ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 2

ณ โรงเรียนผาปังวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายจีระศักดิ์  เกษรพรม
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
2
นายชนะกิจพล  หล้าบุ้งสาย
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงธนาภรณ์  เดชะคำภู
ม.2
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงธันยพร  คงถาวร
ม.2
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายนภสินธ์  คำภิระวงศ์
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายนราธร  คิดค้า
ม.2
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวศุลิพร  สิทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
นายอภิสิทธิ์  คำภิระยศ
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวอาฑิตยา  วงศ์มูล
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์พิมพ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนผาปังวิทยา
คณิต ม.ต้น