ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  พานทอง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลพร  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรวรรณ  อาษา
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
4
เด็กชายกรัณย์พล  สิทธิบุศย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตภัค  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติน  อินทรเมศ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกวิสรา  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติธร  วรคันทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงคุณานนท์  รุ่งรจี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจณิสตา  แซ่ชื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจรัสรวี  ภู่พันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจอมแก้ว  ศรีนวล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิณัฐตา  เจริญรื่น
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิณัฐตา  ถามั่งมี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิดาภา  วรรณศิร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรพันธุ์  พ่วงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรัชญา  จริยเกริกเกียรติ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรัฏฐ์  อักษรศิริโอกาส
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรัฏฐ์  อักษรศิริโอภาส
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
22
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สุทธิโยชน์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงเจนจิรา  ทองไชยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเจสิริญ  ทองวิเศษ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
25
เด็กชายชนะพงษ์  สีแป้
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนากานต์  แทนทด
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนากานต์  บุญส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
28
เด็กชายชยานันท์  สุกรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
คณิตประถม
29
เด็กชายชลันธร  วิสุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชลิตา  บุญก่อเกื้อ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชวัลนุช  สมชิต
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
32
เด็กชายชวัลวิทย์  ฟุ้งมาก
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชัญญานุช  เถื่อนวิดี
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงญานิกา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณญาพร  จันทรส
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณรงค์รัชช์  วัฒนามโนมัย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฏฐพล  วัฒนธัชพงศ์
ป.5
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควรหา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณโน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุติปาโร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฐนันท์  อังกินันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐนาฏ  ปะสิ่งชอบ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐพล  พวงอินทร์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐวุฒิ  อดทน
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณิชกานต์  คงคางาม
ป.5
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงทรงอัปสร  ปามุทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงทับทิมจันท์  จีนพล
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
50
เด็กชายธณรัฐ  ไตรยขันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
51
เด็กชายธนกร  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
52
เด็กชายธนดล  ใจชื้น
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธนพร  ใจดี
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธนพร  หะระรัตน์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธนภรณ์  ใจดี
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
56
เด็กชายธนภูมิ  บุญญา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
57
เด็กหญิงธนัชชา  แก้วกระจ่าง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
58
เด็กชายธนาวัฒน์  โพธิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
59
เด็กชายธรรมจักร  พันธุ์นาค
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
60
เด็กชายธราธร  กอบพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
61
เด็กชายธานี  บังเกิดลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
62
เด็กชายธีรภัทร  ถนอมธีระนันท์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
63
เด็กชายธีรภัทร  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
64
เด็กชายนนทพัทธ์  พันธุ์นาค
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
65
เด็กชายนพดล  บังเกิดลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนภกมล  เมตตา
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
67
เด็กชายนรภัทร  เจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนริญญา  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนันทกานต์  เหลือรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนันทิกานต์  กดรังนอก
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงน่านน้ำ  เกตุวิเชียร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนาฬิกา  ผิวจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนิตติยา  ศิริคุณ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
74
เด็กชายนิพพิชฌน์  พัวพันประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนิรมล  กูนา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
76
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนทรเวชพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
77
เด็กชายบูรพา  กรงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
78
เด็กหญิงใบบุญ  บูรณะภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
79
เด็กชายปกรณ์  ท่าวิไล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปการัง  เพชรฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
81
เด็กชายปฏิภาณ  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองสุข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
83
เด็กชายประกาศิต  ปานเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
84
เด็กชายปวริสร์  จันทรส
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปองขวัญ  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
86
เด็กชายปิยภัทร  เจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
87
เด็กชายปิลันธน์  ตระกูลดี
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
88
เด็กชายพงศกร  วงค์ชนะ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
89
เด็กชายพชรดนัย  หอยสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพรนภัส  พันธ์ไผ่
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
91
เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพรรณพัชร  มั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพฤฒิยา  พลรัตน์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
94
เด็กชายพลากร  ประเสริฐธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
95
เด็กชายพลาธิป  พงษ์เอนก
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทั่งทอง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
97
เด็กชายพันธ์วริศ  พรพิมาน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพิมพกานต์  ภักดีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
99
เด็กชายพีรพล  ยิ่งวิริยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
100
เด็กชายพุทธิพร  วงศ์มาก
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
101
เด็กหญิงฟ้าใส  สุขสวรรค์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
102
เด็กชายภรัณยู  เจริญมาก
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
103
เด็กชายภวิศพงษ์  อดทน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
104
เด็กชายภัทรกร  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงภัทรพร  กุลศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงภัทรภร  พลเสน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
107
เด็กชายภานุพงศ์  ทองเกิด
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
108
เด็กชายภานุพงศ์  นิลสริ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
109
เด็กชายภาวัต  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
110
เด็กชายภูมิสิษฐ์  ธรรมนุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
111
เด็กหญิงภูริชา  ไทรรอดศรี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
112
เด็กหญิงภูสุดา  รำพึงวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
113
เด็กชายมงคล  เจริญมี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
114
เด็กหญิงมาริษา  วิภางกูร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
115
เด็กชายเมธา  ดีการ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
116
เด็กชายยุทธนา  ดารา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
117
เด็กหญิงลักษิกา  ผิวจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
118
เด็กชายวงศกร  พะวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวณัฏฐนันท์  ภักดีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวรันธร  จันทรสูตร์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวราภรณ์  สุขวารี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
122
เด็กชายวรุตม์  โอทาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
123
เด็กชายวศิน  ประดิษฐพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
124
เด็กชายวัชระ  เพียรชอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
125
เด็กชายวันชนะ  ทัพชม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวาริศา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
127
เด็กหญิงวิภาวี  เพ็ชร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
128
เด็กหญิงวิลันดา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
129
เด็กหญิงศยามล  ฟุฝน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศิริภัสสร  นาคตระกูล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
131
เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนวิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
132
เด็กชายศิวกร  สมคิด
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
133
เด็กชายศิวกร  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
134
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขคจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
135
เด็กหญิงศุภิสรา  ไทยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสโรชา  เสาวคนธ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
137
เด็กชายสลากรัฐ  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
138
เด็กชายสหรัฐ  หมายลาภผล
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสาธิตา  จันทรา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
140
เด็กชายสิงห์หราช  บุญจำเนียร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายสิทธา  พงศ์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพย์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีหงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสุดารัตน์  บูระพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืน
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
147
เด็กชายสุภกร  วัฒน์ชัยพนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
148
เด็กชายสุรกาญน์  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอธิชา  เมตตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์หอม
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
151
เด็กหญิงอมลวรรณ  ช้างเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอรณิชา  ฉายาชวลิต
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอรปรียา  มุกดาสนิท
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
154
เด็กชายอรรถนนท์  ตั้งความเพียร
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
155
เด็กชายอัครพล  กุลพรม
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
156
เด็กชายอัศวนนท์  ตรงชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
158
เด็กชายอานันทวัช  อวยพร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
159
เด็กชายอานุภาพ  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอาภาสิริ  วรรณศิริ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอารียา  สนิท
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
162
เด็กชายอุกฤษฏ์  บำรุงราชภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอุสรา  อะโสต
ป.4
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิตประถม
164
เด็กชายเอกชัย  รื่นภิรมยื
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
คณิตประถม
165
เด็กชายเอกณัฏฐ์  บุญช่วยเหลือ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กชายกันตวิชญ์  แก้วสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงเกวลิน  พรมศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายชยากร  เสน่ห์
ม.2
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงน้ำฝน  เสาวคนธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายวรายุส  พิริยะวณิชย์
ม.1
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงวิชนี  เกิดกอง
ม.2
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงสิตานันท์  โพธิสาร
ม.2
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายสุริยา  ยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงอธิฐาน  จันทร์ละออ
ม.1
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงอรพิน  รุจิวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายอิทธิชัย  จันทร์เติบ
ม.1
โรงเรียนบ้านสองสลึง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงกชพร  มุกดาสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกนกพร  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
179
เด็กชายกนกพล  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกมลพร  แซ่คู
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรัทธาผล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
182
เด็กชายกฤษฏา  เงินเร็ว
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกัลยณัฐ  ตระกูลดี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกานดา  สุขะวิทะ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกิตตวรรณ  ทรงวศิน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกิตติพศ  บรรจงอักษร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
187
เด็กชายกิตติพศ  เลาประโคน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกิตติภณ  หงอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกุลปาลี  ปิ่นจอม
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
190
เด็กชายเกล้านคร  นพกรเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงเกศินี  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงขนิษฐา  วงค์คำไชย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจดี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงแขนภา  สมสุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงจันทรัตน์  วิเลศ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงจันทิมา  หนูพิศ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
197
เด็กชายจิรกิตติ์  ม่วงชำนาญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงจิรสุตา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเจนลดา  ศิริมหา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชลธิชา  การินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงชลธิชา  มาลาวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงชลธิชา  โอทาน
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงชัญญานุช  ซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรสูตร
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชุติมณฑน์  กะเสริม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชุติมา  ชอบนา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงญาดา  อรรถมงคลสนาม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงญาตา  สุวรรณโชติ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงฐิติพรรณ  เจษฎากรรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
211
เด็กชายณคภัค  มะลิวัลย์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงณภัทร  ราชมาลา
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ค้ำจุน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำใส
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงณัฐริยา  ประกอบวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงณัฐวดี  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
218
เด็กชายณัฐิวุฒิ  ตรึกตรอง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงณิชากานต์  ตระกูลดี
ป.3
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กชายต่อบุญ  ประสมทรัพย์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงทิตยา  อภิญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงทิพปภา  ประสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธนนันท์  สืบป่วน
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงธฤษวรรณ  หมั่นสมัคร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธันยธรณ์  อินธิอนุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
226
เด็กชายธาดา  ทองสม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงธารน้ำ  เครือสินธุ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธีรนันท์  กุสสลานุภาพ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์ศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
230
เด็กชายนพดล  วงศตรัส
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงนภัสกร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงนภัสสร  บรรจง
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงนริศรา  แข่งขัน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงนรีกานต์  พึ่งฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนฤทัย  แซ่วุ้น
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนฤมล  ปะสิ่งชอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
237
เด็กชายนาธาน  เย็นปลื้ม
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงนิภาธร  วิชาญาณศาสน์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงบงกช  ชุบไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงบงกช  สิ้นเคราะห์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงบวรลักษณ์  บุญราช
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงบัวชมพู  ธงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงเบญญา  บุญกำจัด
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
244
เด็กชายปภังกร  บุญเถื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงปรวิศา  ปิ่นจอม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงปริญญ์  เจี่ยรักสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ภูช่างทอง
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
248
เด็กชายปัญจพล  อ่อนดี
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
249
เด็กชายปัฐพงษ์  วงศ์ตรุษ
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงปัณฑิตา  ลิมกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์ตรุษ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงปาริชา  ศิริงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงปุณณภา  ประกอบแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
254
เด็กชายปุณยวัจน์  กีรติโชติกุลพร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงฝัน  นามนัย
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
256
เด็กชายพงศกร  จำเนียร
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
257
เด็กชายพงศ์กร  หวานฤดี
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
258
เด็กชายพัชรพล  ยิมพรายสินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
259
เด็กชายพิจักษณ์  พุทธชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงพิณนภา  เผยกลิ่น
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพิมพ์มารฎา  โตซาบายาชิ
ป.5
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  วงศ์อยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงแพรวา  ลาภสาร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
265
เด็กชายภัคพล  ประสมทรพย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงภัทรภรณ์  สีหะบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงภัทรสุดา  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงภัทราพร  วรเนตร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงภัทรีพรรณ  ปันเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงภาสินี  ดีหมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
271
เด็กชายภูมิสิริ  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงมณธิชา  วงศ์เมือง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงมนตชา  บำรุงราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงมนัสวี  วงศ์อยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงมนัสวี  อ้อนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงมัลลิกา  อ่อนผ่องใส
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
277
เด็กชายรัฐนันท์  เนตรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงรินรดา  ศักดาเพชรศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
279
เด็กชายลีออง  เดวิด
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงวรญา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
282
เด็กหญิงวริยา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงวริศรา  เย็นปลื้ม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงวริษฐา  พึ่งฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงวสุธิดา  ศิริฟองุกูล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงวัชรี  ชนะมาร
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
วิทย์ประถม
287
เด็กชายวัทธิกร  เจริญกัลป์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
288
เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงวิไลวรรณ  นามพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงเวณิกา  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงศรัญญา  เลิศประกิจศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงศศิปภา  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงศศิพิมพ์  รัตนาลัย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
294
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญยิ่งเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
295
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อุบลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
297
เด็กชายศุกร์สิริ  ตันติวิศวกรรม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
298
เด็กชายศุภวิชญ์  จิรธรรมกูล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงโศภา  จันทรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงสรัลนันท์  พลคำ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสรารัตน์  มุ่งต่อกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงสลัลพร  ทิมเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
304
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงสิริรัตน์  กิจจานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงสุกัลยา  เห็มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริมหา
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงสุนันทา  การินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงสุภัสสรา  รื่นรมย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
310
เด็กชายสุรพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
วิทย์ประถม
311
เด็กชายสุริโยทัย  ทะไกรเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงแสงรวี  พุทธจักร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงอทิตยา  ดีการ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงอนัญญา  จาดเพ็ง
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงอนุธิดา  นาคเกี้ยว
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
316
เด็กชายอนุพงษ์  ไชโย
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ระยอง เขต 2

ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
317
เด็กหญิงอภิสรา  จุติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงอภิสรา  โอทาน
ป.5
โรงเรียนบ้านสองสลึง
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงอรสา  สำฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงอัจฉรา  สังสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดกะแส
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงอัยย์ญา  พงษ์เอนก
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
วิทย์ประถม
322
เด็กชายอิศรา  จันทร์ศรีละมัย
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
วิทย์ประถม