ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิญช์  อินธิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกภรณ์  จูมจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  บุญกอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพนแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันธุปัทม์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงขนิษฐา  ผากงคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายจิระวัฒน์  เปอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชนาธิป  ชาคำหลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงชลลดา  ไฮวัง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพนแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงนฤมล  พันธ์โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงอชิรภรณ์  เบ็ญชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้องที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
11
เด็กหญิงกชกร  กุดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤตยชน์  ศรีเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษฎา  วงศ์อินทร์อยู่
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกองทัพ  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกาญจนา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกุลภัสสร์  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกุสุมา  มูลคำหนัก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดีพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายเขมรัตน์  ขุนศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงเขมวิกา  แดงรามัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจักรนรินทร์  โสมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจันทิรา  หล้าหิบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิรเดช  วงศ์สมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจุฑาภัทร  พรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายฉมา  คำพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชนนิกานต์  วระแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชัชวาลย์  ปูคะธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชัชวิน  นวลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชีพชนก  คำเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงเชื้อพ่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณภัทร  เขตโสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐกานฑ์  บุญธิเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณัฐชา  บุญสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วบัวสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณัฐวัตร  อินลี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงตุลยรัตน์  ช่างเชิงประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายทรงพล  ปัตพี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงทิตยา  ยะพลหา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายธนกฤต  ภูวธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายธนพล  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงธรรมวิสา  ศรีไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงธิญาดา  ก่ำจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธิญาดา  เทพารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงธิญาดา  บุญรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงธิติกานต์  อุ่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้องที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
46
เด็กหญิงธีรกานต์  มาตราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธีระธาร  เหลื่อมล้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงนนธิญา  ไชยวงค์คต
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงนาถลดา  มาจรูญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงนิชกานต์  พานาม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงนิตยา  เสนาะจง
ป.6
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุขานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนิตินัดดา  วรสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ลมลาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงเนตรชนก  สุมา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงบัณฑิตา  มณี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายบูรพา  วาปี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสพิพันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงเบญญาภา  สุดาชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปพิชญา  ทะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปภัสรา  ภาคี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปรมัติ  อุ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านจำปาดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายปรัชญนนท์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปราณวิไล  บารมีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปวีณา  ธงอาษา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสุราช
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพร้อมพันธ์  คอมแพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สุวรรณชัยรบ
ป.4
โรงเรียนบ้านจำปาดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพิมลพรรณ  โสวรรณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงพิยะดา  พาเคน
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายพีรภาส  ถาทุมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายพีระพล  คะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเพชรลดา  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงแพรพลอย  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเฟื้องนภา  นะทร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงภัคจิรา  วิเศษ
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงภารดา  สืบสา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงมิณฑกานต์  ทองไสย
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้องที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมจันทรา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายเมธี  โพธินี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายโมจิน  หล้าจันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายรัฐวุฒิ  เหลาแตว
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงรัตชิตา  ทิพย์วิชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงรินรชา  สุริยะชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ชาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงลดาวัลย์  เทพพันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายวโรดม  สุขานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายวัชรพล  ประพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายวันชัย  นามวันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงวันวิภา  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงวารุณี  พรมสุขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านจำปาดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงศุทธนุช  สุริยะมาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงศุภมาศ  อวนป้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงสริตตรา  อินทร์ธิสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสัจจพร  ตาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายสันติภพ  เฒ่าอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงสุจิรา  คำบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสุธิมา  อุดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงหัสกานต์  สงกา
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายอณุวัฒน์  สุวรรณไตร
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายอภิเชษฎ์  แสนดงแคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงอังคณา  ลัดดากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงอัจฉรา  น้อมวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงอารยา  ลุจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายอิทธิฤทธิ์  อุ่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านจำปาดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงอินทิรา  ศิรินา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงเอมิกา  เสาะสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 5 ห้องที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงกนกลักษณ์  แก่นท้าว
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นางสาวคนก  แสนจันทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไลยรัตน์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชไมพร  จุฬาลม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นายชยานันท์  ชมภูจันทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธณากรณ์  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
นายธนินทร์  นวลสิงห์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
นายธีรภัทร์  บุปผาโท
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นางสาวพีชาริกา  เหมังคละ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
นายวัชรินทร์  เจริญผล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายวุฒิภัทร  เคหะรอด
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อภัยโส
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นางสาวศิโรรัตน์  สงวนบุญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายสรวิศ  สาธรรมชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสุธาสินี  ดำบุญมา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นายสุพัฒน์  อรรถสาร
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงสุภาคินี  แก้วดี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงอมรรัตน์  เสียงใส
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอริศรา  กุลลา
ม.3
โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอาริยา  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นางสาวอินธุอร  แก่นท้าว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายอิศรา  พวงพิลา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้องที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงกชกร  กำบัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนมนตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงกรวิภา  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงกฤติญา  สร้อยเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงกฤษณียา  ไตรธิเลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงกัณนิกา  คุรุบาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายกันตพงศ์  อุปชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงกันยารัตน์  อันไกรษร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  มะโฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงกาญจนา  สังข์ขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายกิตติพศ  อุทโท
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงกิติญาดา  บัวจักร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงกุลธิดา  พรมผัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงขวัญสิริ  เพ็ญพักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายจักริน  สุนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงจารุภา  ดาน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายจิรกฤต  โยตะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงจิราทึปต์  โคตรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสถาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายจิราวุฒิ  พิกุลหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงชญากาณฑ์  จันทร์แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชเยน  จันทร์ละคร
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีรัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงญดาพร  วินิจสุมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณพวรรษ  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณภักร์  สุขเอิบ
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณัฐชา  พิกุลดก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณัฐฐิรา  ธนาคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายณัฐพงษ์  นามบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายณัฐวุฒิ  บงบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงดารารัตน์  พรมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายตุลา  ปิยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายทรรศน์ไท  ปรีชาฤทธิรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายทศพล  ฤทธิธา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้องที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
169
เด็กหญิงธิดารัตน์  เนาวราช
ป.6
โรงเรียนบ้านจำปาดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธีรดา  บางเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธีรธัช  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธีรไนย  สารสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนภัสสร  เหมือนทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนภาพร  เกษทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายนริศรา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายนวพล  เกษทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนัฐลดา  ทาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนัฐวดี  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงนันธิยา  แสงวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ยะสุราช
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนิธิพร  อุ่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านจำปาดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนิภาพร  โอณาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายบัญญวัตร  ทองคำสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงเบญญาภา  แสงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปทุมวดี  ดาวเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปริญญา  มีอำนาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เจริญท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปาติมา  อ่อนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงปานชีวา  ศักดิ์สมเนตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วกันหา
ป.6
โรงเรียนบ้านจำปาดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีหะแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงปิยาภัสร์  บุญพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพชรภา  ธงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพรชิตา  โกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพรพนา  มิ่งแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพรพิมล  พุ่มพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพรหมพร  หาญเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพัชรพร  แก้วกันหา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพัชรพร  สีมี
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพิมลนาฎ  วงศ์อาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้องที่ 7 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
204
เด็กหญิงพิรุณลักษณ์  วงค์อักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงภคพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายภัทรพล  วิทยาภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงภาณุมาศ  นราพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงมัญชุรี  วรมาริษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายยุทธพงษ์  ยาทองไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงยุพาพิมพ์  แทนคุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงยุวธิดา  ศรีสถาน
ป.6
โรงเรียนบ้านจำปาดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงรมัณยา  เผ่าผม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงรัชดา  บริหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงเรณุกา  พ่อศรียา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงเรือนแก้ว  ชำนาญกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงลลิตภัทร  เปลี่ยนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงลลิตา  ยืนยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงวชิญา  พรมเคน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวนิดา  โยธายุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงวรรณวิษา  พิมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงวรรณิภา  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงวรรณิสา  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงวราภรณ์  สิงห์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายวิธวิน  วิภาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงวิภารัตน์  โหว่สงคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงวิศรุตา  อาแพงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศริณยา  ยะโส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงศรุตา  ยิ้มสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  มาตราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงศิรดา  อาจสาระมนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าควาย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายศุภกิจ  งอยจันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายศุุภกร  หมื่นจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายสิทธิชัย  สุวะศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านบะนกทา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสิรินทรา  ภูมิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงสุกัญญา  มุงธิราช
ป.6
โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายสุทธิกานต์  ตาต้อง
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงสุธาริณีย์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสุธิชา  สีดาสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ อาคาร 6 ห้องที่ 8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กหญิงสุพัตรา  มะอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงสุภาพร  พ่อศรียา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสุภาพันธ์  ศรีไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านจำปาดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายสุริยะ  พาเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงอทิตยา  พลพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงอมรศรี  กว้างขวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงอรวรรณ  กระโจมเค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงอริสสรา  พานสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงอัจฉริยา  แก้วบัวสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงอัญชิกา  แก้วกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์คะสุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอาทิยา  สังสะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอารียาพร  ภูห้องเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 3

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
253
เด็กชายณัฐพล  สาโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายสุธีศักดิ์  ชูพริก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์