ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกธนพร  ศรีวะสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตินัย  เนาวะมัน
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
3
เด็กชายเก็บตะวัน  พรรณโรจน์
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ศรีโชค
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชนัญญา  สุทธเศียร
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชนิกานต์  ฉัตรจอหอ
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงช่อผกา  จันทะไชย
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
8
เด็กชายทัดสุระ  เวฬุวนารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
9
เด็กชายธนดล  เมืองหงษ์
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
10
เด็กชายนราธร  นามเสาร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
11
เด็กชายนฤเบส  เวชกามา
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
12
เด็กชายนิติพงษ์  เคนโยธา
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
13
เด็กชายนิพพิชฌน์  แก้วทอง
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงปารถนา  โพธิ์มิผล
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
16
เด็กชายพีรพัฒน์  ป้องศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
18
เด็กชายภูธน  โพธิ์มิผล
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงรัญชิดา  อุปชัย
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงศุภารนันท์  จันทะไชย
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
21
เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสระมรรค
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
22
เด็กชายสุดขอบฟ้า  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  พิลาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
24
เด็กชายอนุรชา  องอาจ
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงอภิชญา  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กหญิงชนาพร  พยุงวงค์
ม.2
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงชลรธิดา  มาศขาว
ม.2
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงชลิตา  สุวรรณเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายณัฐพงษ์  เกื้อกูล
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงตะวัน  วงศ์แสง
ม.2
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงทองใบ  ขันเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงนิตยา  ปาละวงศ์
ม.1
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงนุสบา  บุญเติม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทีภูเขียว
ม.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงปนัสยา  นามเสาร์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงประวีณา  ปาละวงศ์
ม.1
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงพจมาน  สว่างวงศ์
ม.2
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงวรพิชชา  สมประสงค์
ม.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงวิชุอร  ขาวสะอาด
ม.1
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงวิธิตา  สายกระสุน
ม.1
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ยลพันธ์
ม.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงสุกัญญา  มาโยทา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงสุพรทิพย์  รักษาภักดี
ม.2
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงสุภิณญา  นันทเสน
ม.1
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงอนุธิดา  แสงอ่อน
ม.1
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงอุษามณี  ลอยหา
ม.1
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
47
เด็กหญิงกนิษฐา  สิงหพาน
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
48
เด็กชายกรณ์ดนัย  พันธุ์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงกรรญารัตน์  ประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
50
เด็กชายกฤษกร  เพ็งอินทร์
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงกวินธิดา  บุญบรรลุ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เหมือนไธสง
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงกิ่งดาว  แหวนหล่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
55
เด็กชายคณาฤทธิ์  บุญบรรลุ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงจณิตา  จันลาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงชลธิชา  เทพช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงชลธิชา  พิมภาค
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
59
เด็กชายชวกร  บัวเขียว
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
60
เด็กชายชัชพงศ์  เวินชุม
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงชาวิสา  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงชุติประภา  พระพิมพ์
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
63
เด็กชายฐิติ  สายงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
64
เด็กชายณัฐชนน  มาตขาว
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงณัฐริกา  โปร่งเมืองไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงทิพย์กมล  แสงภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
67
เด็กชายธรรมรัฐ  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
68
เด็กชายธสุ  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงธัญญาเรศ  คุณศรี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงนริศรา  มาซา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
71
เด็กชายนัฐภูมิ  วามะลุน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงบุบผาชาติ  ท้องที่
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์ลอยวงษ์
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
76
เด็กชายประฏิภาณ  อยู่เย็น
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
77
เด็กหญิงปรายแก้ว  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงปรียา  วังพรม
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงปลายฝน  กลบกลิ่น
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
80
เด็กชายป้องเขต  พรมแพง
ป.3
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
81
เด็กชายปัณณวัฒน์  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงปิยพัชร  ปัทมจินดา
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
84
เด็กชายผ้าไตร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงพลอยพิมล  สุนทรารักษ์
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงพิริยากร  วิเวก
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงพีรชญา  ช่างไชย
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงเพชราภรณ์  พันโยธา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทับแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงมาริสา  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงรมิตา  เพ็งอินทร์
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงรัชนีกร  สมาจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
96
เด็กชายวรปรัชญ์  นามมั่น
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
97
เด็กชายวรปรัชญ์  อุทสาร
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
98
เด็กชายวสุ  ทะวันทา
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงวิลาศินี  เศษลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงศศิประภา  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงศิริรัตน์  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงสายป่าน  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงสุจารี  กองศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วใส
ป.3
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนยาง
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงสุนิสา  วรสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทับแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงอภิชญา  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงอภิญญา  กุมารสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
110
เด็กชายอภิสิทธิ์  สาระบาล
ป.5
โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงอาฑิตยา  เมืองพิล
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงกนกภรณ์  ภูมิศักดิ์สิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
113
เด็กชายกฤษณพงศ์  ประดับคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
114
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาญสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชนิกานต์  ลำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
116
เด็กชายฐาปนกรณ์  ยศโยธินกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
117
เด็กชายทศพล  สาธารณสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
118
เด็กชายธรรมรัตน์  บุญทศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
119
เด็กชายธิติสรรค์  ทาตะไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
120
เด็กชายพงศกร  พิมสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
121
เด็กชายพัทธดนย์  บุตรจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
122
เด็กชายพุทธรินทร์  ถนัดทาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
123
เด็กชายราเชนทร์  ตาลสมรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
124
เด็กชายศักรินทร์  บุญชัยมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศิริกานดา  จันทร์สว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
126
เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
127
เด็กชายสิทธิ์ิ์ศักดิ์  ร่มโพธิ์์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงอรจิรา  บุราณรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
129
เด็กหญิงอรรถพร  อรรถวณิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
130
เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
131
เด็กชายกฤตพชร  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
132
เด็กชายกิตติธร  วงศ์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกุลจิรา  มะปราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงเกศราภรณ์  เมืองหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจิราภรณ์  คุณารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงจุฑาภัทร  ศรีอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงชญาดา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
139
เด็กชายชัยณรินทร์  บุญฑล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงณัฐกฤษตา  วังวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
141
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
142
เด็กชายณัฐชพน  เพ็ชรนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
143
เด็กชายณิชภญ  พร้อมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
144
เด็กชายทรงเกียรติ  โสพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงทัตพิชา  นาโสก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
146
เด็กชายธนบดี  มุ่งซ้อนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงธนัญญา  แก้วสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
148
เด็กชายธนาธรณ์  อรรถวณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงธัญวรัตน์  โหรารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงนวพร  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
151
เด็กชายนวพล  พึ่งเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนิภาพร  กุมารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนิรัชชา  พรมงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนิศารัตน์  กุมารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
155
เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
156
เด็กชายปฏิภาน  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
157
เด็กชายปณวัตร  สาระธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
158
เด็กชายประจักษ์ศิลป์  เพ็ชรนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
159
เด็กชายปรัชญา  ร่มโพธิ์์ิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงปาณิสรา  งามวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปานระพี  มูลหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปิยะวรรณ  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
163
เด็กชายปุณยกร  สืบสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปุณยนุช  คุณสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
165
เด็กชายพชรกฤต  พรมโสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพรชิตา  ผักกูฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพรบุญ  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สุวะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพีรวิชญ์  โมระดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายเพชรตะวัน  จันปุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงภัคณัฏฐ์  จารุธานิยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปัทมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงภิญญดา  แวดล้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
175
เด็กชายภูริพัฐ  ศรีมาเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
176
เด็กชายรามพัฒน์  ถนัดทาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
177
เด็กชายรุจิกร  ศิวประสิทธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงรุจิรา  ตาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงวรัญญา  บาระมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
181
เด็กชายวีรภัทร  แสงจันดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
182
เด็กชายวุมินันท์  บรรลือทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงศุภรดา  แวดล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริวาลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
185
เด็กชายสกลกร  ธนาคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงสมปรารถนา  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงสิริวิภา  เงางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ทองล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงสุชานาถ  คุณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลสมนึก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงสุตาภัทร  สุริยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
191
เด็กชายสุทิวัส  พลสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงสุธีรา  ติ่งสีทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงสุพิชฌา  โสพาส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
194
เด็กชายอนิชชา  ผางจันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมนึก
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงอริยธิดา  ยังคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงอลิสา  แก้วหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
วิทย์ประถม