ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญ์ภัคพิมพ์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัลยา  ชำนิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกิ่งไผ่  ซุยอุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจตุพร  เรืองวิไลกฤตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงฑิฑัมพร  ขุมมิน
ป.5
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
คณิตประถม
7
เด็กชายณรงค์วิทย์  กองปัด
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงณัฐนันท์  พยุวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ชัยบรรจงวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงธนพร  ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงธนาวรรณ  จิตบรรหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
คณิตประถม
12
เด็กชายธีรชาติ  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงนพรัตน์  แก้วจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงนพสรณ์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงนวพชร  เมืองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงนันทชพร  สุทธสนธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเอือด
คณิตประถม
18
เด็กชายนิติวุฒิ  เทพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
19
เด็กชายนิธิกร  แก้วการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงปนัดดา  แสนเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงปัญญดา  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงไปรยา  ไชยพรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงพรปวีณ์  จรัสดำรงนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
24
เด็กชายพัชทรพล  ผามณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนอ่อนเบ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเอือด
คณิตประถม
26
เด็กหญิงพัฒนธิดา  ใยทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรแก้วมหาภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพิชญา  พิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพิชญานันต์  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
30
เด็กชายพิชาภพ  บุญฑล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงภูริตาภรณ์  กิ่งวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรีสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงวชิรญา  อมรโรจน์วรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
34
เด็กชายวุฒิพงษ์  สุขบัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
คณิตประถม
35
เด็กหญิงสิรินุช  จันทร์เทพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงสุจิตรตา  ไชยวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
คณิตประถม
37
เด็กหญิงสุชาดา  ดอนอ่อนเบ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเอือด
คณิตประถม
38
เด็กหญิงอารญา  สมัครผล
ป.5
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
39
เด็กหญิงพัชทราภรณ์  ผามณี
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
40
เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทร
ป.5
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันติวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
42
เด็กชายกิตติชัย  พรมมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงขนิษฐา  สายเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงเจกิตาน์  มหาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงชนม์ณกานต์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงฑิตยา  รังษิปัญญาภรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงฑิตยาพร  รัชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
50
เด็กชายเดชาธร  คล่องเชิงศร
ป.6
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
วิทย์ประถม
51
เด็กชายทิวากร  จินาวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงธันยธรณ์  โนนกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงธันยพร  ไตรบัญญัติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงนัฐติยา  สิงคาร
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
56
เด็กชายบรรณวิชญ์  จำปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงปิยธิดา  สมพานเพียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงปุณณดา  ธรรมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงพรพรหม  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงพัชรินทร์  จงกุฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงพัชรีญา  ใยทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงพิมสุดา  แพทย์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงเพชรรดา  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงภัทราพร  ต้นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
67
เด็กชายภาสกร  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงลดา  รักษาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงวิภาดา  ลูกสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
71
เด็กชายวุฒิชัย  โลบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
72
เด็กชายศรายุทธ  พูลวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงศศิกานต์  ทาริยะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงศศิวิมล  กิ่งเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงศุภนิดา  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงสุทธิดา  ขันติวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงสุนิษา  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงอริสรา  พวงพันธื
ป.6
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายกอบชัย  ทองกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
82
เด็กชายเกียรติพงศ์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง
คณิตประถม
83
เด็กชายคมสัน  บริบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงคริศฐา  คุณมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
85
เด็กหญิงจันทร์จิรา  กาหลง
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
คณิตประถม
86
เด็กชายจิตรภณ  มีครไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
87
เด็กชายจิรเดช  พรมลา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
88
เด็กชายเจตนันท์  เริ่มศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
89
เด็กชายชัชชวินทร์  โพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
90
เด็กชายชุติศรณ์  สุตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงญัฐวดี  ทองไสย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
92
เด็กชายณพลพงศ์  สุขสมบัติ
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
คณิตประถม
94
เด็กชายเดชดา  จูเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
95
เด็กชายทศพล  คำแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
96
เด็กชายเทวกฤต  บุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
97
เด็กชายแทน  พื้นพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธารารัตน์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง
คณิตประถม
100
เด็กชายธิติพันธ์  สุวรรณโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
101
เด็กชายนพพร  โครตมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
102
เด็กชายนราธร  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
104
เด็กชายนิติธร  พุทธโกมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
105
เด็กชายนิพิฐพนธ์  โครรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
106
เด็กหญิงปวีณอร  แดงเดื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปิญาชาน์  ลานำคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปิยาพร  แดงเดื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
109
เด็กชายพงศ์สรรค์  พรรษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
110
เด็กชายพฏาศัย  ประสมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เดียงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
112
เด็กชายพัชรพล  กาหลง
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัชรมัย  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพันชนก  ทำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
115
เด็กชายภพตะวัน  อุประ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
117
เด็กชายภูริชกานต์  ศรีผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
118
เด็กชายภูวนัย  ค้ำคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
119
เด็กชายรัฐธนพันธ์  เขาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
120
เด็กหญิงรุจิกร  สงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
121
เด็กชายวชิรพล  วิชัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
122
เด็กชายวรกันต์  หงษ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
123
เด็กชายวรรธนะ  นราวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง
คณิตประถม
124
เด็กชายวรฤทธิ์  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
125
เด็กชายวรวิทย์  นวลสุธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
126
เด็กชายวัชรินทร์  สีเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์จำรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศศิวิมล  สุระโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
คณิตประถม
129
เด็กชายศิริชัย  สาลีวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
130
เด็กชายศุภกิจ  โถทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
131
เด็กชายศุภณัฐ  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสิริญากรณ์  แก่นสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
133
เด็กชายสุชานนท์  วิจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
135
เด็กชายอรรณพ  สมอุปฮาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
136
เด็กชายอรุณชัย  สาระคาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
คณิตประถม
137
เด็กชายอวยชัย  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
138
เด็กชายอานนท์  อินทิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอาริสา  คูคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอารีรัตน์  ปิยะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเกลียวไหม  แก่นธรรม
ม.3
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงดลฤดี  คำหอม
ม.3
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงปิยธิดา  สำโรง
ม.1
โรงเรียนบ้านยางเอือด
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สิมมา
ม.3
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงวิยะดา  การะเกษ
ม.3
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กหญิงกรรณิการ์  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกฤตชญา  สุตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกัลยกร  อุปคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เกิดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
151
เด็กชายกิตติโชติ  อาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
152
เด็กชายกิตติภพ  โพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
153
เด็กชายเกรียงไกร  นราวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
154
เด็กชายคณิน  กมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
155
เด็กชายคณุตม์  กมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
156
เด็กชายคมกฤต  สีสดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
157
เด็กชายจตุรวิทย์  สุทธิโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
158
เด็กชายจรูญ  พาหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
159
เด็กชายจักรภพ  เพิ่มพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
160
เด็กชายจักรรินทร์  เอกศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงจันทิรา  พิลารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงจิฑาภรณ์  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
164
เด็กชายจิระศักดิ์  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
165
เด็กชายจิระศักดิ์  พื้นพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจีรนันท์  จันทะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงจุฑามณี  ปิยะวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
170
เด็กชายเจษฎา  ขุลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
171
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ค้ำคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
172
เด็กชายเฉลิมชัย  ชูประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชลดา  บุญญาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชลธร  แดงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
175
เด็กชายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
176
เด็กชายชาญธวัช  อังคะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
177
เด็กชายชาณุวัฒน์  คำสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชุติมา  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงโชติกา  วรรณโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
180
เด็กชายญาณกร  สมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายฐาปนกรณ์  พานมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงฐิติมาพร  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณฤทัย  คำแหล่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
184
เด็กชายณัฐชนน  มาลำโกน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
188
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
189
เด็กชายเดชาธร  ธรรมวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
190
เด็กชายแดนเนี้ยว  เสาร์โมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงทวีลาภ  นาคาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
192
เด็กชายเทิดภูมิ  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
193
เด็กชายธนดล  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
194
เด็กชายธนพงษ์  กตะศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
195
เด็กชายธนพงษ์  ลาประวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
196
เด็กชายธนพัฒน์  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธนวัฒน์  พานจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
198
เด็กชายธนวัฒน์  โพธิพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธนวัฒน์  มัฆวาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธนวัฒน์  สงเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธนศักดิ์  ฉันทลิขิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงธมกร  แสนมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธวัชชัย  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงธัณย์ประภา  สุระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงธารารัตน์  นิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงธิดารัตน์  เซ็นนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
207
เด็กชายธีร์ธวัช  เขียวกิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธีรวรรณ  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
209
เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนริศรา  วัฒนวรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
211
เด็กชายนัฐวุฒิ  โยธี
ป.6
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
วิทย์ประถม
212
เด็กชายนันทวัฒน์  สีหบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนารถฐชา  วาโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
214
เด็กชายนุธิพงษ์  จงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงบัณฑิตา  วิวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปนัดดา  ค้ำคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปนิดา  พิลาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
219
เด็กชายปรมินทร์  รัตนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงประวรรณรัตน์  คำมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงประวัลปัทม์  ทองขอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
222
เด็กชายปราณวัตร  น้อยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปราวี  แซ่งั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปวีณา  รัตนวัน
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปัญญาพร  สรณอนุศาสน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปัญนธร  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงปาริฉัตร  อุ่นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
228
เด็กชายปิยะราชสาคร  สีเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
229
เด็กชายปุณยธร  บุทศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงพงศ์สุดา  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
231
เด็กชายพนมกร  ทันใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงพรนภัส  สงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงพรพิมล  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงพรรณนิศา  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
236
เด็กชายพิชญะ  บานเย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงเพ็ญพิศ  จิรานันท์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงภคินี  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงภารุจีร์  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
240
เด็กชายภูตะวัน  โถทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
241
เด็กชายภูบดินทร์  อินศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
242
เด็กชายภูมิเทพฤทธิ์  หม่องแฉ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
243
เด็กชายภูวดล  ชัยศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
244
เด็กชายภูวนาถ  ค้ำคูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงมุกธิตา  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายเมธี  วิรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงเมรี  สมบัติวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงเมษยา  วงษ์วิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชนะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
250
เด็กชายฤทธิชัย  สุวรรณไตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงลลิดา  สีสดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงลักษมีกานต์  อิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงลิษา  สวนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
254
เด็กชายวชิรวัชร์  เครือเเสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงวณิชชา  หลาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงวนิดา  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงวรนารี  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวรัญา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวราลี  ศรีไสล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงวินันทกานต์  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงวิไลพร  จันทรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
263
เด็กชายวีรพงษ์  คาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
264
เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองใบใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
265
เด็กชายศราวุฒิ  ดีประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงศศิชล  เครือแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงศศิณา  เปษาโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
268
เด็กชายศิรพัชร  บุตรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
270
เด็กชายศุภณัฐ  คำสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
271
เด็กชายศุภวิขญ์  พรหมคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสรชา  สุระโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสโรชา  สุระโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสลิลญาดา  หลาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
275
เด็กชายสหภพ  ณัฏฐศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
276
เด็กชายสิทธิชัย  ศุภศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสุกัญญา  สมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุขสันต์  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมวัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสุทธิดา  สันโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
281
เด็กชายสุเทพ  จุลเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงสุนิชา  วงศ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสุปรียา  แก่นสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสุภาพร  กาหลง
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงสุภาวดี  ประสาน
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงสุมินตรา  เอกศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
287
เด็กชายสุรศักดิ์  มูลมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
288
เด็กชายอชิตะ  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
289
เด็กชายอนุพงค์  กตะศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
290
เด็กชายอภิรัฐ  เกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
292
เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอรนิภา  พราวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
294
เด็กชายอรรถพร  จันทร์ใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอรุณี  การะปักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
296
เด็กชายอลงกรณ์  ประสิทธบุญมานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รัตนวัน
ป.6
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 บ้านหนองศาลา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอัมพิรดา  คาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
299
เด็กชายอาภากร  สุดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอาริยา  ต้นพรหม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงอารียา  สีหาอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอารีย์  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอารีรัตน์  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงเอกมงกุฎ  ไข่มุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
วิทย์ประถม