ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 3

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  ธรรมเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงเกศรินทร์  รูปสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงแก้วกมลลักษณ์  เปล่งใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
4
เด็กชายไกรวิช  อรรคฮาต
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิรสุดา  ธินาเครือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
คณิตประถม
6
เด็กชายชลิธิชญ์  พิสิฐวานิช
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
คณิตประถม
7
เด็กชายชัยภัทร  โสภาแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
8
เด็กชายฐิติพร  ตาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
9
เด็กชายณัฐพจน์  ขัติยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงดลนภา  ปันตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
11
เด็กชายธนวัฒน์  กามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงธัญชนิต  รักฝูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงธัญพิชชา  รูปงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงนฤมล  ฝั้นสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงปภาพินท์  บุญเตี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงพรชิตา  กิตติชัยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
คณิตประถม
17
เด็กชายภูริณัฐ  ปันยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
18
เด็กชายมนต์มนัส  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงมาลินี  ลีลาศีลธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กชายยศวิชญ์  จันสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
21
เด็กชายรชต  ศรีชัย
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
คณิตประถม
22
เด็กชายวชิรวิทย์  กองตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
23
เด็กชายวรัญญู  ศรีชัยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงวัชรมล  ล่ำใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
25
เด็กชายศุภกฤต  จางอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงสุพิชชาย์  เสาร์พันธ์คำ
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงอริสดา  ชัยวัช
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 3

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
28
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตามชื่อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงชรินรัตน์  ยศไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงชลธิชา  ยศไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงฐิติพร  ออนตะไคร้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
34
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ยอด
ป.5
โรงเรียนบ้านแป้น
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงตลับเพชร  กันไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
36
เด็กชายธนดล  คนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงนัฐทิฌา  อินตานันท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสา
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงปณิตา  ปราณีต
ป.6
โรงเรียนบ้านสาแพะ
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงประกายดาว  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
41
เด็กชายประกาศิต  มีชื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านสาแพะ
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
43
เด็กชายพีรชาติ  ทารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงภัทรภรณ์  กาวินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงมณฑิตา  เป็นคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแป้น
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงมัชฌิมา  เป็นลาภ
ป.4
โรงเรียนบ้านแป้น
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงรศิกา  จตุพรจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
48
เด็กชายรัฐภูมิ  อลังการนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
49
เด็กชายรามิล  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงวณิชชา  สุรินทร์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงวิรดี  จิตรตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
52
เด็กชายศักรินทร์  กล้าจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงสรัญญา  จันทะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงสาธิยา  ไหวพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงสิริยากร  ล่ำต่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงสุดาทร  สุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงอาทิตยา  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
วิทย์ประถม