ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  แกหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
2
เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  นวลแย้ม
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  เถาโต
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  ปึงทมวัฒนากูล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤต  อัตตาหกุล
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภพ  บุญชูชีพ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตภาส  เขียนประชา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษฎีธ์  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
13
เด็กชายก้องกิตกร  คำเปลว
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกังสดาล  เขียมสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีนิเวศน์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติพิชญ์  สมพิทักษ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกิติยาดา  คำดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงเขมิกา  ชัยคณาพิบูลย์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายคณิศร  เอี่ยมชน
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
21
เด็กชายคมณัฐ  สุพานิชวรภาชน์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กชายคุณวุฒิ  วุฒิคุณ
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
23
เด็กชายคุณากร  กัณหอัครพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจาตุรมย์รัศมี  สังข์สุข
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจารุมาศ  อุดมสันติธรรม
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
27
เด็กชายจิรัฎฐ์  คูณพันธ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
28
เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงฉาดฉานฉาย  จงเจริญ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชญานิศ  พิสุทธิ์วรารมย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนากานต์  บัวสุข
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
32
เด็กชายชนาธิป  กิตติไกวัล
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนานันท์  ชวดฉิม
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนิตา  พิบูลแถว
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญติภาณุวัฒน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายชวกร  รัตนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชวพร  เจิดสกุล
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฐิตาภา  ฤทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงฐิติชญา  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฐิติพร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฑิตริตา  เกิดแก้ว
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณฐภัสสร  จำรูญจารีต
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
46
เด็กชายณพล  รุ่งสมัย
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณภัค  อัตถศาสตร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัชชา  โค้วถาวร
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัชพิฌาย์  มีสุทธิปัญญา
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  บวงสรวง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฏฐเสฏฐ์  แช่มช้อย
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐณิชา  ซุ้มผกาแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้วนลักษณ์
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐดนัย  ทัศนาการไพศาล
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐนนท์  พรานพนัส
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐนาถ  รักพงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐพนฐ์  เอกฉัตร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐพร  สานุ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐพร  อรุณพูนทวี
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐภูมิ  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐวัชต์  เรืองกฤษ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญทรง
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐวิชช์  ธนสินพรพิศาล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณิชา  ฉัตรหิรัญรัศมี
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณิชาดา  จันทร์งาม
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
68
เด็กชายดนัทธ์  นพรุจชโนดม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงดวงตะวัน  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
70
เด็กชายทรรศณกร  ศักดามาศ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนดล  มณีจันทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
72
เด็กชายธนพล  กิจประชุม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธนพัชร์  เลิศประเสริฐพันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
74
เด็กชายธนภัทร  กลิ่นศรีทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
75
เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
76
เด็กชายธเนศพล  ทวีปัญญายศ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
77
เด็กชายธรกร  ยิ้มแย้ม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธรรม์ชนก  เล็กเพ้อ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
79
เด็กชายธรรมปพน  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพิ่มวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายธีรภัทร์  อัตถศาสตร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
86
เด็กชายธีรศักดิ์  พรมประมง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
87
เด็กชายนปวรรตน์  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
88
เด็กชายนพนนท์  พิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
89
เด็กชายนภัสรพี  ยติทัศน์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนฤมล  นามเตียน
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนฤมล  พงษ์คำ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอื้องอุดมสิน
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนันท์นภัส  นรินทร์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
94
เด็กชายนิธิวัฒน์  จำลอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายปริต  สุนทรวรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
97
เด็กชายปวริศ  หมื่นวิเศษ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปัณฑิตา  สิทธิยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
100
เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปาลิดา  กองแดง
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปิ่นนิพัธน์  เทียงธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปิยนันท์  รักทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปิยะกุล  สีลม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปิยานี  รักทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพงศ์พัฒน์  เอี่ยมอำนวย
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
107
เด็กชายพงศภัค  ปานประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพรนภัส  กิจจะ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพรรณปพร  ใยเยื่อ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพรรณพัชร  เตือนขุนทด
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพัชนิดา  พุ่มช่วย
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพัชรพร  บุญญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
114
เด็กชายพัชรพล  กตัญญุตาพงษ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
115
เด็กชายพัสกร  ศิริเอก
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  เรทนู
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิยะดา  ลีวงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
119
เด็กชายพิรุณ  จันทร์แม้น
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงแพรทอง  กาลตนากูล
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงแพรวเพชร  ยุทธางกูร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายภคพล  คณารักสมบัติ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
123
เด็กชายภราดร  ศิริเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
124
เด็กชายภัคนภ  ตันกำเนิด
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กชายภัคภณ  ถาวรชัยโชค
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
126
เด็กชายภัทธนันท์  อ่อนแก้ว
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายภัทรพงค์  พุ่มช่วย
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยอ้วน
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภัทรวดี  สร้างสีเทา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
130
เด็กชายภาคภูมิ  โมทย์ศรีมูลกุล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงภิรมย์รัตน์  รัตนภิรมย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
133
เด็กชายภีษมะ  องอาจ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
134
เด็กชายภูเบศ  ลิมปนวัสส์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
135
เด็กชายมณฑป  แตระกุล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
136
เด็กชายยศภัทร  ปนิชิจิวาสันต์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงยุวดี  หมั่นหา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงรตา  อุตตะมะ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงรมิตา  พลับพลาทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงรวินท์นิภา  สุขพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงรังสิมา  เกตุรามฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงรุจิสา  ดิตเหมาะ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงลลินี  ตรีพงษ์พันธ์ุ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวนิดา  ครุธไทย
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
145
เด็กชายวรปรัชญ์  เอี่ยมสุองค์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรรณษา  น้ำแก้ว
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
147
เด็กชายวริศ  มาลีวรรณ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวริศรา  มีศรีผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวันวิสา  ชัยมงคลมณี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
150
เด็กชายวิชชากร  อินทร์ทวี
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
151
เด็กชายวิชยุตม์  จรูญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวิชิตา  สิรชัยเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
153
เด็กชายวิทยุต  จินดาสกุลยนต์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
154
เด็กชายวินทกร  เอกภาพันธ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวิภาษิตา  วรวิทย์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กชายวิศวินท์  โลดโดด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวีรดา  นาบุญ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
158
เด็กชายวีรพงศ์  วงค์วีระไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศรินยา  นาคสิงห์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงศศิธร  กิ่งไผ่ล้อม
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงศิริกาญจน์  กาญจนสอาด
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมนุช
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
163
เด็กชายศิวกร  ศรีวีระกุล
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
164
เด็กชายศุภกร  พัฒนวงศ์สกุล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
165
เด็กชายเศรษฐวุฒิ  มั่นแท้
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสมใจ  เปรมจิตร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสโรชา  จำดวง
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสาวิตรี  พระชัย
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
169
เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสิริกร  เทวาอารักษ์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุจิพัชร์  งามศิริโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุชัญญา  หยดหยาด
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุชาดา  กุลรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มมาลา
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 933 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสุพลดนัย  จินดาเจี้ย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุภาพร  รอดมี
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
179
เด็กชายสุรพัศ  เปียผึ้ง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงสุรางศุ์รัตน์  ติณะรัตน์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
181
เด็กชายสุวพิชญ์  บุญมี
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงหทัยวรัญญ์  ดวงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงหฤทยา  หนูคง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
184
เด็กชายอชิตพล  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
คณิตประถม
185
เด็กชายอนันต์วรัตถ์  ไชยสา
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
186
เด็กชายอภินัทธ์  สังข์เขียว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอโรญา  ลาภชิตาภรณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
188
เด็กหญิงอสมาภรณ์  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอังคณา  ติขิณานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอัญชสา  เคลือบไคล
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
191
เด็กชายอัษฏางค์  นารถติกร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงอินทิรา  จีรโภคกุล
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอุรัสยา  พิทักษ์สินธุ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชั้นเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณัฐกมล  หาญธรรม
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงนรีรัตน์  หุ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงนิรดา  กมลโกศล
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงรินลดา  เกิดวิเชียร
ม.2
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
199
นายวัชรพงศ์  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงศิรินันท์  อินทรโชติ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
201
นายศิวัช  หลงสมบุญ
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงสุประวีณ์  งามจันทราทิพย์
ม.2
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวอรอุมา  เตชะเทียนวิจิตร
ม.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงอังค์วรา  ชาครียวณิชย์
ม.3
โรงเรียนนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงกชมน  มนตรีสุข
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงกรวรรณ  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายกฤตภาส  ดีนุช
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกฤติณ  อารีย์รบ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
210
เด็กชายกันต์กวี  ปรินแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกัลย์นภัส  ศรีกาญจนเพริศ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกุลธารินทร์  บวรธรรมรัตน์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงเกตน์สิรี  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  แป้นเจริญ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
216
เด็กชายขจรวิทย์  จันทร์เกิด
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
217
เด็กชายคณิน  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
218
เด็กชายคณิศร  ทรัพย์มั่งสัง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงครองขวัญ  ห่วงทอง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงไคริกา  วิจิตรอารีย์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงจตุพร  จันทร์ชิต
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายจตุรพร  จันทร์เทศ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
223
เด็กชายจรรยวรรธน์  เวียงอำพล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงจรียา  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
225
เด็กชายจักริน  ศันสนะศุภพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงจารุพร  จิรวิวัฒน์เสรี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจารุมน  อินทคง
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกอบกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงจิณัทตา  เศรษฐภากุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงจิตตานันท์  ลิมวัฒโนชัย
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
232
เด็กชายเจนณรงณ์  ประสานพิมพ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
233
เด็กชายเจษฎา  ไชยขนอม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
234
เด็กชายเฉลิมราชย์  อาจธัญกรณ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชนกกานต์  คณะประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงชนิกา  แย้มเกษร
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงชนิตาภา  สุวรรณสม
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชมพูนุท  ช่างเสียง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชมพูนุท  พึ่งธรรมเกิดผล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
240
เด็กหญิงชวิศา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงชัญญา  เอมอาจ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กชายชัย  สุพานิชวรภาชน์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชามา  นวนกลางดอน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชาลิสา  สรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
245
เด็กชายชินราช  ฤทธิ์มหา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชิษณุชา  ชาวบล
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิสาวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงโชติกา  นุชอนงค์
ป.3
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายโชติพัฒน์  แซ่เล้า
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
251
เด็กชายไชยอนันต์  ประสงค์ไลเลิศกูล
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงฐานิตา  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ภิรมย์รื่น
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  รอดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงณกมล  จิตต์สมุทร
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
257
เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
258
เด็กชายณภัทร  โกเมนเอก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
259
เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณัชชารีย์  จันทร์ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนตลับ
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  เปรมปรีดาปราโมทย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณัฐชนน  รักวงศ์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัฐชยา  เฉียบแหลม
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งประทีปไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เงินราง
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณัฐพล  กองทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัฐวีร์  บุญยินดี
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
269
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วอร่าม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัทยา  นิลนารถ
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณิชากร  เจิดสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงดวงกมล  ทองใบ
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายเดชาธร  ขันโอ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงตะวันวาด  อารมณ์สว่าง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กชายเตชธรรม  หยดหยาด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายถิร  ดอกไม้งาม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงทักษพร  ชนะสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงธนภรณ์  ภูบาล
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
279
เด็กชายธนภัทร  บุญมา
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงธนศร  ทิพางค์กูล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงธนัญญา  อุทัยฉาย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
282
เด็กชายธนาพล  หงษ์แก้ว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
283
เด็กชายธฤต  องค์พิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สัลลกะชาต
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สาวสุดชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงธันย์ชนก  มะปัญญา
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงธิติมา  ศรีสว่าง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
289
เด็กชายนพณัฐ  ปู่เมือง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงนัทธมน  ธัชศฤงคารสกุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจียมมณีประกิต
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทุยประสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
293
เด็กชายนันทภัทร  แพรทอง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
294
เด็กชายนันทิพัฒน์  เจนจิตต์เวชภัณฑ์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงนิจวิภา  อาสายศ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงนิศา  สลับเขียว
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
297
เด็กชายเนติพงศ์  โภชน์พันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
298
เด็กชายบรรณสรณ์  ศิริลัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงบุญรักษา  ภิรมย์แก้ว
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงปภาดา  ชินภาณุวัฒน์
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
301
เด็กชายปรานต์  จันทวี
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  พานิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
303
เด็กชายปวรรฒน์  พวงพยอม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงปวรัตน์  ศรีนิเวศน์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
305
เด็กชายปัณณธร  นาคะสนธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงปาณิตา  คงสมพงษ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงปาริชาติ  เอียดอ้น
ป.4
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงปาลิน  ชูใจ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงปิยวรรณ  จงเกื้อตระกูล
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
310
เด็กหญิงปุณณดา  เพ็ชรพลอย
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรัตนชาติพันธ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเคลือบ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงพฤกษชาติ์  เพ็ญแสง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงพลอยชมพู  พลรมย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
315
เด็กชายพัทธนันท์  โพธิเงิน
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงพัธรนันท์  เฮงจิตตระกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทโรทัย
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงพิชญา  วงค์คำปวน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมทราย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  สะนะพันธ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กชายพุฒิพงศ์  มีผิวหอม
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายภคิน  ปัญญาฤทธิสร
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงภัคจิรา  ภัทรโชคชัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
325
เด็กชายภัคพงศ์  เกษมศรี
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงภัคพร  เยื่อปุย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
327
เด็กชายภัคภูมิ  เรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
328
เด็กชายภัทรดนัย  ชิดเครือ
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงภัทรภร  สรรเสริญ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
330
เด็กชายภาคิน  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงภาวิดา  มะลิทอง
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
332
เด็กชายภาวิน  พจนารถ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
333
เด็กชายภูมิกร  เกษมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
334
เด็กชายภูริทัศน์  พันธ์จำนงค์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
335
เด็กชายมกรธวัช  จันทนกูล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงมนัญชยา  หัตถเวชไพบูลย์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงเมธาพร  พิณทอง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงเมธาวี  มีบุญมาก
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงโยษิตา  คุณดิลกคุณากร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
340
เด็กชายรณกร  กระจ่างดวง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงรมัณยา  เปาเล้ง
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงรัตน์ฐาอร  กิมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
343
เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงวนิดา  เสือเอื่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
345
เด็กหญิงวรกมล  น่วมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงวรัทสิริกุล  แตงนวน
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
347
เด็กชายวรายุทธ  พุกผล
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงวรินทร์วรดี  จรัญญา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงวริศรา  ชาญปรีชา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงวริศรา  ปุริสาร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงวริศรา  สุขศิริสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงวัชราภรณ์  เรืองสา
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กชายวิชญะ  หลวงสนาม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงวิภาวี  ตินพ
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงวิศรุตา  พันศิริพัฒน์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
356
เด็กชายวิศวินทร์  ธีรทัศน์ธำรงค์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงศรสวรรค์  ทรัพย์เย็น
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลัน
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
360
เด็กชายศานตวัฒน์  ถวิลรมย์
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงศิรภัทรชา  องค์ทอง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
362
เด็กชายศิริชัย  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
363
เด็กชายศิริประภัส  กิมปี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงศิโรธร  ชูขจร
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
365
เด็กชายศุภกิตติ์  ลูกบัว
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กชายศุภวัตร  ชมพูพงษ์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
368
เด็กชายสรุจ  สุดศรี
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงสโรชา  กลิ่นสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงสวิชญา  สักลอ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
371
เด็กชายสาริน  เล็กวิไล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงสิทธินี  คเชนทร
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
373
เด็กชายสิรธีร์  คำพุฒ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
374
เด็กชายสิรภพ  ขาวสะอาด
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
375
เด็กชายสิรภพ  บุระตะ
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายสิรภัทร  ทองสถิตย์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงสิริกัลยา  อุดมผล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงสิริกุลนันท์  ธรรมรัง
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ราชบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กหญิงสิรีธร  วังเวง
ป.3
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงสุกฤตา  รอดพงษา
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงสุณิชฌาย์  จิรนาทดิลก
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสุทธิดา  พานตรี
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
384
เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงสุทิรา  วงศ์สุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญรอด
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กชายสุปิยพัชร  ขำแก้ว
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
388
เด็กชายสุพล  เอกพินิจสถิตย์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสุพัตรา  แสงอาทิตย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กชายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุภาวิณี  ช้างเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงสุวิชญา  บำรุงสุข
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงสุวิชญา  อุ่นทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ร่าเริง
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กชายหิรัณย์  แจ่มจิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอชิรญา  หินแก้ว
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงอธิชา  ดวงเทพ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กชายอนันต์วัฒน์  สิทธามุษย์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายอรรถศาสตร์  แดงเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอริศรา  มานุตรัง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอสมา  จันทร์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายอัครวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนสมรส
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอัญชลีรัตน์  หันบัญญัติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช
ป.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงอิงคสุดา  อุตตะมะ
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กชายเอกภพ  จันทโรจนีย์
ป.3
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
วิทย์ประถม