ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ บ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  หลอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
2
เด็กชายกมลพิพัฒ  พรมสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงขวัญสุดา  กันทาสัก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจัสมินทร์ กอร์  เค้นท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจีรนันท์  บุญบรรลุ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชนม์นิภา  ตุยาใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
7
เด็กชายชัยนันท์  เผ่าโยธิน
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
8
เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณรากิติ์  สีเชียงหา
ป.3
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัชชา  เรืองมะเริง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิวรรณา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
คณิตประถม
13
เด็กชายธนวรรษ  รัศมีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทราชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กชายนรภัทร  ภูมิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
16
เด็กชายปรัชวิทย์  พรหมจารีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
19
เด็กชายภูมินทร์  ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กชายมนัสวิน  สังข์เอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงรวิสรา  พจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  วัณฏ์สุรกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงวัลลี  สงวนหมู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุมคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิตประถม
25
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงสุภาวดี  โสภากันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิตประถม
28
เด็กหญิงอุรัสยา  งามหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ บ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
29
เด็กหญิงกุลธิดา  ปทุมวัน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงธนิดา  จำปารัตน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายธีรภัทร์  อ่างคำ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงปนัดดา  ขันเงิน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายภาณุวัฒน์  ก้อนผา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายวทัญญู  ลาหลายเลิศ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายวรรณรักษ์  ขันเงิน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาวะดี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายสกล  พลไชย
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงสกัลยา  ชะบัวรัมย์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายสันติสุข  พลไชย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายอาทิตย์  สืบศรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ บ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
42
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชุมนุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
43
เด็กชายกฤตเมธ  รากวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
44
เด็กชายก้องภพ  ไชยสังวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
45
เด็กชายก้องสกุล  ไชยศรีษะ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงกัญชรส  ยศเรืองสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รากวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงกิตติญาณี  ศาลางาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุตรอุดม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงครองขวัญ  อินทรวิชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงจิตรปองพัฒน์  ประทุมทิพย์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงจิรวรรณ  อดกลั้น
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
53
เด็กชายจิรุทธิ์  ศิริสุนทร
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงชญาดา  สีเสมอ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงชลลดา  โสวิลัย
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงชลิตา  จันเหลือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
วิทย์ประถม
57
เด็กชายชัยพร  ประสพมั่น
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
58
เด็กชายชายแดน  ขันเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงณัฐริกา  สระทองขม
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
61
เด็กชายทวีศักดิ์  ดรุณพันธ์
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงทิพานันท์  เปลือยหนองแข้
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
63
เด็กชายเทพพล  สวัสดิ์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงธัญธร  วัฒนเรืองโกวิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงธัญวลัย  วัยอุดมวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
66
เด็กชายธีระพร  สว่างเพราะ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงนนทิชา  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงนัทธ์หฤทัย  อัศวจุฬามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
69
เด็กชายนำมงคล  แสงวงค์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงบุษญานันท์  อยู่เย็น
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงปริญญดา  การินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
72
เด็กชายปริญญา  ธรรมศิลป์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงปลิดา  ใหม่คามิ
ป.3
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
75
เด็กชายพลัฏฐ์  บรรใดทอง
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ บ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
77
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปราบพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงพิมพิชญา  ธีรราษฎร์รังษี
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงพีรดา  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
81
เด็กชายภคิน  เปลือยหนองแข้
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
82
เด็กชายภาดา  อ่วมแก้ว
ป.3
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงภาวิณี  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงมนัสชญา  ทองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส
ป.3
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
86
เด็กชายมิ่งกมล  แก้วพลงาม
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองก้านเหลือง
ป.3
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
วิทย์ประถม
89
เด็กชายเรืองยศ  จันทวี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
90
เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์  วัฒนเรืองโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงวรวรรณ  จันทรุทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงวรินทร  แสงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงวีรดา  ทองชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงศยามล  ไกยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ยศเรืองสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิลจันทร์
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
97
เด็กชายศิวกร  อ่อนคำ
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงศุจินธรา  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
100
เด็กชายศุภกิตติ์  มะปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  มาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์ผือฮี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงสุมินตรา  ไกรศรี
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงอชิรญา  ศิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงอนันดา  นันท์วัฒนาศิริชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
107
เด็กชายอมตะ  นันท์วัฒนาศิริชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงอมิตา  นันท์์วัฒนาศิริชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงอวัสดา  อังกาบ
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม
111
เด็กชายเอกธนัช  เฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ยโสธร เขต 1

ณ บ้านสำราญ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
112
เด็กหญิงไอลดา  อ่วมแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
วิทย์ประถม