิ  ลีละทีป
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
290
เด็กชายธีรเดช  แซ่แจ้น
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
291
เด็กชายธีรธรรม  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
292
เด็กชายธีรพล  จันทมัตตุการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
293
เด็กชายธีรภัทร  แซ่เฮ่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
294
เด็กชายธีรภัทร  นาทวัฒน์หัตถพล
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
295
เด็กชายธีรศักดิ์  ดิสระ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงธีรัก  โสมพันธ์
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
297
เด็กชายธีราทัต  เลิกดี
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
298
เด็กชายนนทพัทธ์  ชูเมือง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงนนทิชา  โพธิยก
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงนนลดา  วิชานนท์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
301
เด็กชายนพรุจ  แซ่อ้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
302
เด็กหญิงนภสร  สุดจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงนภัสสร  พานิชกรณ์
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
304
เด็กหญิงนภาพร  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงนรกมล  ภักดี
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
306
เด็กชายนรธีร์  อักโขสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
307
เด็กหญิงนรมน  อ๋องสกุล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
308
เด็กชายนราธิป  คุมโสระ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
309
เด็กชายนราธิป  พึ่งโต
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
310
เด็กหญิงนริศรา  สายสลำ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงนริศา  นิ่มจงจิตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
312
เด็กหญิงนฤดี  เดชโฮม
ป.6
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
คณิตประถม
313
เด็กชายนฤเบศ  ปะตะเน
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
314
เด็กหญิงนฤสรณ์  มาศนิยม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
315
เด็กชายนวชาต  วุฒิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายนวพล  ช่วยผดุง
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงนสินี  จุทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงนัชนีน  ดำริหมัด
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
319
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สุขะสันต์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
320
เด็กชายนัทธพงศ์  วิริยะเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
321
เด็กหญิงนันชนก  เถระพันธ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงนันท์นภัส  กาฬพรรณลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
323
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเกิด
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
324
เด็กหญิงนันทลักษณ์  ยอดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงนัสรียา  หมัดดีน
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
326
เด็กชายนาคิน  สัตถาผล
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
327
เด็กหญิงนาถฤดี  ดลหมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
328
เด็กชายนาบิล  อับดุลเลาะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
329
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สุขะปณะ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
330
เด็กหญิงนิชชาณัท  เทศน้อย
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
331
เด็กชายนิติภัทร  สืบชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
332
เด็กชายนิธิศณภัทร  ปลอดแคล้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
333
เด็กหญิงนิยารินทร์  หมูกาว
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
334
เด็กหญิงนิลยา  มิ่งสัมพรางค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
335
เด็กหญิงนุชนภัทร  หนูเจริญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
336
เด็กหญิงบัณฑิตา  ประสานสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงบัวบูชา  ฤทธิ์คำรพ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
338
เด็กชายบารมี  แก้วมหากาฬ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
339
เด็กหญิงบุญญานุช  อิสระ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงบุณยานุช  วรรณโร
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงบุษยมาศ  ปลอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
342
เด็กหญิงบุษยมาส  ตั้นสกุล
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
343
เด็กหญิงบุษยาภรณ์  ปักษิณศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
344
เด็กหญิงเบญจาพร  สีตะพงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
345
เด็กหญิงเบญญาภา  เชื้อสาย
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
346
เด็กชายปฐมพร  โรมรันต์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
347
เด็กชายปฐวี  แก้วรัตนะ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
348
เด็กหญิงปณณปก  ปัญญาวุธวรกุล
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงปณิญชญาณ์  พรหมเจริญ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
350
เด็กหญิงปณิฏฐา  ถีราวุฒิ
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วแก่นเพชร
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงปพิชญา  แก้วพะวงค์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
353
เด็กชายปภังกร  อนุราธา
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
354
เด็กหญิงปภาวดี  จันทมาศ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
355
เด็กชายปรเมษฐ์  เพชรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
356
เด็กชายประตินันท์  ชูชี่น
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
357
เด็กชายประภัทรพงษ์  เวชศาสตร์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
358
เด็กหญิงปริชญา  ล่องเซ่ง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
359
เด็กหญิงปริณดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงปริศนา  บัวดำ
ป.6
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
361
เด็กหญิงปรีดาวรรณ  น้อยมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
362
เด็กชายปวริศ  กุลถวายพร
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
363
เด็กชายปวริศร์  หนูเจริญ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
364
เด็กหญิงปวริศา  ทองใหญ่
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
365
เด็กหญิงปวิชญา  อำมาตย์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
366
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวดำ
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
367
เด็กชายปัจจภพ  แก้วเนียม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
368
เด็กหญิงปัญญดา  ไหรเจริญ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงปัญญ์สินี  เนาว์สุวรรณ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงปัญยดา  ปิติ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปิยจันทร์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
372
เด็กหญิงปัณฑิตาภรณ์  ศรประเสริฐ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
373
เด็กชายปัณณทัต  แกล้วทนงค์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
374
เด็กหญิงปัณณธร  บัวเจริญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
375
เด็กหญิงปัณณพร  ทองแกมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
376
เด็กชายปัณณวิชญ์  ป่านลาย
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
377
เด็กชายปาณัสม์  รัตนโอภา
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
378
เด็กชายปาณัสม์  หอมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
379
เด็กหญิงปาณิสรา  เรืองอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
380
เด็กหญิงปาณียา  หมัดลิหมีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
381
เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วมาก
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
382
เด็กหญิงปาริชาติ  ประสมสุข
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
383
เด็กหญิงปาลวรรณ  อินทร์ตรา
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
384
เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงปิลัลชญา  แก้วสุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายปีย์วรา  บัวเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
387
เด็กชายปุญญพัฒน์  กาลสังข์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
388
เด็กชายปุณณพัฒน์  นุ่นเหว่า
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
389
เด็กชายเป็นหนึ่ง  ลัดดาวงศ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงเปมิกา  เจษฎารมย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
391
เด็กหญิงเปรมธิดา  รัตนพรหมเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงฝั่งฝัน  สุวรรณฤกษ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
393
เด็กชายพงศ์เดช  พูนภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
394
เด็กชายพงศธร  อุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
395
เด็กชายพงศ์พร  รายา
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
396
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นุ่นเหว่า
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
397
เด็กชายพงศภัค  ตั้งเส้ง
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
398
เด็กชายพงศ์รพี  ศักดิ์วิเชียร
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
399
เด็กชายพงศ์ศิริ  พิพัฒน์วรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
400
เด็กชายพชร  สุวรรณโชติ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงพชรพรรณ  สุวรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
402
เด็กหญิงพชรพรรณ  หนูโม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
403
เด็กชายพณภณ  ทองเรือง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
404
เด็กหญิงพนิดา  แก้วประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
405
เด็กหญิงพรทิพย์  ต๊ะใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
406
เด็กหญิงพรทิพา  ชูประดิษฐ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
407
เด็กชายพรภวิชษ์  สุขมี
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
408
เด็กหญิงพรรณทิพย์  ทองเจือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพรรณวษา  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพรรณวษา  สุขประสงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพรรณิดา  เลาหวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
412
เด็กหญิงพรฤดี  หอมจันทร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
413
เด็กหญิงพรลภัทร  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
414
เด็กหญิงพราวน้ำเพชร  จิดาพชรพงศ์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
415
เด็กชายพลกฤต  จงไกรจักร
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
416
เด็กชายพลกุล  ผลพูลเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
417
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
418
เด็กชายพศุตม์  ปุณยวาทงาม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
419
เด็กชายพศุตม์  มณีพงศ์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
420
เด็กหญิงพสุกานต์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงพักตร์อร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
422
เด็กหญิงพัชรพร  เสริมสิรินาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
423
เด็กชายพัชรพฤกษ์  จีนเพชร
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
424
เด็กชายพัชรพล  ช่วยเนียม
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
425
เด็กชายพัชรพล  ทองคง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
426
เด็กหญิงพัชรา  จราจร
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
427
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประภัสสร์ธรากุล
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
428
เด็กชายพัฒนสกรณ์  แก้วสม
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงพัณฑิตา  สุจินโณ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
430
เด็กหญิงพัทธนันต์  ดำชุม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
431
เด็กหญิงพัทธมน  พันธุ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
432
เด็กหญิงพัทธรวดี  บุญเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
433
เด็กชายพันธ์เพชร  หวัดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
434
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ชนะวรรณโณ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
435
เด็กหญิงพิจิตรา  ศรีเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
436
เด็กชายพิชชากร  แก้วสด
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
437
เด็กหญิงพิชชาภา  ภูมิวิทยา
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
438
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
439
เด็กหญิงพิชญา  พร้อมมูล
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
440
เด็กชายพิชญุตม์  ชูแก้ว
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
441
เด็กชายพิชา  เลิศตระกูล
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
442
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
443
เด็กหญิงพินิชกานต์  ไชยปัญญา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
444
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เมืองนอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
445
เด็กหญิงพิมพ์รพี  บุญกาญจน์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
446
เด็กหญิงพิมพรัตน์  มาหนูพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
447
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อารีรักษ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
448
เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสงอรุณ
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
449
เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
450
เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายศรี
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
451
เด็กชายพีรพุฒิ  จันทฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
452
เด็กหญิงพีรยา  สาและ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
453
เด็กชายพีระณัฐ  แสงอรุณ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
454
เด็กชายเพชรรัตน์  ม่วงเปีย
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
455
เด็กหญิงเพชรลดา  สุขใส
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงแพรทอง  เภสัชเวชการ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
457
เด็กหญิงแพรพลอย  ทองหวั่น
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
458
เด็กหญิงแพรวา  พงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
459
เด็กหญิงแพรวา  สุวรรณรัตน์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
460
เด็กชายฟัรฮาน  เหมรัญ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
461
เด็กหญิงฟ้าสร้าง  ธีรธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
462
เด็กหญิงภคพร  แสงสุข
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
463
เด็กชายภคพล  สกุลหรัง
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
464
เด็กชายภคภพ  เพชรพรหมศร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
465
เด็กชายภัคพล  จันทร์อ้น
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
466
เด็กหญิงภัณทิลา  เพชรมะณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
467
เด็กหญิงภัทรนันท์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
468
เด็กหญิงภัทรภัทร  จันทร์จุฬา
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
469
เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
470
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ลาภอุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
471
เด็กหญิงภัทราพร  สุดอ่อน
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
472
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพันธุ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
473
เด็กหญิงภัทริยา  แก้มสมทอง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
474
เด็กชายภาณุมาศ  โถสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
475
เด็กชายภานุพงศ์  ยิ้มหิ้น
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
476
เด็กชายภานุมาศ  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
477
เด็กหญิงภาภิมล  ไกรนุกูล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
478
เด็กชายภาวัต  ป้องหมู
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
479
เด็กหญิงภิริษา  เหลาะเหม
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
480
เด็กชายภูชิต  มากสุวรรณ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
481
เด็กชายภูตะวัน  นิลรัตน์
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
482
เด็กชายภูติณัฐ  ประกอบ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
483
เด็กชายภูบดี  สุวรรณสังข์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
484
เด็กชายภูเบศ  ทรัพย์เพิ่ม
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
485
เด็กชายภูมิเพชร  แก้วพูล
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
486
เด็กชายภูมิรพี  ปุณยวาทะงาม
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
487
เด็กชายภูรินทร์  ชัชศิริกูลชัย
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
488
เด็กชายภูริพัฒน์  พูลสวัสดิ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
489
เด็กชายภูรี  กันภัย
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
490
เด็กชายภูวดล  บิลยะแม
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายภูวมินทร์  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
492
เด็กหญิงมณินทร  อมรฤทธิ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
493
เด็กชายมนชนก  เย็นใจ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
494
เด็กหญิงมนัญญา  มุสิกะชะนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
495
เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
496
เด็กหญิงมนัสพร  วิบูลเขต
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
497
เด็กชายมฤณัฐ  รามสมภพ
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
498
เด็กหญิงมัณฑิตา  รักษ์อิสระ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
499
เด็กหญิงมัทนียา  ขาวนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
500
เด็กหญิงมาศจุฑา  แก้วทองประคำ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
501
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุขะปณะ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
502
เด็กหญิงมุกงาม  แห่งเสรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
503
เด็กหญิงมุธิตา  พรมนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
504
เด็กชายเมฆินทร์  สุวรรณละออง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
505
เด็กชายเมธัส  ศรีสงคราม
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
506
เด็กชายเมธาพันธ์  ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
507
เด็กหญิงเมธาวี  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
508
เด็กชายเมธาสิทธิ์  มีเสน
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
509
เด็กชายเมธี  หนูยิ้มซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
510
เด็กหญิงเมษยา  จารุพันธ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
511
เด็กหญิงเมษยา  ชัยเวทย์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
512
เด็กชายยศกร  อินสุวรรณณ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
513
เด็กหญิงยศวดี  คชกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
514
เด็กชายรชต  จินตประทีปโกวิท
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
515
เด็กหญิงรชธร  ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
516
เด็กชายรณภพ  รวลศิลป์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
517
เด็กหญิงรตามันต์  ลิ่มตระกูล
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
518
เด็กหญิงรพินท์นิภา  พวงทอง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
519
เด็กหญิงร่มพิชา  ปลอดทอง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
520
เด็กชายรวิภาส  จุลสุรางค์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
521
เด็กหญิงรวิสรา  คงพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
522
เด็กหญิงรวิสา  มณีศรี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
523
เด็กหญิงรสกร  เดชบำรุง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
524
เด็กหญิงรสริน  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
525
เด็กหญิงรักษ์สิตา  รักษ์อิสระ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายรัชชะดล  ผลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
527
เด็กชายรัชชานนท์  ชูน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
528
เด็กชายรัชพล  คำทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
529
เด็กชายรัฐภูมิ  มุติรัตน์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
530
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสม
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
531
เด็กหญิงราชาวดี  วิรัชวรกร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
532
เด็กหญิงรุ่งนภัส  พรหมนะ
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
533
เด็กหญิงรุ้งเพชร  ติระพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
534
เด็กชายรุ่ง  แสงทอง
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
535
เด็กชายรุจชิติ  ขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
536
เด็กหญิงรุชด้า  หมันเจริญ
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
537
เด็กหญิงเรียววารินทร์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
538
เด็กชายฤทธินัน  วังสะปราบ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
539
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วหมุน
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
540
เด็กชายวทัญญู  หนูชม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
541
เด็กชายวธิทธิ์ธร  ทองมุณี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
542
เด็กชายวรพล  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวรพิชชา  ศิลปวุฒิกุล
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
544
เด็กชายวรเมธ  ไกรดิษฐ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
545
เด็กชายวรยศ  ศรทอง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
546
เด็กหญิงวรรณวิษา  วัชรพงศ์ธนากร
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
547
เด็กหญิงวรวรรณ  สุวรรณพิพัฒน์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
548
เด็กชายวรวิทย์  บุญวงค์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
549
เด็กชายวรวุฒิ  รักษพรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
550
เด็กหญิงวรัชญา  บุญเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
551
เด็กหญิงวรัญชลี  ทองรักษา
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
552
เด็กหญิงวรัญญา  ชุติกามรพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
553
เด็กชายวรัญญู  มุสิกพงศ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
554
เด็กหญิงวรัทยา  พรมโอภาษ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
555
เด็กชายวรากร  หนูผุด
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
556
เด็กหญิงวรินลดา  ยอสินธุ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
557
เด็กหญิงวริศรา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
558
เด็กชายวสวัตติ์  เหมือนขาว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
559
เด็กหญิงวฬิศา  อินขาว
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
560
เด็กชายวัชรพงศ์  ธนพัฒน์สกุลชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายวัชรพงศ์  เนาวสินธ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
562
เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
563
เด็กชายวัชรพงศ์  สนูบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
564
เด็กชายวัชรพงศ์  เสนเพ็ชร์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
565
เด็กชายวัฒนา  เศษวิไล
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
566
เด็กหญิงวันวิสา  พัชบูรณ์
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
567
เด็กหญิงวันวิสา  เอมโกษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
568
เด็กหญิงวัลยดา  อ่อนชูลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
569
เด็กหญิงวัลยา  จันทรวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
570
เด็กหญิงวานีต้า  เหมสะตะ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
571
เด็กชายวายุ  วงศ์ใจ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
572
เด็กชายวาริส  เก็มสัน
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
573
เด็กหญิงวารุณี  จรูญรัตน์
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
574
เด็กหญิงวิจิตรา  คงขวัญ
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
575
เด็กชายวิชชกร  อ่อนคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
576
เด็กหญิงวิณัฐชา  กลั่นเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
577
เด็กชายวิทยากร  สิกขะโต
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
578
เด็กหญิงวิภาวดี  ทองดำ
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
579
เด็กหญิงวิภาสิริ  สุยชูจิต
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
580
เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญรังษี
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
581
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สระโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
582
เด็กหญิงวิลาสินี  สุขธรณ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
583
เด็กหญิงวิสาสิริ  กาญจนะพิน
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
584
เด็กหญิงวิสุเนตร  ไชยชาญยุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
585
เด็กชายวีรพงศ์  ปานมาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
586
เด็กหญิงวีรภัทรา  ขุนเดช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
587
เด็กหญิงวีรัญชยา  วงค์วิญญู
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
588
เด็กชายวุฒิภัทร  รัตนเกษร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
589
เด็กหญิงศตพร  จามิตร
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
590
เด็กหญิงศตพร  เมธศาสตร์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
591
เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทสุวรรณโณ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
592
เด็กหญิงศรัญญดา  สุภาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
593
เด็กหญิงศรีวรรณ  ชูแย้ม
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
594
เด็กหญิงศรีโสรสน์  เอกมณีลักณ์
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
595
เด็กหญิงศรุตา  คงอาษา
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์หนู
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
597
เด็กหญิงศศิชา  นวลละออง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
598
เด็กหญิงศศิวิมล  ปาลเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
599
เด็กชายศักรินทร์  ศัทโธ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
600
เด็กชายศิรชัช  ธรรมชาติ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
601
เด็กชายศิรวิชญ  พลภักดี
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
602
เด็กหญิงศิริกาญ  ชำนิธุระการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
603
เด็กหญิงศิริกานต์  ประดุจแก้ว
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
604
เด็กหญิงศิริรัตน์  อ่อนจันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
605
เด็กชายศิริศักดิ์  ทรัพย์นุช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
606
เด็กชายศิวกร  กองจำปี
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
607
เด็กชายศิวกร  ทองสีอ่อน
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
608
เด็กชายศิวเวท  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
609
เด็กหญิงศิวัชญา  เชิงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
610
เด็กชายศิวัฒน์  ทองเพชร
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
611
เด็กชายศุภกร  รุกขพันธ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
612
เด็กชายศุภกร  สุขแก้ว
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
613
เด็กชายศุภกร  สุคนชะตามร์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
614
เด็กชายศุภกฤต  ดิสระพงศ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
615
เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณกาญจน์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
616
เด็กหญิงศุภกานต์  มณีโชติ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
617
เด็กหญิงศุภกานต์  อีชโรจน์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
618
เด็กชายศุภกิตต์  คงหนู
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
619
เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมชาติ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
620
เด็กหญิงศุภภิสรา  ทองจินดา
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
621
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชนะสุข
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
622
เด็กชายศุภวัฒน์  วิเศษสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
623
เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
624
เด็กชายศุภวิชญ์  พระสุรัตน์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
625
เด็กชายศุภวิชญ์  มีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
626
เด็กชายศุภวิชญ์  สายอ๋อง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
627
เด็กหญิงศุภิสรา  เชียรหอม
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
628
เด็กหญิงศุศิวรรณ  ครูนิอาจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
629
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกื้อเพชร
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
630
เด็กหญิงโศภิษฐา  ยินเจิญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงษิณภา  หัสสะโร
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
632
เด็กหญิงสกลสุภา  พรหมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
633
เด็กชายสงขลา  นิยมวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
634
เด็กหญิงสนิสา  หมัดโส๊ะ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
635
เด็กหญิงสภาวินี  ขะตะเจริญ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
636
เด็กหญิงสมัชญา  กายพันธ์
ป.6
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
คณิตประถม
637
เด็กหญิงสมิตนัน  เอียดหนู
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
638
เด็กชายสรกร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
639
เด็กชายสรณาฐ  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
640
เด็กชายสรพัศ  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
641
เด็กชายสรวิศ  เวชสานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
642
เด็กหญิงสวรรยา  แก้วประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
643
เด็กหญิงสวัญญา  มรรคถาวร
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
644
เด็กชายสวิช  โอระพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
645
เด็กชายสหรัฐ  ธนะผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
646
เด็กชายสหัชชัย  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
647
เด็กชายสานสิน  สันหลี
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
648
เด็กชายสิทธิกรณ์  พรมสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
649
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชูประสูตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
650
เด็กชายสิปปกร  กุลตัน
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
651
เด็กชายสิรภพ  รุจิวงค์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
652
เด็กชายสิรภัทร  สะแหละ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
653
เด็กชายสิรวิชญ์  จันทศิริ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
654
เด็กหญิงสิริญากร  นุ่มผ่อง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
655
เด็กหญิงสิริพร  ขุนฤทธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
656
เด็กหญิงสิริมณี  ตัน
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
657
เด็กหญิงสิริมาดา  คล้ายคลึง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
658
เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
659
เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
660
เด็กชายสุกฤษฎ์  เรืองแก้ว
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
661
เด็กหญิงสุกฤษยา  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
662
เด็กชายสุขวิชช์  แก้วเดชพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
663
เด็กหญิงสุจิตรา  วุฒิประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
664
เด็กหญิงสุชาดา  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
665
เด็กหญิงสุชาดา  มหาพรหม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
667
เด็กหญิงสุธาวี  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
668
เด็กหญิงสุนันทา  สีเอก
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
669
เด็กหญิงสุพิชชา  ขวัญทองยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
670
เด็กหญิงสุพิชญา  นิลเพชร
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
671
เด็กหญิงสุพิชญา  ส่งแก้ว
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
672
เด็กหญิงสุภจิรา  มิลำเอียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
673
เด็กชายสุภวัฒน์  เกิดบัวเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
674
เด็กหญิงสุภัศรา  หนูแป้น
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
675
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองวิเชียร
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
676
เด็กชายสุรเชษฐ์  มณีพงศ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
677
เด็กชายสุรพงศ์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
678
เด็กชายสุรมิศ  บุญสม
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณิตประถม
679
เด็กหญิงสุรสตรี  นาคร้าย
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
680
เด็กชายสุริยศักดิ์  วัฒนพงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
681
เด็กหญิงสุริอัญตา  วีระชาญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
682
เด็กหญิงสุวิชาดา  สังข์สร
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
683
เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ขนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
684
เด็กชายเสรฏวุฒิ  อินทอง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
685
เด็กหญิงแสงเดือน  กิจันดา
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
686
เด็กชายโสณะ  ผาสุขผล
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
687
เด็กชายโสภณ  เพชรสังข์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
688
เด็กหญิงโสลญา  มนตะลักษณ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
689
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ไชยศรี
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
690
เด็กหญิงอชิรญา  นพสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
691
เด็กชายอติกันต์  แซ่โง้้ว
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
692
เด็กหญิงอธิชา  คงเดชะ
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
693
เด็กหญิงอธิรญา  สังเกตุ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
694
เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์บุญ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
695
เด็กชายอภิรัษฎา  สุวรรณมณี
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
696
เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวเรือง
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
697
เด็กชายอภิสรณ์  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
698
เด็กชายอภิสิทธิ์  ปลอดทองสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
699
เด็กหญิงอรปภา  เจริญวารีกุล
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
700
เด็กชายอรรฆพล  พละไชย
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายอรรถกร  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
702
เด็กชายอรรถพร  ขวัญหมัด
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
703
เด็กหญิงอรอมร  แย้มปู่
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
704
เด็กชายอริญชัย  ทีปรักษพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
705
เด็กชายอวัสดา  นิยมเดชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
706
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชูฟอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
707
เด็กชายอะชิตะ  พรเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
708
เด็กหญิงอัครนาฎ  คงพันวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
709
เด็กหญิงอัจชลี  โสมประยูร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
710
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มหันตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
711
เด็กหญิงอัญชิสา  วิจิตร
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
712
เด็กชายอัญฟาฮัจย์  สุโสะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
คณิตประถม
713
เด็กหญิงอัญมณี  โฆสกิตติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
714
เด็กชายอัฐณินธร  นัครา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
715
เด็กชายอัฑฒ์รดิศ  วัฒนธีรางกูร
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
716
เด็กหญิงอัสมาอ์  บินหลี
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
717
เด็กชายอัสลัม  เศรษฐรัตน์
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
718
เด็กชายอาชวิน  หนูเจริญ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
719
เด็กชายอาซาน  สันจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
720
เด็กชายอาณัฐ  พะสุโร
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
721
เด็กหญิงอาทิตยา  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
คณิตประถม
722
เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยชนะ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
คณิตประถม
723
เด็กหญิงอาภาภัทร  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
คณิตประถม
724
เด็กหญิงอารยา  คงกะพันธ์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
725
เด็กหญิงอินทิรา  ไพศรี
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
คณิตประถม
726
เด็กชายอิมรอน  ละแม
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
727
เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
คณิตประถม
728
เด็กชายเอกภัทร  ซ้ายลิ้มสร้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
คณิตประถม
729
เด็กชายเอกวัชร  กิจธิคุณ
ป.3
โรงเรียนหวังดี
คณิตประถม
730
เด็กหญิงไอลดา  อุ่นนวล
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
731
เด็กชายฮากีม  เศรษฐพัชรปรีด์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
คณิตประถม
732
เด็กชายฮาบีบุลเลาะฮ์  หวังเด้
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กหญิงกชกร  ปานทองคำ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงกชพรรณ  ริยา
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงกชพรรณ  เหมพันธุ์
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
736
เด็กชายกณิศพงศ์  อนุสา
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงกนกกร  เพิ่มเปี่ยมทรัพย์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
738
เด็กชายกนกพล  มุสิกพงศ์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลีลาพรอุดม
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกมลชนก  นวลนก
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกมลณัฐ  ยอดแก้ว
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองจันทร์แก้ว
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงกมลธิษณ์  อุทัยเชฏฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงกมลพรรษ  อินทรชูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชำนาญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกรกนก  ตรงต่อกาล
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงกรชนก  สุดจันทร์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงกรนันท์  สุขพรสวรรค์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกรพชร  ทวีรัตน์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
750
เด็กชายกรภัทร์  ฟองละมุล
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายกรรฐศร  ยอดหนู
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงกรรวี  เจริญสกุลวงศ์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายกรวิชญ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกรัณญา  เกษตรสุนทร
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ถ้ำเสือ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายกริชศรา  จตุรพิธพรรัตน์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงกฤตขวัญ  จันทวรรณโณ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายกฤตนัย  แก้วมณี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงกฤตพร  พูลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
760
เด็กชายกฤตเมธ  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
761
เด็กชายกฤติน  ปถมกุล
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
762
เด็กชายกฤษฎิ์  จันทรขันติ
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายกฤษณ์ชัย  วิเศษสินธุ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงกฤษณารักษ์  ทะสะระ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกฤษนัย  เพ็งศรีโคตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
766
เด็กชายกวิน  ถาวรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงกวินธิดา  เลขานุกิจ
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงกวิสรา  ประสิทธิ์นุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
769
เด็กชายกษมา  เหล็กหมาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
770
เด็กชายกษิดิ์เดช  รสิตานนท์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
771
เด็กชายกอฟฟารี่  เหมมาน
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงกัญญภัส  นกแก้ว
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสุนทร
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณจินดา
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  บุญเสน
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีทองแก้ว
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินบุ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมภักดี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
779
เด็กชายกัณฑ์กฤช  อนันต์นพคุณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงกัณฑ์ธนาศิล  ภู่เมธากุล
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงกัณฑลิดา  ดุกหลิ่ม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
782
เด็กชายกันตพัฒน์  ประชุมจันทร์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
783
เด็กชายกันตภณ  ยอดรัตน์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อุบลจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงกันติชา  ทองคงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงกันยรัตน์  สุวรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตนชล
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงกานดิศา  มานีมาน
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณโณ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงกานต์ทิตา  อักษรมณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สงรง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงกานต์สิริ  สระขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
793
เด็กชายกานท์กวี  ปรางสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงการันชิดา  ยีหวังเจริญ
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงกิตญาพรรณ  ปานพันธ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
796
เด็กชายกิตติธัจ  บุญรังศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายกิตติธัช  ทองคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายกิตติธัช  นิลสุวรรณ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
799
เด็กชายกิตตินันท์  ภักดิ์ชื่น
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
800
เด็กชายกิตติพจน์  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
801
เด็กชายกิตติพศ  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
802
เด็กชายกิตติพันธ์  ยัฆพันธ์
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
เด็กชายกิตติภูมิ  ชูเกลี้้ยง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
804
เด็กชายกิรดิส  หวังจิ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายกีรติ  กาญจนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงกุลฑีรา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงกุลทิวา  พวงสอน
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เซ่งเข็ม
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เตชะวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงกุลภรณ์  ธรรมอิสระ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงกุลรดา  เทพมณี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงเกศกนก  ทองนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
814
เด็กชายเกียรติก้อง  กลับรอด
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงเกียรติยา  บินดุเหล็ม
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
816
เด็กชายขจรพงศ์  ชีวะพันธ์
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กชายขจอนเดชภ์  มีเสน
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงขนิษฐา  มานิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงเขมจิรา  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
820
เด็กชายเขมณัฐ  สงฆ์ทองธีระกุุล
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
821
เด็กชายเข็มเพชร  จิมจวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายคฑาวุฒิ  จุทาทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
823
เด็กชายคณิต  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงคณิตา  จินดานิมิตร
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
825
เด็กชายคณิศร  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
826
เด็กชายคมณัฐ  ปิเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
827
เด็กชายคมสันต์  จันทร์นวล
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงคริษฐา  จันทมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปัจฉิมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงจรรยพร  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
831
เด็กชายจรรษณัย  จันทร์เพ็ง
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงจริยา  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
833
เด็กชายจักรพันธ์  วิบุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงจันทน์กมล  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงจันทมณี  เสล็มเบิก
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เทพจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงจันทิมา  ณ สุวรรณ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กหญิงจันทิมา  มอญใต้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงจารุมน  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงจิดาภา  ณะวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงจิดาภา  ทองหล่อ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงจิดาภา  โสเจยยะ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงจิดาภา  หนูสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงจิตธีรา  วงศ์กระพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายจิตวัสนะสันต์  เทพจิตต์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงจิตาภา  สันเจริญ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงจินตนา  หมัดหมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงจินต์ศุจี  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงจิรชยา  จันทร์ทอง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงจิรธิดา  กาญจนพันธ์
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงจิรรัช  ฉวีนิล
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายจิรวัฒน์  ชุมภูทอง
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
853
เด็กชายจิรวัฒน์  ผุดผ่อง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงจิระกานต์  ไหมอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงจิรัชญา  จิรัฐธรรมมาวุธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
856
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกื้อรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
857
เด็กชายจิรันธนิน  ปิตายัง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
858
เด็กชายจิรานุวัฒน์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงจิราพัชร  พิมศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุข
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
861
เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์บำรุง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ประทุมสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงจุฑาทิพ  กิมเหล็ง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขาวขำ
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงจุฑามาศ  สนิทมัจโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงจุฑามาศ  สายกี่เส้ง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กราสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงจุฬารัช  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
869
เด็กชายเจตน์  ไตรลักษณ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
870
เด็กชายเจษฎากร  มหารงค์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงเจ้าจอม  ทองเกตุ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
872
เด็กชายโจฮาเนส  กันตูร์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กหญิงฉันทพิชญา  ศรียาภัย
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงชญานิน  อินทสโร
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงชญานิศ  โรหิโตปการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงชญานิศา  ทิพยมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงชฎาพร  สันเจริญ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงชณัฐณิชญา  นัครา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงชดากร  ถาวรวิสิทธิ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
880
เด็กชายชนกณภัทร  ถนอมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงชนกนันท์  มาศจำรัส
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
882
เด็กชายชนชนันทร์  เจริญสกุลวงศ์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
883
เด็กชายชนนิมิตร  อินทรัตน์
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงชนพร  อุไรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงชนมน  พัฒนะไกวัล
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงชนัญชิดา  เกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงชนันพร  นวลแก้ว
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงชนากานต์  ศิริคะรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงชนาภา  ติเอียดย่อ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงชนิตรา  ชาญเสนะ
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงชเนตตี  แสงเรือง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
893
เด็กชายชยากร  เนียมเกลี้ยง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
894
เด็กชายชยางกูร  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
895
เด็กชายชยุตม์  เพชรมณี
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงชรินรัตน์  ขวัญจันทร์
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงชลดา  มาสะพันธ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยธรรมา
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงชลนรี  เทพหนู
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงชลพรรษ  ศิริสาธิตกิจ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
901
เด็กชายชลภัทร  วิวราวรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
902
เด็กชายชลลชาติ  ศรีทน
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
903
เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วอรุณ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
904
เด็กชายชลันธร  ลบแย้ม
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
905
เด็กชายชวพล  วงศ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ไชยฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
907
เด็กชายชวิช  ตันติเศรณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กชายชวินธร  แย้มโอภาส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
909
เด็กชายชาญว์  รัตนชาติ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงชามาวีร์  อ่อนดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
911
เด็กชายชาลิดา  พูลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงชาลิสา  ชาญเสนะ
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงชาวิสา  อดุลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงชินาธิป  เตละวานิช
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
915
เด็กชายชินาธิป  ศิริคติธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงชุฎาภรณ์  สุขรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูแก้ว
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูพันธ์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองบุญชู
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
920
เด็กชายชุติพนธ์  เจริญสกุลวงศ์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงชุวรัตน์  ปริยศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
922
เด็กชายเชาวลิต  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
923
เด็กชายโชคชัย  ราชแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงโชติกา  แก้วพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
925
เด็กชายไชยภัทร  พูลพิพัฒนากร
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
926
เด็กชายไชยวัฒน์  พุ่มมา
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงซาบีญ่าร์  ขวัญแก้ว
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงซารีนา  หลับจันทร์
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงซารีน่า  เส็นเจริญ
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงซูเบีย  สันติพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
931
เด็กชายญาณวรุตม์  มะโนโปธาร์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงญาณสิริ  เทพกูล
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงญาณิศา  ธุระนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งจิตร
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงญาณิศา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงญาณิศา  รันเพ็ชร์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงญาณิศา  สงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงญาณิศา  สถาผล
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงญาดาภา  จันทรปาน
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงญาดาวดี  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงญาทิตา  แสงมณี
ป.4
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
942
เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กหญิงฐิตาพร  ชูแก้ว
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนาวงศ์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงฐิติกานต์  ฤทธิเดช
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงฐิติพรรณ  แสนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงฐิติวรดา  ประกอบแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงฐิติวรดา  ปลอดเทพ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
950
เด็กชายฐิติสุทธิ์  ศรีสุธาสินี
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงฑิชากานต์  เหล็มเจริญ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงฑิตยา  พุทธบัว
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงฑุลิกา  เอกกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงณชาดา  ทวีเส้ง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงณฐพร  ทอพิมาย
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงณฐวรรณ  คำมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
957
เด็กชายณพงศ์  รอดสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงณภศธร  สุขสมบัติเจริญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
959
เด็กชายณภัทร  จันทร์เมือง
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายณภัทร  ชลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
961
เด็กชายณภัทร  พิทักษ์วโรดม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
962
เด็กชายณภัทร  สนิทมัจโร
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงณัชชา  มหากัลยาณกุล
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
964
เด็กชายณัชพล  เสล็มเบิก
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงณัฎฐอมร  แย้มปู
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
966
เด็กชายณัฏฐกร  ณ ทอง
ป.4
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
967
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มีนุ่น
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์มณเฑียร
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
970
เด็กชายณัฏฐพล  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  ชาวกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กาญจนแก้ว
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วุ้นแป้ง
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงณัฐกานต์  หมัดหมัน
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงณัฐการ์  ณิชากรพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
976
เด็กชายณัฐกิตติ์  ทับทิมอ่อน
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
977
เด็กชายณัฐชนน  ดาวลอย
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กหญิงณัฐชภัค  ปิยะรัตน์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงณัฐชยา  เตชะวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงณัฐชา  ปลอดทอง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงณัฐฐิดา  สระมุณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงจรัส
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำทอง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูน้อย
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยชาญยุทธ์
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุธาสินี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงณัฐณิชา  สงแสง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
988
เด็กชายณัฐดนัย  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุวรรณเรืองศรี
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงณัฐธิดา  มูสิกะพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงณัฐธิดา  ลาภวารี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงณัฐธิรา  จำรัส
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
995
เด็กชายณัฐนนท์  ไทยนุกูล
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
996
เด็กชายณัฐนันท์  เครือทอง
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงณัฐนิชา  เมรีไพศาล
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงณัฐนิชา  อักษรนิตย์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
999
เด็กชายณัฐพล  คงจินดามุณี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายณัฐพล  แทนบุญ
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายณัฐพล  มงคลบุตร
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายณัฐพัชร์  สุวรรณมณี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณยุหะ
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงณัฐรัตน์  บรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงณัฐริกา  นวลเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยมณี
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงณัฐวดี  นาคมณี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลศรี
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปันทรัตน์
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายณัฐวัตร  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายณัฐวุฒิ  สงคง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงณัฐสินี  วิทยาสมบูรณ์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงณัฐสิริ  แก้มสมทอง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงณิชกานต์  โค่ยสัตยา
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงณิชชา  สวัสดิกานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายณิชฌานนนท์  การนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงณิชนันทร์  อัมโร
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงณิชากร  จันทวงศ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงณิชาภัทร  ธรรมชาติ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงณิชารีย์  นนทิกาล
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงดรุณี  คงไข่
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงดวงฤทัย  ฤทธิ์ภักดี
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงดากานดา  หนูนุ่น
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงดาริสรา  เจริญจิตต์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงดิศราภรณ์  แดงอร่าม
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงดีน่า คินา ซิ  อัตตา ชาคิฟ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงดูลิลลาฮ์  เกษตรกาลาม์
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงตติยาภรณ์  เพดเดอร์สัน
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายต้นตระการ  ดำมาก
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายต้นนำ้  สุธีบุตร
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงตะวันฉาย  สุวรรณมุสิก
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายติรวิชญ์  เอกมณี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายเตชินท์  แสงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายถิรชนม์  บุญชำนาญ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงถิรดา  มิตรดี
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายทรงวิทย์  จิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายทรธร  ทวีปัญญาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายทวีศักดิ์  ฉิ้มสังข์
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายทวีศักดิ์  เย่าเฉื้อง
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายทศธร  ทองสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายทองทัศน์  ทองสามสี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงทอเรียม  สะกวี
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงทักษอร  กุลทอง
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงทับทิมแก้ว  วัฒนาไพศาล
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กหญิงทิกากร  ชัยสวัสดิ์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายทิพธนัช  แสงสว่าง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงทิพวรรณ  สันเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายเทพตะวัน  นวลศรี
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงเทวิกา  สุนทรเสนาะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายเทียนชัย  พันธุ์นวล
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายธตรฐ  รอดคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงธตาภา  มานีมาน
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงธนกร  แก้วมณี
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายธนกร  จันธำรงค์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายธนกฤต  นิลเอสงค์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายธนกฤต  พุ่มเส่ง
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงธนกาญจน์  บ่มไล่
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายธนชินณ์  คงทนตระกูล
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายธนดล  จันทร์มา
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายธนดล  สุขขัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายธนพจน์  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงธนพร  ละอองสกุล
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายธนพล  หนูจู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายธนพัชร  เชิดปัก
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายธนพัฒน์  นวลแก้ว
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมาก
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายธนวัฒน์  ด้ามทอง
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายธนวัฒน์  พร้อมมูล
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายธนวิชญ์  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายธนศักดิ์  สมัครพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายธนัช  ถาวรสุข
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายธนัช  ยิ่งคง
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงธนัชชา  คงจริง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงธนัญญ์ณภัทร  สิทธิโกศล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายธนากร  บุญวงศ์ศรี
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงธนาภา  จิระโธ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงธนาวดี  จารุพันธ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายธเนศ  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1083
เด็กหญิงธมนวรรณ  โปหมอ
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงธมนวรรณ  สิทธิสถิตย์
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงธมลวรรณ  หาญธนชาติ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายธราเทพ  บุญรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เสียงอ่อน
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใสสอาด
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงธัญชนก  ขันธ์แก้ว
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงธัญชนก  เจริญสกุลวงศ์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงธัญชนิต  มากชูชิต
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  วาริศเมธีธนนท์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงธัญญภรณ์  คชาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุขเอียด
ป.4
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงธัญญามายด์  เสริมจิตต์
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงธัญพร  เดชายนต์บัญชา
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงธัญรดา  สิงคิวิบูลย์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงธัญสุดา  ส่งแสงทอง
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวเรือง
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงธันยธร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงธันยพร  สุขผ่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงธันว์วริน  วรรัชต์วงสิริ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายธันวา  ทองเกลี้ยง
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงธาวินี  วุ่นดี
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงธิชาชล  เรืองหิรัญ
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงธิดารัตน์  แกนคง
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงธิตวรรณ  โผผิณ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายธิเบศร์  หาญพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงธิรวรรณ  อนันตพงศ์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายธีภพ  มรุเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายธีภัทร  แกล้วทนงค์
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายธีรดลย์  สมทรง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายธีร์ธวัช  นิลพงศ์
ป.3
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายธีรนนท์  คงสี
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายธีรนาถ  นพถาวร
ป.4
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายธีรพัฒน์  แซ่ตั้ง
ป.3
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายธีรพัฒน์  เดชายนต์บัญชา
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1118
เด็กชายธีรพัทร์  เพ็ชรมุณีย์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายธีร์รัฐ  พิมพ์จันทร์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายธีรวุฒน์  คชสาร
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงธีระนันท์  ดาราโชติ
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายธีรัช  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายธีรัช  มหันต์กิจ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงธีรารัตน์  ศรีสุธาสินี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายธีร์  ณ สงขลา
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายนครินทร์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงนงนภัส  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงนญาดา  ตรุษเจริญ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงนณชนก  จิตต์ประกอบกุล
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายนนท์ทิชวรรษ  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายนนทพัทธ์  กาฬมิค
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายนนทพัทธ์  โชติช่วง
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงนนทิยา  พันธุ์จ้อย
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายนนท์  ศุปการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงนภสร  สระขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงนภสร  หนูสุวรรณ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายชนะพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงนภัสสร  ธมามิตร
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงนภัสสร  บุญสร้าง
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงนรพรรณมณฑ์  แก้วประดับ
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายนราวิชญ์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงนริศรา  วุฒิกิจไพศาล
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงนริศรา  หนูบุญคง
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายนฤพล  ด้วงวิเศษ
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายนฤภูมิ  ปะตะเน
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงนฤมล  แซ่อ้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงนฤสรณ์  คำศรี
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายนฤสรณ์  เดชนรชัย
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงนลพรรณ  ทรงเดชะ
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้วทะนัง
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงนลินนาถ  สุคันธ์กาญจน์
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายนวพล  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
เด็กชายนวภัทร  แก้วกำเนิด
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงนววรรณ  ณ สุวรรณ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายนววิช  หนูประกอบ
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงนัชนันท์  รัตนคำ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงนัซมีย์  ธนะพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญวดี
ป.3
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงนันทนัช  เกษรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงนันทวัน  วุฒิพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงนันทัชพร  อักษรวงศ์
ป.6
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงนันทิตา  พิรารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก )
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงนับสรัยก์  เกียรติ์อนันต์ชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงนาซูฮา  หมัดชะบูรณ์
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงนาดา  หมัดตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายนาวิน  เสนาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงนิชนันท์  สุขอนันท์
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงนิชภา  บังหมัด
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงนิชา  ลำธารทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงนิตญา  รัษฎาเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงนิติพันธุ์  ดับทอง
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายนิธิวัฒน์  ตันจะโร
ป.6
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงนิธีนาถ  เนวรัตน์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายนิรวัชร์  บุญราศรี
ป.6
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายนิรวิทย์  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงนิราพร  อุ่นปลอด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงนิศาชล  นุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงนิสรีน  สารบรรณ์
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงนุชจรินทร์  นีลโสภณ
ป.5
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงนุชรินทร์  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  กูเดร์ดาเก็ง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงเนตรดาว  โต๊ะกะหรีม
ป.6
โรงเรียนแจ้งวิทยา
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงเนตรนภา  จันจะนะ
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงบงกช  สุวรรณนิมิต
ป.6
โรงเรียนจุลสมัย
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงบัซลาอ์  ฤทธิ์โต
ป.6
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงบัวบุษยา  ชัยกิจ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สงขลา เขต 1

ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1188
เด็กหญิงบัวบูชา  ทองเต็ม
ป.4
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงบัวปัทมา  ชัยกิจ
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงบุญญภัค  คงปลอด
ป.6
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1191
เด็กหญิงบุญญาดา  บุญญาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงบุญญิสา  จิตวิมาศ
ป.5
โรงเรียนหวังดี
วิทย์ประถม
1193
เด็กชายบุญฤทธิ์  มหันตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1194
เด็กหญิงบุณฑริกา  ยิ้มเจ้ย
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1195
เด็กหญิงบุณณดา  นัครามนตรี
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1196
เด็กหญิงบุณยาพร  บุญแก้วสุข
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1197
เด็กหญิงบุณรดา  วรโสพรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1198
เด็กชายบุรวิชญ์  ดำเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1199
เด็กชายบุรฮานุดดีน  หมู่เก็ม
ป.5
โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ
วิทย์ประถม
1200
เด็กหญิงบุษยมาศ  ขาวคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
วิทย์ประถม
1201
เด็กหญิงบุษยา  มุสิกะไชย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทย์ประถม
1202
เด็กหญิงเบญจพร  จันทมา
ป.3
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
วิทย์ประถม
1203
เด็กหญิงเบญญาภา  เดชรุ่งเรือง
ป.4
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1204
เด็กหญิงเบญญาภา  ประสานทรัพย์
ป.5
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1205
เด็กหญิงเบนญา  บัวเนียม
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1206
เด็กชายปกรณ์  สายคุ้ม
ป.3
วิเชียรชม สงขลา
วิทย์ประถม
1207
เด็กชายปฎิพล  ทองส่งแสง
ป.5
โรงเรียนจุลสมัย