ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายดนุสรณ์  ขันคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
3
เด็กหญิงกชกร  ไกรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรวรรณ  น้ำเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิทย์  อารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรุณา  สารชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
7
เด็กชายกลทัช  สิระรุ้งโรจน์กนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
9
เด็กชายก้องรัตน์กิดากร  รัตนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญณัท  วรรณทวี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
12
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติธัช  จันทรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติภูมิ  แดงสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
16
เด็กชายเกียรติยศ  นามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
17
เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
19
เด็กชายขัตติยะ  นวลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
20
เด็กชายคณาธิป  บัวภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงคุณญชา  บุญรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิตติมา  ถนอมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรวัฒน์  สีหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจุฑามาศ  นรสิงห์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงฉัตรลัดดา  ศรีนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
28
เด็กชายชนกร  จันทร์เติบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
29
เด็กชายชนกันต์  บุษบงก์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
30
เด็กชายชนพล  จันทร์เติบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชภากรณ์  สังสิงหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชวีวรรณ  เปรมาตุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
33
เด็กชายชานนท์  เจษฏารวมผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชาลิสา  สุขชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
36
เด็กชายชินวัชร์  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงฐิติญาดา  สุตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
38
เด็กหญิงฐิติพร  สระโสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัชช  ดวงโชตไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฎฐพล  ทิบำรุง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐชา  จรูญมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ฮองต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐนิชา  ฮวีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐยศ  หนองหงอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีมนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐิดา  บุญเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณิชกานต์  สุดเฉลียว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณิชถมล  โกการัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณิชารีย์  ไทยสะเทือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
53
เด็กชายดรัณภพ  แนบเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
54
เด็กชายติณณ์  คูณประไพลิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
55
เด็กชายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
56
เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงทศพร  ชาภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ลาลุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
59
เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
60
เด็กชายธนกร  บุษบงก์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
61
เด็กชายธนกฤต  แผนประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
62
เด็กชายธนดล  อุ่นญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนพร  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธนพร  อุดทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธนภรณ์  บุตรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์สนิทศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
67
เด็กชายธนัทวิชญ์  แหลมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
68
เด็กชายธวัฒน์  วันเรืองโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญจิรา  สีหะวงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
70
เด็กชายธันวา  บุบชัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
71
เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธีรดา  อาธิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงธีรนาฏ  ขอร่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรภัทร  ศรีนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
75
เด็กชายธีระเทพ  วรเมธีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
76
เด็กชายนนทวัชร์  เหล่าโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
77
เด็กชายนพณัฐ  อารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนภัสกรณ์  นวลสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
80
เด็กชายนราธรณ์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนรินทรา  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงน้องพลอย  นาพังคะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนันทพันธ์  ตั้งจันทรประภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนันทิดา  โพธิ์จักร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
86
เด็กชายนิติ  บุษบงก์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
87
เด็กชายนิติธร  พรหมพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
88
เด็กชายนิติพัฒน์  จารุอารยนันท์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงเนติธร  สังข์สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
90
เด็กชายเนติวิทย์  คำภาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงบุญสิตา  ศิริเลอมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงบุษบา  บุษบงก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สีหะวงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
95
เด็กชายปฎิพล  ใยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
96
เด็กชายปฏิภาณ  รัตนโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
98
เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
99
เด็กชายปรัญชัย  ปัญญาเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปาณิสรา  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปาลิตา  ศิริเลอมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
104
เด็กชายปิติภัทร  ปัจเวก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
105
เด็กชายปุญชศักดิ์  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
106
เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงผุสดี  คำวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพรพิมวรรณ  ชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
110
เด็กชายพรรคพงศ์  พรหมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
111
เด็กชายพลช  อุทลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัชรดา  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพัตรพิมล  เพลียซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิชญา  พันธ์รัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชญาภา  สมาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิชยา  ฉลาดแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เสมอภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิมพ์ตา  บูญเชิญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
121
เด็กชายพีระพงษ์  พุ่มไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
122
เด็กชายเพชรกล้า  เพชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
123
เด็กชายภพ  ใยจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภัทรลดา  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
125
เด็กชายภัทรวงศ์  สังขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภัทรวดี  วิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงภัทรสุดา  มูลสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
128
เด็กชายภูบดินทร์  คำเฮี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงมนพร  ฉลวยศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงมาลินี  คงวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
131
เด็กชายเมธาสิทธฺ์  ชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงยศญา  สารรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
133
เด็กชายยศสรัล  ทิบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงรัชภรณ์  ธรรมนูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงริสา  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
คณิตประถม
136
เด็กชายเรืองฤทธิ์  โชคชัยธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิริมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวรพงศ์  พงศ์พฤทธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวรพรรณ  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวริวรรณ  สีหะวงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
141
เด็กหญิงวริศา  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
142
เด็กชายวัชรพงศ์  เทพวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
144
เด็กชายวัชรานนท์  หนุนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
145
เด็กชายวีรภัทร  เพิ่มบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
146
เด็กชายเวชพิสิฐ  ขาววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงศกลวรรณ  นรสาร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายศริณย์  เทพแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
149
เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงศศิการณ์  มณีวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
151
เด็กหญิงศศิรดา  เทศะบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
152
เด็กชายศิรวิชญ์  วราพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศิริมา  ครองยุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงศุทธาวีร์  อินธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
155
เด็กชายศุภกร  สีหะวงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
156
เด็กชายศุภชัย  สีหะวงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
157
เด็กชายศุภวิชญ์  สงวนหงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
158
เด็กชายสรรพวัต  จันทรคาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
159
เด็กชายสรวิชญ์  ไหลศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
160
เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
161
เด็กชายสิปปณวิชญ์ๆ  ไชยโครต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
162
เด็กชายสิษฐิพงษ์  น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุพิชญา  พรรณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
164
เด็กหญิงสุมิตรา  บุญเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
165
เด็กชายสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงหทัยชนก  ฤทธิทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอทิรา  วิเศษสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
168
เด็กชายอนพัทธ์  สาทิพย์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอภิชญา  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอภิญญา  เนาวบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
171
เด็กชายอภิศักดิ์  สีหะวงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
172
เด็กชายอภิสิทธฺ์  สุณสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอรอุมา  หินแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอลงกรณ์  ช่างเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
175
เด็กชายอัครนันท์  สอพองโชติหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
176
เด็กหญิงอัญมณี  บุชวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอินทิรา  ศรีนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
178
เด็กหญิงกนกชม  นิลรัตนโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกนกรดา  สืบวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
180
เด็กชายกฤตเมธ  ชัยสนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
181
เด็กชายกฤษณพงศ์  ทองใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
182
เด็กชายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกัญญนันท์  คนหลัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกัลชลิตา  เสาเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกิตติกรณ์  เทศะบำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกิตติยากรณ์  จงรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงเกวลิน  หาญสุทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงเขมจิรา  บุณยกรธนาธิป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงครองขวัญ  บุตรลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายจักรพันธ์  ศรีสุธัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงจารุชา  จันทมุขตะกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงจินต์ศุจี  กอองสะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงจิรภิญญา  อารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
วิทย์ประถม
196
เด็กชายชญานิน  นาเพีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงชฏาพร  รัตนประภาศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชนากานต์  บริบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายชวนากร  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายโชคชัย  ไชยโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
201
เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงซอไหม  พิฉินทรารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงญาดา  พันธ์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงฐิติพันธ์  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงฐิติยา  ไทยสรวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
206
เด็กชายณ ภัทร  เสาโกมุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณฐอร  ช่วงสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงณัชชา  เปรียมรัตนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา  ธนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอดแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงณัฐธีรา  กุยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กชายดนุพัฒน์  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงดรัลพร  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงดลนภา  ลิมปิจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงถลัชนันทร์  ศรีสุขเจริญสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงทวีติยาภรณ์  โชคอนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายทองนุรัก  หลักคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงทอรุ้ง  สุภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงทิพย์พรรษา  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธกฤต  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงธมนวรรณ  ไสยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงธรรมชาติ  บุญอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธรรมนันท์  วงศ์จอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
226
เด็กชายธราดร  รัตนคูหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงธัญญิชา  บุญเฮ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธัญณิชา  ธนินทรวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงธันยนันท์  วุฒิวรเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงธัย์ชนก  สิงหโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงธิติยาพร  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  วงค์ผัดศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนภาภัทร  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนรมน  เชาว์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายนรวีย์  วงศ์ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายนราธร  ศรีค้อ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายนัทธพงศ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
241
เด็กชายนิติภูมิ  พงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงปฏิพร  สามสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงปทิตตา  พิชญะธนกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
245
เด็กชายปรเมศ  คุ้มศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงปราญชลี  นวลศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงปราณิสา  สุทนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
248
เด็กหญิงปริม  สมคณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงปวิณากร  แป้นโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงปัณณิกา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงปาณรวี  นิรันดร์วัฒนะเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงปาณิศา  ชิณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงปาณิศา  เตซะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงปิยพร  คุณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
256
เด็กชายปุณยวัจน์  จำชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงปูวิดา  หล้ากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพนิตา  ศรีไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงพวิรกนก  ขันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญห่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพิชชาภา  แก่นสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพิชญาดา  งางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิณณิตา  แสงชัจจ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทร์พิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ตั้งเกษมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
268
เด็กชายพีระการต์  รุจิระพงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงพุธิตา  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
270
เด็กชายเพ็ญเพชร  พรหมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สันโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
272
เด็กชายภัทรกร  บุญยกูลศรีรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
273
เด็กชายภัทรพล  เจนจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงภัสสร  สมภาค
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กชายภานุวัฒน์  สายสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงภูระยา  ลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงมัณฑนา  สีนวนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงมานิตา  ฉลวยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงมาลิณี  ทิพม่อม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงเมทิกา  โต้เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
282
เด็กชายรชา  ถิระรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
283
เด็กหญิงรักษิตา  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงรุจาภา  รุ้งพัฒนาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงลลิตสุดา  อำนวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
286
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
287
เด็กชายวชิรวิทย์  น้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
288
เด็กชายวรกฤต  ปัสบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงวรดา  เผือกศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงวรัมพร  แต้สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงวริศรา  สารภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
292
เด็กชายวัชรพล  คำจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงวิชาดา  จันทมุขตะกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงวิภาดา  สมบัติหลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงวิมนศิริ  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปักปิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
299
เด็กชายศุภกรณ์  ยืนยั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
300
เด็กชายศุภชัย  บุญเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงศุภิสรา  ณิชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงสวรินทร์  จิตตะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยจิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
306
เด็กชายสิริภัทร  ทองทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงสุณัฐชา  ธรรมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายสุริยา  ปัดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงหทัยชนก  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอจฉราพรรณ  จันทมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
311
เด็กชายอติเทพ  ค้าโค
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงอนัญญา  บัวสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงอภิญญา  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงอภิสรา  สมาฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงอริสรา  มารยาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
318
เด็กหญิงอักษราภัค  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
320
เด็กชายอานันท์  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงอิสรีย์  จรรยาสุทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงเอวิกา  คาดสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
324
เด็กชายฮิเดกิ  นากามูระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กชายดนุสรณ์  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
326
เด็กหญิงนภัสสร  ภูทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
328
เด็กชายวิชชากร  บุญส่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ศรีสะเกษ เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กชายกิตติกรณ์  เทศะบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงธีร์ธยาน์  สุพัฒน์โชติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม
332
เด็กชายวีรภัทธ์  เพิ่มบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
วิทย์ประถม