ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 และ ป.3 อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ยอดยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนิษฐา  ภูมิกระจาย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
3
เด็กชายกมลธร  ไชยวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
4
เด็กชายกรณ์  ทาสาลี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  สีเพ็งโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤติกา  เรียงจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤษดา  บุตรดา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาภัค  หิรัญโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาภัค  อุปแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีราชอินทร์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติทัต  สิงห์หล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติพงษ์  อ่อนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติพันธ์ุ  อันทระ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติพิชญ์  สุนาทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกุลธิดา  ทองสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกุลธิดา  กงทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ชมภูคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
24
เด็กชายขจรศักดิ์  กัณลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงขวัญเกล้า  สอนสุภาพ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเขมิกา  โสธรรมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
27
เด็กชายคมกฤษ  พาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
28
เด็กหญิงครีญาคอม  จันดา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจรรยา  บัวระภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจรรยาพร  สีมาส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
31
เด็กชายจักรกฤษ  แก้วศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
32
เด็กชายจักรพันธ์  เจนจำรัสฤทธฺิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิตธิดา  วงศ์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
34
เด็กชายจิรกฤต  โชติเลอศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรเดช  มุลทากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 และ ป.3 อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิรัชญา  ดีสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิรัชญาดา  แก้วชูฟอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิราพัชร  ลีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจุฑามาศ  ซองทุมมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวก่ำ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเจนจิรา  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
46
เด็กชายฉัตรชัย  ซ้อนจันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
47
เด็กชายชญานนท์  วิชาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชญาภา  ศรนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชติมน  พานกระดึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
50
เด็กชายชนบดี  เทพวันดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
51
เด็กชายชนพัฒน์  แก้วไชยะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
52
เด็กชายชนาธิป  พันธ์มุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
53
เด็กชายชนาธิป  ละธาดา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชนาวดี  ด้วงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชมัยพร  โคตรมาตย์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
56
เด็กชายชยานันต์  คำมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
57
เด็กชายชัยภัทร  ทองเวียง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
58
เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
59
เด็กชายชินวัตร  สุพรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชุติปภา  พรหมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชุติมา  อ่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
62
เด็กชายโชติพงษ์  ลาดบัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฐิตารีย์  จริยเอกวิทย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณธิดา  บุบผานิโรจน์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
65
เด็กชายณภัทร  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีมาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐชัย  บุบผา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐพร  ไทยษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐพร  แฮดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐพัชร์  กุลบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 และ ป.3 อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐวดี  นามโคตร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
73
เด็กชายณัทณเอก  เหลืองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณีรนุช  คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงดวงฤทัย  สารวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
76
เด็กชายเดชาธร  ฉัตรชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
77
เด็กชายเด่นชัย  สุขเกษม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
78
เด็กชายตราภูมิ  คำดอกรับ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
79
เด็กชายติณษ์ทรรศณ์  บางยี่ขัน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
80
เด็กชายตุลยทรรศน์  จำปาศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
81
เด็กชายทรงเกียรติ  เจริญคุณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
82
เด็กชายทรนงศักดิ์  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงทิพรัตน์  ธรรมเก่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
84
เด็กชายไทโย  ชาเบ็ญจา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธดาพร  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
86
เด็กชายธนกฤต  ทัศนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
87
เด็กชายธนพนธ์  มงคลวัจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนพร  บุญพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
89
เด็กชายธนพล  วุฒิธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
90
เด็กชายธนภัทร  ผงบุญธรรม
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
91
เด็กชายธนภัทร  วุฒิธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
92
เด็กชายธนภัทร  อักษรประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนยกานต์  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
94
เด็กชายธนวัฒน์  ก้อมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธนัชชา  บั่วแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
96
เด็กชายธราธิป  บุตรเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
97
เด็กชายธัชพล  คำกำจร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธัญพิชชา  นครชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์ลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธัญวรรณ  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
101
เด็กชายธันวา  ศิริมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
102
เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
103
เด็กชายธีรวัฒน์  เนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
104
เด็กชายธีระพัฒน์  กุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
105
เด็กชายนครินทร์  หาญอุดม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 และ ป.3 อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนนทวัฒน์  อินทรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนรัฐภรณ์  ทองปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนริศรา  พรหมโสม
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
109
เด็กชายนวพล  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
110
เด็กชายนวพล  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนันทิวา  เวชบรรพต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงบัวชมพู  สุขปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
113
เด็กหญิงบุษยมาส  ศรพรหม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงบุษราคัม  ละธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
115
เด็กหญิงเบญจพร  ภูเขียวศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงเบญญา  ศิริธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงปฏิิพร  ดอนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
118
เด็กหญิงปณิตา  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปณิตา  ภูมิศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปภาดา  หงษ์คะ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้ววะดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
122
เด็กชายปรศก  คณะศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
123
เด็กหญิงประกายฟ้า  บุตรเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงประภัสสร  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
125
เด็กชายประวันวิทย์  อินทะบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุตรเต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
127
เด็กชายปวริศร์  ราชเฉลิม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปวันรัตน์  รัตนวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปวีณา  สีสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปวีรา  เอกผาชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปัณฑารีย์  มลิมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปานชนก  อุบลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
133
เด็กหญิงผุสชา  ทองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
134
เด็กชายพงศกร  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
135
เด็กชายพชรพล  พลพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพรนภา  โสภาศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพรรพษา  จันทาสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพัชรนันท์  ตัณวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพิชญาภา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
140
เด็กชายพิชญุตม์  พลซา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 และ ป.3 อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายเพชร  พิมพ์โคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
142
เด็กชายภควัฒน์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
143
เด็กชายภวัต  จันทร์เจริญ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงภัทรจาริน  สุวรรณมาโจ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
146
เด็กชายภาธร  เจนวาณิชย์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
147
เด็กชายภานุเดช  บัวภาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
148
เด็กชายภานุพงศ์  จิรเกษมสุข
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
149
เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
150
เด็กชายภูตะวัน  นานวน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
151
เด็กชายภูบดินทร์  รามศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
152
เด็กชายภูรี  วงศ์ศิลา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
153
เด็กชายภูวดล  พ่อบุตรดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
155
เด็กหญิงมณีรัตน์  ลีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงมนภา  ผลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
157
เด็กหญิงมนัญชญา  ศรีเมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
158
เด็กหญิงมัชฌิมา  พระนุแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
159
เด็กหญิงมินตรา  มาลาวาสน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงมุฑิตา  สารวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงโยษิตา  มูนละศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงรัชชประภา  อภิสิทธิ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
163
เด็กชายรัฐพงษ์  ทวิตชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงรัฐพร  อุตะมะ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงรัตน์วิรุณ  ลุนวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ศรีสะอาด
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงรุริยาพร  แก้วกัณหา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
168
เด็กหญิงลลิลทิพย์  ภูลำต้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
169
เด็กชายวชิรวิทย์  ชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
170
เด็กชายวชิรวิทย์  เพียราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
171
เด็กหญิงวชิราภรณ์  คลายานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
172
เด็กชายวรเชษฐ์  กาญจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
173
เด็กชายวรพล  ลูกโม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
174
เด็กหญิงวรพัช  คำภาสันต์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
175
เด็กหญิงวรัญญา  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 และ ป.3 อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวริษา  กาญจนโกมล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงวันวิสา  ศิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
178
เด็กชายวาริท  ก้อนพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงวารุณี  อิ่มเอิบ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
180
เด็กหญิงวิชญาดา  บรรพา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
181
เด็กหญิงวิภาดา  โคตรชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
182
เด็กชายวีรเทพ  จันทริมา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
183
เด็กชายวีรวุฒิ  โทพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศศิวรรณ  แถบเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศศิวรรณ  สุจิมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงศศิวิมล  ประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
188
เด็กหญิงศิรินทรา  สุโขยะชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
189
เด็กชายศิรินภา  ทาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
190
เด็กชายศิริพงศ์  พรศิริวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
191
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีระพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
192
เด็กหญิงศุพัสชา  แสงมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
193
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หองทองคาน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
194
เด็กชายสทธิพร  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสมาพร  นิกรสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
196
เด็กชายสรกฤช  ศิริศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสรณ์สิริ  สายสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
198
เด็กชายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
199
เด็กชายสหรัฐ  ชัยจันทึก
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
200
เด็กชายสัตยา  สาปิตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
201
เด็กหญิงสิรินภา  สีขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปากดีหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
203
เด็กหญิงสุจิรา  ทุมมาไว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสุทธินี  ศรีสถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสุธิดา  ผิวพันธมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไตรวีระกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
208
เด็กชายอดิศร  เวศมะโน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
209
เด็กหญิงอธิชา  วิไลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอธิรญา  วงษ์วอน
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร ป.2 และ ป.3 อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอนันตญา  พรหมพุทธา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
212
เด็กหญิงอภิรชา  คุรุวาสี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอมราพร  ชนาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอริสา  ด่านกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
215
เด็กหญิงอริสา  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
216
เด็กชายอลงกรณ์  ศรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
217
เด็กชายอัศนัย  วงศ์หมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
218
เด็กชายอัษฎาวุธ  สารมโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
คณิตประถม
219
เด็กชายอานนท์  สีแก่นกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอารยา  สำนวนเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอาร์รายา  อาจยาทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคาร ป.5-ป.6) อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงกชพรรณ  นันทะเสนา
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกมลเนตร  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงกมลพร  อาจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุ่นแก้ว
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกรจิรา  รัตนเพชร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
231
เด็กชายกษิด์เดช  หมื่นพรม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พนมเริงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกาญจนา  ไข่เก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยคีนี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  พลบาง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
237
เด็กชายเขมรัตน์  ศรพรหม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงคณิศร  ทัพซ้าย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจันจุฑาภัทร  เอกพุทธสิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจารุภา  ทองภู
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจิตตานันทิ์  ธรรมรังษีธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจิรนันท์  ครอบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
243
เด็กชายจิรภัทร  จอมทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจิรัชญา  นามกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงเจมจิตต์  ผางสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
247
เด็กชายฉลองราช  ลีกระจ่าง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงฉัตรชฏา  อาสาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงฉันทพิชญา  อมรพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
250
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชญาดา  กุลศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชติกาญจน์  บงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงชนิสรา  จันทศร
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงชลธิชา  คำนามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
255
เด็กชายชลสิทธิ์  คำแดง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงชวัลนุช  พิมพ์กา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคาร ป.5-ป.6) อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กชายชัยภัทร  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงชาลิสา  สุทธิรักษ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
259
เด็กชายชินาธิป  มีวันคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงญาณภัทร  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงญาติมา  โสมาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงฐิติวรดา  อะโน
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณพงศ์  อารีเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัชชาพร  คายทอง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัชนันท์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัฏฐพล  บุษบา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุโนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
271
เด็กชายณัฐนนท์  ไชยคีนี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
272
เด็กชายณัฐพงษ์  ตันฮะฮวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเกษม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฐิติกนกทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐรุจา  วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
276
เด็กชายณัฐวัตร  แก้วประกาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
277
เด็กชายณัธกร  สีทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณิชาภัทร  เสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงดวงรัตน์  ศรีทานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงดารากรณ์  ศรไชย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
281
เด็กชายเดชาธรรม  ภูมิชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
282
เด็กชายติณณ์  อุสาหพรหม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงทองทาวรรณ  เพ็ญธิสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงทัศนีย์  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงทิชากร  หล้าเขียว
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงทิพรัตน์  ยานุพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงธนพร  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงธนภรณ์  แกมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธนภัทร  โสกันทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธนากร  จันดาศรี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธรรมธาดา  ศรียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคาร ป.5-ป.6) อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กชายธราเทพ  ทิพย์สุโข
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงธันยกานต์  รอบรู้
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงธารทิพย์  ธารชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงธิดารัตน์  โสดาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธีรภัทร  รักบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงนชนก  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงนภัส  ฉัตร์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงนฤมล  สายวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงนวนันท์  สุปันโน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนวพรรณ  หมุ่หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงนัชชา  โสภารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงนันทนัช  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ภิรมย์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงนาขวัญ  ยาบุษดี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
308
เด็กชายนารถนที  จิตมั่น
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทนา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงนิจเนตร  พลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
311
เด็กชายนิธิกร  จริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงนิธิพร  เสือขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงนิพิษฐา  ขอสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
314
เด็กชายนิรุช  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงนุชนิภา  อินต๊ะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงนุชนิศา  อินต๊ะบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
317
เด็กชายเนติพงษ์  อยู่ครบ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงบรรธิตา  บรรพลา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงบุษกร  ทองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงบุษรัตน์  รอดอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงปภานัน  สิงห์สถิตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงประกายฟ้า  คำประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงปรียาภัทร  บุญคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปัทพร  กตะศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปาณิสรา  ผกากรอง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคาร ป.5-ป.6) อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
เด็กหญิงพรชิตา  ทาป้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงพรทิพย์  จันลาศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงพรธีรา  ไตรฟื้น
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
331
เด็กชายพันธุ์พิสุทธิ์  ภูเม็ด
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงพาขวัญ  สาวิยะ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงพิชญ์พัฒน์สร  แพงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วสมบัติ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดีมี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชินอักษร
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ลีกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแก้ว
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพิมพ์วันเพ็ญ  พิมพ์สราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงพิมรภัทร์  คำไล้
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพิยดา  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
345
เด็กชายพีรพัชร  ธนะสูตร
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
346
เด็กชายพีรพัฒน์  ดีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
347
เด็กชายพุทธมนต์  พันธุ์หิรัญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงแพรทอง  คำคุณา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
350
เด็กชายภัคภูมินทร์  สอนอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงภัทริกา  บับภาวัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
355
เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
356
เด็กชายภาณุมาศ  พรมเงิน
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงภูซาน  ศรีแสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงภูริชญาดา  สนิทชน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงมณฑเชนท์  แจ้งสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงมนัชชานันท์  ผุยมาตย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วมหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคาร ป.5-ป.6) อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กหญิงมนัสนันท์  สายจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงมาริสา  สอนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
364
เด็กชายยศภัทร  พรมพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
365
เด็กชายรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงรัชนีกร  ดีบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงรัชนีกร  หิรัญโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงรัญพิชชา  โสประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงรามาวดี  บุตรมาตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมฆศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงรุุ่งนภา  เหล่าบุรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงลภัสรดา  ผกากรอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
373
เด็กชายวงศวัส  คะปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
374
เด็กชายวรเมธ  โสภานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงวรัญญา  นามวงค์ษา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงวราภร  มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
378
เด็กชายวราวิชญ์  ขอบทอง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงวันวิสาข์  วางอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
380
เด็กชายวัลลภ  มะณีจันทร์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงวาสนา  ปานิเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงวิชุดา  ขุนพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
383
เด็กชายวิทวัส  ศิริภาษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงวิมลภัทร์  คำภีร์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
385
เด็กชายวิศวะ  ศรีสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
386
เด็กชายวุฒิกร  สารวงษ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
387
เด็กชายวุฒิชัย  ไชยศรีฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
388
เด็กชายศราวุธ  พิมพ์นาทม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงศรินดา  เทิงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะปะ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงศิรดา  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
392
เด็กชายศุภกานต์  สุวรรณชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงศุภธิดา  เติมทรัพย์ทวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
394
เด็กชายศุภรัตน์  อุทาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงสมัชญา  สิมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
396
เด็กชายสานตะวัน  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 1

ณ อาคาร 1 (อาคาร ป.5-ป.6) อนุบาลเลย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กหญิงสิรดา  สนธิมุล
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงสิริยากร  คุชนุช
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
399
เด็กชายสุทธิกร  เสนคำสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรมงคลไทย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงสุธินี  จันทร์คามคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงสุพิชญาพร  เหง้าวิชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงสุพิชา  สิมสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงสุภัสสรา  จุลุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
405
เด็กชายสุเมธ  จันทร์อ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงหทัยเนตร  แสนพ้อง
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
407
เด็กชายหนึ่งภูมิไพร  อุ่นขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
408
เด็กชายอชิระ  แก่นศรียา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
409
เด็กชายอนาวิน  ธีรบวร
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงอนิศรา  การเดิม
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงอภิรตา  โยวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
412
เด็กชายอภิวุฒิ  ขวัญเมืองคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงอภิสรา  ชนะทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงอรนลิน  สักรอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงอรปรีญา  จันทร์ชนะ
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงอรปรียา  พนมเริงศักดิ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
417
เด็กชายอริยพล  พลเดชาสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงอริสา  บุญสิงห์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
419
เด็กชายอัครชัย  ชัชวาลย์
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  โคตรชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงอัญชณิกา  ปาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงอารดา  ชุมแวงวาปี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงอาริสา  สุจิมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอารียา  วงศ์ลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงเอมวิกา  ศรีจำปา
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
วิทย์ประถม