ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
2
เด็กชายก่อเกียรติ  จรรยาศรี
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
3
เด็กชายก้องนิรุจน์  สีดาว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษโฐ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติกร  สุดชารี
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกุลปริยา  ทาสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
7
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงอาจหาญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
8
เด็กชายไกรวิน  โต๊ะเส็น
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงขวัญชนก  อังคุระษี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจณิสตา  ทีบุญมา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจอมขวัญ  คงชื่นจิต
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
12
เด็กชายจักรพงษ์  กาฬษร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นกระโทก
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
15
เด็กชายเจษฎา  ขำเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฉวีวรรณ  จรรยาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนิดา  หมายยอดกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิตประถม
18
เด็กชายชยุต  เฉลียวไว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชลธิชา  ภาระจ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชลธิชา  มาตย์จันทร์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชลธิชา  สาริกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชิดชนก  ใจยา
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชิดชนก  ธนสีลังกูร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแหลม
ป.6
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงญาดา  โภคะสุนทรางกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
26
เด็กชายณภัทร  มณีวรรณ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
27
เด็กชายณภัทร  มูลวันดี
ป.6
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัชชา  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
30
เด็กชายณัฐนันท์  ฤทธิ์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์หล้า
ป.5
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
32
เด็กชายต้นตระกูล  ประทิน
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
33
เด็กชายทวีศักดิ์  ชูตากแดด
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงทิพวรรณ  ยอดประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
35
เด็กชายธนกฤต  คำมณี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนโชค  สังเขต
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
37
เด็กชายธนเดช  เกษสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
38
เด็กชายธนวัฒน์  มูลเพชร์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
39
เด็กชายธนวัฒน์  ลาสนาม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงธิติญา  วงษ์จำปา
ป.4
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
41
เด็กชายธีรภัทร์  โยธาจันทร์
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
42
เด็กชายนครินทร์  กลางคาร
ป.5
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนทสรวง  ประทุมชนกกูล
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
44
เด็กชายนรวิชญ์  ทวีสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
45
เด็กชายนราธร  แก้วโพนงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนฤมล  ประสงค์โด
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนิภาภรณ์  นนตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงบุญญิตา  หลักคำ
ป.5
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
50
เด็กชายปฎิธาน  นาคำโฮม
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปนัดดา  อุดหนุน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทัน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุวรรณพันธ์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กชายปภิณวิช  จันทรประภาพ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
54
เด็กชายปรมัตถ์  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
55
เด็กชายปรัช  จันสำโรง
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปรานปรีญา  นามหาไชย
ป.4
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปริญากร  นันโท
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปวีณา  พรหมทัศน์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปวีณา  วรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
60
เด็กชายปัญญาวุธ  สุระโส
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
61
เด็กชายพรภวิษย์  บูรพาเมธาโกศล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพัชราภรณ์  การิสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำสวาสดิ์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพัชรี  อังคณิตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
65
เด็กชายพัทธดนย์  ศรีผลสมอ
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิชญา  สีดาแก้ว
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพินธิดา  ประสาร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีคลัง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กชายพิริยะ  เมืองหงษ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพิฬรินทร์  พรมจารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพีรยา  สุริยมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
72
เด็กชายพีระศุภ  ศรีฮาด
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพุทธิชา  พาราศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเพชรา  กัญญาคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงภิรดา  พิมพะสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
76
เด็กชายภูดิท  คนึงรัมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
77
เด็กชายมโนวิสุทธิ์  อึ้งปิติกรกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
78
เด็กชายยงยุทธ  สีเสน
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
79
เด็กชายยุทธพงษ์  พงษ์ชะเกาะ
ป.6
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงยูถิกา  พุ่มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บัวพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงรวิษฎา  สมมุติ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวนารินทร์  สมชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงวรพรรณ  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กชายวัชรพงศ์  แผลงศร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
86
เด็กชายวัชระพล  ปาโสม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
87
เด็กชายวัฒนวิทย์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
88
เด็กชายวันชัย  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายวิชยคุปต์  สลางสิงห์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวิชุดา  สายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
91
เด็กชายวิทยา  โยธาจันทร์
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำนิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงศิรินภา  นามสำโรง
ป.5
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงศิรินภา  โภคานันท์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมื่นขันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสรวงสุดา  สุนน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสโรชา  อ่อนสองชั้น
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสุขสบาย  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสุชาดา  ผาสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงสุนทรีย์  โสสองชั้น
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสุวรรณี  หลักสนาม
ป.5
โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กชายอนุชา  สีดามา
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอภิญญา  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
105
เด็กชายอภินันท์  โสสว่าง
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอรประภา  ศรีสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอรพิน  อินทหอม
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
109
เด็กชายอรรคพันธ์  บุญกลาง
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงอริสรา  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงอาริสา  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปารถนา  อำมะเหียะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
113
นายเกียรติศักดิ์  คำดำ
ม.3
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจารุณี  อุบลบาน
ม.2
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายเฉลิมชัย  โคตุราช
ม.2
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวทิวาวรรณ  โยธาจันทร์
ม.3
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงนารีเนตร  ปาโส
ม.2
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวบัวแก้ว  หงษศรี
ม.3
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปรารถนา  ดาเรือง
ม.2
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงพรทิพย์  ชาญสมร
ม.2
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิต ม.ต้น
121
นายพิเชษฐ์พงษ์  วงศ์จำปา
ม.3
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงรัชนีพร  มงคล
ม.2
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงสายสวรรค์  ภูสังข์
ม.2
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงสุทธิชา  กุลคำ
ม.2
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงสุธิดา  ทะบัว
ม.2
โรงเรียนบ้านคูเมือง
คณิต ม.ต้น
126
นายอนันตชัย  คำนิล
ม.3
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวอรุณรัตน์  กุลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กชายกนก  โฉมหน้า
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนคาร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกนิษฐา  พลสิม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกรกนก  สุระสังข์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกรชนก  เสาร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกรนันท์  ศรีสนาม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
134
เด็กชายกรองเกียรติ  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสนาม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
136
เด็กชายกฤตภาส  เรื่องลือ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกฤติมา  สมภูงา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดารากรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์วาลย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตจำนงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขียวเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุตรหินกอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
144
เด็กชายกัญนกร  โหประยูร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
145
เด็กชายกันตพงศ์  บุตรหินกอง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนาพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกิตติ  สอนสนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
148
เด็กชายกิตติพงศ์  มงคลเสริม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกิตติมา  ลาน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกุลภรณ์  พลหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงเกตสุดา  จอมคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงเกวลิน  วาสนาม
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงเกศกนก  ชนะสงคราม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงเกศมณี  ธิโกศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงขวัญชีวา  ศรีรัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงคณิศร  ลาดโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงคุณัญญา  เกษรา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจณิสตา  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
159
เด็กชายจักรภัทร  กลางสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงจันทพร  ทองดอนดู่
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงจันทรามาศ  นามโน
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจันทิมา  มาตย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านคูเมือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กหญิงจาน่า  แคมร่อน
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจารุวรรณ  กันภูมิ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ภูแป้ง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงจิรติกาล  สุขปลัง
ป.6
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจิรธิดา  หลวงสนาม
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงจิราภรณ์  ลาสองชั้น
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงจิราวรรณ  วัดเอก
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงจีระนันท์  หัวโนนม่วง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โล้กูลประกิจ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์คลี
ป.6
โรงเรียนบ้านคูเมือง
วิทย์ประถม
175
เด็กชายเจษฎา  คำช้าง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
176
เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพ็งศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฉัตรกมล  อาจพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
178
เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ทวีศรี
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชญานี  นาสี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชฎาธาร  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงชดาภา  สาสนาม
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชนายุทธ  ลาวัลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงชลธิชา  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์จำปา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงชลธิชา  สมภูงา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงชัชพร  จันทร์คูเมือง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
188
เด็กชายชาญชัย  สุขตา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงชุติมา  นามเขต
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงฐาปนี  ทีบุญมา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วลัยศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณัฎฐา  เพ็ชสวาย
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานทับ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณัฐฐกฤตา  นามเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชมภู
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญศักดิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กหญิงณัฐนรี  คุณมาศ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนสุธา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
200
เด็กชายณัฐพล  คำสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฐริกาณ์  แก้วจำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณัฐริยา  สีชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐาวรญา  โปรยทอง
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงดวงนภา  หาญสงคราม
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงดุษฎี  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเดือนเต็ม  สร้อยสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
207
เด็กชายทรงพล  สงพระ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
208
เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์คูเมือง
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงทัศนียา  สำชารี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงทานตะวัน  แพนภูงา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงทิพกฤตา  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงทิพรดา  หนองสิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านคูเมือง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายแทนคุณ  ช่างยันต์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
214
เด็กชายธนกร  พูลลาภ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
215
เด็กชายธนกฤต  แก้วสมศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
216
เด็กชายธนกานต์  ศรีสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
217
เด็กชายธนพงษ์  แฉ่งผูกวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธนภูมิ  จ่าน้ำเที่ยง
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
219
เด็กชายธนภูมิ  อารณะโรจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงธนันยา  ยินดีมาก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธนากร  จันใหม่
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่งคั่ง
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดีกุดตุ้ม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธัญวิชญ์  พวงเขียว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธันยพร  มูลสระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงธันยพร  วาสนาม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงธิติสุดา  คำแพงศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธีรภัทร  ธรรมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
230
เด็กชายธีรภัทร  สุดหลักทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
231
เด็กชายธีรภัทร  อุตะมา
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
232
เด็กชายธีรภัทร์  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กหญิงธีราพร  ชลธี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
234
เด็กชายนพคุณ  ธนโชคมั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
235
เด็กชายนราธิป  เหมืองลา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนริศรา  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงนฤดี  คุณมี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายนฤเบศ  โนนสาหร่าย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงนฤมล  ศรีเคลือบ
ป.4
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงนวพร  ดีสองชั้น
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงนาฎนภัส  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงนารีกร  สุขรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงนิจิตรา  บุญภา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงนิชาภัทร  สุขประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงนิภาพร  อานไมล์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงนิระชา  ประจิระสา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงเนตรนภา  ขาวผ่อง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงบุญญริณย์  สามะณี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงเบญจพร  โสดารัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นไทย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
252
เด็กชายปณชัย  คำหินกอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงปทิตตา  ปุยพลทัน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงปนัสยา  บุญนนท์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงปภาพิชญ์  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงปภาวดี  ปาตั้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงปภาวดี  พัดโท
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
258
เด็กชายปรมัตถ์  สุขจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทัน
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงประภัสสร  วงค์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
260
เด็กชายปรีชา  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงปรียานุช  ผลอ้อ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงปศุตา  พาราศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงปัญญ์พุธิตา  ยอดภิรมย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงปัณณกร  สุกใส
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปานชนก  ขามรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปาริชาต  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กหญิงปาริชาติ  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงปาริชาติ  ราชวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงปิ่นฑิรา  ละมัย
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปิยธิดา  เสนาบุตร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
271
เด็กชายปิยะพัฒน์  ลาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
272
เด็กชายปุริม  สุดหลักทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงเปรมสิริ  บุตรกันหา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
274
เด็กชายพงศกร  ติดชม
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
275
เด็กชายพงศกร  นรินทร์วงษ์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
276
เด็กชายพงศ์พิศาล  ขานหัวโทน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
277
เด็กชายพรประสิทธิ์  สีหไตร
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีสนาม
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงพรไพลิน  เปรียงพรม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงพรรณิภา  ช้อยชด
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงพรหมพร  สุขจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทัน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงพริตา  ลาโนนงิ้ว
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
283
เด็กชายพลพล  ริสปุก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงพลอยประกาย  สำโรงแสง
ป.6
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำวงษา
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงพักตร์ชนก  โสรถาวร
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เป็นไทย
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
288
เด็กชายพายุ  ใจสัตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
289
เด็กชายพิทวัส  เศษโถ
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
290
เด็กชายพิพัฒน์ไชย  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนฉลาด
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปาไชย
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงพิมพ์นฎา  เกษโข
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพิมริษา  เกษรบัว
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
295
เด็กชายพีรติ  ศรีโภค
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพีรพงศ์  วิบูลย์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
297
เด็กชายพีรภพ  ชิณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
298
เด็กชายพีรภัทร  แก้วประทุม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
299
เด็กชายพีรวิชญ์  หลักคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงภัทรธิดา  นาใจดี
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงภัทร์ริตา  เสนารินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงภัทรวดี  เศษโถ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
303
เด็กชายภาณุพงศ์  ทารักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายภาสกร  จันทราประภาพ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
305
เด็กชายภาสกร  บุญชะโด
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
306
เด็กชายภูมินทร์  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายภูริพัฒน์  วงษ์แสน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
308
เด็กชายภูวนาท  คูณค้ำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงมานิตา  จริยา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
310
เด็กชายเมฆา  ใจสัตย์
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
311
เด็กชายเมฆา  นามสิมมา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
312
เด็กชายยุทธการ  พรรษา
ป.6
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงยุพาวดี  เศษบุบผา
ป.6
โรงเรียนบ้านคูเมือง
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงยุวธิดา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงโยธกานต์  สีหัวโทน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงโยษิตา  ทาลุมพุก
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงรวิกานต์  ไชยมั่น
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
318
เด็กชายรวินทร์  พลสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงรวิภา  วิเศษวงษา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
320
เด็กชายระพีพัฒน์  สีมา
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
321
เด็กชายรัชตนนท์  ศรีประสาน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
322
เด็กชายรัชตะ  สาภูเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงรัชนีกร  กล้ามาก
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงรัศมี  ศรีคำมี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงรินลดา  เขตเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงรุ่งนภา  ณ พัทลุง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
327
เด็กชายรุ่งโรจน์  ภักษารัมย์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงรุจิกานต์  ใจเมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงลิลลดา  หลักคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
330
เด็กชายวชร  ศรีบุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
331
เด็กชายวชิรวิทย์  มังสระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงวรนุช  กุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงวรรณิศา  โพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงวรัมพร  จันทร์สระคู
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวราพร  ศิวะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวราภรณ์  จันวงษา
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญถม
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
วิทย์ประถม
338
เด็กชายวัชรวิทย์  กลางคาร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงวารุณี  พรมแพน
ป.5
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงวิชุดา  ประหยัดสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาโยธา
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
342
เด็กชายวิศวะ  ยาสระคู
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงวิศิตรา  เมืองฮาม
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
344
เด็กชายวุฒิชัย  ช้อยชด
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงศนันท์ธร  มืดทัพไทย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  ชิดลม
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงศรีวิชา  สุทิพย์ประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงศรุตา  พลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคูเมือง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงศศลักษณ์  บุบผาจีน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงศศิกมล  จันทร์หนองสรวง
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงศศิกานค์  มูลละคร
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงวิไล
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงศศิกานต์  นามโน
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงศศิกานต์  โสดานา
ป.4
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงศศิประภา  ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
356
เด็กชายศศิศเมธ  แสงสุมาศ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
357
เด็กชายศิระศักดิ์  พันเหมา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
358
เด็กชายศิริชัย  ลุรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงศิรินทิพย์  วงษ์จำปา
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงศิรินภา  พลอาษา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวัสดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงศิริวรรณ  คงแสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทัน
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์  ชิดลม
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
365
เด็กชายศุภกร  สภาพทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
366
เด็กชายสถาพร  ถาพร
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
367
เด็กชายสรวิชญ์  ดวงกางกอ
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงสรัลรัตน์  กรรษา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงสโรชา  ดีพลงาม
ป.6
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายสหรัฐ  โมธรรม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
371
เด็กชายสัตยา  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กชายสันติภาพ  มะโนมัย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงสานฝัน  อาจเดช
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงสิริกร  ชคัตตรัย
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงสิริยากรณ์  กลางคาร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงสิริวรรณ  มะโนชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมเสนา
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงสุทัตตา  ศรีทัพไทย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงสุธิตา  แสนนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงสุพัชรี  ศรีใสสุด
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงสุภมาศ  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสุภาพร  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสุภาวดี  โมสืบแสน
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีมาน
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
386
เด็กชายสุรพงษ์  เศษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
387
เด็กชายสุริยะ  วงค์วาด
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงสุวนันท์  ชื่นเฉลา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
389
เด็กชายเสฐฐวุฒิ  วงศ์อาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงโสภาวรรณ  เกตุวงศ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงหทัยรัตน์  จุปะนะมัย
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงไหมแก้ว  สุวรรณธาดา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
393
เด็กชายอชิรวิทย์  พิมพิสาร
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
394
เด็กชายอติเทพ  คำสีมา
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงอนัญญา  ซองศิริ
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
396
เด็กชายอนุรักษ์  อ่อนสองชั้น
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอภิญญา  คงสนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
398
เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สำโรง
ป.6
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
วิทย์ประถม
399
เด็กชายอภิวิชญ์  คำศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงอรนิชา  สมอินทร์
ป.6
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอรปรียา  บุตรสระคู
ป.4
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอรพิน  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
403
เด็กชายอรรถกร  เปลื้องพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอรอุมา  ลามนต์
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอริศรา  อำคา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอริสรา  ยอดประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สอนลิลา
ป.4
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงออมสิน  ชินศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ทองใบใหญ่
ป.3
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงอาทิตญา  ศรีรัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศรีบุตรดี
ป.5
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงอารียา  พันทองคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงอารีรัตน์  คำอ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงอาลิชา  สว่างวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
415
เด็กชายอิงอร  นนตะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงอินทิรา  บัวสละ
ป.6
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงอินทิรา  อังคนิช
ป.6
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงเอื้องฟ้า  หงษศรี
ป.6
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายีพีรพัฒน์  ถิ่นทัพไทย
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กหญิงกนกกาญจน์  พนมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
421
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองกลม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
422
เด็กชายกรินทร์  โภชโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
423
เด็กหญิงกฤติยา  สิบหมู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
424
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หาราษี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
425
เด็กชายกฤษณะ  น้อยบัวทิพย์
ป.4
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
426
เด็กชายกฤษภากรณ์  ภูมิศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
427
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปลื้องนาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
428
เด็กหญิงกัลย์สุดา  วิจารย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
429
เด็กหญิงกัลยารัตน์  มูลจันที
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
430
เด็กหญิงกุลณัฐ  หันตุลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
431
เด็กหญิงเก็จแก้ว  สดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
432
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คูณคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
433
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สนธินาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
434
เด็กชายไกรเมศร์  กุชโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
435
เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
436
เด็กชายขุนพนม  กันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
437
เด็กหญิงเขมิสรา  ป้องเขต
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
438
เด็กชายคมกฤช  ปะหุสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
439
เด็กชายคามิน  สุขสว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
440
เด็กชายคุณากร  ขอมภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
441
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทาละพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
442
เด็กชายจักรภัทร  สูงรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
443
เด็กชายจิรภัทร  บุญประจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
444
เด็กชายจิรเมธ  แสงโพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
445
เด็กหญิงจิรัชญา  กาลจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
446
เด็กชายจิรัฎฐ์  หงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
447
เด็กหญิงจิราวรรณ  ไผ่โสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
448
เด็กชายจีรเดช  เนตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
449
เด็กหญิงจุฑาธิป  ทัพพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
450
เด็กชายเจตดิลก  เถาว์ชาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
451
เด็กชายเจษฎา  จันทร์ทอน
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
คณิตประถม
452
เด็กชายเจษฏากร  อาระหัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
453
เด็กชายเจษฏากรณ์  หงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
454
เด็กหญิงฉมาทิพย์  ตุลาแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายชญานนท์  บุญหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
456
เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
457
เด็กหญิงชฎาพร  สอนจำปา
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
458
เด็กหญิงชนนิกานต์  เนตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
459
เด็กชายชยุตรา  สุทธิธรรมๆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
460
เด็กชายชลชาติ  มูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
461
เด็กหญิงชลธิชา  มะโนมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
462
เด็กหญิงชลธิชา  สังกะษัตริย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
463
เด็กชายชลนที  พันธุ์สุรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
464
เด็กหญิงชลลดา  มลาวาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
465
เด็กหญิงชาลิสา  ผลจันทร์งาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
466
เด็กหญิงชิตสมัย  ขุนไชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
คณิตประถม
467
เด็กชายชินดนัย  ชัยอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
468
เด็กชายชินราช  ขันธงชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
469
เด็กชายชินวัตร  มั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
470
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พารารัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
471
เด็กหญิงชุติกาญน์  หนองหาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
472
เด็กหญิงชุติมา  ภักตะภา
ป.3
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
473
เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
474
เด็กหญิงฐนิดา  บัวพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
475
เด็กหญิงฐาปนี  พิลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
476
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จับตะเฆ้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
477
เด็กหญิงณวพล  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
478
เด็กชายณัฐดนัย  มิรัตนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
479
เด็กหญิงณัฐธิดา  กุชโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
480
เด็กชายณัฐนันท์  ผุยชาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
481
เด็กชายณัฐนันท์  หันตุลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
482
เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์จีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
483
เด็กหญิงณัฐพร  สัตนันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
484
เด็กชายณัฐพล  เนียมเพาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
485
เด็กหญิงณัฐริกา  โคตะลุนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
486
เด็กชายณัฐวุฒิ  อัครศรี
ป.4
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
487
เด็กหญิงณิชกุล  อุทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
488
เด็กหญิงดุสิตา  เสาโมก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
489
เด็กชายเดชนะ  เหระวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
490
เด็กชายเดชาธร  คูณคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
คณิตประถม
491
เด็กชายเดชาวัฒน์  คูณคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
คณิตประถม
492
เด็กชายตะวัน  เรืองมนตรี
ป.6
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
493
เด็กชายทรงพลกช  สังสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
494
เด็กชายทรัพย์ทวี  พนมทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
495
เด็กหญิงทรัพย์สมบูรณ์  อุดทมลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
496
เด็กชายทิเบต  วรพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
497
เด็กหญิงทิพย์รดา  แสนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
498
เด็กหญิงทิพวรรณ  พิงไทยสงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
คณิตประถม
499
เด็กหญิงธกฤษวรรณ  ทองไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
500
เด็กชายธงไชย  นักร้อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
501
เด็กชายธนกร  ค่ำคูณ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
502
เด็กชายธนธรณ์  แสงสุขคู่
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
คณิตประถม
503
เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
504
เด็กหญิงธนภรณ์  จิตตะยโสธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
505
เด็กชายธนภัทร์  มาตย์จันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
506
เด็กชายธนวัฒน์  จับตะเฆ้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
507
เด็กชายธนวัฒน์  นิจสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
508
เด็กชายธนวัฒน์  โบราณมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
509
เด็กชายธนวัฒน์  ไพรแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
510
เด็กชายธนวัฒน์  มรรคนันทื
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
511
เด็กชายธนวินทร์  สัตตนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
512
เด็กชายธนากร  ศิลาวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
513
เด็กหญิงธนิดา  แสนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
514
เด็กชายธรรมรัตน์  รุ่งราม
ป.6
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
คณิตประถม
515
เด็กชายธวัชชัย  จารีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
516
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีชาเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
517
เด็กหญิงธันยพร  ไชยพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
518
เด็กหญิงธิญาดา  จ่าหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
519
เด็กหญิงธิญาดา  ดะนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
520
เด็กหญิงธีรดา  ไชยเรียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
521
เด็กชายธีรพงษ์  วรรณพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
522
เด็กชายธีรภัทร  นันตะเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
523
เด็กชายธีระพัฒน์  โพธาราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
524
เด็กชายนนทวี  วัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กหญิงนภสร  พนมศร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
526
เด็กชายนราธร  กัญญาเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
527
เด็กชายนรินทร์  นิจโกฏิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
528
เด็กหญิงนริศวรา  พันโนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
529
เด็กหญิงนวพร  อนุจักรวาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
530
เด็กหญิงนวลบุปผา  เครือแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
531
เด็กหญิงนัฏฐธิดา  เสาะสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
532
เด็กหญิงนัฐชยา  หนันสวาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
533
เด็กหญิงนัฐพร  มรกตอัมพรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
534
เด็กหญิงนันทกานต์  นิลสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
535
เด็กชายนารากร  จันทะสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
536
เด็กชายนาวินทร์  ฤทธิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
537
เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ้อนกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
538
เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  กองยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
539
เด็กชายนิติพงษ์  ดังจิต
ป.6
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
540
เด็กหญิงนิภาพร  บุรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
541
เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
542
เด็กหญิงบุญยาพร  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
543
เด็กชายบุญรักษา  บุญพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
544
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันแข็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
545
เด็กชายปกรณ์  ดวงชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
546
เด็กหญิงปทิตตา  เอื้อสามาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
547
เด็กชายปธานิน  เข็มเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
548
เด็กหญิงปนัดดา  หันชะนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
549
เด็กหญิงปพิชญา  อัฒจักร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
550
เด็กหญิงประภัสสร  ตาริเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
551
เด็กหญิงประภาศิริ  อุทศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
552
เด็กชายปรัตถกร  ศรีธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
553
เด็กชายปริยกร  เสาะสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
554
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภักดีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
555
เด็กหญิงปวีณา  ดวงโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
556
เด็กหญิงปัณฑิตา  ปราสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
557
เด็กหญิงปานฤทัย  หันตุลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
558
เด็กหญิงเปรมสินี  ตีระสี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
559
เด็กหญิงผกาวรรณ  ชาระมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กชายพงศกร  ศิลาวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
561
เด็กหญิงพรชนก  นิตุธร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
562
เด็กหญิงพรชนก  มะโนมัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
563
เด็กหญิงพรพิมล  เรืองมนตรี
ป.5
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
564
เด็กหญิงพรศิริพรรณ  แสงสกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
565
เด็กชายพลวัฒน์  พิมพ์เสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
566
เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มเพี้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
567
เด็กหญิงพัชรนรินทร์  เอกวงษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
568
เด็กชายพัชรพล  เลาะหะนะ
ป.5
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
569
เด็กชายพัฒนวิทย์  คมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
570
เด็กหญิงพัทธีรา  วัชเรนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
571
เด็กชายพันธกานต์  นิลสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
572
เด็กชายพาทิศ  คำนวนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
573
เด็กหญิงพิจิตรา  ดีจันดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
574
เด็กหญิงพิชญาภัค  ซืชิ้มอิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
575
เด็กชายพิเชษฐ์  รังทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
คณิตประถม
576
เด็กชายพิเชษฐ์  สอนสว่าง
ป.5
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
577
เด็กชายพิพัฒน์  หล่อแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
578
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โทมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
579
เด็กชายพีรพันธ์  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
580
เด็กหญิงพุธชาด  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
581
เด็กหญิงพุธิตา  สิงหาทอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
582
เด็กหญิงเพชรดา  ชัยลือชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
583
เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิงหาพักตร์
ป.5
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
584
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  หาญชะนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
585
เด็กชายไพศาล  สังฆะไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
586
เด็กชายภควัต  จารย์ชะระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
587
เด็กชายภัคพล  กาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
588
เด็กหญิงภัชราวดี  นันทะเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
589
เด็กหญิงภัทรพร  หัวหนองหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
590
เด็กชายภัทรพล  เลาะหะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
คณิตประถม
591
เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิลภาทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
592
เด็กหญิงภัทราวรินทร์  ศรีสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
593
เด็กชายภาคิน  คำเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
594
เด็กชายภาตินนท์  จันทร์ด่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
เด็กหญิงภาวินี  นนทสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
596
เด็กชายภูรินทร์  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
597
เด็กชายภูรินทร์  เหลืองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
598
เด็กหญิงมณฑิรา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
599
เด็กชายมนต์สิทธิ์  พลโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
600
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทานิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
601
เด็กหญิงมินตรา  เวียงจันทร์
ป.4
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
602
เด็กหญิงมุธิตา  สีแดด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
603
เด็กชายเมธัส  ถวิลไพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
604
เด็กชายเมศราธรณ์  สาริกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
605
เด็กหญิงยุวรัตน์  ไชยปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
606
เด็กหญิงรวิวรรณ  ถวิลไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
607
เด็กชายรัฐชานนท์  จัทร์แย้มสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
608
เด็กชายรัฐพงษ์  จงเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
609
เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  พนมทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
610
เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำนาก่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
611
เด็กชายรุ่งอรุณ  แสงสุขคู่
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
คณิตประถม
612
เด็กหญิงลภัสรดา  อัตะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
613
เด็กหญิงลลิตา  ปาทะหา
ป.5
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
614
เด็กหญิงลิยา  ชื่นตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
615
เด็กชายวงศกร  ถวิลไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
616
เด็กหญิงวงศ์ชนก  เสนาวฃศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
617
เด็กชายวชิรวิทย์  ปะหุสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
618
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสาะสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
619
เด็กชายวทัญญู  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
620
เด็กหญิงวรวรรณ  แผ้วประพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
621
เด็กหญิงวรัญญา  กฤษฎารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
622
เด็กหญิงวรัญญา  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
623
เด็กหญิงวรัทยา  นาศพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
624
เด็กหญิงวราลักษณ์  วรพนม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
625
เด็กหญิงวรินทรา  ภิรมย์ราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
626
เด็กหญิงวริศรา  เรืองมนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
627
เด็กหญิงวริษา  ปิจจะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
628
เด็กชายวโรดม  บุญพรหมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
629
เด็กชายวันชัย  บริสทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กหญิงวันทกานต์  สุขยานุดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
631
เด็กชายวิทยา  โพธิ์ลังกา
ป.6
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
คณิตประถม
632
เด็กชายวิทวัส  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
633
เด็กหญิงวิลาสินี  แม่นมาตย์
ป.6
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
คณิตประถม
634
เด็กหญิงวิไลพร  พิมพ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
635
เด็กชายวิศณุ  คัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
636
เด็กชายวิษณุกร  อ่อนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
637
เด็กชายศตพุทธิ์  บุตรกินรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
638
เด็กชายศราวุธ  แก้วสิงฟ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
639
เด็กหญิงศรินดาหวัน  คำจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
640
เด็กหญิงศศิธร  บัวศิริ
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
คณิตประถม
641
เด็กหญิงศศิวิมล  นามแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
642
เด็กหญิงศศิอาภา  จรรยาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
643
เด็กชายศักดิ์มงคล  คินันติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
644
เด็กหญิงศิรประภา  เศวตกุญชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
645
เด็กหญิงศิริกัณยา  นันทะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
646
เด็กหญิงศิริภัสสร  เศวตกุญชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
647
เด็กหญิงศุทธนุช  อธิมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
648
เด็กหญิงศุภนุช  บรรณาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
649
เด็กหญิงศุภรัตน์  จ่าหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
คณิตประถม
650
เด็กหญิงศุภัทรศิริ  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
651
เด็กชายสิทธานต์  เข็มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
652
เด็กหญิงสุขสันต์  หันตุลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
653
เด็กหญิงสุจิตร  แก้วทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
654
เด็กชายสุทธิพร  ถวิลไพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
655
เด็กชายสุทธิภัทร  เรืองมนตรี
ป.3
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
656
เด็กหญิงสุธิดา  จงชมผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
657
เด็กชายสุนทร  วงละคร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
คณิตประถม
658
เด็กหญิงสุนันทา  แก้วทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
659
เด็กหญิงสุนิสา  มุมอภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
คณิตประถม
660
เด็กหญิงสุพรรษา  อินกาย
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
คณิตประถม
661
เด็กชายสุรชัย  บุญแดนไพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
662
เด็กชายสุริยะธรรศ์  เกตุเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
663
เด็กหญิงสุุภิชญา  ภูล้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
664
เด็กชายเสกสรร  มุงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กชายเสกสรรค์  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
666
เด็กชายหัสวพล  ประดับกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
667
เด็กหญิงอนงคณา  มะโนมัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
668
เด็กหญิงอนงค์นภัสร์  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
669
เด็กชายอนุรักษ์  อนุมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
670
เด็กชายอนุวัฒน์  ดวงเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
671
เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีนวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
672
เด็กชายอโนทัย  ผึ้งภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
673
เด็กชายอภิชาติ  บุญศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
674
เด็กหญิงอภิมันฑนา  เหมพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
675
เด็กหญิงอรกช  รัตตะนะภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
676
เด็กชายอรรถพล  กมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
677
เด็กหญิงอรริญา  ชินบรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
678
เด็กชายอัครพล  วงศรีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
679
เด็กชายอัตรพล  แทนคอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
680
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นรสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
คณิตประถม
681
เด็กชายอัษฎาวุธ  แจ้งสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
682
เด็กชายอัษฎาวุธ  ฉวีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
683
เด็กหญิงอาทิตยา  กุชโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
684
เด็กหญิงอาทิตยา  เดือนขาว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
685
เด็กหญิงอาทิตยา  อัฒจักร
ป.6
โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ
คณิตประถม
686
เด็กหญิงอาทิตยาพร  บุญชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
687
เด็กหญิงอารยา  วิสีปัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
688
เด็กหญิงอารียา  วงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
689
เด็กหญิงอารีรัตน์  สินทะรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
690
เด็กชายอิสระพงษ์  สิงหาชารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
691
เด็กหญิงอุมาพร  โฆษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 5 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กหญิงกนกพร  คินันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงกนกพร  อนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิบุญญานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงกนกวดี  ถวิลไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
697
เด็กชายกฤตเมธ  ประเสริฐสังข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกฤติยา  ไชยสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
699
เด็กชายกฤษฎา  กุลนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
700
เด็กชายกฤษณะ  พนิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
701
เด็กชายกฤษดา  คำนันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
702
เด็กชายกฤษติญานนท์  ปาระทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกัญญามาศ  อัดแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงคำคม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกาญจนาพร  มณีพงษ์
ป.6
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายกิตติพงษ์  รัตนเถรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงเกตุวดี  เหลือบแล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
708
เด็กชายเกรียงไกร  สิงหาชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงเกษร  จันทะไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
710
เด็กชายไกรสิทธิ  ลาชอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
711
เด็กชายขวัญชัย  ชูศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
712
เด็กชายคณธัช  หามทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
713
เด็กชายคมกฤษษณ์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายจรัสระวี  เพชรรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
715
เด็กชายจักรวาล  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
716
เด็กชายจักษฎาวุฒิ  ถึงสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงจารุวรรณ  ช่างฝีมือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงจิตติมา  คำนาก่วม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงจิรนันท์  อินทร์สด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงจิรประภา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงจุริรัตน์  อนุไพรวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
722
เด็กชายเจตนิพัทธ์  อำภาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
723
เด็กชายชญานนท์  ราวินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
724
เด็กชายชวรัตน์  เนตรแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
725
เด็กชายชาญชัย  บุญฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
726
เด็กชายชานน  เกตุบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กหญิงชาลิสา  แผลงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงชิราภา  ปัดชาเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สุทธิวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงญานิภา  ไชยปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนมโผ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงณัฐติยา  เจตวัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงณัฐนันท์  จันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
735
เด็กชายณัฐพงศ์  โพนสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงณัฐวดี  บางศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยมาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
738
เด็กชายณํฐกิตต์  เกษสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
739
เด็กชายดาราสมุทร  กรวยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
740
เด็กชายตะวัน  พรมราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
741
เด็กชายทยาวุฒิ  พนมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
742
เด็กชายทินกร  เขื่อนแข็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
743
เด็กชายธนกร  ใจยาว
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายธนวัล  สารวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
745
เด็กชายธนศักดิ์  หามทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
746
เด็กชายธนาวุฒิ  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
747
เด็กชายธนิสรๆ  เข็มเลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
748
เด็กชายธราดล  ภูอวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทริมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงธัญสุดา  ดีสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพลิทิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
752
เด็กชายธีรพล  โอฆะพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
753
เด็กชายธีรภัทร์  รณขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
754
เด็กชายธีรภัทร์  สิงหาทอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
755
เด็กชายธีระ  เมืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
756
เด็กชายนนทกร  วังอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
757
เด็กชายนนท์นที  กิริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
758
เด็กชายนพรัตน์  นาศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
759
เด็กชายนราธิป  นิจโกฏิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
760
เด็กชายนฤดล  สร้างพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงนัฐชา  สังซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
เด็กชายนำโชค  นิราภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
763
เด็กชายนิติศาสตร์  สีมารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
764
เด็กชายนิวัฒน์  พิมพ์เสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงนิศามณี  พงษ์พาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายบัญชา  บุดดีเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทวี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงบุษราภรณ์  หล่อแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษราช
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงเบญญทิพย์  พิศเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงเบญญาภา  ชินรุ่งโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
772
เด็กชายปฏิพัทธ์  ชนะธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปณิตา  เลาะหะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
774
เด็กชายปณิธาน  จันทร์ธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปภัสสร  จิตสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
776
เด็กชายประกาศิต  กัสนุกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงประภากร  สุดาเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
778
เด็กชายปรัชญา  สำโรงแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปราณปรียา  พันธุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปราณิสา  พละวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปริญญารัตน์  อิทธิภักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงปิยะธิดา  มูลจันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
783
เด็กชายพงศธร  ปาทะหา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงพนิดา  ญาณกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
785
เด็กชายพยัคฆ์ธัญ  ศรีวะสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพรพิมล  ตาลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงพรไพลิน  ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพรรษา  นักลำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงพัตรพิมล  นันตะเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพิมพ์กนก  เสือไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
791
เด็กชายพีระศักดิ์  วรหะสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
792
เด็กชายภัทรเชษฐ  สังสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
793
เด็กชายภัทรพล  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีฉายา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
795
เด็กชายภาณุวิชญ์  ทุยมะเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงภาสินี  กุลฝ้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายมทนะ  มะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
799
เด็กชายมธุรดา  สามาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงมลฤดี  ชมชื่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
801
เด็กชายยศสรัล  สุขกวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
802
เด็กชายรณกร  ศรีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
803
เด็กชายรติพงศ์  จันใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
804
เด็กชายรพีภัทร  วิถีธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
805
เด็กชายรังสิมันต์  สมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
806
เด็กชายรัชชัย  จำปายศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
807
เด็กชายรัชพล  พรมชัยศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
808
เด็กชายรัฐศาสตร์  เลาะหะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
809
เด็กชายราชวัติ  วะหาโร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงรุ่งทิวา  นามมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
811
เด็กชายวชิรพล  อ้นนาสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงวนัสสนันท์  กมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงวรวรรณ  จ่าหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
814
เด็กชายวรวัส  โคตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงวรัทยา  คำโพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงวรินทร์  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงวัลนภา  หัสโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
818
เด็กชายวิวัฒน์  กัสนุกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
819
เด็กชายวีรกิตต์  สุรัฐฐานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงวีรนันท์  วรชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
821
เด็กชายวุฒิศักดิ์  ณ วิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
822
เด็กชายศรัณย์  เศวตกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
823
เด็กชายศราวุฒิ  ศรีดาฮด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงศศิธร  นิจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายศศิศ  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
826
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขุนไชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงศิรพัชร  อินตะมะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
828
เด็กชายศิรภัทร  สาระดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
829
เด็กชายศิรสิทธิ์  นักลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงศิราภรณ์  สูฃรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงศิริขวัญ  กุดรังนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 6 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
832
เด็กหญิงศิรินธร  ยากับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงศิริภาวดี  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
834
เด็กชายศิริวัฒน์  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
835
เด็กชายศิวกร  รู้เจน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
836
เด็กชายศุภกิจ  หัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
837
เด็กชายศุภโชค  ชนะอุดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงศุภดา  สนามโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
839
เด็กชายสถาปนา  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
840
เด็กชายสมพรชัย  กัลยาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงสมฤทัย  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
วิทย์ประถม
842
เด็กชายสวราชย์  ทับสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงสิตานันท์  จันทะริมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงสิรภัทร  วิถีธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงสุชีรา  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงสุดารัตน์  แท่นศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงสุภัทชา  สร้างพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงสุภาพรรณ  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงสุมิตรตา  สวัสดิ์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
850
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงษ์จีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงใหม่  เทินสะเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
852
เด็กชายอชิรวิทย์  ผงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
853
เด็กชายอดิเทพ  สมสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
854
เด็กชายอดิศร  มุขเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงอติพร  สุนะไตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
856
เด็กชายอนุชา  โชติขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงอโนทัย  เลนไธสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอภิชญา  อาหาสิเม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
859
เด็กชายอภิชาติ  กาญจนศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
860
เด็กชายอภิวัฒน์  ปักษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
861
เด็กชายอภิวัฒน์  วิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงอรปรียา  ชาระมาลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
863
เด็กชายอัทธพนธ์  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
864
เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์ลังกา
ป.6
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
วิทย์ประถม
865
เด็กชายอำนาจ  บาลศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านสระบัว
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
866
เด็กชายจิรพนธ์  ศรีทนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
867
เด็กหญิงจิราภรณ์  เกียงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
868
เด็กชายฉัตรชัย  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิตประถม
869
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนื้อน่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
870
เด็กชายณัฐศักดิ์  ไฝ่งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
871
เด็กชายตะวัน  ปัญโญ
ป.4
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
872
เด็กหญิงพรชิตา  ไชยพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน
คณิตประถม
873
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันลา
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
874
เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์แป้น
ป.4
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
875
เด็กหญิงมุทิตา  อุทะกา
ป.5
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
876
เด็กหญิงรำไพพรรณ  เดชชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
877
เด็กชายวิศวะ  ยืนสี
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
878
เด็กหญิงศศิณีย์  คำหวาย
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
879
เด็กหญิงศศิธร  คำลา
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
880
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชนะดี
ป.6
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
881
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขคำเมล์
ป.5
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
882
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประกอบศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
883
เด็กหญิงหงส์เหม  ลาดหนองขุ่น
ป.3
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านสระบัว
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
884
เด็กหญิงกฤษรินทร์  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
885
นายจีระพงษ์  จุมครอง
ม.3
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
886
นายชัยธนา  วงศ์อามาตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงณีรนุช  อินทนา
ม.1
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายธวัชชัย  ประโกสันตัง
ม.1
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
889
เด็กชายประพจน์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายปัญจพล  เกลี้ยงกลม
ม.1
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรีมงคุณ
ม.1
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงพรทิพย์  เนียมนิยม
ม.1
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายพัฒนกิจ  สมวงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงศิริรัตน์  โสภา
ม.2
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
895
นายสิทธิพล  รามเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายอนนต์  ปินะทาโน
ม.2
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
897
นายอนันต์สิทธิ์  กำลา
ม.3
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
898
นายอนุชา  เสนาบุญ
ม.2
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประทุมทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านสระบัว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านสระบัว
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กชายกันยารัตต์  แสงหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มะละตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงกาญจนา  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
904
เด็กชายคมกริช  ชมชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงจิราภา  โสดาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงธัญพร  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงธิดาพร  จันทร์ศรีระมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
909
เด็กชายนรินทร์  พลเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน
วิทย์ประถม
910
เด็กชายประภัทรพงษ์  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน
วิทย์ประถม
911
เด็กชายพีรภัทร  พันธ์พรม
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
913
เด็กชายภานุพงษ์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงมัทธิตา  พงหนองพอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงเรืองลดา  เทียบสา
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงลดามณี  ศรีนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
917
เด็กชายวรพจน์  พั้วคุณมี
ป.6
โรงเรียนบ้านภูดิน
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงวราภรณ์  จารย์ยุ้ย
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงศิรินภา  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงสุภิญญา  ปาติปา
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงอพัชสรา  มหาผล
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
922
เด็กชายอมรเทพ  ปะติตัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสระบัว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กหญิงกมลชนก  ไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
924
เด็กหญิงกมลทิพย์  นุสนทรา
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
925
เด็กหญิงกฤษณา  ศิริสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
926
เด็กชายกฤษดา  เคนอ่อน
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
927
เด็กชายกษิดิศ  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
928
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดชพละ
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
929
เด็กหญิงกิตติประภา  นามศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
930
เด็กหญิงเกตศริน  เสนานาม
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
931
เด็กหญิงเกวลิน  มานะดี
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
932
เด็กหญิงจิตธรรมสิริ  บำรุง
ป.4
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
933
เด็กหญิงจิรัฐิพร  จันทมัน
ป.4
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
934
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็ญจันทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
935
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผดุงเวียง
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
936
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีภักดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
937
เด็กหญิงชลธิชา  กุลเสน
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
938
เด็กหญิงชลธิชา  บุญพา
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
939
เด็กหญิงณฐมน  วรรณรงค์
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
940
เด็กหญิงณัฐชยา  บัวนิล
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
941
เด็กชายณัฐนันท์  โคตะขุน
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
942
เด็กหญิงณิชกุล  นันทะเสน
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
943
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วทา
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
944
เด็กชายธีระวัตร  ศรีพลาย
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
945
เด็กหญิงนวรัตน์  เร็วรุด
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
946
เด็กหญิงนิชาภา  วิชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
947
เด็กชายนิภัทร์  สุมามิตร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
948
เด็กชายเนรมิต  ดวงประทุม
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
949
เด็กหญิงบุษดี  แก้วคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
950
เด็กหญิงปริญญา  ยิ่งยงสันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
951
เด็กหญิงพจมาน  พรมศร
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
952
เด็กหญิงพิชาภรณ์  จินดา
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
953
เด็กชายภูวดล  พฤกธานี
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
954
เด็กหญิงเมธาวดี  ลักษณะงาม
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
955
เด็กหญิงโยสิตา  คำนึง
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
956
เด็กหญิงรำไพ  จันทะรี
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
957
เด็กหญิงลภัสรดา  พรมจ้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กหญิงศรัญญา  โยธาจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
959
เด็กหญิงศรินทรา  ชินมาลา
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
960
เด็กหญิงศิริรัตน์  กาละกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
961
เด็กหญิงศุภรัตน์  ปุนมาลา
ป.4
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
962
เด็กชายศุภวัฒน์  อ่อนหัวโทน
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
963
เด็กชายสิทธิชัย  สารารัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
964
เด็กชายสิริกรณ์  พวงพี่
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
965
เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วชนะ
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
966
เด็กหญิงสุนิสา  มั่นถึง
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
967
เด็กชายสุภัทโธ  ประตาทะโย
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
968
เด็กหญิงอภัทรชา  นาคศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
969
เด็กหญิงอภิวัน  อาริยะ
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
970
เด็กหญิงอรอนงค์  ตรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
971
เด็กชายอุทิศ  จันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
972
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะเสทะกัง
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงกัลยาณี  อุ่นมาลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงกายสิทธิ์  สุทธิรันดร์
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงเกษสุดา  กุกุดเรือ
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงเกสรา  ศรีสม
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
977
เด็กชายเกียรติสกุล  สุทธิรันดร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดอนหนองบั่ว
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงจินดาพร  วนวาที
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงจีราวรรณ  มะณีสร้อย
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เขียวมะณี
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงชลลดา  วันงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ชวนละคร
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
984
เด็กชายทินกร  สุนทรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงทิวาพร  อุบลบาน
ป.5
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงธนัสรา  มีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงนันทพร  เอกวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงนุชจรี  กรมภักดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงบุษกร  วงษ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
990
เด็กชายปฏิภาณ  ไชยธรรมมา
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
991
เด็กชายปพนธีร์  ภูงาแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
992
เด็กชายปัณณธร  สิงห์ชา
ป.4
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงปัทมพร  จุลประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
994
เด็กชายพรชัย  มีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงพรชิตา  เชิดสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงพรชิตา  บุลำพะเว
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงพลอยพรรณ  เบ็ญจะขันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงพัชรา  สุภารักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงพัชริดา  เพชรสังคาด
ป.3
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายพัทธนพงษ์  เดชพละ
ป.6
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายพันธวัธน์  ภูแม่นนาค
ป.3
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายพันธ์ศักดิ์  รู้เจน
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงพีรดา  มานะดี
ป.3
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงเพชรลดา  ลีลา
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงฟารีดา  ใจกว้าง
ป.3
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายภาณุ  สุภาลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้อง 4 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1007
เด็กชายภาณุพงศ์  ธุริราช
ป.3
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายภานุพงษ์  มานะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงมณีรัตน์  พ่อสีชา
ป.5
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายเมธาวุฒิ  เพ็ญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงวรรณนิกา  วาพันสุ
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงวราภรณ์  พันมะวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายวุฒิกร  สีมามาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงศิริวิมล  กุลโพนเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงสไบทิพย์  บรรยงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงสุนิสา  วิสัชนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงสุพัตรา  ปลอดเถาว์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายสุวิจักษณ์  สัตยาคุณ
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงหัทยา  ผิวฝัก
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายอภิลักษณ์  ถะเกิงผล
ป.4
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงอรทัย  แสงทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงอรทัย  แสงไสย
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายอานนท์  งามดังนาค
ป.6
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1024
เด็กหญิงกนกพร  คุ้มบัวลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1025
เด็กชายจิตรศนัย  สารบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1026
เด็กชายเทวฤทธิ์  หาญชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1027
เด็กหญิงธิติมา  สีภาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1028
เด็กหญิงวราภรณ์  เสียงสาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1029
เด็กชายวิทวัส  วรรณวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1030
เด็กชายวุฒิพงศ์  วโรรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1031
เด็กชายสมชัย  โพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1032
เด็กชายอภิรักษ์  เหลานะวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
1033
เด็กชายอัศราวุธ  ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ร้อยเอ็ด เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1034
เด็กชายเจษฎา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายชายชัย  บุณฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายธันยพงศ์  ถวิลไพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายภัทรดนัย  ถวิลไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายศรัณย์  เศวตกุญธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายสถิตคุณ  สิงการี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
วิทย์ประถม