ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกันธิชา  วัฒนบท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
2
เด็กชายเกริกหิรัณย์  โอภาประกาสิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
3
เด็กชายฉันทัช  คำมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
4
เด็กชายชนกันต์  ชื่นวรางค์กุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชลิสา  คำจาง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชัญญา  สุริยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชารีวรรณ  ศรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
8
เด็กชายฐณภูมิ  ผู้อภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงฐิติพร  ติ๊บจ๊ะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปวงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฐนรี  ผ่องพันธ์
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณัฐพร  ใจพงษ์
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
14
เด็กชายธนชาติ  ธนาเอกภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปุ๊ดปา
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธันย์ชนก  ยิ้มกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
17
เด็กชายธีธัช  พลรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
18
เด็กชายนครินทร์  เจริญจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
19
เด็กชายนนทกร  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
20
เด็กชายนราวิชญ์  วิศวกลกาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงนิศารัตน์  แขกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงประภานิช  ปาจีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงปานชีวา  ชัยศรีสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
24
เด็กชายปุณณวิช  แก้วทะวัน
ป.3
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงพิชชาพร  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงพิชญา  รัตนพูนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
27
เด็กชายพุฒิพงศ์  บูชาพุทธรักษารุ่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพุทธชาติ  ใฝ่เวลาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงภัทธนันทน์  ป่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายวชิราวุธ  เรืองแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงวริศราภรณ์  จันทรส
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงศรินทรา  มุกดาหาร
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงศศิกานต์  คำมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงศิรดา  ดีเลิศวุฒิกร
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิตประถม
36
เด็กหญิงศิริขวัญ  สุทินนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
คณิตประถม
37
เด็กชายศุภกานต์  มาชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิตประถม
38
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  กาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
39
เด็กชายสารัช  คำมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใฝ่เสรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
41
เด็กชายสุวิจักขณ์  กุมาทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงโสภิตา  อุปนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แดนไพรสณฑ์
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายดาวิทย์  ประทินสุขอำไพ
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงบุญทิพย์  ใฝ่เอกภพ
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชนไร้
ม.1
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงปิยธิดา  หยุดยั้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวพิมพิกา  อาภรณ์เลิศสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
51
นายไพบูลย์  สุนิธิถาวร
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายภานุพงษ์  โสมิยะ
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวภาวิณี  เลิศพรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายรัชชานนท์  ซอนเสน
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายสมบูรณ์  สุนามถาวร
ม.2
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวหล้า  รักประหยัด
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายอภิเษก  วงษ์ษา
ม.3
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายเอกอุดม  เป็งเมืองมูล
ม.1
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
59
เด็กหญิงกณิกา  ลลิตพนาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สาธิพา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกัลยากร  วงศ์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
63
เด็กชายกิตติพศ  พหลโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงจันทราลักษณ์  อรุณบุญคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงจารุวรรณ  มูลนิธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงจิรัชญา  มาชื่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงจุฑามณี  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงอารุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
69
เด็กชายเจนรบ  วุฒิคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงชญานี  หยอมวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงชนนิกานต์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงชนิดา  -
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงชัญญาวีร์  ศรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
74
เด็กชายชุติพงศ์  นอบน้อมไพร
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงฌณัญญา  แก้วเหล่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงณัฐธยาณ์  สุระวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงณิชากานต์  ภัทรพาณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงดรุณี  กุลนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
79
เด็กชายดาวุด  ลาฮิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
80
เด็กชายเดชธิชัย  กษมาวจี
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
81
เด็กชายไตรหิรัญ  อักษรเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงธวัลยา  จรัสเกียรติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงธันย์ชนก  เฮียงโฮม
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงนงลักษณ์  นพรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
85
เด็กชายนนทกานต์  วนากลิ่นสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
86
เด็กชายนนทภูมิ  ปันศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
87
เด็กชายนันทิพัฒน์  สมด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงนิภาธร  สิงห์สูตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
89
เด็กชายปฐมพงศ์  สิงหนาท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์น้อย
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงปัญญพันธุ์  ตันกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
92
เด็กชายปาฏิหารยิ์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงปิยธิดา  ยังมั่ง
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
94
เด็กชายพงศ์ภรณ์  คงฤทธิ์กล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงพลอยสวรรค์  อินต๊ะหมื่น
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงพิชานันท์  อุดก้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันใจ
ป.5
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยภูธร
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงพุทธชาติ  ชัยภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงเพียงฤทัย  เจิดเจริญทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดาวประกายสี
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
103
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิจอมบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายมงคง  โพธิวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงมิณตญา  กัณฑา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
106
เด็กชายเมธาวี  หนูราช
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
107
เด็กชายรมณ  ปุดตากลม
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
108
เด็กชายรักษพงศ์  ประดับภูทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงรักษิณา  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงรัชญากาญจน์  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงรัญชิดา  ทั่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงรัตน๊  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงรินรดา  ศึกษาพงศ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
114
เด็กชายวชิรญาณ์  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงวรัชยา  เสือจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงวรัท  ส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
117
เด็กชายวินัย  กะทู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงวิยะดา  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กหญิงวิวิศนา  เมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงวิสทา  ปองไพบูลย์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงศุภัสรา  ปันโน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงสลิลทิพย์  งามเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงสายชล  -
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงสิรินทรา  สุดสวยวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงสิริภูมิ  ใจสดสวยสวัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงสุชญานันท์  ปิยรัตนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงสุชาดา  พิริยะกมลพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
128
เด็กชายสุชาติ  ธาราพาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงสุทธิพร  วงค์ไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงสุธิพร  พิริยะกมลพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงสุภัทรา  นิจิตพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงสุภาพร  ดอกไม้ดอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงสุภาพร  สรรญเสริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงสุภาภรณ์  แตะวอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
135
เด็กชายสุรชัย  -
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
136
เด็กชายสุรศักดิ์  -
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
วิทย์ประถม
137
เด็กชายเสริมสุข  พึ่งโภสพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงหน่อละเปือย  ไม่มีนามสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
139
เด็กชายเหมันต์  ประวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงอรนรินทร์  สืบเชื้อเชียรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม
141
เด็กชายอัครเดช  หินน้อย
ป.6
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงอาทิตยา  แสงเทียนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงอารียา  เฮงตระกูล
ป.4
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
144
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  พิมพ์สราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
วิทย์ประถม