ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคาร1(สปช.105(1)) ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญแสงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรณิกา  แพงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  ดอรลาดลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤตยานี  นครขวาง
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สวัสดิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตินันท์  โยธาจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกิตติญา  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติยา  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลปรียา  แก้วพรม
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกษวราภรณ์  พลซา
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
12
เด็กชายโกมินทร์  วอศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเขมภัส  รัตนมงคล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
14
เด็กชายคมกริช  เวียงเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
15
เด็กชายคุณากร  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจัสมินทร์  วัชรนันทกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรภาส  คงคดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิรัชยา  งิ้ววิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิราภร  พิมคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมบ้านเปลือย
ป.4
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจีรนันท์  พลซา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาชุมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
24
เด็กชายเจตน์สฤษดิ์  วรรณประเข
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเจนจิรา  ศิลาสัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
26
เด็กชายเจษฎา  ชัยเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
27
เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกทะโล
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
28
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชฎากรณ์  ภูมิดอนใส
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
30
เด็กชายชนะชล  คุณโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนันภรณ์  ลอยทอง
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนิดาภา  พิทักษ์ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
33
เด็กชายชนินทร  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชมพูนิช  อร่ามเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชไมพร  สิงหพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคาร1(สปช.105(1)) ชั้น 2 ห้อง ป.6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชรินทร์ดา  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
37
เด็กชายชลธาร  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชลธิชา  เคหัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชลธิชา  ชัยชนะ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
40
เด็กชายชวรัตน์  เกษทองมา
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกแฝก
คณิตประถม
41
เด็กชายชัชวาล  ชัยเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
42
เด็กชายชัยมงคล  ตุนาวา
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชาลิสา  ภูขามคม
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชิดตะวัน  วิลัยลักษณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
45
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเพ็ง
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุบผาสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชุติมา  เพชรงเลื่อม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นินสะคู
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
คณิตประถม
49
เด็กชายฐิติวัฒน์  มีศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐกมล  โสภาวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐชลธิดา  พื้นไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐฐาวดี  จะโนรัตน์
ป.4
โรงเรียนภูกระดึง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  สำเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐริกา  ชะโยมชัย
ป.5
โรงเรียนภูกระดึง
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
56
เด็กชายดนุเดช  ภูสาไส
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
คณิตประถม
57
เด็กชายดรัณภพ  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงดาวรุ่ง  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
59
เด็กชายทักษะ  จันทะบุปผา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
60
เด็กหญิงทักษะอร  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
61
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  พิมคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
62
เด็กชายธนกิจ  จันทิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
63
เด็กชายธนฉัตร  ศศิสุวรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
64
เด็กชายธนชัย  กรรณลา
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิตประถม
65
เด็กชายธนบดี  นาคแกม
ป.4
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
66
เด็กชายธนพล  สอนแสวง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
67
เด็กชายธนภัทร  พรหมหาราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
68
เด็กชายธนรัช  กุตเสนา
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
69
เด็กชายธนาคาร  คุ้มสวน
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธราภรณ์  พินิจมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคาร1(สปช.105(1)) ชั้น 2 ห้อง ป.5 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  เบ้าสาลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธัญวรรณ  รัตนวัน
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธิญาดา  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธิดาพร  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทุมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิตประถม
76
เด็กชายธิติสรร  อุทธบูรณ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
77
เด็กชายธีรพัฒน์  แซ่ย่า
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิตประถม
78
เด็กชายธีรภัทร  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายธีรภัทร  วิสิทธิพงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
80
เด็กชายนครินทร์  ดาแหวน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
คณิตประถม
81
เด็กชายนนทกร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
82
เด็กชายนวพล  แย้มมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
83
เด็กชายนวมินทร์  อินทร์ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนวินดา  ทองวิเศษ
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายนัฐวัฒน์  ตุนาวา
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
86
เด็กชายนาวิน  พลซา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงน้ำตาล  กุลชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
88
เด็กชายนิทิศ  โยธาภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
89
เด็กชายนิพล  กาญจนะกัณโห
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนิศานาถ  นัคเรศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเนตรนภา  มะบับผา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
92
เด็กหญิงบงกชกร  วรฉัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
93
เด็กชายบัณฑิต  ดานา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
94
เด็กชายปฐมพร  ศิริหล้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปฐมรัตน์  พลที
ป.6
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปฐมาวดี  ดวงบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปณิดา  มาสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป้านภูมิ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
99
เด็กชายปรมี  หนีภัย
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปรานี  โตทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปริญ  ผาดไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปวีณา  ศรีหานารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปานเงิน  พุทธหล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปิยฉัตร  นนทศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปิยะวดี  ชาวหนอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารพุทธชยันตี ชั้น2 ห้อง ป..3/2 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเปรมศักดิ์  ขวัญหลาย
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิตประถม
107
เด็กชายพงศกร  พันธ์อุต
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพรชิตา  อาสานุต
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพรพิมล  จันทะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพรรณทิวา  ขอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนภูกระดึง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพรรณิภา  แสนสัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
112
เด็กชายพลพัต  นันตะรีสี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพลอยไพลิน  บาบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
114
เด็กชายพันธมิตร  บัวบานบุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิชญนันท์  นาคโต
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิชญา  คะเนนอก
ป.5
โรงเรียนภูกระดึง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิชญาภา  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิธฤวรรณ  ศรีพารา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยปุริ
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดอกไม้
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
121
เด็กชายพิษณุพงศ์  วงค์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
122
เด็กชายพีระฉัตร  ดวงชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
123
เด็กชายพีระพัฒน์  บุญกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
124
เด็กชายพีระภัทร  พลลม
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงภคพร  พรประทุม
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภัทรนันท์  เกตุกฤษ
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงภัทรนันท์  รณชิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัทราภร  ซำทองไหล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภัสรา  วงวันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
130
เด็กชายภาคภูมิ  อินเปล่ง
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิตประถม
131
เด็กชายภาคิน  ชมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงภานุมาศ  ศรีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
133
เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
134
เด็กชายภานุวิชญ์  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงภู่ระหงษ์  จันทป
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
136
เด็กชายภูริภัทร  อ่อนพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
137
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโยพันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงมัญชรี  ราชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
139
เด็กหญิงมานิตา  ชัยนรานนท์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงเมธินี  พิวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารพุทธชยันตี ชั้น2 ห้อง ป..3/1 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงเมษา  บุญเชิดชู
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงเมษา  พิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
143
เด็กชายยศริน  แขนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
คณิตประถม
144
เด็กชายรฐนนท์  มังคะโล
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
145
เด็กชายรวิกร  แก้วพิภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงรัชบาวรรณ  ชาลีเอ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
147
เด็กชายรัชพล  คูหา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิตประถม
148
เด็กชายรุ่งอรุณ  ดุจดา
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
149
เด็กชายเรืองศักดิ์  ป้องสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
คณิตประถม
150
เด็กชายฤทธิชัย  พุ่มพั้ว
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณบล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
คณิตประถม
152
เด็กชายวชิรวิทย์  อินทร์ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวดี  สายืน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวนิดา  แก้วกัญหา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
155
เด็กชายวรโชติ  คณะแพง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวรนุช  บุตรเต
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวรสุดา  สมเคหา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
158
เด็กชายวริทธิ์พล  ปราชญาวิริยะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
159
เด็กชายวัชรายุทธ  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงวันวิสา  นำสันติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวัลย์นภัสร์  วิจิตรปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
162
เด็กชายวาคิม  สำเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวารุณี  ผาสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวิชญดา  ชาวนาแปน
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้ววาฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวิยะดา  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
167
เด็กชายวิศรุต  นิลมานะ
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิตประถม
168
เด็กชายวีระพล  มิ่งมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
169
เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงศรัญญา  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
171
เด็กชายศราวุฒิ  ปัดชา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงศรินธร  หมั่นบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
173
เด็กหญิงศรีกานดา  โสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
174
เด็กหญิงศศิกานด์  สร้อยสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
175
เด็กหญิงศศิธร  จำปีพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารพุทธชยันตี ชั้น2 ห้อง ป..1/2 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงศศิประภา  สท้านอาจ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
177
เด็กชายศิขริน  ไชยวุฒิ
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
178
เด็กหญิงศิรภัสสร  สอดสี
ป.5
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
179
เด็กชายศิริชัย  สิงห์ศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงศิริรักษ์  ศรีหาภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงศิวปรียา  แก้วพิภพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
182
เด็กชายศุภกร  ศรีธรราษฎร์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศุภร  อินเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิตประถม
184
เด็กชายสพลดนัย  อินทร์เพชร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสมฤดี  สมัครไทย
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสรสิชา  กังวารจิตต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
187
เด็กชายสัญชัย  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสาริศา  ช่างเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสาวิณี  ศรีทองแท้
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสิริกัลยา  สิงห์ทองลา
ป.3
โรงเรียนภูกระดึง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสิริมา  สิงห์ทองลา
ป.6
โรงเรียนภูกระดึง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสิริยากร  สุดคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุชานันทร์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสุทธิดา  สมสุทธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
196
เด็กชายสุทธิพงษ์  คำลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
197
เด็กชายสุทิพย์  สมัครวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสุธาสินี  ทุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสุนิสา  เหตุเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสุปรียา  อำไพกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิตประถม
201
เด็กหญิงสุพัตรา  คุณพรรษา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสุพัตรา  นะพะวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิตประถม
203
เด็กหญิงแสนศิริ  ศรีหา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
204
เด็กหญิงโสภิตนภา  โสดามา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
คณิตประถม
205
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปักกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
207
เด็กชายอธิการ  ศรีพารา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอธิติยา  ทองบุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
209
เด็กชายอภิชาติ  ราชโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
คณิตประถม
210
เด็กชายอภิวัฒน์  คามะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารพุทธชยันตี ชั้น2 ห้อง ป..1/1 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอมรธิดา  อินทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิตประถม
212
เด็กหญิงอรทัย  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอรปรียา  เตมาชิต
ป.4
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอรปรียา  เพ็งหิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอรลดา  เรียบเรียง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอรอนงค์  อาจจอหอ
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมโสม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอริศา  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอริสรา  กงซุย
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอริสา  ทัพเกษร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอัจจิมา  มีมาตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอัจฉริญา  สิงห์ทองลา
ป.6
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
223
เด็กชายอัมรินทร์  พิมคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิตประถม
224
เด็กชายอาชารัตน์  บุญไตร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอาทิตญา  กองสีหา
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
226
เด็กชายอาทิตย์  บุญเจียง
ป.4
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
227
เด็กชายอาทิตย์  บุญยืนมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข
คณิตประถม
228
เด็กชายอานัส  บงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอารียา  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
คณิตประถม
230
เด็กชายอิสระ  พลซา
ป.3
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
คณิตประถม
231
เด็กชายเอกบดินทร์  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิตประถม
232
เด็กชายเอี่ยว  ไชยันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
คณิตประถม
233
เด็กชายภูมิรวิชญ์  เหล่ามะลอ
ป.5
โรงเรียนวรราชวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคาร3 ราชาวดี ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวกัญญารัตน์  ปานม่วง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาศนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวกัญญาลักษณ์  จวงตะคุ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงกันญลักษณ์  บุญตั้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวกันทิมา  หาสุข
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงกิ่งกมล  ดอนบ้านเขียว
ม.2
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวกุลณัฐ  ศรีสะอาด
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวขนิษฐา  ภูหมั่นรู้
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
243
นายเขตดารา  ภูคำสัน
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงจามจุรี  นามกันยา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงจินตนา  ภูแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงจิราพร  แพงแซง
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงจุรีภรณ์  น้อยยางสูง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงเจษฎาพร  อ่อนพิมพ์
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวชฎารัตน์  ทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงชนานันท์  นันตะริสี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวชนิกานต์  บรรเลิง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุรินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวชลลดา  อุทาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวชาณิการ์  ประกอบ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณัฐกมล  อุตรพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงณัฐกานต์  แผงตัน
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงณัฐนิชา  เครือพูงา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายณัฐพล  วัฒนะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงณัฐริญา  อาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายณัฐวัฒน์  นามกันยา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายณัฐวุฒิ  นานอก
ม.2
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิต ม.ต้น
262
นายดณุพงษ์  พิมสร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายทยากร  ผ่อนเจริญ
ม.2
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายทรงชัย  งามพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
265
นายทวีวุฒิ  เกษทองมา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
266
นายทินกร  จันทะมาตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
267
นายธนกร  ลีลาน้อย
ม.3
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงธัญรักษ์  วอขวา
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคาร3 ราชาวดี ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงธิดาพร  ทาเต็มผล
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงนนทพร  ตรีรัตนธำรง
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนรินทร์  ศรีสังข์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงนาถฤดี  โนนก้อม
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวน้ำฝน  รัตนถาวร
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงนิภากร  จุตะโน
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงเนตรชนก  หาแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วแกม
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวบุษราคัม  คำเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงปณิดดา  สารวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงปนัดดา  คามะดา
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวปรียาภรณ์  ดัดกุยาวัตร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายปวิช  โสดาดง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
คณิต ม.ต้น
282
นางสาวปัญญารัตน์  ศรีทานนท์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงปิยนัฒ  พิมนา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพรทิพย์  ลิภา
ม.1
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
285
นางสาวพัชรวรินทร์  ปราชญาวิริยะ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงพัชรีญา  เพชรภักดี
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เพชรภักดี
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
288
นายพิเศษ  ทรัพย์สมาน
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรยอด
ม.1
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวเพชรรัตน์  เจิมขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวเพ็ญศิริ  วงละคร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงภัตราณี  เกษทองมา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
293
นางสาวภาวิณี  ภูล้นแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
294
นางสาวมยุรินทร์  ชาปัญญา
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
295
นางสาวมลฤทัย  ภักมี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
คณิต ม.ต้น
296
นางสาวมุทิตา  จันเหลือง
ม.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายยุทธนา  ศรีอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงรัชฎากร  วุฒา
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงเรือนเพชร  พลตาล
ม.2
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงลักษมี  โฮ้หนู
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงเลิศสกุล  คุณฟอง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
302
นางสาววรรณนิสา  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงวรรณวิภา  โทแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคาร3 ราชาวดี ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กชายวรศักดิ์  คำไล้
ม.1
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
คณิต ม.ต้น
305
นางสาววัชรี  ชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิต ม.ต้น
306
นางสาววาสนา  รัตนะอุไร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
307
นางสาววิธาดา  เกษทองมา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงวิยะดา  หล้าฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายวีรเดช  ศรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายวีรวัฒน์  ทาดา
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงศศิธร  ชัยเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองแดนไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงศุจิตรา  ฝ่ายพลแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงสุคนทิพย์  เกษทองมา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวสุทธาวไลย์  บุพิ
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวสุทธิดา  พรหมหาราช
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวสุวนันท์  พิมสารี
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวสุวรรณษา  จันทร์เขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองตานา
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวอติพร  ต้นพนม
ม.3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
คณิต ม.ต้น
322
นายอนนท์  ยนสำอาง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายอนันธิชัย  มนัสศิลา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
324
นายอภิชาติ  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงอภิญญา  ชาวไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายอภิศักดิ์  ปานปรุง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายอภิศักดิ์  สิงห์เวียง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายอมรเทพ  หมั่นกิจ
ม.3
โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงอรนิช  พิมคีรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงอรยา  พันธมุย
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
331
นางสาวอลิษา  บุญป้อง
ม.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงออมทรัพย์  บุญป้อง
ม.1
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงอาทิตยา  สุดใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกมน
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายอาทิตย์  นามเข็ม
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงอิสริยา  วงษ์ชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารมัธยม (สปช.1/4) ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กหญิงกฤษณา  กาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงกวินนา  ชาลีธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัสสาวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ทิวกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
340
เด็กชายกิตติพงษ์  จันสีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงเกตุนภา  กาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  นึ่งประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงคชาภรณ์  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงจนิสตา  ถนอมสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
345
เด็กชายจักริน  วงษ์สมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
346
เด็กชายจักรินทร์  ทองพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอนเวียง
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงเจนิสุตา  ถิ่นสะพุง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงชญาดา  ใหญ่ลา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงชลลดา  อินธิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
353
เด็กชายชัยวิวัฒน์  แสงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
354
เด็กชายชาครีย์  นามมะตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงชาลิษา  โสดาพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
356
เด็กชายชีวาวิชญ์  ดวงทวีโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงซูแซน  วงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัชชา  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
361
เด็กชายณัฐชัย  หลักไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฐธิพร  กองสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนจารุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐริกานต์  จันทะฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงดลพร  ไชยเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงดุษฎีพร  กองศรีเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงตามตะวัน  โสดามา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงทิชากร  พันวินากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายทินภัทร  ไชยเชษฐ
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารมัธยม (สปช.1/4) ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงธนพร  ประจันตเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธนาดุล  ปัญญายาว
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงธิญาดา  ชาดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงธิมาพร  ศรีแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
376
เด็กชายธีรศักดิ์  เดชบุรมณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
377
เด็กชายธีระพัฒน์  งามญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธุวานนท์  รอดพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงนงนภัส  นนทวิศรุต
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
วิทย์ประถม
380
เด็กชายนพกร  ศิริชาติชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
381
เด็กชายนพดล  เพียปลัด
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงนภัสสร  ดงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
383
เด็กชายนรากร  เรียงหา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงนรินทิพย์  คำไล้
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกแฝก
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงนัฐชฎา  พลทะยาน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนันต์ทพร  ภูแป้งป่น
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงนันทนา  เหมือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงนาฎชนก  ขันทะศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงนาตยา  พลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงน้ำฝน  บุตรชานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงนิศรา  จำปีพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
392
เด็กชายบวรศักดิ์  อะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงบัญฑิตา  บรรลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงบุญญิสา  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงบุญรัตน์  วงไชยา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงบุณยาพร  สีทา
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงบุษกร  เตชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงบุษบา  แดนประเทือง
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปะตังเวสา
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
400
เด็กชายปฎิภาน  นนท์เหล่าพล
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
401
เด็กชายปฏิมากร  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
402
เด็กชายปฏิมากร  ยาแพง
ป.3
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ไชยพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปณิตา  เหตุเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงปทุมภรณ์  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกแฝก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารมัธยม (สปช.1/4) ชั้น 2 ห้องภาษาอังกฤษ(มัธยม) โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงปนัดดา  สาไพวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงปนัสยา  แสนพรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
408
เด็กชายปภพ  สุระทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงประภากรณ์  ลีเขียว
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงปวีณา  วงหนองแล้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงปัญชลี  รัตนประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงเปมิกา  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพรนภัส  มนต์ชมภู
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงพรนัชชา  ภักดีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงพรรณราย  ทองแช่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงพรรณิภา  หินประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพรรัมภา  คำเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงพรสุดา  ดิลกลาภ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
419
เด็กชายพร้อมสุข  นาชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพัชรมัย  จุตรโน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพิชชากร  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพิชญา  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพิชาพร  หมื่นคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพินิจนันท์  สารเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เคนเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
426
เด็กชายพีรภัทร  พาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายพุฒิพงค์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพุฒิพงศ์  อยู่สาโก
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงแพรวดาว  ฝ่ายพลแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
430
เด็กชายภัทรกร  ปิสินย์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
431
เด็กชายภัทรพงษ์  สมีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
432
เด็กชายภาณุพันธ์  ศรีจันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงภานุมาส  ทุมพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายภูวดล  บุตรฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงมัลลิกา  อุปสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
436
เด็กชายมาตุภูมิ  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงเมธาวี  เวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
438
เด็กชายยศธกานต์  พิมพ์สิม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงยุวดี  ศรีเวียง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
440
เด็กชายระชานนท์  ทาศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารมัธยม (สปช.1/4) ชั้น 2 ห้องภาษาอังกฤษ(ประถม) โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายรัชพล  พิมพ์เขต
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงรัตยาภา  บุญโคกล่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงริญลณี  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงลดาวัลย์  ทุมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงลักขณา  สีซุย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงลักษิกา  แสนยศ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
449
เด็กชายวชิรากร  หาญประชุม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงวนาลี  ยูรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงวรรณิศา  โสภา
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
452
เด็กชายวริทธิ์พล  ปราชญาวิริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกมน
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงวริศรา  ทำดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงวริษา  พรมดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
455
เด็กชายวรุทธิ์  บุญภาย
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
456
เด็กชายวัชรพล  สำเร็จงาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงวัชรินทร์  ขอนยาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงวันสุ  เศษศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงวารุณี  บุญมาสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงวาศิตา  เษตรา
ป.5
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงวิจิตรตรา  ลีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงวิภาดา  เหตุเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงวิภาพร  แดงนาเพียง
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงวิภาพร  เวียนเทียน
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงวิลาสินี  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
467
เด็กชายวีรภัทร  ธรรมรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
468
เด็กชายวีรวัต  ต้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
วิทย์ประถม
469
เด็กชายศรายุทธ  อ่างคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
470
เด็กชายศราวุธ  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงศรินทิพย์  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงศรินรัตน์  ประจำพบ
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงศสินา  เต็มลา
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
474
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โกฏิธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงศันศนีย์  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 2

ณ อาคารมัธยม (สปช.1/4) ชั้น 2 ห้องคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กหญิงศิรประภา  อินทร์ไข
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีจันทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
478
เด็กชายศุภกฤต  โสดามา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
479
เด็กชายสัญญากร  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงสิริกัลยา  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์ชัยยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงสุชาวลี  อาจแพทย์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงสุทธิดา  พรมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงสุธิชา  ทับทิมใสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงสุนิสา  ชินตู้
ป.5
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงสุลัดดา  เรือนยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงหทัยชนก  ชาคม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงอดิภา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านผาหวาย
วิทย์ประถม
491
เด็กชายอนุชา  ดาขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตานา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายอภิชา  เพชรจันศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงอภิญญา  ช่วยศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
วิทย์ประถม
494
เด็กชายอภิเดช  บุญตาสุทธิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอภิสรา  มกรกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
วิทย์ประถม
496
เด็กชายอภิสิทธิ์  วิปัสสา
ป.6
โรงเรียนท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงอมรรัตน์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาะเสียง
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์เขต
ป.5
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอลิสา  พลซา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
501
เด็กชายอัคครพนธ์  ฤทธิ์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอัปสร  ช่างปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงอารยา  สีหะลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
วิทย์ประถม
505
เด็กชายอิทธิพล  บัวระภา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงอุษมา  สุโกสิ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงอุษา  คุณธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
วิทย์ประถม