ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3/4 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤชกนก  บุตรสะอาด
ป.4
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงจิติมา  นามแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายเจษฎภรณ์  อัคนิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงชลิดา  ผิวยะเมือง
ป.4
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงชุติธิดา  ศรีพรมษา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงญานิสา  น้อยเสม
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายฐิติกร  เหมะะุลิน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงฐิติวรดา  มนดาล
ป.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายณฐภัทร  โคตรประดา
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงณัฐชุตา  ตุ้ยศักดิ์ดา
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีวิชา
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายณัฐพล  ภูมิดินดิบ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายณัฐวรรธน์  วารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายธนโชติ  พาเพียเพ็ง
ป.4
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงธนพร  พอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงธาริตา  สัพโส
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายนวพล  บุญทวีไพศาล
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเบญญากร  เหมกุล
ป.6
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงปนัดดา  วังนาทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงปภาดา  นามโคตร
ป.5
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงประนิดา  สุตมา
ป.5
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงปารวีย์  ประธาน
ป.6
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายปารินทร์  สมบูรณ์พร้อม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายปิติพันธ์  สุรยราช
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงปิยะธิดา  เหมะธุลิน
ป.3
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายพัสสน  มณีบู่
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สารีคำ
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายภัคพล  จรกรรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายภัทร  ควรดำรงธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายภูวดล  มิ่งวงค์
ป.4
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงโยษิตา  นิยมพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงลัญญุตา  คิลบีย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คุณทรัพย์
ป.3
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
สกลนคร เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3/3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงวรารัตน์  เปี่ยมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายวิทวัส  โคตรหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงวิยะดา  ขามช่วง
ป.6
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายวีรพงษ์  วารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายวีรภาพ  วารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงศสิตา  จันทร์หล้า
ป.5
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงศุภนิดา  พุฒิปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายสันติสุข  จันทรเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงสิรินทรา  สารธะวงศ์
ป.4
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายสุกฤษฎิ์  โคตรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงสุดาภร  อ่อนมิ่ง
ป.6
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงสุธินันท์  มะโนมัย
ป.5
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงสุพิชญา  นำชัยทศพล
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายสุภัทร  สุทธิอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายสุรเชษฐ์  ต่างกง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงอนัญญา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทรพาณิชย์
ป.3
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงอารดา  พัฒนขจร
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายอิสระชัย  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สกลนคร เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
56
เด็กชายกรพงษ์  ดวงสุภา
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกัญญ์ชนก  ไชยสาคร
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกัลยกร  ไชยบุตร
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงขวัญจิรา  อุ่นใจ
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจิรสุตา  คำสงค์
ม.1
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ยะพลหา
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชนะชัย  ศรีหาโคตร
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชัชวาล  ทันประโยชน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
นายชิษณุพงศ์  ศรีวิลาศ
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นายณัฐพล  สีลารักษ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
นางสาวณัฐารัตน์  ทองมูล
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวดลญา  จุมพลพงษ์
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
นางสาวทัศนีย์  ทุมแก้ว
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายธนกร  ปิยวัชรเมธา
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายธนารัตน์  ไชยชมภู
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
นางสาวธัญญาลักษ์  สุวรรณแสง
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
นางสาวนภาภรณ์  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
นางสาวนริสา  ขาวเสนา
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนลินี  มูลสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายบุญชู  รัตตะพงษ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงปภัสสร  ฤทธิ์มหา
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
นางสาวปรินดา  สุขแท้
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
นางสาวพลอยไพลิน  คุณละ
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
นางสาวพัทธนันท์  จันทมา
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายเมธาสิทธ์  พระราช
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายเมธิชัย  พระราช
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
นางสาวรวิวรรณ  หลากคุณากร
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ถำวาปี
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
นางสาวรุจิราภรณ์  จำลอง
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
นางสาวเรณุกา  ศรีสร้อย
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายวรปรัชญ์  วงศ์จันทะ
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงวราลัย  เพียเอีย
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงวิภาดา  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
นายวิสัยทัศน์  หอมสร้อย
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
สกลนคร เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงศกลวรรณ  ไชยมาตย์
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นางสาวศิริประภา  รักษาราช
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นายสนธยา  ไชยรบ
ม.3
โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายสมพล  พาโคกทม
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายสหัสวรรษ  กิตติเมธาวงศ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
นางสาวสุดารัตน์  พั่วบุญมี
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
นางสาวสุธาดา  เคนสีลา
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
นายสุรเชษฐ์  เนื่องจากจันทร์
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงแสงดาว  ทาประจิตร์
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงแสงเดือน  ทาประจิตร์
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงอภิญญา  โชติสนธ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงอรอุมา  แซ่เรือง
ม.2
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
นางสาวอาทิตยา  สีดาเดช
ม.3
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/4 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กหญิงกรรญพร  กนกหงส์
ป.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายกฤษณะพล  อุปโคตร
ป.6
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงกัญจนพร  ไชยรบ
ป.5
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงกัญธิมา  สุรินทะ
ป.6
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  งอกงาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงกิจจาภรณ์  กนกหงส์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ฤทธิ์ธานันท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายกิตติชัย  งอกงาม
ป.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายกิตติธัช  อัคนิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุขเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงแก้วกาล  แก้วศรีรัง
ป.5
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายขจรพงศ์  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชนากานต์  กิตติมศักดิ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายชัชวาล  บุดดีพุธ
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงญาดา  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณัฏฐา  สายตา
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐกานต์  เหมะธุลิน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายเตชิต  เขมิกกานนท์
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนพล  สุรินทร์เลิศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนากร  สัพโส
ป.6
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงธัญชนก  สาระพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธันยชนก  หนูเหมือน
ป.3
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธันยา  มีพรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธิญาดา  เทบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงปวีณา  แสงชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงปานชีวา  สุทธิอาจ
ป.6
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงพนิตา  เหมะธุลิน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพรรนิภา  อุ่นเบ้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายพันไมล์  พิมพ์บรรณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงภทรพรรณ  พิมพ์บรรณ
ป.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงภิญญดา  ภูมิประโคน
ป.5
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายภูบดินทร์  วงษาเเก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงวณิชชา  ปาระพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายวรพจน์  เฉิดเกียรติ
ป.4
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงวรัทยา  เวียงสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
สกลนคร เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กชายศรศักดิ์  ไชยพันธ์
ป.3
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงศวรรยา  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงศวรรยา  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงศศิกานต์  ภูกองชนะ
ป.6
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนนาเรียง
ป.6
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไขแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสิริธร  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงสุธากร  คุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงสุภาพร  มหาโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรหมภักดี
ป.5
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงอนงค์เลขา  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงอนัญญา  พาเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนปารวรรณศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงอภิญญา  สอนไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยบาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายอภิวิชญ์  คำทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงอรกริยา  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์กลาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์