ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
2
เด็กชายกษิดิ์เดช  เกษตรสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกิตติญา  คชมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงคณิศา  จำปามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจินดาพร  โชติจำลอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรนันท์  พระสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิราภา  ภูมิพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจุทรานุสิตย์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
9
เด็กชายเจษฎาภรณ์  กิจพนาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชญาดา  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
11
เด็กชายชนมวัต  คูณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนม์สวรรค์  วิเชียรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชนิสรา  เลิศศิริรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชวัลย์รัตน์  แวงวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เลิศศิริรังสรรค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชัญญา  แสงจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
17
เด็กชายชินรัตน์  เอี่ยมชื่นมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
18
เด็กชายณัฐกฤต  แหน่งกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
19
เด็กชายณัฐกิตติ์  นามชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฐพร  สวัสดิ์นาที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐภัทร  ภักดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณิฌาฎา  ปัตตาโพธิ์
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
23
เด็กหญิงทักษิณา  พวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
24
เด็กชายธณวิทย์  ผดุงลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
25
เด็กชายธนเกียรติ  ภูมิสาขา
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธนพร  ศรีช่ืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
27
เด็กชายธนภัทร  สีลำเนา
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
28
เด็กชายธนศักดิ์  ภูมิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธิติพร  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนงลักษณ์  ประดากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงนัชชา  ไชยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนัฐริยา  สงวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิมพ์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
34
เด็กชายบริพัตร  สรรพวุช
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงบังอร  โยชน์เมืองไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุดาพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
37
เด็กชายบุญทวี  นุชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเบญญา  สาทร
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปฏิพร  วรรณจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงปณิตา  โพธิ์เปี้ยศรี
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปนัดฐา  มาตรโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปนัดดา  มาตรโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปพิชญา  มาตภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงปาริดา  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
45
เด็กชายปุริณสิริ  คชมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
46
เด็กชายพงศกร  นวนรักษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
คณิตประถม
47
เด็กชายพัลลภ  ไกรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเพชรรดา  ภูบาลเช้า
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงภควดี  เมืองแวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
50
เด็กชายภัทรดนัย  จารนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
51
เด็กชายภัทร์ธีนันท์  แตะต้อง
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
52
เด็กชายภาคิน  โพธิ์นาแค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
คณิตประถม
53
เด็กชายภูริณัฐ  เลิศศิริรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงมณฑกานต์  สุณะไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
55
เด็กชายยศพล  ทับบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงรัตติกาล  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงราชภัฏ  เขียวรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
คณิตประถม
58
เด็กหญิงลักษณพร  จ้ำสีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวรรณนิภา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
60
เด็กชายวัชระพล  โสมาเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงวันประภา  แสนแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
62
เด็กชายวิชยุตม์  จิตตธาดาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงวิภาภรณ์  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวิศรุตา  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงวีรยา  พาภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
66
เด็กชายวุฒิพงษ์  พลเยี่ยม
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงศวิตา  สิงหากัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงศศิวิมล  โนนชัยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงศิตรา  ทิพสาร
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงศุภจิตร์  มหาเนตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายศุภเดช  ไชยรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงศุภรัตน์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
73
เด็กชายศุภวิชญ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงศุลีภัทร  ฮะยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
75
เด็กชายสถาปัตย์  เข็มจริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
76
เด็กชายสภารัฐ  ซาเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงสลิล  ตอพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
78
เด็กชายสหฤทธิ์  สายเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงสุจิตตรา  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
81
เด็กชายสุจิลักษณ์  คำจุมจัง
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงสุดารัตน์  สานะสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
83
เด็กชายสุรเดช  จันทร
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
84
เด็กชายอนุชิต  ทองสม
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
คณิตประถม
85
เด็กชายอภิวัฒน์  สืบชมภู
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
คณิตประถม
86
เด็กหญิงอรดา  หงษ์คำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีเกื้อกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงอาทิตยา  บิลพระวัตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
คณิตประถม
89
เด็กหญิงอารีรัตน์  มะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงอุบล  หงษ์สิงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงเอวิตรา  เบญจรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
92
เด็กหญิงกรณิศ  มะโนนึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกลมภรณ์  เนินภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกัญญาภัค  เชาวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงกาญจนา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสงงกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงกุลศิริ  เทพานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
98
เด็กชายเกรียงศักดิ์  นาก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงเกวรินทร์  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงเกศสุนี  สุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงเขตสิงขร  เปลรินทร์
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงคีตภัทร  จันทรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
103
เด็กชายคุณานนท์  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
104
เด็กชายจักรวรรดิ  สุริโย
ป.4
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงจินดารัตน์  พันธุ์ภูงา
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงจิรัชญา  แวงเลิศ
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงจีรดา  บำรุงเอื้อ
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงจีระนันท์  บุริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงปาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงฉัตรทอง  ไสยรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงชญาดา  สิงหากัน
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงชนกวนันท์  นิลารัตน์
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชนม์นิกา  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงชลดา  บุตรพรม
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงญาณิศา  บูรณ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงญานิกา  บูรณ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงฐาณวีร์  สาธิตสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
119
เด็กชายณภัทร  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
120
เด็กชายณภัทร  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณิชกลม  วานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงดวงหทัย  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
123
เด็กชายทรัพย์พลชัย  แก้วหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงทรายขวัญ  พลเยี่ยม
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงทอเนีย  ทะเฮรี
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงทิพรดา  สุขหอม
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
127
เด็กชายธนภัทร  แสงอรุณ
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
128
เด็กชายธนวัฒน์  นนท์นารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
129
เด็กชายธวัชชัย  ตรีกุล
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วิลัยหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงธีรัตม์  บุญทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
132
เด็กชายนครินทร์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
133
เด็กชายนรินทร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงนันทิพัตน์  แสนวิช
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงนิธิรัตน์  ราศรี
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปัดชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงนิรชา  นารถศรีทา
ป.4
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงเนตรชายา  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงเนรัญชรา  วิชาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงปฏิพร  พวงลาภ
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงปรารถนา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงปัณฑรีย์  ประหา
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
143
เด็กชายปัณณวิชญ์  ดวงประทุม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงปัทมานุช  แวงวรรณ
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงปาณิสรา  กุดจอมศรี
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงปิยกาญจน์  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
147
เด็กชายปิยชาติ  ทิพย์จรูญ
ป.4
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
148
เด็กชายพงศกร  โพธิ์นาแค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายพงศ์พนิช  ศรีคัทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงพรเพ็ญ  เหล่าจันทร์อิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงพัชริดา  พึ่งชาติ
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
152
เด็กชายพัฒนะ  พันโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
153
เด็กชายพิชญา  สุดตา
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงพิชญาอร  ศรีเกื้อกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
156
เด็กชายพิพัฒน์  คำศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงพิมชนก  วงศ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงพิมพิศา  หนองขุ่นสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงพิมลภา  กอสี
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงพีรยาทร  ท่อนเสาร์
ป.4
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงไพลิน  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
162
เด็กหญิงภัทรกร  รัตนยา
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงภัทริกา  นิลทกาล
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงภัสสร  พรมสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
165
เด็กชายภาคภูมิ  จินดามล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
166
เด็กชายภาณุพงษ์  เทพเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
167
เด็กชายภูผา  แก้วบัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
168
เด็กชายภูมิเพชร  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงมนสิชา  รัศมี
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
170
เด็กชายเมรัญ  สณีคัดเค้า
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
171
เด็กชายยุฑรักษ์  ทิพอาจ
ป.5
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงรักชมัย  ฉ่ำเฉื่อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงรัชนีกร  แสนสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงรัตติยากร  พงษ์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงลัดดา  ทิพสาร
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงวงศ์ชนก  บุระพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงวรรณภา  คำศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงวราพร  โนนใหม่
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงวสิษฐ์พร  สิมมาหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงวิกาญดา  โตมาชา
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงวิภาดา  สอาดสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงวิษณุกรณ์  บุญนาวา
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
183
เด็กชายศราวุธ  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงศรุติยา  พรมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงศศิกานต์  พลอยวิเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงศศิธร  แก่นสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงศศิวรรณ  แสนชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงศิรประภา  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงศิริภรณ์  ประชานันท์
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงศิริภรณ์  แสงกล้า
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
191
เด็กชายศิวกร  มงคลวุธ
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงสกาวเดือน  กองเงินนอก
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
193
เด็กชายสถาพร  ศรีพลไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงสมัชญา  ฐานโอกาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
195
เด็กชายสหภาพ  คำแดงไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงสาริยา  ชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงสุชานาถ  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงสุดารัตน์  ไทยวีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ตรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงสุภาพร  ปุลา
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงสุวธิดา  ทาคำมูล
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
203
เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
วิทย์ประถม
204
เด็กชายอนาคิน  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
205
เด็กชายอภิวัฒน์  ภูมิภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงอรทัย  โสบุญ
ป.6
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
207
เด็กชายอรรธพงษ์  แก้วกาหลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงอัญธิดา  นุชนุน
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
210
เด็กชายอัยลดา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงอารียา  พลเยี่ยม
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงอุดมทรัพย์  ทัสสบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงอุ้มบุญ  มงคลวุธ
ป.3
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
214
เด็กหญิงกณิศา  ศรีธงบน
ป.3
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
215
เด็กหญิงกนกกร  ศรัีสุวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงกมลสิริ  ไทยนาทม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงกรชนก  แสวงนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
218
เด็กหญิงกรรณิการ์  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
219
เด็กชายกฤษดา  คชราช
ป.6
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
220
เด็กชายกฤษดา  วิริยะผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
221
เด็กหญิงกอบแก้ว  ระเบียบโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
222
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กหญิงกัลยาณัฐ  ธรรมคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
224
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงกานต์สิรี  ดลรัศมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงกิตตินันท์  อุประไมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
227
เด็กชายกิติพงษ์  วรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงเกศสุภาพร  เที่ยงกินรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงเขมจิรา  ระเสนะ
ป.3
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
230
เด็กชายคามิน  อุบลจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
231
เด็กชายจักรกฤษณ์  บูรณะอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
233
เด็กชายจารุพล  ไกยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงจิดาภา  อนุวาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงจิตรดา  จันเรียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
236
เด็กหญิงจิตรลดา  วงษ์สินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงจินดารัตน์  ดาหนองแห้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
238
เด็กชายจิรกิตติ์  เมฆฉิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
239
เด็กชายจิรพัฒน์  ดอนมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
240
เด็กชายจิรวัฒน์  ดีเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  วรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
242
เด็กหญิงจุฑามาศ  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
243
เด็กชายชลธร  ทองเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงช่อเอื้อง  แสงวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงชุติยา  ไชยดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
246
เด็กหญิงโชติรส  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
247
เด็กชายฐนกร  สารุณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
248
เด็กหญิงณฐพร  กำหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
249
เด็กหญิงณราภรณ์  โนนคำพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
250
เด็กชายณัฐกมล  ชัยมัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
251
เด็กชายณัฐชัย  รักสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
254
เด็กชายณัฐพงศ์  สุระมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
255
เด็กชายณัฐภัทร  กำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
256
เด็กหญิงณัฐริตา  อะโนนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
257
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปานเกิด
ป.4
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
258
เด็กชายณัฐวุฒิ  อาทิตย์ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
259
เด็กชายณัฐศักดิ์  แก้วศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
คณิตประถม
260
เด็กหญิงทรายเงิน  ทองจันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
261
เด็กชายทวมินทร์  มณีฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงทิพสุดา  วงค์อนุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
263
เด็กหญิงธนพร  แสงผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
264
เด็กชายธนวัฒน์  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
265
เด็กชายธวัชชัย  วงสาสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
266
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คามวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงธัญภา  มาโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กชายธันวา  ชุดขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
269
เด็กชายธีรชาติ  หาญอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กชายธีระชัย  สาหินกอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
271
เด็กชายธีระพงษ์  วงษ์สินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
272
เด็กชายธีระวุฒิ  ภวภูตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงนภาพร  บุญไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงนราไลย  รังกุดเรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงนริศรา  เวชโคกรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนรีกานต์  ระกิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
277
เด็กชายนลธวัช  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
278
เด็กชายนัฐพล  บุตรชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
280
เด็กหญิงเนตรชนก  แพนกุดเรือ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
281
เด็กชายบัญชา  ประทุมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงบุษยามาศ  สุตาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงเบญจพร  น้อยมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
284
เด็กชายปกรณ์ชัย  ไกยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
285
เด็กชายปฏิภาค  นาคเกษม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
286
เด็กชายปฏิภาณ  ไสยศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงปภัสสินีย์  ผูกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
288
เด็กชายประกาศิต  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงปริฉัตร  ธรรมพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงปรีญาธิดา  บัวระบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงปาณิศา  สัตวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยหนองบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
293
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
294
เด็กชายพงศกร  บุญชมภู
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กชายพงศกร  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
296
เด็กชายพงศ์ภัทร  ศิวาวรรณ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
297
เด็กชายพรพิพัทน์  มันตาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพัชราพร  จิตรเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพัชราวรรณ  มัทนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
300
เด็กชายพัฒธนพงษ์  สารธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
301
เด็กชายพันธวิศ  แซ่นิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ศรีจุลฮาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศิริอัฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กชายพิพัฒน์  ภวภูตานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
305
เด็กชายพีระพัฒน์  เถื่อนบัวระบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงภณิตา  สตาเขต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
308
เด็กหญิงภันทิรา  ศิริสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
309
เด็กชายภูริภัทร  จันทร์แจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กชายภูริภัทร  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
311
เด็กชายภูริภูมิ  บัญชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
312
เด็กชายภูวดล  เพ็งพันธ์
ป.4
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
313
เด็กชายภูวดล  ส่องโสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
314
เด็กชายภูวเดช  นามไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงมยุรา  กิจจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
316
เด็กหญิงยลลดา  ต้นโศก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
317
เด็กหญิงยศพร  วาระสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
318
เด็กชายยศวัตน์  สีดำ
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
319
เด็กชายระพีภัทร  บัวชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงรัชติกานต์  มหารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
321
เด็กชายรัชภูมิ  แสนสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กชายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงรุ่งธิวา  จารุไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงรุ่งนฐา  ตุลากัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
325
เด็กหญิงวนัสนันท์  พันธุ์โสม
ป.4
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
326
เด็กชายวรภัทร์  กอศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงวรรธนันท์  นิลแก้วบวรวิชญ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
328
เด็กชายวรายุทธ  สีพิมสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
329
เด็กชายวราวุธ  โคตรนาแพง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
330
เด็กหญิงวริษา  มีเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
331
เด็กชายวสินท์  วิเศษหวาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงวัลญา  ชินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กชายวัลลภ  ทองกลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
334
เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญจูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
335
เด็กชายศตวรรษ  หันหลวงราขช
ป.3
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
336
เด็กหญิงศศิธร  กลยนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงศศิธร  ทิพย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศศิธร  ธรณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
340
เด็กชายศักดิ์สดา  โคประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
341
เด็กหญิงศินีนารถ  คะเซ็นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ยาทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศิริณาถ  นพพลั้ง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
345
เด็กชายศุธวิชญ์  ขันธวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
346
เด็กชายศุภณัฐฑ์  ชาวทะเล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
347
เด็กชายศุภมงคล  สรรพวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
348
เด็กชายสรนิติ  มุ่งงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
349
เด็กชายสรวิชญ์  หลิมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
350
เด็กชายสหวัชร  ดิลกสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
351
เด็กชายสหวัสส์  ทิพโกมุท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
352
เด็กหญิงสาธิกา  สังฆมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
353
เด็กชายสิทธิชัย  มนตรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
354
เด็กชายสิปปพัฒน์  สรรพวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
355
เด็กชายสิรภพ  อึ้งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
356
เด็กหญิงสุกัญญา  โพนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
357
เด็กหญิงสุชานาถ  ตรีเหรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
358
เด็กหญิงสุดารัตน์  นนทสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
359
เด็กชายสุทธิชาติ  นามสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงสุธาศินี  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงสุพรรณษา  ไชยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุวรรณมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
363
เด็กชายสุรชัย  แสนวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
364
เด็กชายอชิตะ  เนตรศาสตร์
ป.3
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
365
เด็กชายอนุชิต  เงินมีศรี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
366
เด็กชายอนุสรณ์  เกาะน้ำใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
367
เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
368
เด็กชายอภิวุฒิ  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
369
เด็กหญิงอภิสรา  บุณยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
370
เด็กชายอมรินทร์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
371
เด็กหญิงอมิตรา  บุญพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
372
เด็กหญิงอรดา  พันธศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงอริยา  สมเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงอริษา  มิ่งมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
375
เด็กชายอวิรุทธ์  บัวไข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
376
เด็กหญิงอักษราภัค  ป้องสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
377
เด็กชายอัคคเดช  บุตรเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
378
เด็กหญิงอัชฌา  เสียงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
379
เด็กหญิงอัญชลัี  สิงหรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
380
เด็กหญิงอาทิตยา  สิทธิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
381
เด็กชายอายุทัย  โนนแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอารียา  ค้อชากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
383
เด็กชายอินทรัตน์  บุตรหนองหว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
384
เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอินทิรา  ธินบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงกนกทิพย์  วิลัยลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกมลธร  สรรพวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกมลพร  นาคนทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกรรณิกา  อดุลกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
390
เด็กชายกรวิชญ์  ยันประเวศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกฤษณุ  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันละวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกันตวุฒิ  เศรษฐจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อรัญโสตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
396
เด็กชายกานท์กวิน  พันธัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกิตติกร  ผลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
398
เด็กชายกิตติศักดิ์  ราชพลแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกิติยา  พิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงเกวลิน  พันสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
401
เด็กชายเกียรติภูมิ  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
402
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงขนิษฐา  ระดาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงขวัญขนิษฐ์  แสงบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิลาวารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
406
เด็กชายคเณศ  พลยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงคัทลียา  กฤษดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
408
เด็กชายจตุพร  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจนิสตา  พันธะสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
410
เด็กชายจักรพงษ์  พิมพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
411
เด็กชายจักรภัทร  รัตนภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
412
เด็กชายจิรวัฒน์  ฉ่ำมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงจิรัชญา  นนฤาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงจิราพร  โคตรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงจิราพร  ประจำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจิราพร  สิงห์เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจิราภรณ์  ทิพย์มะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
418
เด็กชายจีรวัฒน์  กุละคำแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงจุฬามณี  แก้วเวียงกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กอธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
422
เด็กชายเจษฎา  อัฒจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชญาดา  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชนันต์ญาต์  อายุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชนิษฐา  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
426
เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายชาญวิทย์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชาลิสา  เนาวบุตร
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
วิทย์ประถม
429
เด็กชายญาณวุฒิ  เสมานู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงญาดา  อึ้งวรวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
431
เด็กชายฐารัฐ  มาลัยเถาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
432
เด็กชายฐิตินันท์  วรกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายณรงค์ชัย  สวัสดิ์นะที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงณัฐกานต์  สารศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ชำนิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณัฐธิดา  สายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
438
เด็กชายณัฐพงศ์  เหมบุรุษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
439
เด็กชายณัฐพงศ์  เอกวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงณัฐพร  หมุนลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงณัฐริกา  พิชัยโยธินกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
442
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
443
เด็กชายณัฐวุฒิ  สารศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
444
เด็กชายณัทพงศ์  รัตนถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
445
เด็กชายดำรงค์  จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชวนกระโหก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงทิชาภรณ์  จุมังมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงทิพานัน  เพ็งนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
449
เด็กชายธนกร  เหลาดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงธนพรรณ  รุ่งวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธนวัฒน์  มุ่งหมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธนากร  วรฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธนาคาร  โหมดนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงธันยพร  วิผาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
457
เด็กชายธีรพงษ์  ขัติยนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
458
เด็กชายธีรภัทร  มัดทะปานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
459
เด็กชายนภาพล  ขวัญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงนลินนิภา  คชมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
461
เด็กชายนัชโรจน์  เพียรชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
462
เด็กชายนันทวัฒน์  ลีคำโหมง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงนันทิยา  มณีฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงนัยดา  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงนิติญาพร  มาสระคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายนิติภูมิ  พรทิพย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงนิรชา  สารพล
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงเนตรชนก  พิมบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์มหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงบัณฑิตา  วรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงบุสดี  เขตรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
473
เด็กชายปภิชวิช  อ่อนพุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงปรายฟ้า  รัตนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงปริยฉัตร  กอเสนาะรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงปวีณา  กออำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงปาล์มมณี  เพ็ชรภูวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงเปรมปรีติ  ไชยวิเศษ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
480
เด็กชายพงศ์ธนากร  นามทอง
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพรชนิตว์  ศรีธัญญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพรทิพย์  มูลศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพรนภา  โสระชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพรพิพัตร  พรมวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพรรณภา  ขวาวเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
486
เด็กชายพลลภ  จันทร์เรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพันกร  ศักดิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพิชชาพร  อุปชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพิชดา  สุธาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพิทนีย์  กออำไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วระวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สาโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สาเข้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
494
เด็กชายพิรภพ  วงค์สุโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
495
เด็กชายภควัต  จำปาชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
496
เด็กชายภัคพล  บุ่งอุทุม
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
วิทย์ประถม
497
เด็กชายภัทรเกียรติ  พละมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงภัทรพร  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงภัทรมน  สุกรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายภัทรวินท์  เติมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุทธิยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
502
เด็กชายภาณุพงค์  ใจยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
503
เด็กชายภานุทัศน์  กอศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
504
เด็กชายภูริดนย์  คงจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงมนัสวี  พั่วพันศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงมัชฌิมา  อุปเทห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงมาลินี  วิเศษนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงเมย์ติภรณ์  กลางสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
509
เด็กชายรณภพ  ศักดิวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
510
เด็กชายรพีภัทร  ป้องสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงร้อยแก้ว  วงษ์นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายรัชชากร  ฉ่ำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงรัฐถาพร  แหล่งสนาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงรัดเกล้า  ทวีสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีบุษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทนงค์ศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
520
เด็กชายฤทธิวุฒิ  แก้วประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงวรพรรณ  แสงสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
522
เด็กชายวรภาส  ชุมปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวริศรา  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
524
เด็กชายวสุ  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
525
เด็กชายวัชรินทร์  อุดมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงวิชญาพร  มาสระคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
527
เด็กชายวิทยากรณ์  วิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
528
เด็กชายวิทวัส  มะลิ
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวิลาสินี  สีหาจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวิไลพร  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงวิไลภรณ์  อุปไมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
532
เด็กชายวุฒิชัย  พันธุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงศตายุ  ไชยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
534
เด็กชายศรายุทธ  คณะพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงศรารัตน์  บุตรวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงศรินพร  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์วิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงศิยาภรณ์  ศรีผาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงศิรินทร  เลื่อมใส
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงศิริประภา  สุระพิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
541
เด็กชายศิริมงคล  ทิวาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายศิวกร  สารศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศุภนุช  ไชยมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
545
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยธงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำผา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงสมปรารถนา  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
548
เด็กชายสรยุทธ  เศรษฐจำนง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสิริกร  ติยะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงสิริยากร  สุริวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  เหมรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสุคนธมาศ  จันทร์มณี
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
วิทย์ประถม
553
เด็กชายสุธี  สุระไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสุนิสา  ทักษินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงสุพรรณทิภา  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงสุภาพร  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสุภิญญารัตน์  ประเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงสุรีรัตน์  สอนมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงโสริยา  บัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงหฤทัย  สวัสดิ์นที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
562
เด็กชายอธิรักษ์  ดวงขันธ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงอนุสรา  แจ้งบรรจบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงอภัสรา  อุดมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงอภิลักษณ์  กลิ่นใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงอภิสรา  ล้ำเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงอรปรียา  ผลาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
568
เด็กชายอรรถพร  ถินนาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงอรวรรณ  เอียดเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงอรินดา  ดีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
571
เด็กชายอาชวิน  บุตรหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงอาริตา  เนืองใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงอาริสา  อัมพรทิพย์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
วิทย์ประถม
574
เด็กชายอินทรเดช  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พินิจอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
วิทย์ประถม