ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยาวิละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลรัตน์  จันประทัด
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติยา  จันทร์ตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
4
เด็กชายก่อพงศ์  ขอดเงิน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมืองใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติพันธ์  เรือนอิ่นทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
7
เด็กชายโกวิทย์  ไพรพันเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงคณิตา  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
9
เด็กชายจักรรินทร์  วงศ์ศรีไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
10
เด็กชายจารุกิตต์  สมลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
11
เด็กชายจารุวิชญ์  แก้วภูสี
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิดาภา  ภัทรวนนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
13
เด็กชายจิรสิน  อ้อมหมื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชนารดี  สมปาน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชนิสรา  กันธิ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชลธิชา  ปีภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
18
เด็กชายชวิน  เกตุภาค
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
19
เด็กชายชัชภูมิ  ชัยลังกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
20
เด็กชายชิติพัทธ์  กันชูลี
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงซากุระ  แสงใส
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงญานิกา  ต๊ะนะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฐิติกา  อินทนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณกานต์  นามณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐชยา  วรรณผ่องใส
ป.3
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐญานันท์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวิเปง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐนนท์  ทรงเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
29
เด็กชายณัฐพล  สิทธิยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณิชกานต์  เนตรผาบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณิชากานต์  หม่องทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ศรี๋วิจี๋
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจผุย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
34
เด็กชายเถกิงศักดิ์  วิชัยคำ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
35
เด็กชายทัตพงศ์  อินต๊ะขัติ์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนพัฒน์  หน่อเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
37
เด็กชายธนาธรณ์  สวัสดิ์ไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงธิดารัตน์  นโนทิพย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
39
เด็กชายธีธัช  ไชยพูน
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
40
เด็กชายธีรพงศ์  นุวันสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
41
เด็กชายธีรภัทร  ตันอุตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
42
เด็กชายธีรภัทร  พุทธิมา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
43
เด็กชายธีรศักดิ์  สุวันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนนท์ชนิตา  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
45
เด็กชายนนท์พกร  ธนะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวันจี๋
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนฤมล  จันแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
48
เด็กชายนลธวัช  ธิหนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนวรัตน์  แสนเถิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนัทชา  สมใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
51
เด็กชายนันทพงศ์  ชมมาลา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนีรชา  สิทธิตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
53
เด็กหญิงบวรลักษณ์  แสงอาวุธ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงบุญญาพัขร  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
55
เด็กชายปกรณ์นิติ  สุทธิพิบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
56
เด็กชายปภินวิทย์  เสนสุภา
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
57
เด็กชายปรานต์  เจริญทรัพย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
58
เด็กชายปริตต์  ศรีหาตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
59
เด็กชายปัณณวิชญ์  เสนสุภา
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปิยะธิดา  แปจุมปู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
61
เด็กหญิงปุณยาพร  แงะโวะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
62
เด็กชายพงศกร  ขัดสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
63
เด็กชายพงศ์กิติ  ใจยวน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
64
เด็กชายพชร  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพรกมล  เมาคำลี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพรนภัส  กาใจ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรพิพัฒน์  สุขต้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
68
เด็กชายพรหมมินทร์  สิงห์ทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
69
เด็กชายพร้อมพงษ์  กันทาอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
70
นางสาวพอคือ  ไพรพันเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพัชริญา  ริยะกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
72
เด็กชายพัสกร  ลาดใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิชชญา  เส้าเสนา
ป.3
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยคันธา
ป.3
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงภัณฑิรา  ป้อมผั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
77
เด็กชายภัทรพล  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงภัทรีดา  วิสิทธิ์ไพศาล
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
79
เด็กชายภาณุพงศ์  ทาวิลูน
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
80
เด็กชายภาสกร  คำปวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
81
เด็กชายภาสกร  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
82
เด็กชายภูริชย์  ติ๊บแก้ว
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
83
เด็กชายภูริเดช  ปันปวนยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
84
เด็กชายภูรีภัทร  หนูวัน
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
85
เด็กชายภูวดล  ทาปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงมาริสา  เตจา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
87
เด็กชายไมเคิล  บราวน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
88
เด็กชายรณกร  นิแสนสัตย์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงรวิษฎา  เตชะนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
90
เด็กชายรัชชานนท์  วันนารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
91
เด็กชายรัฐนิติกรณ์  ผกามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงรุจิรดา  ฟองคำตัน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
93
เด็กชายฤทธิ์ชัย  ศิริแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
94
เด็กหญิงลลิตา  มงคลเสาร์สุข
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงวรนิษฐา  สายชู
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
96
เด็กชายวรัญญู  เตจ๊ะสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศศิวรรณ  อารีศิลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงศิริวรรณ  สมพมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงศุภนิดา  กันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
100
เด็กชายสพลเชษฐ์  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
101
เด็กชายสัจจากาจ  จรรยา
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
102
เด็กชายสิรวิชญ์  อุตระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสุพัชชา  ธรรมดำรงกุล
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสุภาวรรณ  ใบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
105
เด็กชายสุเมธ  ทาเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายสุวัจน์  ตาวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงหทัยชนก  สุรินทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
108
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ถาน่าน
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอติญา  แก้วหนัก
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
คณิตประถม
110
เด็กชายอภิสิทธิ์  เปลี่ยนภู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
111
เด็กหญิงอรอุมาวดี  จิระเมทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอรัญญา  บุญเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงอาทิติยา  กันทะปรางค์
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
คณิตประถม
114
เด็กชายอานันทชัย  ทรายคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
115
เด็กหญิงแอนนา  แมรี่บราวน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มณีศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงณัฐรินีย์  แพร่เมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงนุชจรินทร์  ปินต๊ะอินทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงมณีรัตน์  คำไวโย
ม.2
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงวณิดา  ปันทนันท์
ม.1
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
122
เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลสอน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
123
เด็กชายกฤตภาส  เขื่อนปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกฤติยาพร  วงเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกัญญ์วรา  น้อยแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงกัณฐมณี  พงษ์ก๋าแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธารสุขชลาลัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
129
นางสาวกัลยา  พนากำเนิดศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกุลภัสสร์  จ๊ะถา
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
131
เด็กชายเกื้อกูล  ฟูฝั้น
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
132
เด็กชายขจรศักดิ์  อโนมา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงขนิษฐา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงคคนางค์  พรมอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจันทกานต์  เมืองตาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงจินตนา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
137
เด็กชายจิรกิตต์  เอี่ยมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงจิรภิญญา  มุดชิดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงจิรัชญา  ขุอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงจิรัชญา  มูลทานิช
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงจิรานันท์  เสาร์สาร
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
142
เด็กชายจิรายุทธ  กัญละยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงฉันท์ชนก  ยะปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงฉันทพิชญา  สายสำอางค์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงชนาภา  คงเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
146
เด็กชายชยุตพงศ์  ตรีจิตร
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงชลาลัย  แก้วเพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
148
เด็กชายชัยยะนันท์  กันธิยะเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยก๋า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
150
เด็กชายชานนท์  วิไลวรรณ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงศ์ศิริวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงชุลิตา  ไชยปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
153
เด็กชายญาณกิตติ์  กิติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
154
เด็กชายญาณภัทร  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิงห์คำโล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณภัทรพร  คะอังกุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กชายณัฐชนนท์  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงณัฐชยา  สังข์แดง
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงณิชกานต์  ตันปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
160
เด็กชายธนกร  ทะบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
161
เด็กชายธนโชติ  ดีนุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
162
เด็กชายธนดล  ทาแป้น
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
163
เด็กชายธนบดินทร์  อินทรา
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
164
เด็กชายธนวัฒน์  ใจสุยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
165
เด็กชายธนวัฒน์  ต๊ะบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
166
เด็กชายธนวัฒน์  บุญปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
167
เด็กชายธนาธร  ชูศรีทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
168
เด็กชายธรรมชาติ  ไพศาลธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงธรารัตน์  มูลกันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงธัญชนก  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงธัญญพร  สิงห์สุติน
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
172
เด็กชายธัญวรัตม์  ปะวัลละ
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
173
เด็กชายธาราดร  จิตเมตตาธรรม
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมสุภา
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงนภัสสร  อินทะนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงนลัทญ์พร  คำเวียง
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงนวินพรรษ  วรรณภีร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงนัฐมล  ระย้าย้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงนันทวรรณ  อารีศีลธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงนันทวัน  ฟุ่มฟองฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
182
เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
183
เด็กชายนิติภูมิ  ลอดแปง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงบุญญาพร  โปธิบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงบุณยานุช  สะเอี่ยมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงบุษมา  สุริวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
187
เด็กชายปฏิภาณ  ปิมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงประติภา  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
189
เด็กชายปรัชญานนท์  แก้วก๋าขัด
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงปรินดา  ไชยสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
191
เด็กชายปรินทร์  แบนสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
เด็กหญิงปัทมวรรณ  สิทธิมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงปานทิพย์  ป้อปาลี
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปารย์วาส  รุ่งรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจปง
ป.5
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปิยธิดา  ปังปุมเปี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
197
เด็กชายพงศกร  สุดทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
198
เด็กชายพงศธร  ไชยรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
199
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  จุมปู
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายพงษ์สิริ  วงศ์ศรีใส
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพรชิตา  เจวิตา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพัชราภา  หาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพิชญาภัค  ปวนกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพิชญาภา  ฤทัยรัตน์เจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เสนสุภา
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
206
เด็กชายพีรเศรษฐ์  โชคสุภนัย
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงเพชรลดา  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กากแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงแพรววา  เนติบัญฑิตไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงภัทรภร  สามภูศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
211
เด็กชายภานุพงศ์  ติ๊บลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงภูษณิศา  เขียวมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงเมธาภรณ์  ทาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
214
เด็กชายรลรัชย์  แถวจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงรัชฎาพร  วงศ์เขื่อน
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ต๊ะนะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงรุจิกานต์  สอดโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
218
เด็กชายวรปรัชญ์  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงวราณี  จีนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
220
เด็กชายวัชระ  แก้วเมืองมา
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วมาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
223
เด็กชายวิชยุตม์  วิเชยันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงวิญาดา  อินทร์เสน
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
225
เด็กชายศรัทธาธรรม  ปัญญาเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงศิตางค์  ดอกไม้
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กชายศิริณัช  ติมัน
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
228
เด็กชายศิวกร  กัลจาก
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงศุภนิดา  ต๊ะตุ้ย
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
231
เด็กชายศุภากร  จันต๊ะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงศุภาวรรณ  เงินดังสิงห์
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
233
เด็กชายสัณหณัฐ  จันทร์หนิ้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงสิริกัญญา  จอมเดช
ป.4
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงสิริพร  มาเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงสุจิตตรา  ดวงติ๊บ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงสุดารัตน์  วงค์อิน
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
239
เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงสุธินี  เย็นฉำใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
วิทย์ประถม
241
เด็กชายสุพรชัย  ไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไหมเกิด
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เตติตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงสุพิชญา  ตานะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงสุภชา  เณรพึ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงสุวิชญาน์  ปุ๊ดภาษี
ป.6
โรงเรียนอัยยสิริ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงอภัสรา  วงศ์สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงอภิชญา  มานะเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงอภิชญา  ยาวิระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงอภิญญา  แดนทวีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงอรกช  เอี่ยมศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
วิทย์ประถม
253
เด็กชายอรรถพล  สิงห์เปา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงอริสา  อนันต์ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กชายจิรกิตต์  จารสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
คณิตประถม
256
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
คณิตประถม
257
เด็กหญิงชนิกานต์  วงค์ปวน
ป.4
โรงเรียนวัดวังหลวง
คณิตประถม
258
เด็กหญิงณัฐกมล  พรนิเพท
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
คณิตประถม
259
เด็กหญิงณัฐธิดา  กาบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
คณิตประถม
260
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธิตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
คณิตประถม
261
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาก๋า
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
คณิตประถม
262
เด็กชายธีรภัทร  สาขาเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
คณิตประถม
263
เด็กหญิงศรีพรรณ  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
คณิตประถม
264
เด็กหญิงสินีนาท  แซ่ซิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดวังหลวง
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอริศรา  ปันวงศ์ยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กหญิงจันจิรา  ปวนสิงห์
ม.1
โรงเรียนวัดวังหลวง
คณิต ม.ต้น
267
นางสาวนรินทร์ทิพยฺ์  คำอ้าย
ม.3
โรงเรียนวัดวังหลวง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงวาสนา  สมคำ
ม.1
โรงเรียนวัดวังหลวง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเมืองยอง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
270
เด็กชายกลทีป์  แสงมะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกาญจนศิริ  คำยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ติกาล  สงคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปาแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์ปวน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาทูน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
276
เด็กชายฐิติธรรม  พรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยช่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลิ้นฤาษี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐมน  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
280
เด็กชายทยาวัต  สุยะเสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงทิชากร  มหาครอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
283
เด็กชายธนกร  แก้วพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงธันยาพร  ลำสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงนริศรา  ทาแกง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
287
เด็กชายนับพร  วันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ใจมา
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
289
เด็กชายปณัฐ  พรหมอริยะสิทธฺ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
290
เด็กชายปรัชญานนท์  ไชยสมภาร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงปริศรา  ตาทน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ลุงจ่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงแพรววิกา  น้อยลูน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
294
เด็กชายภนภัทร  นันทชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงมนัสนันท์  อุ่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงศศิภา  นันต๊ะห้วย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงศิรินทิพย์  เงาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงสุธาสินี  กุนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงสุภัชชา  เทพสีหา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอนัญญา  ลายมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
301
เด็กชายอรรถกร  กันทะถ้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงอริศรา  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
วิทย์ประถม
303
เด็กชายอัษฎาวุธ  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กหญิงอารียา  สาทรอัมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
วิทย์ประถม