ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  ปัญญาแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกอร  สุทธกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลรัตน์  เป็งกาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกรเพชร  สุภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
6
เด็กชายกรภัทร  สุยะใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤติน  กรสินกิตติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติพงศ์  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษฎา  กันธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษณพงค์  นุ่นยวง
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤษติยากรณ์  กันฑา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
12
เด็กชายกล้าตระการ  สิทธิกัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายกศิศวร์  อุ่นต๊ะ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกษิดิษฐ์  บุตรพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
15
เด็กชายกษิเดช  รวมสุข
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายก้องเกียรติ  แก้วคำเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
17
เด็กชายก้องตะวัน  สงวนวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาภัค  โนโชติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กรวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีดอนไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลย์สุดา  กรวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ตื้อนวล
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงการต์พิชชา  ปารมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติธัช  นวลกสิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  กันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
26
เด็กชายกิติพงษ์  ทองซิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
27
เด็กชายกิติศักดิ์  สว่างพนาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
28
เด็กชายกิรัตติกร  เขียวสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลภรณ์  สายลาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเกวลิน  เขียวอาสะวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
31
เด็กชายเกียรติกานต์  ฉันทจิตปรีชา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขณิฐ  วงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
33
เด็กชายคณินธร  เคหะสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายคุณาสิน  เลสัก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายจตุรภัทร  ปินชัย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจรัล  มโนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจันทร์นิภา  วงศ์ปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจิณณพัต  ติ๊บธง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายจิตธนา  ครินชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิตรกัลยา  อาคะจักร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิราภา  สุภารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจีรพร  เมืองมูล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจีราภรณ์  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
45
เด็กชายจุลจักร  หมูแก้วเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเจตปรียา  จี้สละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
47
เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ยศศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชญานิศ  มณีขัติย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชฎาทิพย์  เจ้ามีศีล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชฏาพร  ชัยวิลยศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนกชนม์  อนุกูล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนิสรา  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
53
เด็กชายชยุตพงศ์  สุสมวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
54
เด็กชายชลธาร  แมงป้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
55
เด็กชายชาญ  ลุงเจเร
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
56
เด็กชายชิณดนัย  ธรรมานุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายชินภัทร  นันทพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
58
เด็กชายชินภัทร  เมืองใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
59
เด็กชายชีนภัทร์  มูลสม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชีวนันท์  ชินพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เป็งคำตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
62
เด็กชายเชาว์วัฒน์  เกิดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
63
เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญาเป้า
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
64
เด็กชายฐนาพัทธ์  ทาใจกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
65
เด็กชายฐาปนพงศ์  เทพเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐิตารีย์  สินธุใส
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ทองสกุล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายณธรรศ  คาดคำฟู
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายณนัส  บุญเลา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณภัทร  ณะใจ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณภัทร  บุญเฉลิมสุข
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กชายณภัสก์  ขาวสอาด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัชชา  วันจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฎฐนันท์  ใจกลางดุก
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณมะกอก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เมืองลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฏฐ์  ใจปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
79
เด็กชายณัฐกร  กิจจานุกิจ
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาชนะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐดนัย  ดาวสุข
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐนันท์  เชียงกุมาร
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมศักดิ์ชัยศรี
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐพงษ์  ปิงปัญญา
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฐพนธ์  มณีขัติย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐพนธ์  รุ่งฉัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐพล  ฝั้นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐพล  ยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐภรณ์  เมืองสุข
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐภัทร  รักชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐภูมิ  ไม้สักทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐริญา  จิตมโนวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐวัฒน์  หันพนัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ฉายสังข์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐิกา  คำมาเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐิดา  ธนารัตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
101
เด็กชายณัทธ์ชนน  เยียรยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณิชกมล  ประกอบศิลป์
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณิชานภัส  ยาวีระ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณิชาพร  แพรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชมภูธัญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณิชาภัทร  อินศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
107
เด็กชายณินศิษศ์  กองคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
108
เด็กชายดนัย  ลุงเจเร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
109
เด็กหญิงดัชนี  จันทราภัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายตฤณ  รวยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
111
เด็กหญิงตวงรัตน์  มหารัตน์สกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายเตชินท์  แก้วฉิม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายทนงศักดิ์  มูลนารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
114
เด็กหญิงทอตะวัน  วิระพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายทินพัฒน์  ดอกไม้หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
116
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
117
เด็กหญิงทิพานันท์  จินะทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
118
เด็กชายเทพพิทักษ์  ลิ้มพานิชย์
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านดอน
คณิตประถม
119
เด็กหญิงแทนชนก  ใจคำธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
120
เด็กชายธนชาติ  ดวงดึง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
121
เด็กชายธนเดช  แก้วแสนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธนพร  ตำปาละ
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธนพร  โมราศิลป์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายธนภัทร  ศิริมูล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายธนภัทร  สุภาษี
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธนัชพร  จินาสุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธนัชพร  มณีทอง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายธนัตถ์  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
129
เด็กชายธนากร  ศรีสกุลอุดมสุข
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
130
เด็กชายธนาพิพัฒน์  ศรีชัยกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธนาภรณ์  คำลือเกียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
132
เด็กชายธนายุทธ  ไชยเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
133
เด็กชายธเนศ  นูนทะธรรม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
135
เด็กชายธรณ์ธวัช  ทิพย์ชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
136
เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุขสาร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
139
เด็กชายธราดล  อุตระศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
140
เด็กชายธฤษณัฐ  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธวัชชัย  โยพนัสสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธัญชนก  ภิโรกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธัญภัคค์  คำเงิน
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลเรือน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทิพย์เจิง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธัญสรณ์  บัวราช
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธันยารัตน์  ปินตาวะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธิดารัตน์  สมพมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
149
เด็กชายธิติพัทธ์  บุรีคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายธีรพงศ์  มังคละวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
151
เด็กชายธีรพงศ์  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายธีรลักษณ์  วุฒิการศิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายธีรวัฒน์  กันธิมาพงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
154
เด็กชายธีราธร  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
156
เด็กชายนชานนท์  พันธิแก้ว
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
157
เด็กชายนนทกร  ถุงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนภสร  จันทราทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
159
เด็กชายนภสินธุ์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนภัสรา  ลิ้นฤาษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
161
เด็กชายนวพร  จิตนารินทร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยพูน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนาฏนภา  พรมหลาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
164
เด็กชายนิติรัฐ  จี้อาทิตย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
165
เด็กชายนิพัทธ์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนิภาพร  จิตต์ปรารภ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนิภาภัทร  ยืนนาน
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนิศาชล  อุประ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงบุญญิกา  ดู่สอน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
170
เด็กหญิงบุญฑริกา  ปละอุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
171
เด็กชายบุรุษมิตร  พวกอินแสง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
173
เด็กชายปฏิภาณ  มะโนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ประสงค์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
175
เด็กชายปณต  หล้าบ้านโพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปพิชญ์ชญา  จะงาม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปภัสรา  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปภานภัส  ยาวีระ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
179
เด็กชายปรมินทร์  สมเด็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
180
เด็กชายปรเมศวร์  จันทร์มะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
181
เด็กหญิงประกายกาญจน์  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
182
เด็กชายปรัชญา  ผดุงพงษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายปรัชญา  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปรัชญาพร  ชาตรี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปัณณธร  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปานกนก  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปารินดา  ดาวนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
188
เด็กชายปุณณพัฒน์  ภาณุมนต์วาที
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายปุณณวิช  จีรัตน์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
190
เด็กชายปุลวัชร  จีรัตน์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพบพรรษา  ราชสม
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
192
เด็กชายพรต  หล้าบ้านโพน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ดวงจิรประภา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีษะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพรวนัช  ตะมะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
196
เด็กชายพร้อมพงษ์  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
197
เด็กชายพริษฐ์  สมบูรณญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพลอยปภัส  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เป็งคะดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
200
เด็กชายพัชรพล  บ่อสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพัชราพรรณ  ใจคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
202
เด็กชายพัณณกร  ใจซาว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
203
เด็กชายพันธกานต์  ยามะสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพาทินธิดา  ปันธุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพิชญา  ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
206
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ความเพียร
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพิมผกา  ทาธิ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพิมพ์พระนาง  พรหมเทศ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ญานะคำ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพิมมาดา  มาเขียว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิริยากุล  วังษาวรกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
212
เด็กชายพีรพล  อ้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
213
เด็กชายพีรพัฒน์  บัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
214
เด็กชายพุฒิเทพ  ชนะสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
215
เด็กชายพุฒิพงศ์  เพชรรัศมีไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
216
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สิทธินนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
217
เด็กหญิงฟ้าประทาน  สาวะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงฟาร์ริดา  มูลรังษี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
219
เด็กชายภราดร  แก้วมหาวัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงภัคจิรา  บุญวิจิตร
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
221
เด็กชายภัชชาพันธ์  นารายณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
222
เด็กหญิงภัณฑิลา  ใจมา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
223
เด็กชายภัทรพงษ์  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
224
เด็กชายภัทรพล  พรมเป็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
225
เด็กหญิงภัทรภร  ทิดดอนตอง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงภาสุรีย์  ใจยะปัน
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
227
เด็กชายภูริ  ขันโปธิ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
228
เด็กชายภูริช  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
229
เด็กหญิงภูริชญา  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กชายภูลานนา  ไชยน้อย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
231
เด็กหญิงมทียา  วงค์ชัย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
233
เด็กชายโมไนย  เอี่ยมวิถีวนิช
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
234
เด็กชายยงวิทย์  กิติเงิน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงรติกานต์  มูลธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงรสิกา  ขันยานะ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงรักษิณา  จันทร์โยธา
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
238
เด็กชายรัชชานนท์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปัญโญกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงรัญชิดา  ลือศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรุ่งรักขณา  กองอินทร์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรุธิรา  บุญสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
243
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ม่วงแดง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ที่ี่ปรึกษา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
245
เด็กชายวชิรวิทย์  ไพรสิงห์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายวชิรวิทย์  วังพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
247
เด็กหญิงวนิดา  พริ้มขจีพงศ์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
248
เด็กชายวรโชติ  อัคเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
249
เด็กชายวรปรัชญ์  สิงห์งาม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
250
เด็กชายวรพล  บุตรี
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงวรรณวรา  ลุนิทรานนท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวรรณษา  กิติบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวรรธนะพร  บัณฑรผกาย
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
254
เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวรัชญา  สุภาษี
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวรัญญา  คำมีจันทร์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงวราลี  ไชยประสพ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
258
เด็กหญิงวริษา  สมอินสอน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
259
เด็กชายวัชรชัย  สมบุญโสด
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวัชราภรณ์  น่านกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวันวิสาข์  เจริญวัง
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวัสนนันท์  ตันไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
263
เด็กชายวายุ  ทะไร
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวิชญาดา  สินธุยะ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
265
เด็กชายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
266
เด็กชายวีรภัทร  สินธุพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวีรภามาศ  ฟองจันทร์สม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
268
เด็กชายวุฒิภัทร  อินตาชัย
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงศรัญยภัทร  พึ่งสถิตย์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงศรัณย์พร  ลาภา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงศริยา  ปาระศรี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงศิรดา  บุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
273
เด็กชายศิระพงศ์  หน่อคำสัก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
274
เด็กชายศิริพงษ์  วุฒิอรรถสาร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงศิโรรัตน์  จิตรเกื้อกูล
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงศิโรรัตน์  มาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
277
เด็กชายศิวัช  โชติช่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
278
เด็กชายศุภกรณ์  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
279
เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ต๊ะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
280
เด็กชายศุภโชค  สุนันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายศุภณัฐ  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
282
เด็กชายศุภณัฐ  หาญป้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
283
เด็กหญิงศุภนิช  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
284
เด็กหญิงศุภรัก  ทองสมนึก
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
285
เด็กชายศุภวิชญ์  เถียรทิม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
286
เด็กชายศุภวิชญ์  เทพวงค์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
คณิตประถม
287
เด็กชายศุภศิต  สุขเป็งทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
288
เด็กชายศุภสิน  ไชยบัง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
289
เด็กชายศุภากร  ภูมิพันธ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
290
เด็กหญิงศุภิสรา  เทพมณี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
291
เด็กชายสถิตคุณ  วังแวว
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
292
เด็กชายสมเด็จ  ป๊อกเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
293
เด็กชายสรยุทธนกิจ  อุ่นธง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
294
เด็กชายสรวิศ  ทิพย์เวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสรวิศา  บัณฑิตานนท์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสวรรยา  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
297
เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีไม้
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสาธกา  ลินแสนกาศ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสาริศา  ้เดคำกาศ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
300
เด็กชายสิรวิชญ์  กิติมา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสิราภรณ์  เชื่อมรัมย์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสิริกัญญา  สิทธิสม
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
303
เด็กหญิงสิริกัญญา  อะกะเรือน
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
คณิตประถม
304
เด็กชายสืบพงศ์  คำพวง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
305
เด็กหญิงสุกฤตา  ปันทะธง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
306
เด็กหญิงสุกันยา  มาโสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
307
เด็กชายสุขุมนันท์  กองฉันทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
308
เด็กหญิงสุชานันท์  ยาวิคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
309
เด็กชายสุทธิกานต์  มานัสฤดี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
310
เด็กชายสุรพัศ  ใสสด
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
311
เด็กชายเสฎฐนันท์  หาญขำพงษ์
ป.5
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
คณิตประถม
312
เด็กชายหฤษฎ์  แสนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
313
เด็กหญิงอนุสรา  อ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
314
เด็กชายอภิชาติ  โชคธนศาลสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วมุกดา
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายอภินันท์  พรมมาแบน
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
317
เด็กชายอภิวัฒน์  ปันล้อง
ป.4
โรงเรียนวัดป่าบุก
คณิตประถม
318
เด็กชายอภิวัฒน์  อาธขันธ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
319
เด็กชายอภิวิชญ์  สุสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
320
เด็กชายอภิวิชญ์  อภิวงค์งาม
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
321
เด็กหญิงอมลรดา  ภคบวร
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอรปรียาร์  หย่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
323
เด็กหญิงอรพรรณ  อินทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
324
เด็กหญิงอริสา  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
คณิตประถม
325
เด็กชายอลงกรณ์  ฤทัยธง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
326
เด็กชายอัครชัย  กันทะวงค์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
327
เด็กหญิงอังศุรางค์  มะโนจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
328
เด็กหญิงอัจฉรีย์  ศรีจาน
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
329
เด็กหญิงอัญชลี  เสถะรักษ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
330
เด็กหญิงอัญชิสา  ปลูกปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
331
เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมแสน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
332
เด็กชายอัมรินทร์  นันละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
คณิตประถม
333
เด็กหญิงอารยา  ประดิษฐ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
คณิตประถม
334
เด็กชายเอกพงศ์  จอมวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงกชกร  มหาวันน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงกณิศนันท์  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กชายกนกกร  ญาณะทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกนกพร  สารีโนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกมลชนก  เตชะโสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกมลชนก  พึ่งพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกมลพร  ลาพิงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงกรกนก  โพธิกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงกรกนก  สุทธกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงกรรณิการ์  พงค์ตาลูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงกรวรรณ  ภูเวียง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
347
เด็กชายกรวิชญ์  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายกรวิชญ์  รอมใจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายกฤตชฏากรณ์  จันทร์น้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
350
เด็กชายกฤตธรรศ  แก้วยองผาง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายกฤตพจน์  กิตติวรรณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายกฤตภัค  ฝั้นกาศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
353
เด็กชายกฤตยชฌ์  วงค์วิราช
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงกฤตยพรรณ  สุใจยา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงกฤติน  ไชยรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
356
เด็กชายกฤษกร  เลาห์รอดพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
357
เด็กชายกฤษฎิ์  แววแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายกวิน  ณ คำตัน
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงกวินทิพย์  ใจเงี้ยวคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กชายกัญจน์  แสนอุส่าห์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคี
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล้าพรม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
364
เด็กชายกัณฑ์พัฒน์  ยะวงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกันติชา  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายกัปตัน  สะคำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงกัลญากรณ์  วงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
368
เด็กชายกัลยกร  ภาคอุทัย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกัลยลักษณ์  เฉยแสวง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงกิ่งการณ์  จันตาธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกิดาการ  กระบกงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
373
เด็กชายกิตติกวิน  มณีธร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงกิตติกานต์  มูลละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
375
เด็กชายกิตติคุณ  แก้วติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
376
เด็กชายกิตติทัต  มณีธร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กชายกิตตินันท์  สมเป้า
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขโชติ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กชายกิตติศักดิ์   แก้วติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
380
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชมภูจา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
381
เด็กชายกีรติ  แก้วทิพย์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
382
เด็กชายกุลธวัช  มะโนสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกุลนิดา  ก๋าน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกุลภรณ์  ญาณโรจน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงเกวรินทร์  นาคเส้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงเกศราภรณ์  หอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงเกษกมล  ปิยสิรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงเกษมณี  บุญทามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงขวัญจิรา  สมผลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงขวัญชนก  ริยะป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
391
เด็กชายขวัญชัย  ชาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
392
เด็กชายขุนพล  แสนพรหม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายเขตต์  เขตต์สิริวรกุล
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงเขมิสรา  ปีเจริญ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
395
เด็กชายคณาสันต์  ใจสัตย์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
396
เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงงามสิริ  ธรรมโคร่ง
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กชายจงชนะ  สุตานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงจริญธร  ธรรมขันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
400
เด็กชายจักรพงษ์  มาะเพียร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กชายจักรรินทร์  ลือสัก
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ขัดคำแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงจิตติมา  บุญสมจิตร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงจิตติมา  อุดมพงศ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงจิตรกัญญา  วัฒนวิเชียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงจิตสุภา  โพธิ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงจินตกาญจน์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจินตนา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจินตรานันท์  หน่อไชย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงจิรัชญา  วิธี
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจิรัฏฐ์อร  กองคำ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กชายจิรัฏฐ์  แปงงาม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจิรัฐติญา  มูลศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสสด
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจิฬพา  กองบุญเทียม
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจีรภา  เมืองมูล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทาธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
418
เด็กชายเจนณรงค์  หมดศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงฉัตรชนก  ชินบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชญาฐิตา  โฉมพรรณ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชญานินทร์  ใจวุฒิ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วกองเครือ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชนากานต์  สุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชนิกานต์  พินทศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงชนิกานต์  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงชนินันท์  ไทยกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงชมพูนุท  โปธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชยธร  วรรณพรม
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงชลธิชา  น้อยศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชลลานนา  สายคำปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
433
เด็กชายชลสิทธิ์  สมวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กชายชวิน  พวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชัญญานุช  กลัดเพชร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กชายชัยนันท์ธรณ์  เพลัยหาญ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงชาริศา  ด้วงพรม
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์ลอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงชิดชนก  ดวงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กชายชิติพัทธ์  สีหบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
441
เด็กชายชินพัฒน์  ใจธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
442
เด็กชายชิษณุพงษ์  อ้นเกตุ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงชุดานันต์  มงคลเกิด
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงชุตินันท์  พวงบุตร
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายชุติพนธ์  ไชยมาลา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
446
เด็กชายเชิดศักดิ์  ยศศิลป์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
447
เด็กชายญัตติพงศ์  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
448
เด็กชายญาณ์ธร  พงฟัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมานุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงญาโณทัย  คลีนเพ็ง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงญาดารัตน์  สุปินชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
452
เด็กชายญานทัตฐ์  รังรองธานินทร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงญานิศา  วงศ์งาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไตรโภคสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงณฐกร  ดวงใจสัก
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณภัทร  กำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณภัทร  ด่านปิยโชคกุล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายณภัทร  สมบุญโสด
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จักคำบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงณัชชา  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงณัชชา  ศิริหิรัญรัชตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงณัชชา  สายปินตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัชนันท์  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัฎธิดา  ผันยอด
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรวนหาญ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คำรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมัดสมัน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
470
เด็กชายณัฐชนน  พรหศรี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายณัฐชนน  ศรีระพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฐฐณิฌา  ดวงวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุปินราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินกองงาม
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงณัฐณิฌา  ส่งศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองรักษ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนเสาร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนปวน
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
484
เด็กชายณัฐนันท์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
485
เด็กชายณัฐปภัสร์  ไชยพูน
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงณัฐพลิน  คุณาพรชัยพงศ์
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายณัฐภพ  พรหมวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
489
เด็กชายณัฐภัทร  จักขุเรือง
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ราษฎร์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงณัฐริกา  แปรงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
494
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
495
เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
496
เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณิชกานต์  กิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรียอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณีรวัลย์  กายาไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
500
เด็กชายดรัณภพ  คำศิริ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงดรัลพร  คำศิริ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงหงษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงดีชูก้า  เสวะกะ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กชายต้นตระการ  วงค์สถาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
505
เด็กชายตฤณ  จันธิมา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายตะวัน  สุรินา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายตั้งปณิธาน  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
508
เด็กชายตั้งปณิธาน  สอนปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
509
เด็กชายทศพร  รัตนพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กชายทัตพงศ์  ขุนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
511
เด็กชายทัศน์ไท  สารอูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
512
เด็กชายทัศนัย  พอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงทัศนียา  กายาไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงทิชากร  วงศ์ตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงทิพวัลย์  วันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธนกรณ์  ฝั่งสาคร
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธนกฤต  ไชยพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธนกฤต  พรหมวิจิตร์ๆ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธนชน  จันทร์วรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงธนพร  เสาร์ภาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์เกตุ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนภัทร  บุตรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธนภัทร  ปัญสุพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธนภัทร  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนยศ  พ่อนา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนวรรธน์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธนวัฒน์  ปลาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธนวัฒน์  มณีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธนวัฒน์  หย่งกิจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายธนสิทธิ  อินต๊ะขัน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงธนัชชา  สุธรรมมา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธนัชญา  กาสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธนัชญา  นาคี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กชายธนากร  วงศ์ดาราวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธนากุล  ทองอิสสระ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธนายุต  ใจแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธนาวัฒน์  ยามูล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธนิวัฒน์  ยอแสง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงธมล  อินทจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธรรมรักษ์  สีหาบุตร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงธฤษวรรณ  นาคปลา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธวัธชัย  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สภาวจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมศิลป์
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงธัญชนก  ยะมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธัญชนก  ศิริคำฟู
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวรรณา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงธัญญาเรศ  สินธุวงค์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธัญทิพย์  อุดมทิพย์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธัญธร  เศรฐศิลป์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธัญภพ  สูนอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงธัญมน  แสนทะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จินดาหลวง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงธาราทิพย์  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงธิดา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงธิติกานต์  ชัยมหามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธิติวุฒิ  พูลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงธีญาดา  หน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธีทัต  วณิชพันธ์สกุล
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายธีรฉัตร  ชโลทรวสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธีรโชติ  สุภามูล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กชายธีรเทพ  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
565
เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมป๊อก
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายธีรภัทร  พรหมณะ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กชายธีรภัทร  วัตร์สาร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายธีรภัทร์  มะโนเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธีรวัฒน์  คำเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธีราภรณ์  วังอินต๊ะ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วมหานิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
573
เด็กชายนนทวัฒน์  วังพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายนนทวัฒน์  อินทร์วรรณ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
575
เด็กชายนพเก้า  ภูสมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
576
เด็กชายนภดล  ชัยวินิจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนภัส  พลสามารถ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กชายนรบดี  แก้วเสถียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
579
เด็กชายนราพัชฒ์  ลีลาเลิศเสถียร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กหญิงนริศรา  คำตุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงนฤพร  จองวัฒนากิจ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กชายนวพล  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงนัชชา  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายนันทวัฒน์  ยามะสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนันทิชา  ทิพย์อุโมงค์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนันทิชา  ธนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
588
เด็กชายนันทิพัฒน์  ธรรมสุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
589
เด็กชายนันทิพัฒน์  ปาปวน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนันธิชา  กันทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนิชดา  หัวเมืองแก้ว
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนิชาภัทร  มโนทัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนิชาภัทร  สุวรรณกาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนิธิกานต์  คำภีระศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนิพาดา  วงค์วิราช
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนิศาชล  ก๋องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงเนตรนภา  กันทาวงค์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
599
เด็กชายเนติวุฒิ  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงบุณฑริกการ์  โยวัง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แก้วจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงเบญจมาศ  ใจเตี้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงเบญญาภา  ยะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
605
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นันต๊ะกาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายปฎิภาณ  ปัญญาใหญ่
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
607
เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงปฐมาวดี  ใจยะสัน
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงปพรรณพริมา  ธรรมสถิตย์
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงปพิชญา  เปรียญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงปพิชญา  อุตโนคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
612
เด็กชายปภาวิน  เรืองอนันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
613
เด็กชายปรมัติ  จินดามงคล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
614
เด็กชายปรเมศวร์  มาลีเดช
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กชายปรเมศวร์  สงวนเศวตฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงประภาภรณ์  อุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
617
เด็กชายปริญญา  ทุเลสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปริยาภัทร  ชุมภูอาด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปรียาพรรณ  หน่อชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปวิตรา  กามล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปันพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ยะปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
623
เด็กชายปางพูน  ปัญญาสีห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงปาณิศา  ปิงชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปาริชาติ  เรือนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปารีณา  สุธรรม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปารียา  จักรนารายณ์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปาลฤทัย  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
629
เด็กชายปิติภูมิ  วังธิยอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปิยธิดา  สมนาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ดวงไทย
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปุณยนุช  ยุปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงปุณยพรศรี  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
635
เด็กชายปุณยวัจน์  มะโนชมภู
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
636
เด็กชายปุณยวิษณ์  ทุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงเปมิกา  แจ้งกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงเปมิกา  ปาไชย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงผกามาศ  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
640
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  จอมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
641
เด็กชายพชรดนัย  สุรินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงพชรพร  ปินตาวะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงพชรมณฑ์  เตชะโสด
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายพบธรรม  ตาเหียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพรธิตา  กล้าแข็ง
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพรพรรณ  กัญจา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงพรรณชนิดา  ปินตาเสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงพรรณปภร  มิตรสม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กชายพลกฤต  กำแพงทิพย์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กชายพลวัฒน์  กมลสาร
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพลอยชนก  จี้ห้วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพลอยชมพู  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพสิษฐ์  คำมูล
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงพัชรพร  จ๊ะวันตัน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลณาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพัชริดา  ไชยยอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
658
เด็กชายพัฒนพงค์  อินต๊ะถา
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพัฒน์ระพี  สารพันธ์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพัทธมน  กัญจา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพัทธิชา  สิทธิปรุ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงพิชชาพร  คำบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพิชชาพร  เรือนอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพิชญา  สันตะจิตโต
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
666
เด็กชายพิชาชาญ  จันทิวงค์
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
667
เด็กชายพิทยุตม์  นิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กชายพิพัฒน์พล  อะกะเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
669
เด็กชายพิพัฒน์  ถากาศ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สาวะจันทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพิยดา  ภูแม่นเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพิรญาภรณ์  เรือนปลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพิรินยา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
675
เด็กชายพีรกานต์  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
676
เด็กชายพีรพัฒน์  นันใจ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
677
เด็กชายพีรภัทร  เงินโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพุฒินาท  เนตแสนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
679
เด็กชายพุฒินาท  ปันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงพุทธริกา  สุบุญมา
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กชายพุทธิพงษ์  ถาน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธรรมานุวงศ์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีทีป
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงแพรวา  แก้วรักถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
685
เด็กชายภควัฒน์  วุฒิวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
686
เด็กชายภควัต  วัฒนาหาญนุวัฒน
ป.4
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงภรณ์สวรรค์  แสนเขียว
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
688
เด็กชายภวัต  ภัทรอนันตนพ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กชายภัครินทร์  ยศถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงภัณฑิรา  ภคบวร
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงภัทรกร  วารินต๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์  ไชยอาราม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงภัทรนันท์  สุธรรมยะ
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กชายภัทรพงษ์  จอมสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
695
เด็กชายภัทรพล  จันทิวงค์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
696
เด็กชายภัทรพล  สุจินนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
697
เด็กชายภัทรเวช  ชมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงภัทราภรณ์  หมั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงภัทราลักษณ์  เตชะสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงภัศรา  หลวงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงภัสร์ธารี  อมรจิระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
702
เด็กชายภาณุวัฒน์  ประสงค์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
703
เด็กชายภาณุวัฒน์  วารินต้ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
704
เด็กชายภานุพงศ์  คงสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
705
เด็กชายภาสกร  ฟูอ้าย
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
706
เด็กชายภูบดินทร์  วงษ์โสมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
707
เด็กชายภูมิธรรม  ตาเหียง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
708
เด็กชายภูมิพัฒน์  วณิชานุกุลยกิจ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
709
เด็กชายภูรินทร์  หงษ์โสดา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กชายภูวดล  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
711
เด็กชายภูวดล  คำมาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงภูษณิศา  เท่งสมุทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
713
เด็กชายมัธย์นัย  ไวว่อง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงมีสวัสดิ์  ขัติเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
715
เด็กชายยศพล  ดำรงทรัพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
716
เด็กชายยุทธพิชัย  จี้ใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงยุวธิดา  วงศ์กิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
718
เด็กชายรพีพัฒน์  ลาพิงค์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงรภิญญา  มณีวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
720
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ตาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงรวิสรา  คำพรหม
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงรวิสรา  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
723
เด็กชายรักษ์ชาติไทย  สัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงรักสินา  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงรัฐชา  ปัญญาใหญ่
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
726
เด็กชายรัฐภูมิ  จันต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
727
เด็กชายรัตชานนท์  สันธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
728
เด็กชายรัตติเทพ  จินา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงรัตติยากร  มติอภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงราชาวดี  เกษรพรม
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงรินรดา  ชุ่มมงคล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงรินรดา  ลิ้มดำรงนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขันพนัส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
734
เด็กชายรุจิภาส  ใจไว
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงฤทัยชนก  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงลลิตา  กองเวียง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงลักษมีโชติ  วัตร์สาร
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กชายวงศ์ชนก  มูลย่อง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตะโนรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวทันยา  วงศ์ภาคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
742
เด็กชายวธัญญู  อิสระภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงวนกพร  ณ ลำพูน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงวนันธร  ทำกล้า
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงวรบรรณ  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงวรรณวิสา  แสงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายวรรธนนท์  อ่ำกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงวรวลัญช์  มาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงวรอนงค์  นันท์ชัยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงวรัชญาพร  ไชยยาคำ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงวรัญญา  เอื้ออัครกรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
752
เด็กชายวริทธิ์  มโนแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงวรินทร  สุรินทร์คำ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
754
เด็กชายวฤธ  เป็งธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กหญิงวลาลี  อินต๊ะปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
756
เด็กชายวสุท  รมยเวศม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
757
เด็กชายวัชรพงศ์  สิงห์โตวนา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายวัชรพล  คำล้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงวันวิสา  จันทอง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงวาทินี  อุตรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงวารุณี  พงสปิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
762
เด็กชายวิชญ์ชวัล  ขันไร่
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายวิชญะ  เขียวทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ซิวแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงวิรัฐดานันท์  นันตาโจง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงวิลาวัณย์  อินทรวิชัย
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงวิลาสิณีย์  ปันทะแค
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มะโนผาบ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงวิศรุตา  จินะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงวิสาข์นภัสด์  ศรีทรายคำ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงวีรยา  ยองเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
772
เด็กชายศตวรรษ  แสนสุเนตร
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงศรสวรรค์  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงศรัณญ์พร  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
775
เด็กชายศรัณย์  คำไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
776
เด็กชายศรายุทธ  แสนทะนา
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กชายศราวุฒิ  อินตารักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
778
เด็กชายศราวุธ  ร้อยทุย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงศรินยา  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงศศิตา  วงค์น้อย
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงศศิธร  นิสสัยหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงศศินิภา  ต๊ะแสง
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยเรือน
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายศักรินทร์  สุธรรมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
787
เด็กชายศาสตรา  นิภาโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงศิรประภา  ทองอาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วขุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
790
เด็กชายศุภชัย  ถาอินทร์
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กชายศุภณัฐ  ทุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงศุภธิดา  เทพสุติน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
793
เด็กชายศุภภิสิษฐ์  จายะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงศุภมาส  เป็งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงศุภัสรา  สิงห์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
796
เด็กชายสกล  ภพภาณุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
797
เด็กชายสรวิชญ์  อินต๊ะประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
798
เด็กชายสรวิศ  สิติวรรณา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงสร้อยทอง  กิจธาธัญ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงสาธิดา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงสาวิตรี  คุณยศยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงสิณัสการณ์  สารยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
803
เด็กชายสิทธิโชค  ขัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
804
เด็กชายสิทธิโชค  ชัยก๋า
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายสิทธินนท์  ผุสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงสิปาง  เตโช
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
808
เด็กชายสิรวิชญ์  ลาดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงสิริกาญจน์  มโนสมุทร์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงสิริยากร  ปัญญาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงสิรีธร  ทะใจ
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงสุกฤตา  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสุชญา  มณีขัติย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสุชาดา  ชะโลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงสุชานันท์  ตาอ้าย
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงสุตาภัทร  ยะถา
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กชายสุธนา  กวาวหนึ่ง
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงสุธาสินี  ตุ้ยคำ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
819
เด็กชายสุธินันท์  พิมเพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสุธีกานต์  ครองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงสุนิษา  อุตมะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงสุภัคสร  ติใหม่
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
823
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใจธิ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงหทัยวัลย์  ใจมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
825
เด็กหญิงหฤทัย  รุจิระถาวรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
826
เด็กชายหิรัณยกุล  มูลรังษี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
827
เด็กชายอชิระ  สายวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
828
เด็กชายอฑิรุจ  เกื้อกูล
ป.3
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กชายอธิชา  ใจปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
830
เด็กชายอนพัทย์  จันทร์หาญ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงอนัญจนา  มะโนเพียว
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  อินทวรันต์
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
833
เด็กชายอนุชา  อินทะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงอภิชญา  ปาจุวัง
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงอภิญญา  ตันน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
837
เด็กชายอภิเดช  ผิวนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
838
เด็กชายอภิรวิชญ์  ฝั้นต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
839
เด็กชายอภิรักษ์  ทิพย์เวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
840
เด็กชายอภิรักษ์  พรหมาแบน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กชายอภิวัฒน์  มะโนวรรณา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงอภิสมัย  ไชยวงษา
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงอรชุมา  ไชยวงศ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
844
เด็กชายอริยกิตติ์  ละเอียด
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงอลิสรา  ธรรมโภควัฒนา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงอักษราภัค  สุทธสม
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงอังคณา  คำโย
ป.6
โรงเรียนวัดป่าบุก
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรผสมทอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ไชยสกุล
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
850
เด็กชายอาชวิน  เกื้อกูล
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์แสนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงอาภัสรา  ใหม่มามูล
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงอารดา  เกตุชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงอารีรัตน์  คำแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
855
เด็กชายอิศราพงศ์  หมื่นยอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงอิสยาภรณ์  สังข์ใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงอิสริยา  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอิสรีย์  พงศ์ทิวาพรรณ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
วิทย์ประถม
859
เด็กชายอุดร  ปาลีกุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำพูน เขต 1

ณ อนุบาลลำพูน
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
860
เด็กหญิงไอลดา  สมนาสัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
วิทย์ประถม