ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนิษฐา  ปรางมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกนก  สืบสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรปภา  ธิปโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรวิกา  โพธิ์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ขึ้นผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษฎา  ใจมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฎา  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกองทัพ  ไชยะเดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญจณัฐ  นาคสังข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกันณพงศ์  ธรรมเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วงามสอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนียมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลกันยา  เนียมหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญก้อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกุลวดี  อันตาระโรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเกวลิน  ดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงคณัสนันท์  จำปางาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจริยพร  ค้าเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่างศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรกัญญา  ลาพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรเดช  ในทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรวรรณ  พึ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
26
เด็กชายจิราธิวัฒน์  อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจีรนันท์  ช่างสลัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจุฑามาศ  พงษาปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิ่งก้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฉัตรชนา  พงษ์เหล่าขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชญานิศา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนาภัทร  ดวงงอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชนิตา  น้อยหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชมพูนุช  ช่อสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
37
เด็กชายชยากร  กุศลเพิ่มสุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลธิชา  แดงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลิกร  บุตรมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชวัลภรณ์  บุญเชิญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
41
เด็กชายชัยพล  เมธเมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชิดชนก  จันทร์สนิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงโชติกา  พินธุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
44
เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฐิติกาล  เครือสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฐิติมา  สาธรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
47
เด็กชายณฏฐพล  อุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณภาภัช  เมียละเมตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฎฐพิมน  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฝังนิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  นิมิตรไชยาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐฌธิดา  บุระภักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐณิชา  จูแจ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มเชื้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ไชยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฐพล  บุตรคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
58
เด็กหญิงด.ญ.วิภายี  ศรีโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงดวงกมล  ยวนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
60
เด็กชายดุจตะวัน  พลเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงถิรดา  คำศรีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงทักษพร  คูณเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงเทวี  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
64
เด็กชายธนกร  พิมพ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
65
เด็กชายธนกร  ศุภกุลธนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
66
เด็กชายธนวัฒน์ๆ  กระจ่างจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธนัญพักต์  โชโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
68
เด็กชายธนายุทธ  บำรุงรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
69
เด็กชายธนารายณ์  ธรรมบุตร
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธัญชนก  มีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เรืองไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเลื่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
73
เด็กชายธีรดนย์  หอมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธีรนาฏ  บุตตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
75
เด็กชายธีรวัสส์  กงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
76
เด็กชายธีระวัฒน์  เคลียพวงพิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
77
เด็กชายนนทกานต์  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนภัทร  จูมสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนภัสนันท์  ดิษฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
80
เด็กชายนราธิป  เกตุพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนลินนิภา  แซ่อุย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนัฐมล  เที่ยงทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
83
เด็กชายนันทศักดิ์  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมมาโฮม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนิตยาพร  เริงนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนิธิศา  โนนสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนิรชา  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
88
เด็กชายนิวัติกร  เติมใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงนิศากร  วิลาสรัตนโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเบญญภา  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงปฐะมาวดี  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปภาวี  งามแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
94
เด็กชายปรพัฒน์  สาระวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปรัศนีย์  ไชยศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปวีณา  รัตนวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปัทมาวดี  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปาณิสรา  มุฑิตาสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปารีนา  เติมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปิยธิดา  นาโควงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปีใหม่  ตันสุวรรณรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
104
เด็กชายพงษ์ธร  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพรชนก  ชารีกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพรทิพย์  ทับทิมทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพรนภัส  ทองประมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพัชรมัย  มาลาฝอย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพัชรินทร์ญา  พรหมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  คำแสนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิชยา  พรมมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
113
เด็กชายพิทักษ์  บุญน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ลาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิรัตน์ดา  ครองชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิสมัย  คำลุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพีระณัท  สะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
118
เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงแพรวา  กันนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงไพลินแก้ว  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภัคจิรา  หารขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
122
เด็กชายภากร  บุดดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
123
เด็กชายภาคิน  เสนาะเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
124
เด็กชายภาณุพงศ์  พาประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงมนัสชนก  เย็นจิตโสมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
126
เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยวัชรเดชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
127
เด็กชายรชต  ตระกูลวิทยานันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
128
เด็กชายรชต  วงใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงรสรินทร์  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงรักษ์ชนก  วงศ์ธนัฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงรัตนศิริ  ธนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงรุ่งนภา  ถนอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวนัสนันท์  จักขุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงวนัสนันท์  พันธ์หนองโพน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงดอก
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวริศรา  ตุลยเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวลีพร  พิทยาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
138
เด็กชายวิทยา  ถาวิชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
139
เด็กชายวิทวัส  ทุมไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
140
เด็กชายวินัย  จันทิวา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวิมลศิกานต์  สีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทอนคำผุย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงศรัณย์พร  โชคนัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศศลักษณ์  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงศุภสุตา  ปาทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
147
เด็กชายสกภูมิ  สาลิตุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสาลินันท์  อิ่มอ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
149
เด็กชายสิรภพ  แสวงพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสิรินทรา  บุญจันทร์ลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสิริยากร  แสงส่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสิริลักษณ์  สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
154
เด็กชายสืบศักดิ์  ประดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสุกัญญา  สอนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงสุชานันท์  รักษาวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุณิสา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุดาทิพย์  จันลา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
159
เด็กชายสุทิน  ตาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสุภารมณ์  โกพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายสุรราช  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงไหมแก้ว  กงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอดิภา  ภักดีแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
คณิตประถม
164
เด็กชายอนุพงษ์  น้ำนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
คณิตประถม
165
เด็กชายอนุรักษ์  ทนงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
166
เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอภิรดี  ยงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงอังศุวีร์  กองพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
169
เด็กชายอาทิตย์  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอุไรวรรณ  สิงหกรานต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงเอมิกา  วันทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เวลาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกนกพร  แย้มสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงกนิษฐา  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกมลชนก  ชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกมลชนก  มีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกมลรัตน์  นามวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกรกนก  บุญเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกรกนก  พุฒพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกรรณิการ์  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกฤตพร  อนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
184
เด็กชายกฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกฤษฎา  บุญปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกฤษฎ์  ชื่นสงวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เทวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกัญญานี  จำมี
ป.3
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาวไสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกันติชา  พละศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกัลยา  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกัลยาณี  เพ็ชรบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกาญจนสุดา  ระงับภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงกาญจน์สุดา  เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกาญจนา  มีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกานต์ชนก  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โสวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกิตติญา  ชาติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
201
เด็กชายกิตติวุฒิ  คณาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
202
เด็กชายกิตติศักดิ์  แพงคำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โห
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงกีรติกานต์  เคลียพวงพิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงกุลทิวา  บุตรเคียน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กหญิงเกตวลี  ไกรษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงเกศมณี  คำวัด
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
209
เด็กชายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงขวัญจิรา  กลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงขวัญจิรา  มีไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงขวัญชนก  เกษเจริญคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงไข่มุก  พิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงคุณาพร  สายสุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงจณิสตา  อินทร์ติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงจตุพร  สิงหัษฐิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงจันทนิภา  มีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงจารุวรรณ  สมาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
219
เด็กชายจิตรกร  อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงจิรชยา  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงจิราทิพย์  แซ่อุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายจิรายุส  แซ่ตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจีรนันท์  ทิพย์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงจุฑาวดี  บุญสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงจุรีรัตน์  แสงทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงจุฬารัตน์  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงเจตปรียา  สินลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
234
เด็กชายเจษฎา  ชมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
235
เด็กชายเจษฎาพร  พันวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
236
เด็กชายเจษฎ์  วรรณวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชญานนท์  ยะประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชญานิศ  นามนุษย์
ป.3
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชนนิกานต์  อาภรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชนันรัตน์  สิทธิผกาผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายชยณัฐ  จูมสิมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายชยานันต์  สีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
243
เด็กชายชยุตม์  ศรีลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชรัญภรณ์  แว่นจันลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชลนิชา  เพ็งธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงช่อผกา  เพ็ชรจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
248
เด็กชายชัชพล  กลางแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
249
เด็กชายชัยมงคล  เหลี่ยมโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
250
เด็กชายชัยวัฒน์  ชื่นชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
251
เด็กชายชัยวัฒน์  ประสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงชุติปภา  ศรีมาธรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงญาณิศา  สามีภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงญารินดา  สิงห์ยาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายฐานทัพ  โสมสัย
ป.4
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
257
เด็กชายฐาปนา  บุญชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงฐิตาภา  จันทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุพัตราภรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายณนนท์  แซ่อุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณรงฤทธิ์  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณัชชานน  สีชาลู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  สุวรศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐกานต์  ลุมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฐชุดา  ยอดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาวไสย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศโชติทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐณิชา  สินไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฐณิชา  อรรคชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐธิดา  สินศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐนรี  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐนันทน์  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐนันท์  ประดับวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กหญิงณัฐรดา  จรดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐริญา  สามิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐริดา  อุลัยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
280
เด็กชายณัฐวุฒิ  โจมสติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณิชกานต์  ดอกพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณิชากร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงต้นว่าน  คะนองมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงตรีทิพย์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายตรีภพ  ชุณห์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงถิรมนัส  ตั้งมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงทักษพร  บ้านเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงทัชชกร  พวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงทินณประภา  อ่อนทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายทินภัทร  ศรีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายทินภัทร  ศิริชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายเทพชัย  พรหมนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธนโชค  คงยืน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธนโชค  โอดงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงธนพร  เพ็งธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงธนัชญา  ทะนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธนาธร  อดิพัฒน์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงธนิตา  วงษ์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงธนินยา  พุ่มจีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงธมลวรรณ  จูแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
303
เด็กชายธรรมฤทธิ์  ผิวทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธวัชชัย  ลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงธัญญธร  นิลดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงธันยพร  เภสัชชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญประการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงธิติวรรณ  กาลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงธีรนุช  ชโลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงธีรพร  เจนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
313
เด็กชายธีรภัทร์  ทองเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
314
เด็กชายธีรภัทร์  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายนนทวัตร์  นนทะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนภัสรา  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงนภาพร  กรมพะไมย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายนฤเทพ  สายโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงนฤมล  พรมนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงนวรัตน์  บุญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงนันทวดี  พิมาทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
322
เด็กชายนันทวุฒิ  เชื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงนิศมา  หินลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงนิษฐา  พงษ์ชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงนิสิตา  พิมอุทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงนีรชา  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงนีรนุช  เถาร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงบงกชมาศ  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงบวรรัตน์  สำลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
331
เด็กชายบัณฑิต  สร้อยพาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายบัณวิฑิต  บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
333
เด็กชายปฏิพล  คำลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงปณิดา  เพ็ชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงปนัดดา  ผะดาวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงปนัดดา  วรรณเวช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงปนัดดา  สุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
338
เด็กชายปพนพัชร์  น้าวิไลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงปภัศรา  สุภบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงปภัสสรา  วงศ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงปภาสรณ์  จันตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
342
เด็กชายปรเมศ  ปัตตัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เหลืองมณีโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงปราณจิตรเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงปริยากร  หอมดวงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงปลายฟ้า  พันธิมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
347
เด็กหญิงปัญญ์ปวรา  สันติแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
348
เด็กชายปัญญ์  วิสิฏฐ์พรอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงปัณณพร  นามเพราะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงปาณิสรา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงปิ่นสุดา  รอดคำทุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงปิยปราณ  วงษ์แสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายปิยวัช  ศรีวงษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงปิยะพิชญา  สัญญาถนอมรัช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
356
เด็กชายปิยังกูร  ธานี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
357
เด็กชายพงษ์เจริญ  บัวภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  แสงนนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพชรพรรณ  สร้อยมาลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพชรมน  บุญโต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพณิชา  เรืองใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพรชิตา  แก้วสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพรปวีณ์  สมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพรพิชญา  ชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพรพิลาภ  ท้วมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพรหมพิริยะ  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพอเพียง  อุปมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พาสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงพัชราภา  ไชยโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพัชริดา  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพัชรินญา  ลอยเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพันธิตรา  วาจาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพิกุลทอง  ทองผิว
ป.4
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพิชญพร  ภักเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพิชญ์ลดา  งามแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพิชญาพร  โพธิพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กรุณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงพิมพ์วไล  สมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงพุทธิชา  โกสาแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุษบรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงเพ็ญรวี  บุญชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงฟาริดา  อินทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงภคพร  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายภัทรพล  สันทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงภัทรวดี  สร้อยพาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เวชกามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงภาณิณี  เหยื่อกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายภาสวัฒน์  บัวลบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงภิญญดา  มุงคุณคำชาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
396
เด็กชายภูวเดช  สุกัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงมณฑาภู  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงมณีญา  จามะรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงมนัสชนก  บัวต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงมินตราภรณ์  ยศราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงเมธีญา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงเมวิสา  พาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงรจนารถ  เดิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายรวินทร์  ประทีปทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงรัชนี  ยอดสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงรัญชิตา  วงใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงรัษฎากร  จันทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงรุ่งนภา  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงเรืองรอง  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
410
เด็กชายฤทธิเดช  จำรัสแนว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงลลิดา  หมายเขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงลักขณา  สีเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
413
เด็กชายวงศกร  โสมสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายวงศธร  ศรีบุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์ห่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงวณิชชากร  นวลศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงวรกมล  เจริญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงวรรณลักษ์  พิมพ์พงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายวราวุธ  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายวริทร์ธร  บุญเชิญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงวริษา  ดีสุติน
ป.6
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
423
เด็กชายวศิน  ประสานพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กชายวายุกูล  ลาภบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงวาสนา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงวิจิตรา  บุญศีกดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงวิจิตรา  สร้อยสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงวิชญาดา  ชมพูพื้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงวิชญาดา  สุจริตภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายวิชยุตน์  วิจิตรธำรงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายวิภาสอน  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายวีรพัฒน์  บุญอุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงศกุณี  ธานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงศราวรรณ  นันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงศศิกานต์  บุญโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงศศิชา  สินทรัพย์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงศศิธร  ทบเทิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงศศิภา  อินธิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายศาศวัต  มวลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายศาสวัติ  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านจะเนียว
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงศิรดา  เจวรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายศิรศักดิ์  ถุงจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงศิรินภา  สีดาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายศิริพงษ์  ใสกระจ่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงศิศิรา  ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
448
เด็กชายศุภกร  ดวงตะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงศุภสุตา  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายศุภากร  ทางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  นูรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กชายสรวิชญ์  กาละสีรัมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายสรวิศ  อารีพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายสโรช  พงษ์วัน
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงสลิตา  สัญไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กชายสันสกฤต  พิมาทัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงสาวินี  ทองลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
458
เด็กชายสิทธิศักดิ์  โนนไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสิริกร  จงรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสิริกฤติยา  ขึ้นผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ญาณศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงสิริมา  นาอุดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงสิริรักษ์  ยอดสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงสุจิตรา  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงสุจิรา  วันเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงสุชัญญา  สุระชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงสุชาดา  สีลาล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงสุณิชา  ประดับศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสุทธินี  หลวงเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงสุทินา  สุราวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงสุธาสินี  นุชนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงสุธิตา  สิงห์เชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงสุนิสสา  บุตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ยั้งใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงสุพัตรา  ทนไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายสุเมธา  พงษ์เกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านระหาร
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงสุริวิภา  ผิวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุรีมาศ  มิ่งสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงสุวันนิษา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงสุวิชาดา  สุปันธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงเสาวณิชย์  แสนแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กหญิงโสภิตชา  จำปาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นันทะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กชายอชิราวรรต  นนทะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอทิตยา  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
491
เด็กชายอธิชาติ  กันหาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายอภิสิทธิ์  อำนาจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอรกัญญา  สายแวว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงอรอนงค์  นาราสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงอาทิตญา  ทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอาพัชราพร  จำปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอารยา  การุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
วิทย์ประถม
501
เด็กชายอาริชภูมิ  สดากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอารียา  เสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายอำนาจ  สุขกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายอิทธิพล  เมืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สุขเต็มดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงอิสราภรณ์  จุมพลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วิทย์ประถม