ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป4/2 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  น่วมลิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  ใจศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชมน  ผดุงเกียรติวงษ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกอร  ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรณษา  สุวดิตถ์ดำรง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรไชย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เย็นกลม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกานติมา  วรวิพัฒนะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายการันณย์  หลวงปลัด
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลฑีรา  วรรณประวรรต
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายเกรียงไกร  อามาตมนตรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเกศสิณี  ขุนหมื่น
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายจอมทอง  พลับพลาทอง
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายจักรภัทร  พังเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิดาภา  มหาธนเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรเมธ  สิงห์ทองทราย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิราพร  ชูศักดิ์ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
18
เด็กหญิงเจนจิรา  อินทรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเจนพิชชา  เจนลาภวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชญานิศ  ผ่องพันธ์
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชญานิศ  มีจำรัส
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายชนาธิป  สุนทร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนิกานต์  มหจิตรสัตยา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชุติมา  แพรอัตร์
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
25
เด็กหญิงโชติกา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายโชติวรุตม์  พรพงศ์ภาณุรัฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงญาดา  เหล่าวัฒนชัย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายฐนกร  ฮวดโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
29
เด็กชายณภินทร  จังพานิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัชชา  บัวนาค
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัชชา  วัฒนบำเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
32
เด็กชายณัชพล  ชนะยุทธ
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฎฐ์พิชา  วงษ์ไทย
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คงนก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐชนน  รุ่งบรรเจิด
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป4/3 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐชยา  นพแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐพงศ์  กำแพงพันธ์
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐพงศ์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันท์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐภัทร  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณิชารีย์  เกตุลา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณิธิชา  ห่อเย็น
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงดารัตน์  สุวรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
45
เด็กหญิงดุสิตา  โปรยสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
46
เด็กชายตะวัน  ศรีชา
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
47
เด็กชายเตโชดม  เพชรเรือง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายธณัฐเทพ  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
49
เด็กชายธนเวทย์  แจ่มนาม
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
50
เด็กชายธนาสิน  เซ่งรักษา
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธนิษฐา  โลกคำลือ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายธรภูมิ  รัตนารามิก
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัญชนก  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงศ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธัญธิตา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธาราทิพย์  อ้วนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
57
เด็กชายธีรโชติ  พานประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กชายธีรภัทร  สอนดี
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนงนภัส  ทิพสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนภัสศรณ์  มีแสง
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนภา  สุวรรณอักษร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนันท์นลิน  ตระกูลไทยพิชิต
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนันทิราภรณ์  สุวรรณศีลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเนตรนภา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
65
เด็กหญิงบัญฑิตา  มุกดา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
66
เด็กชายบูรพรรดิ์  ชัยศิริพาณิช
ป.3
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
67
เด็กชายปฏิภาณ  สารพล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปริยภัทร  ปลั่งดี
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปริยาภัทร  ล้ิมภัทรจินดา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงปวีณอร  ศิริโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป4/4 อาคารวิจิตรธรรมรส9 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปวีณา  ศิริโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
คณิตประถม
72
เด็กชายปัญญวิช  ฉิมวัย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงปัณณพร  บัวพูล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายปัณณวรรธ  หงส์เลิศนภากุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปาลพรสรวง  พระเตโช
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปิยธิดา  เทพสาร
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
77
เด็กชายปิยพงษ์  เทียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปุลพร  ภัทรบวรนนท์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายพงศกร  อรุณภาคมงคล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายพงศภัค  ขลุ่ยศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพรปภา  เลิศโพธาวัฒนา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพรรณธร  ใบศักดิ์
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพรรษรักษ์  ปาณะพีระวิทย์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพรลภัส  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายพสิษฐ์  สุนทรวันต์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพัชรวลัย  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาญจนประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพิชญา  เผ่าวณิชย์
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิมพ์บงกช  ปิ่นอุดมพัฒน์
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิยดา  จาตุรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงภัทรศรี  ขันนาค
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กชายภาณุพันธ์  แก้วเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
93
เด็กชายภูวดล  อภินันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
94
เด็กหญิงมนัสชนันท์  ยินดียม
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงเมธิศา  ตั้งศิริชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
96
เด็กหญิงยมลภัทร  วาสุ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงยลรวี  ศิริสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงโยษิตา  เสลาคุณ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายรพีพล  ฤทธิเพชรอัมพร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายรวินภ  โสดาดี
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงรสริน  สาตร์เวช
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงลลนา  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงลลิษภัทร  รอดศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายเลอเกียรติ  บรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวรธิดา  พินพิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป4/5 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวรรณวลี  ลิ้นทอง
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงวัชราภรณ์  วรวิพัฒนะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงวันวิสาข์  เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงวิดาษณีย์  นนทารักษ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภัทรศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายวิศภัส  พัฒนพันธ์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายวิศรุต  พีรชัยเดโช
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายวีรภัทร  เปล่งอุดมกิจ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงศจีรัตน์  อุ่นวัฒนธรรม
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กชายศรัณย์  เกี้ยวเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
117
เด็กชายศรัณยู  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายศศฏฐ์  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงศศินา  สอาดศรี
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
120
เด็กหญิงศศินิภา  ศรีกุตา
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
121
เด็กหญิงศิรานนท์  ไข่มุกด์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายศุภฤกษ์  วัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
123
เด็กชายศุภวิชญ์  เจนสวัสดิ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
125
เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงสรณ์สิริ  ผิวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสสิณา  สรสิทธิ์สุขกาล
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
128
เด็กชายสหรัฐ  อาทยะกุล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กชายสหวัฒน์  ขุนแสน
ป.6
โรงเรียนเจียไซ้
คณิตประถม
130
เด็กชายสิทธา  ขลุ่ยทองคำ
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสิรีธร  แสงสุระธรรม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสุกฤตา  น่วมนิล
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุทินา  มั่นพรรษา
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุนิชา  เพ็ชรสุข
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคลี่
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายสุรเกียรติ์  สุขหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
137
เด็กชายหฤษฎ์  คงคาหลวง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายอนุชา  มูลมะณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 อ.บ้านโป่ง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอภิชญา  พัฒนวงศ์ไทย
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอมรวดี  บุญเทศ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป5/1 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอรอนงค์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
คณิตประถม
142
เด็กชายอริธัชย์  รุ่งประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กชายอัครพล  สว่างพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอาภากร  วงษ์นาค
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป5/2 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงกชพร  สรรสม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกษี
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกรณัฐ  ภวัตธนยา
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
148
เด็กชายกฤตพจน์  แสงประชาธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกฤติยา  สว่างวงษ์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกัญจนพร  หลวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกัญญรัชต์  สมหวังพรเจริญ
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
153
เด็กชายกันตฤทธิ์  แสงประชาธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกันตินันท์  แสงประชาธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกานต์ชนิต  เชี่ยวโพธาพงศ์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีหมอก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกานต์รวี  วงษ์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงเกศรินทร์  ดีสุพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
159
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยวงศ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงขวัญชนก  อภิวัฒน์ตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงเขมาภรณ์  สมานวงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
162
เด็กชายคณิศร  อุ่นรั้ว
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงจริยา  จันทร์สรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจิดาภา  ปูรณวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กชายจิรภาส  วรเศรษฐ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงจิราภัทร  ชัยวิรัตน์นุกูล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทวีสิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงชญานี  อักษรอินทร์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงชญาภา  เงยไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงชนกพร  ธรรมจง
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงชนานา  ค้าไธสง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงชนานุช  จันทราสกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงชยณัฐ  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงชลธร  เงินประเสริฐศิริ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
175
เด็กชายชลภัทร  ศรีสงคราม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงชวิพร  โพธิสัตยา
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงชาลิสา  นราแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชิยาวีร์  แซ่คิว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุลจิระจรูญ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป5/3 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
180
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสอน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กชายชุติวัฒน์  จันเคน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงญาดา  มหาเสมาชัย
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงฐิติกานต์  บัวเบา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงฐิติกานต์  เอกปัจฉิมศิริ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงฐิติมา  บุตรดารา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนมุง
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณัฏฐา  อารยะกีรติ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฐกมล  บำรุงเชาว์เกษม
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณัฐณิชา  ป้อมสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุ่งวชิรกุล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงณัฐพัชร์  หิรัณย์ธนภูริ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กชายณัฐภัทร  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณัฐวรา  โตอ่อน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กชายณัฐวุฒิ  เซี่ยงคิ้ว
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณิชดา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงดลธิภา  สนามแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กชายต้นน้ำ  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กชายทศพล  ตันประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงทักษพร  ติลเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงธนกร  มิ่งคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
201
เด็กชายธนดล  ชาครียสกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธนภัทร  เจนก่อเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนวัฒน์  อุปมากาญจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงธนัชชา  สุนทรสารทูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงธนัญญา  ชำเลีย
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงธนัญญา  วัยยิ่งยุทธ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงธมลวรรณ  ตีรถะ
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงธัญญ์ธิดี  เจริญปริยภัสร์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงธัญภัส  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงธิษณ์ชญา  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
212
เด็กชายเธียร  สุวรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนัชชา  วิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงนัฐฌา  คำสร้อย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป5/5 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
เด็กหญิงนันท์ธีรา  ศุภกิจกาญจนา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรพุทธศรี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนันทรัตน์  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมสุภา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงบงกช  อัครคหสิน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงบุสิตา  ถินนารัตน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กชายปฏิภาณ  คล้ำประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปภาวดี  ฆ้องมงคล
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงประภัสสร  แสงดิษฐ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปัญฑารีย์  ธีรธนาวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พงษ์นิล
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายปัณณธร  ดีบรรเจิด
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปาริฉัตร  นุเจิ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงปาลิดา  พราหมหันต์
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงปุณณภา  ตะปูทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 อ.บ้านโป่ง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายพงศพัศ  แก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงพงศ์ภัคจีรา  โชตินิติวัฒน
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงพนิตพิชา  สมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพรปวีณ์  กษิตินทร์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงพรรณทิพย์  ตรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
237
เด็กชายพรรษกร  เฮียะเครือ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพราวนลิน  สุคันธรส
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพลอยแพรว  กุลธนะโชติ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพัทธวรรณ  เฮียะเครือ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพิจิตรา  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงพิมพ์สิรี  พิมพ์รัมย์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายพีรนภ  วรวัฒนพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
244
เด็กชายพีรวิชญ์  วิมลอักษร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กชายพีรวิสข์  จิรโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
246
เด็กชายพุฒิพงษ์  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพุธิตา  เตยวงศ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงภรัณยา  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
249
เด็กชายภัทร   ภัทรพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป6/1 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
250
เด็กหญิงภาสิณี  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายภูมิบดินทร์  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
252
เด็กชายภูมิพงษ์  วันเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงมนัญชยา  วิรุฬห์ธนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงมนัสสุณี  มานะรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กชายมุนินทร์  สุวรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงลักษิกา  สิทธิมังค์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงวนัสนันท์  สว่างเมฆ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวรดา  อารยะกีรติ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กชายวรเมธ  แก้วกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวรัชมน  หืออิน
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงวรัญญา  เบ็ญจมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
262
เด็กชายวรากร  สิงห์ทองทราย
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงวริศยา  เฟื่องศิลา
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงวริศรา  ยินดีพจน์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงวศินี  วิภาสธวัช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 อ.บ้านโป่ง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายวิชญะ  ช่ออบเชย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงวิชิดา  นิโครธา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายศรวัณ  วิจิตรวรญาณ
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงศศธร  นามอยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงศศิกานต์  ผลอุดม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
271
เด็กชายศักย์ศรณ์  เอี่ยมหนู
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
272
เด็กชายศิริโชค  อาภรณ์ศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายศิวัช  ดีวิหก
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายศุภกร  จำปาจันทร์
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
275
เด็กชายศุภกร  เจนสวัสดิ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
276
เด็กชายศุภกร  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กชายศุภกฤต  โชคถาวร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
278
เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงโศภิษฐา  ไทรสงวน
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสลิลรัตน์  มีมาก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายสิทธฺพล  พุทสิริ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
282
เด็กชายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสุทธิดา  คูเม้ง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสุธิฌา  ป้องสวย
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 2

ณ ห้อง ป6/2 อาคารวิจิตรธรรมรส92 โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
285
เด็กชายสุธินันท์  เซ้งเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสุพรรณี  สิ้นแต้
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิทย์ประถม
287
เด็กชายโสภณ  พัดลม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ยังวัดหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
289
เด็กชายอนุชา  เพิ่มบุญเกษมสุข
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอภิชญา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอภิสรา  อุณยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอลิชา  ณรงค์เลิศฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
294
เด็กชายอวยชัย  เซ้งเครือ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายอัครชัย  เชยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอัจจิมา  ชอบงาม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
วิทย์ประถม
297
เด็กชายอิทธิพล  ตรงดี
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงเอื้อการย์  แจ่มนาม
ป.3
โรงเรียนแย้มวิทยการ
วิทย์ประถม