ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป4/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ตากากูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
2
เด็กชายกชนน  บัวระกต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  สิทธิไพศาล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลพัชร  นาคอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
6
เด็กชายกานต์ธนัท  วงค์น้ำนอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติธัช  แก้วสุภา
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
8
เด็กชายกุลพงษ์  แก่นจันทร์วงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเกวลี  ตุ้ยสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
10
เด็กชายเกื้อตระกูล  จอมปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
11
เด็กชายขจรเดช  เกษวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
12
เด็กชายขจรศักดิ์  สาระสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
13
เด็กชายคงกระพัน  การเก่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คณิตประถม
14
เด็กชายคเชนทร์  สืบจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
15
เด็กชายคีตภัทร  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจรรยพร  อัสสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิตราภา  คงสมบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจินรดา  สายอุดต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรัชยา  เศรษฐชุ่ม
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรัฎฐยา  ภูมิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
21
เด็กชายจิราวัฒน์  วัฒนศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พุทธวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เครื่องทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
24
เด็กชายเจียเซิ่น  กวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชญาดา  นิ่มเนตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
26
เด็กชายชญานนท์  จันทร์ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
27
เด็กชายชญานนท์  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
28
เด็กชายชญานิน  ทักษิณาพิมุข
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนิดา  หล้าสมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนิดาภา  ยาท้วม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชลดา  ไชยเกตุ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชลธิชา  เมืองอิน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชลธิชา  สอนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
35
เด็กชายชลสิทธิ์  สร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.6/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชลิดา  จินดาภู
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
37
เด็กชายชัยบดินทร์  แซ่จิ๋ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
38
เด็กชายชาคริต  นารี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
39
เด็กชายชาญชล  ภานุศุภนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
40
เด็กชายชานนท์  วิงวอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชารัญญา  โสธนไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์ยะเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
43
เด็กชายชินวัตร  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ติ๊บศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชุติมน  สุระแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชุติฤดี  ติ๊บศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
47
เด็กชายไซเรล  อัลเบอร์โต
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
48
เด็กหญิงญาณัจฉรา  คีรีวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
49
เด็กหญิงญาดา  ปามาคำ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงญาดา  ผลผดุง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฐาปนีย์  ใจเปี้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
52
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์วงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
53
เด็กชายณฐนนท์  ทิพพระหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
54
เด็กชายณภัทร์  อินทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
55
เด็กชายณรงค์ชัย  อินทรวิจิตร
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
57
เด็กชายณัชพล  อิทธิโรจนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐจิรา  อุดสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐชนน  สิทธิไพศาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐชนน  อินตาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐชัย  ชัยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมวน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชื่นพิริยานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินพิรุด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กิตติปัญญาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐรดา  รักษ์บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐริกา  พรรจาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.6/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัทชนก  ป่าแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณััฐพร  จันทร์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณิชารีย์  เชื้อกิตติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยลังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
77
เด็กชายณํฐพนธ์  ชัยวงฝัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
78
เด็กชายต้นตะวัน  มาตุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
79
เด็กชายทวิภาค  รักใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
80
เด็กชายทัตพงศ์  ทรายคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
81
เด็กหญิงทัศวรรณ  วิทยากร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
82
เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  ขาวพลัด
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ทรัพย์คงทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
84
เด็กชายไทยธนาวุฒิ  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คณิตประถม
85
เด็กชายธงชัย  พิชัญเธียรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
86
เด็กชายธนกร  ศรีวรเจษฎีกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
87
เด็กชายธนกฤต  อินทร์ติยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนชนก  แก้วคำอ้าย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
89
เด็กชายธนโชติ  วริศากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธนพร  สิทธิกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
91
เด็กชายธนพัฒน์  มหาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธนภรณ์  ปิ่นประภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
93
เด็กชายธนภัทร  วิชา
ป.5
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
95
เด็กชายธนวินท์  พิมพ์ธารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธนัชชา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
97
เด็กชายธนากร  แซ่ฟุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธนิษฐา  สุวรรณสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
99
เด็กชายธรรศกร  เตชธรรมวรรต
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายธวัชชัย  สายนุวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธวัลหทัย  แลกันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธัญชนิต  หลวงชัยสิทธุ์
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธัญณิชา  ใจยะไฝ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.6/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธิดากานต์  ประเสริฐศักดิ์
ป.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณรังศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธีรนารี  วรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
109
เด็กชายธีรพัฒน์  เครือใจวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
110
เด็กชายธีรภัทร  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธีราพร  สระทองแพ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนติธิน  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนธีทิพย์  ณ ลำปาง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
114
เด็กชายนนทกร  ประกอบศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
115
เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
116
เด็กชายนนทพัทธ์  ศักดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
117
เด็กชายนพวิทย์  พุทธันบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
118
เด็กชายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
119
เด็กชายนฤเบศร์  กัณทาซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนวพร  สมบัติเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
121
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สวยมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
122
เด็กหญิงนิกิตา  ชวับพะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนิชชาภัทร  อินฟู
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายนิติวัฒน์  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงบัณฑิตา  ลือโฮ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
126
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญยะเลขา
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปพิชญา  กระแสร์ภาค
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงประภัสสร  ตาเปี้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
131
เด็กชายปรัชญา  กาเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
132
เด็กชายปรัชญา  นามมิตรมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปริณดา  คานสุวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปรีชญา  ต้นโนนเชียง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฝั้นสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
136
เด็กหญิงปัณรสี  วงศ์สว่างศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
137
เด็กชายปาณัท  บุญน้อม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อเดิม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
139
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปิยนันท์  เมฆสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.6/4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปิยภรณ์  อินหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปิยะธิดา  ญานะคำ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กชายปุญญาพัฒน์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปุณณภา  จารุเหตุ
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กชายปุณณ์  ศุภศรีสรรพ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
146
เด็กชายเปรม  ศุภศรีสรรพ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงไปรยา  ปิติวรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
148
เด็กชายพงศ์กฤต  คชาปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงพนิตานันท์  ชื่นพิริยานนท์
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายพบพระ  สาธุ เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงพรปวีณ์  คำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพรปวีณ์  เจ้าวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพรพัชชา  มิ่งเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพรรษา  เทือกไชยคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
155
เด็กหญิงพราวชมพู  ดอนสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพริมา  เกตุนามญาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
157
เด็กชายพลัฎฐ์  กันใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถือคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
159
เด็กหญิงพัชริญา  ดวงฟู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงพิชชาพร  จรเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
161
เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์ตาฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพิชชาลดา  ปัญญาทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
163
เด็กหญิงพิชญ์รดา  แก้วประเทศ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงพิชญาภัค  ฝั้นแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
165
เด็กชายพิชเญศ  วงค์สูง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  ชัยนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพิมพ์หทัย  ฮายาชิ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
169
เด็กชายพิสิษฐ์  สุริยะวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพีรยา  กาญจนสงฆ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
171
เด็กชายพีระพงษ์  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
คณิตประถม
172
เด็กชายพีระพงษ์  ต๊ะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
173
เด็กชายพีระภัทร์  คันทาโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
174
เด็กหญิงแพรพลอย  ถั่งซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
175
เด็กชายภคนันท์  โชติกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.4/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงภัคจิรา  สมพมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
177
เด็กชายภัทร  ทานิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
178
เด็กหญิงภัทรธิดา  เอื้อนจิตร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
179
เด็กชายภัทรพล  แซ่เหลี่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
180
เด็กหญิงภัทริกา  โนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
181
เด็กชายภาณุวัฒน์  ถุงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
182
เด็กหญิงภานิภัค  โทีะนาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงภิยยดา  อูปนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
184
เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
185
เด็กชายภูธเนศ  พาที
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
186
เด็กชายภูเพชร  แก้วประเทศ
ป.5
โรงเรียนพินิจวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายภูมินทร์  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
188
เด็กชายภูริภัทร  เทสมุทร
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายภูวริช  ยศบุรุษ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงมณฑกานต์  ขวัญพรหม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงมณีฐกานต์  สุภาพันธุ์ชูชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
192
เด็กชายมนต์ณภัทร  คุ้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
193
เด็กชายมนัสนันท์  ชื่นพิริยานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงมินตรา  วงค์ศรีชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
195
เด็กชายมีพร  ประถมพล
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
196
เด็กหญิงยศวดี  ยศเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
197
เด็กชายรณกร  ยาบ้านแป้ง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงรติรัตน์  ภควิวัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
199
เด็กชายรักษกร  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
200
เด็กชายรัชชวกร  จิรศุภางกูร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
201
เด็กชายรัฐ  เรืองงาม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
202
เด็กชายรัฐชานนท์  ก๋องแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
203
เด็กหญิงรัตติกาล  เสมประยูร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
204
เด็กชายราชวัตร  มั่งอานุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงลำเพา  วีระพงษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
206
เด็กชายวชิรวิชญ์  อะโนต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
207
เด็กชายวทัญญู  เคหะลูน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
208
เด็กชายวรพล  สมุทธารักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
210
เด็กหญิงวรรณษา  อ่อนอำพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.4/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวรรธมน  บุญกุณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
212
เด็กชายวรวิทย์  เครือสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงวรัญชลี  ชัยศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กชายวรัญญู  เคียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงวรัมพร  บุญไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวรางคณา  แสนทอน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
217
เด็กชายวสิตา  อินใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวัชรมน  นวลแม่น
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
219
เด็กชายวันพิชิต  ธรรมบัวชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงวาริศา  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
221
เด็กชายวิชบูลย์  ทานุชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
222
เด็กชายวีรภัทร  เผ่าทองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
223
เด็กชายวีรภัทร  เสมอใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
224
เด็กชายวีรภัทร  หวังรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงศจิษฐา  อุปทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
226
เด็กหญิงศตพร  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
227
เด็กชายศตายุ  ชมพูราช
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
228
เด็กหญิงศรัณย์พร  เชียงพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
229
เด็กชายศิรโรจน์  อุตุดี
ป.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
230
เด็กชายศิรสิทธิ์  ชัยประสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
231
เด็กหญิงศิริกาญ  แก้วมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
232
เด็กหญิงศิริญญา  ศุภางค์เผ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
233
เด็กหญิงศิรินันท์  ทนันชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
234
เด็กหญิงศิริมาพร  ยุทธมานพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
235
เด็กชายศิวกร  คำภิโล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
236
เด็กชายศิววิชญ์  คงปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
237
เด็กชายศุภกร  หทัยปรีวิจิตร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
238
เด็กชายศุภกิตต์  จานแก้ว
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
240
เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
241
เด็กหญิงศุภาวีร์  จุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
242
เด็กชายสมพล  เมืองพินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
243
เด็กชายสรภัส  เกียรติประชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสวิชญา  เครือตัน
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กชายสวิตต์  กอผจญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.5/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสายชล  วังแง่
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
247
เด็กชายสิทธิชัย  ศรีแกวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
248
เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
249
เด็กหญิงสิริญาดา  แสงศิวาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
250
เด็กชายสุขสันต์  สาคร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงสุชัญญา  ทักษิณาพิมุข
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุชานาถ  หมั่นคิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
253
เด็กชายสุทธิกานต์  ชัยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุธาสินี  เวียงไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3
คณิตประถม
255
เด็กชายสุธินันท์  จำอินทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
256
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
257
เด็กชายสุรชัช  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
258
เด็กชายเสกข์  ภูสด
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
259
เด็กชายเสฎฐพันธ์  นนทสูติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือสูข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงอ้จริยา  คะระวาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
262
เด็กหญิงอฏิวรรณ  ชุ่มเขียว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
263
เด็กหญิงอรจิรา  ถิ่นหลวง
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงอรพิญ  วงค์เรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอรษิตา  จารุจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอังคณา  แก้วร่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอัจฉรียา  วงค์นัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
268
เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
269
เด็กชายอัลเบิร์ต  วัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณิตประถม
270
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เกินตัว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
271
เด็กชายอัษฎาวุธ  อุ่นม่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงอารียา  อ้างอิง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
คณิตประถม
273
เด็กชายอินทัช  มูลลออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
274
เด็กหญิงอุรัสยา  อุดใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
คณิตประถม
275
เด็กหญิงไอยรา  วงค์ธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ MEP5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
นางสาวจิระประพร  กลเรียน
ม.3
โรงเรียนบ้านอ้อน
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายชนสรณ์  มาไกล
ม.3
โรงเรียนบ้านอ้อน
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวทัศนีย์  สุวรรณโน
ม.3
โรงเรียนบ้านอ้อน
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายนนทวัฒน์  ลิม
ม.3
โรงเรียนบ้านอ้อน
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวเบญจมาศ  โนต๊ะยศ
ม.3
โรงเรียนแม่แป้นวิทยา
คณิต ม.ต้น
281
นางสาวเบญจมาศ  พ่อแจ้
ม.3
โรงเรียนบ้านอ้อน
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงมนัสวีร์  กลธี
ม.3
โรงเรียนแม่แป้นวิทยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วใจ
ม.3
โรงเรียนแม่แป้นวิทยา
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวอนันทิตา  ทะแยแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านอ้อน
คณิต ม.ต้น
285
นางสาวอาริษา  ยานันโต
ม.3
โรงเรียนบ้านอ้อน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.5/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงกชกร  เรืองพิริยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกชพรรณ  พิมมาตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตต์จริง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกมลพรรณ  หารอาจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกมลรัตน์  เกี๋ยงรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกรกมล  ยอดเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
292
เด็กชายกรรชัย  คำเครือ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
293
เด็กชายกฤตกานต์  อุดมกฤตยาชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
294
เด็กชายกฤตนัย  คำสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกฤตพร  นันตาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกฤติมา  ศิริปัญญา
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกฤษสุดาพร  คำภาเกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกวินธิชา  บัวมั่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกวินธิดา  วัชระกานต์กุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกัญจนพร  ก๋องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกัญจนพร  คำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รังวิจี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มานันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกันยารัตน์  แม่นธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีบุญมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกานต์นรี  สุทธิพรมณีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกานต์รวี  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกาลัญญู  คำนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกิตติกา  ยะย่าเป้า
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
313
เด็กชายกิตติพศ  วงศ์กาปิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกุลฑีรา  เปี้ยอ้าย
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกุลนาถ  ปาระมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงเกวลิน  อินต๊ะสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงขวัญชนก  ผาดไธสง
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงเขมจิรา  เรือนแปง
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กชายคมชาญ  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.5/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายจตุภัทร  ธนู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายจตุรวิทย์  อุปรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงจันทกานต์  บังเมฆ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงจารุวรรณ  หมายคอย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงจิณณพัต  คำดี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงจิณณพัต  อัดแอ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงจิดารัตน์  หลักแหลม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงจินดาภา  รื่นเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงจิรัชญา  กรรเชียง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงจิราพัชร  กิตติวราพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
332
เด็กชายจิรายุทธ  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงจีระวรรณ  ม่วงปาน
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงจุฑามาศ  คิดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉัตรคำแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงจุฬามณี  ใจเย็น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงฉัชญา  สูงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงฉัตรชฎา  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงฉันท์ชนก  ไชยมังคลายนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชญาดา  สมณา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
341
เด็กชายชญานิน  ชัยวงฝัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงชฎาพร  โมทิม
ป.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงชนกชนม์  ใจจิต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายชนกันต์  ฟูพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
345
เด็กชายชนกันต์  สายสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงชนกานต์  ชามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงชนนิกานต์  ฉัตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชนยชา  จันทาวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
349
เด็กชายชนะชน  กล่ำเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
350
เด็กชายชนะโชติ  สติแน่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
351
เด็กชายชนะวงศ์  คำนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงชนาธิป  อ้างอิง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงชนาภา  ใจวัง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงชนิตา  นันยะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.5/4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงชลดา  ช่างสัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงชลธิชา  โวหาร
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงชลธิชา  สุระวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงชลธิชา  สุวบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงชลพิชชา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงชลิตา  กุลเรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
363
เด็กชายชัชรัณ  ศรีอรุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงชัญญาพร  แตงเลี่ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
366
เด็กชายชัยวัฒน์  กิติยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
367
เด็กชายชาคริยา  ใจยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงชาลิสา  สง่าศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
369
เด็กชายชิติพัทธ์  จิตตะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
370
เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์ฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงชุติมน  เตียสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายไชยยันต์  สุธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
373
เด็กชายฌาณ  อินทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายญาณารณพ  รัตรุ้ง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงญาณิศา  ทัศนาจันทธานี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงญาณิศา  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงญาณิศา  อินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีวิลัยนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เพียอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
380
เด็กชายณฐกานต์ภู  ตามเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
381
เด็กชายณฐภัทร  สูงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
382
เด็กชายณภัทร  วงค์ธิดา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณรงค์เดช  แสนอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
384
เด็กชายณรงค์ทรรศน์  แก้วหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
385
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ติ๊บปาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณรนัน  ฉันกันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณัชชา  ถาวรคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณัชชา  ฝั้นจักรสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงณัชชาพิชญ์  บุญทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เหมือนทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ห้องวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กหญิงณัฎร์พัชร์  สมกองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงณัฐชยา  เจนคิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงณัฐชานันท์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาถี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เงาธรรมทรรศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงณัฐนรี  การเก่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงณัฐนรี  ปวงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงณัฐนันท์  บูรณะโรจน์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
400
เด็กชายณัฐพงศ์  วิภูษณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เรือนหล้า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
402
เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวเงิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงณัฐวิภา  ตั้งตัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
404
เด็กชายณัฐวุฒิ  กาตาสาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
405
เด็กชายณัฐสกรรจ์  ไชยโรจน์
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงณิชกานต์  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงณิชา  มณีกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงณิชากร  กาตาสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงณิชาภัทร  คำผัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงณิชารัศม์  ชัยวรางค์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงณิชารีย์  บุญนำมา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงณิศา  อุทิศชลานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงตุลลิยา  จุลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงทยิดา  ฮาวปินใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงทรงอัปสร  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
417
เด็กชายทรัพย์เจริญ  ยังวัย
ป.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงทรัพย์สาคร  ธิเลิศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
420
เด็กชายธนกร  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
421
เด็กชายธนกฤต  ด้วงคำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
422
เด็กชายธนกฤต  อ้วนล่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธนชิต  เชื้ออารี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
424
เด็กชายธนเดช  พรมวิชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงธนพร  ทองอนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.2/1 อาคารเกียรติเกริกไกร โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
426
เด็กหญิงธนพร  ธนวิจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงธนพร  มีข้าว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
428
เด็กชายธนพล  โชครวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงธนภรณ์  เทพพรมวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงธนัชชญา  มณียศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงธนัชพร  คงปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงธนัชพร  สาลีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงธนัญภัทร์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายธนากร  ติ๊บแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงธนาพร  มาสูตร
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธัญชนิต  หาญพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โสภาฮุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อินตาโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงธัญพัฒน์  เหล็งขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงธัญพิชชา  สายสร
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วแสนตอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงธัณย์ชนก  อุดเมืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงธันย์ชนก  ต๊ะอินทร์
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายธาดาพงษ์  พรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงธาราทิพย์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงธิชากรณ์  คำอ้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงธิติพร  แย้มวจี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงธิติวลัญช์ฤทัย  พฤทธิ์ภคเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธีร์ธวัช  นามวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธีรภัทร  ศิริคำน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธีรภัทร์  แสงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธีระพงษ์  บุญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงธีราพร  จัตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
455
เด็กชายธุวานนท์  คงสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
456
เด็กชายนนทวิทย์  วงศ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
457
เด็กชายนพณัฐ  คำนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงนภสร  พักใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กอบบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงนภัสสร  ไชยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.2/2 อาคารเกียรติเกริกไกร โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
461
เด็กหญิงนยฏา  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
462
เด็กชายนรวร  ภู่หยัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงนริศรา  ตาเรือนวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงนริศรา  สุตาลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงนวพรรษ  อ่อนจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
466
เด็กชายนวพล  สารเถื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงนัชชา  ธิปทา
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงนันทิกานต์  สวยเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงนาริศา  พันธุ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
470
เด็กชายนาวิน  ใจจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
471
เด็กชายนิชฌาน  ลี้ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนิดานุช  ตักเตือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายนิธิกร  เงินมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
474
เด็กชายนิพัทธ์  ธรรมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
475
เด็กชายนิภัทรกุญช์  ก๋องแก้วเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงนิภาวดี  ท่องเที่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงเนตรนรี  ยิ้มศรี
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายเนติพงศ์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงเนืองนิมมาน  กะฐิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
480
เด็กชายบัณฑิต  แซ่โต๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงเบญญาภา  กระเสาร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงปฑิตตา  ลือพรมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงปธานิน  พลอยสุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปธิดา  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงปนัดดา  สอดสี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงปนิตรา  ใจบุญยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงปนิตา  ประเทืองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงปภัสสร  ปัญญาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงปรัชญวรรณ  ไชยวังเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายปรัญชัย  วงค์ก่ำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงปราณิสา  ปานนาราพงศ์
ป.5
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงปริชญา  พงษ์สมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปริญญา  อัยรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปรียาดา  สวัสดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.2/3 อาคารเกียรติเกริกไกร โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
496
เด็กหญิงปวริศา  ศิริชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปวันรัตน์  อุสาทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายปวีร์  ศิริวงค์
ป.3
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงปัญจรัตน์  อภิปรัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
500
เด็กชายปัณณธร  สุทธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงปานทิพย์  แสนคำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงปานระพี  จันทร์หอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์หล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
504
เด็กชายปารินทร์  ศรีบุญเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปิ่นจารุพักตร์  ปาโกวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปิยธิดา  เครือวัลย์
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปิยวรรณ  คงธนธัญญา
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงปิยวรรณ  จันติลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปีวรา  เครือสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงฝากขวัญ ธาดา  ทัพเดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงพชรพร  กอวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
513
เด็กชายพนธกร  พึ่งอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพรกมล  สุริยาสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพรพิชญา  ยศตื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงพรรณภัทร  วงษ์เม่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพรลภัส  หาญเหมย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งเช้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพศิกา  เทศศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
520
เด็กชายพัชกร  อิศรภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพัชรพร  ชัยสิทธิพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพัชริดา  แก้วฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพัฒน์นรี  กาตาสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
524
เด็กชายพัฒน์พงษ์  ลอยปิงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
525
เด็กชายพันธ์วริศ  อริยะเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงพันธ์วิรา  กาตาสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายพัสกรณ์  แก้วจุฬาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพิชญกาญจน์  ประกอปศิลป
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงพิชญ์ชญาภา  บ่อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายพิชญะ  พันเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.2/4 อาคารเกียรติเกริกไกร โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
531
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพิชามญชุ์  หล่อลิปิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพิมนภัทร  ภูริพัฒน์ธีรกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตาเมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ท้าวไชยยา
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงพิมพิกา  อมรวิวัฒน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
539
เด็กชายพีรดนย์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
540
เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองนภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
541
เด็กชายพุทธินันท์  วังซ้าย
ป.6
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงเพชรลัดดา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่จ๋าว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทิพย์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  บุลพัชรธีรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงแพรววรินทร์  โนปิง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงแพรวา  จำเริญนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงแพรวา  ฉัตรชัยสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงไพรไพลิน  คลังภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงฟาริดา  วงษ์ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงฟ้าใส  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
553
เด็กชายภคพล  หงษ์สิบสาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงภรตา  สุวรรณา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงภัคภิญญา  บุญนำมา
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงภัทรจันทน์  ต๊ะผัด
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงภัทรมน  พลติ๊บ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงภัทรวินท์  สุมา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงภัทรศยา  เพียรไป
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงภัทราภรณ์  พงษ์บูรพา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงภาณุมาศ  คำนิล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงภานุมาศ  ยะมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงภาวนา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงภูพิงค์  สายปัน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงภูเพียงฟ้า  อภิอัญมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.4/4 อาคารอาคารเกียรติเกริกไกร โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงมณฑกานต์  ลวงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงมนัชญา  อุปละกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงมัชฌิมา  ภูเมืองขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงมัทนียา  อุ่นเมือง
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงเมธาวี  บุญหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงเมธาวี  วังกาวี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
573
เด็กชายไมค์  พลับเต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงยศวดี  ทิยาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
575
เด็กชายรชตะ  กาวิละ
ป.4
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กชายรณชัย  จอมคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงรมณีย์  จอมคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงรอยพิม  ศรีเรืองเขต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยวังราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงรัญชนก  วันใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงรัตน์ชนก  ขัตโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงรัตนา  เครือวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
583
เด็กชายราชกิจ  กาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อำนาจปลูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงรุจจิรา  ฟุ้งกิตติ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงลภัสรดา  พลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงลลิตพรรณ  วังแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงลีลาวดี  ธิยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงวชิรญา  งามสม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
590
เด็กชายวรพล  ฝั้นเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
591
เด็กชายวรภัทร  มูลเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงวรรณลดา  ไชยโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงวรรษมน  อินต๊ะสืบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงวรัชญา  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงวรันธร  จินตนพงศ์พันธฺุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงวรันธร  สุขอังกุร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงวราภรณ์  เทพยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงวริยา  แก้วประเทศ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงวริศรา  วงค์ธิดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงวริศษริยา  มีใจวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.2/5 อาคารอาคารเกียรติเกริกไกร โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายวศศาสตร์  รัชนีรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงวาสินี  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
603
เด็กชายวิชญ์พล  ช่อไชยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
604
เด็กชายวิธวินท์  ธิปทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์งาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงวิภาวรรณ  อัยยะกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
607
เด็กชายวิศวะ  กันฟัก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
608
เด็กชายวิศวะ  ลัดดาวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงวีรายา  เทศกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
610
เด็กชายศริตวรรษน์  ภูมิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงศรีนวมินทร์  แซ่จิ๋ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงศวิตา  อินประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงศศิชา  จันทร์ปุก
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงศิรประภา  ตอนจักร์
ป.5
โรงเรียนดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงศิรภัสสร  จันต๊ะไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงศิรินภา  รินทร์สม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงศิวลักษณ์  ต่วนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงศิวาลัย  จาคำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
619
เด็กชายศุภ  วจีกรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
620
เด็กชายศุภกร  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
621
เด็กชายศุภกร  วนาพันธพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
622
เด็กชายศุภกฤษฏ์  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายศุภกาญจน์  วีระกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มูลครบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
626
เด็กชายเศรษฐพงษ์  คาสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
627
เด็กชายสรัล  สุทำปวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงสรัลชนา  สุปินะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
629
เด็กชายสราวุฒิ  จุราเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงสโรชา  สุววรรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิจู
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กชายสวภัทร  ยศตื้อ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
633
เด็กชายสหราช  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงสองนารี  เชื้อเจ็ดตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
635
เด็กชายสิทธวีร์  วีระยุทธชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ ป.4/5 ห้องวิทยาศาสตร์ อาคารเกียรติเกริกไกร โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
637
เด็กชายสิรวิชญ์  ชมนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงสิริกร  แก้วปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงสิริกร  เจียรวัฒนสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงสิริกร  นันทะโย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงสิริกัญญา  ผิวเผือด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงสิรินทิพย์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงสิริวรางค์  ว่องเบญจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงสุตาภัทร  เฉลิมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงสุธาสินี  ใจสันกลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีปินตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์แก้วน่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงสุปวีณ์  พอชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงสุพรรณษา  ทรายยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญชุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
653
เด็กชายสุภโร  เปี้ยสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงสุภัทรามิญช์  เทพปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงสุภาภรณ์  หร่องแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงสุมิญช์ธิรา  เทพปินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงสุรดา  มณีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงสุรัชธรีย์  แสงศิริ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงหอมดาว  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงอชิรญา  วุฒิธนูทอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
661
เด็กชายอติชาติ  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
662
เด็กชายอนพัทย์  การดื่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
663
เด็กชายอนัส  ละงู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงอนิศรา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงอภิชญา  มณีพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงอภิชญา  วรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงอรญา  กาจารี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงอรนภา  ดอกสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงอโรชา  ฟูใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงอลิสา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลำปาง เขต 1

ณ MEP1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านสนุก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
671
เด็กหญิงอลีนา  อรุณมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
672
เด็กชายอัครกานต์  พยัคฆบุตร
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
673
เด็กชายอัชรธร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงอัญชิสา  ทาแก้ว
ป.4
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงอาจรียา  ฝั้นเบ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงอาณิก้า  ฮอร์แมน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงอาทิตยา  ชนะรบ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงอาริตา  อายะวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงอารีรัตน์  สีม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงอินทรานี  เป็งอินตา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงอิ่มอุ่น  ลีวิริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงอิ่มเอม  ลีวิริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ภาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงเอมอร  รัศมีสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
วิทย์ประถม
685
เด็กชายเอื้อการย์  คำโท๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงเอื้อการย์  ดวงประภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงฮูดา  อุมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม