ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนต์รพี  สมศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนิษฐา  สุทามัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลฉัตร  สุทธิสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตเมธ  วิญญายอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
6
เด็กชายกัณตภณ  ศิลปจิตต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติธัช  ทวานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิตติภพ  สุธีพิเชฐภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
11
เด็กชายเกรียงศักดิ์  แซ่หล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
12
เด็กชายคำจ่อ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
คณิตประถม
13
เด็กชายจตุรงค์  ประหยัดทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
14
เด็กชายจรัส  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
15
เด็กชายจักรภพ  จุลคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
16
เด็กชายจักรภัทร  ภูษิตวิโรจน์กุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
17
เด็กชายจิณณพัต  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรนันท์  สังเกตุใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรนันท์  อนุชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรวัฒน์  วงค์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจีรนันท์  จิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
23
เด็กชายจุ่ม  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านรักไทย
คณิตประถม
24
เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรรณคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
25
เด็กชายเจริญทรัพย์  ทำมีภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
26
เด็กชายเจริญศักดิ์  พิลาศพูนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
27
เด็กชายเจษฏา  อะริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฉัตรรัตน์ติกรณ์  หลักฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
29
เด็กชายเฉลิมชนม์  เธียรอำไพพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
30
เด็กชายชนายุทธ  มโนวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนิภรณ์  คำจิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคาหาน
คณิตประถม
32
เด็กชายชยณัฐ  น้อยอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
33
เด็กชายชยพล  ทะวีวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชยุดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
คณิตประถม
35
เด็กชายชวัลวิทย์  รวมมิตรสมัคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัยธนภัทร  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
37
เด็กชายชัยวัฒน์  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชิดชนก  ขยันกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
39
เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
40
เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงญาณิศา  หิรัณสิริมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงฐิติญา  แสนคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฐิตินันท์  รัตนชัยเสมากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
44
เด็กหญิงฐิติยา  วิไลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
45
เด็กชายณภัทร  บัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
47
เด็กชายณัชพล  พงษ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฎฐ์  ประพายพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐดนัย  ก้องพนาไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐดนัย  มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิทธิ์คงตั้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
52
เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐพล  ฉายาวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณิชา  วงศ์มัจฉา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
55
เด็กชายธนกฤต  อุตราภิมุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
56
เด็กชายธนโชติ  อนุรักษ์ภูฟ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
57
เด็กชายธนทัต  อภิดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
58
เด็กชายธนนันท์  ต่าหมื่อหลื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธนพร  ดวงสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธนพร  เดชทวีโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
61
เด็กหญิงธนพร  เพชรบริบูรณ์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
62
เด็กชายธนวัฒน์  รักเรียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
63
เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์น้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
64
เด็กชายธนวัต  วงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
65
เด็กชายธรรมรักษ์  ธรรมเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญชนก  เชาว์พิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธัญญเรศ  บัวดก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธันยชนก  ฤาชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
70
เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธีรุตม์  ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนงนภัส  นาคหิรัณโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
73
เด็กชายนนทพัทธ์  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
74
เด็กชายนนทพัทธ์  เรียงไรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
75
เด็กชายนพเก้า  พรายวัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
76
เด็กชายนพรัตน์  ทวีเกษมสิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนพรัตน์  พรายวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนภัส  นันทานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนรรัตน์  เวชจุลบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
80
เด็กชายนฤเศรษฐ์  น้อยจ่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนวล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
คณิตประถม
82
เด็กหญิงน้องสอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
83
เด็กชายนัทชนะศักดิ์  คำแปง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนันทฉัตร  ลีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
85
เด็กชายนันทพงค์  วิรัตนาภรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์โอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
87
เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
88
เด็กชายนิธิกร  กัณนิกา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
89
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพ็ชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงบุณยวีย์  ศักดิ์คีรีงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
91
เด็กชายปฎิภาณ  วัฒนวรดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
92
เด็กชายปภังกร  หวังธนกิจกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
93
เด็กชายปภาวิชญ์  ประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปราณปริยา  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปริยากร  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปวัน  รักสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปานชนก  กวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปุณญรัตน์  จันทรบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
100
เด็กชายเปรม  จงจิตต์โยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
101
เด็กหญิงฝน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
102
เด็กชายพงศกร  วงศ์วาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
103
เด็กชายพชรพล  ชายสืบสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพนัชกร  แพน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพรปวีร์  ชยุตพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพรพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพรพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพรรัชดา  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
109
เด็กชายพร้อมภัทร์  ศิริมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เอี่ยมอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพันพษา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญพงษ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิชามญช์  บัวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิณทอง  สกุลจรรยาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
116
เด็กชายพิสิษฐ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
117
เด็กชายพีรพัฒน์  มณีสกุลชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
118
เด็กชายพีรภัทร  ฤกษ์ชวลิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
119
เด็กชายพุทธิชัย  ศักดิ์คีรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
120
เด็กชายไพรทิศ  หวังวนวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
121
เด็กชายภานุภณ  ทะวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
122
เด็กชายภีรพัฒน์  อัครเกียรติยศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
123
เด็กชายภูมินทร์  เทพบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
124
เด็กชายเมธัส  เชยชม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
125
เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
126
เด็กหญิงยอดขวัญ  จันทร์วิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
127
เด็กชายรชฏ  ใหม่ต๊ะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงรชดา  ใหม่ปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
129
เด็กชายรพี  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
130
เด็กหญิงรักชนก  ตุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
131
เด็กชายฤทธิ์เดช  สิทธิ์คงขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
132
เด็กชายลภัส  เรือนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
133
เด็กชายวชิรศักดิ์  เตชะอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
134
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวรกมล  ศรีชุ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
136
เด็กชายวรเมธ  ฌานชีวินสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
137
เด็กชายวรวัส  มั่นประกอบบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวัณนากร  แพน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
139
เด็กหญิงวิชญาดา  มณีวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวิชริณภรณ์  สุภาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวิทยา  ตวงลาภทวีกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวิลาสินีย์  สอาดจิตต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
143
เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงศิริพร  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
คณิตประถม
145
เด็กหญิงศุภกาญจน์  ต๊ะวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
146
เด็กหญิงศุภกานต์  กาสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
147
เด็กชายศุภณัฐ  นิยมรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
148
เด็กชายศุภณัฐ  นิราศภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
149
เด็กชายศุภณัฐ  ภวภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
150
เด็กชายศุภณัฐ  วงค์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงศุภลักษณ์  อาโต่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
152
เด็กชายสมชาย  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
153
เด็กชายสมหวัง  เดือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
154
เด็กชายสรยุทธ  เครือซุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสลิล  อุ่นนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงสุกัลยา  บานพับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุชัญญา  คำดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุชาดา  เนตรเฉียบแหลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงสุพิชญาภัค  ชัยเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
160
เด็กชายสุภวัทน์  โสภาพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
161
เด็กชายสุริยา  ยอดมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
162
เด็กชายสุวิทัส  กัมปนาทวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
163
เด็กหญิงแสงดาว  หวังรัตนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
164
เด็กชายแสงเมือง  คำปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
165
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ส่าเหล่วา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
166
เด็กชายอนุพงศ์  ตาจุมปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอภิชญา  ชุมภูศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
168
เด็กหญิงอมรกานต์  เทียนแท้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอรปรียา  พินิจพรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอรพรรณ  มาเยอะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอรวรา  พิทักษ์วนาศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอรอมล  มีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอรัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
คณิตประถม
174
เด็กหญิงอริยาพร  ธรรมยศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
175
เด็กชายอลงกรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายอลงกรณ์  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอลีนา  ธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
178
เด็กชายอ่องป้า  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
คณิตประถม
179
เด็กชายอัคคัญญ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
คณิตประถม
180
เด็กหญิงอัมพร  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงอาภาสิริ  อรัญภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
182
เด็กชายอิทธิกร  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ทาแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
184
เด็กชายเอกพงศ์  สิงขรสิริเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
185
เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  กาญจนาปกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงกนกพร  มงคลกาวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
187
เด็กชายก้องภพ  ปวงมาโล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันเต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เขิ่งภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุประ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกานต์มณี  มั่นคงสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกิจกรรณ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
194
เด็กชายเกียรติ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงแก้วตา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ธนณัฏฐ์ธนัท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงครองฟ้า  สุนทรพนิชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงจิตรกัญญา  เดชวิไลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงจิตรานุช  ฟูเกียรติธนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงจินตภัทร  วรรณเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
202
เด็กชายจิรภัทร  คำหมั้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
203
เด็กชายจิรภัทร  ไชยศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายจิ้วหนึ่ง  แซ่หลี่
ป.4
โรงเรียนบ้านรักไทย
วิทย์ประถม
205
เด็กชายจีรศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีประมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชนม์ชนันทน์  สุภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
209
เด็กชายชนาธิป  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
210
เด็กชายชวิศ  จุมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงช่อแก้ว  อิตุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
212
เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เล็กภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงฐนิศรา  ธงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
215
เด็กชายณฐภณ  ไพรสัจพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงณภัทร  ยอดมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงณฤทัย  รัตนวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงณฤทัย  สุนันทสิริชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสมมหาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กิติเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
221
เด็กหญิงณัฏฐนิช  อัมพุชสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงณัฐพร  กิณเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายณัฐพล  แก้วอร่ามยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
225
เด็กชายณัฐวัฒน์  ถูกหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงณัฐวินัน  กุณาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณิชนันท์  พิศไหว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงดาราพร  กันทะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงเดือนใส  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
232
เด็กชายติชิลา  กัมปนาทวรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงทวิติยา  สุนันทสิริชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
234
เด็กชายเทอดพงษ์  เล่าเรียนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงไท้จิ้ว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
236
เด็กชายธนกร  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
237
เด็กชายธนกร  มนต์นิรภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
238
เด็กชายธนทัต  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
239
เด็กชายธนนท์  นาควงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงธนพร  วิไลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
241
เด็กชายธนวัฒน์  เขิ่งภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
242
เด็กชายธนวัฒน์  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงธนวัลย์  ปารมีรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธนาวรรธน์  ลิ้มวรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงธันยธรณ์  พิศไหว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
247
เด็กชายนวพรรษ  ชนมุนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงนันท์ฐิชา  มูลชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงนันท์นภัส  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงนาตลี  รักอิสระภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงนิชา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
252
เด็กชายนิธิกร  ระเบียบพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงบัณฑิตา  วนากมลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงประกายทิพย์  แฮหมือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
255
เด็กชายประพันธ์  เคอมู
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กชายปราชญา  สารประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงปลิตา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านคาหาน
วิทย์ประถม
258
เด็กชายปองธรรม  พันตารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงปัทมา  ธรรมปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
260
เด็กชายพงษ์ดนัย  ล่ำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
261
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ตรงสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
262
เด็กชายพัชรพล  โพธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
263
เด็กชายพัชรพล  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงพิณทอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกิดชัยมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายภราดร  กองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงภัสสริน  แก้วดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านรักไทย
วิทย์ประถม
270
เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขโพธิญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
271
เด็กชายภาราดร  ปลื้มหทัยทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
272
เด็กชายภูผา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
273
เด็กชายมงคล  ไพรจรุงสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงมิลดา  มงคลกาวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
275
เด็กชายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
276
เด็กชายยุทธภูมิ  ชุ่มเย็นดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
277
เด็กชายรัตน์ตะวัน  เรืองสุขสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงรุ่งระวิน  ยองสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงลลิตา  ลัดดาไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงวชิรา  สุนทรพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงวรรณศิริ  พรหมมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงวรัญญา  วิญญูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงวรัทยา  ทารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงวรินทร์ดา  นะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงวันวิสาข์  ม่อยภิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงวิภา  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงวิมลวรรณ  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศักดิ์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงศตพร  รักษาสุขจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
290
เด็กชายศรวิชัย  มั่งคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กหญิงศศิชา  กาละสอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงศศิมา  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
293
เด็กชายศุภกร  สิทธิเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายศุภัคชัย  ธรรมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
295
เด็กชายสบชัย  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านรักไทย
วิทย์ประถม
296
เด็กชายสมบัติ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
297
เด็กชายสมบูรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่
วิทย์ประถม
298
เด็กชายสมิทธิชัย  ปีระกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
300
เด็กชายสิงหนาท  หงษ์สิบสาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสิริรัตน์  สัตย์มั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงสุธาสินี  ธนานุรัตนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
304
เด็กชายอติรุจ  สุปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
305
เด็กชายอภิวัฒน์  พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
306
เด็กชายอักษรินทร์  มาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
307
เด็กชายอัครชัย  ยอดเมตตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
308
เด็กชายอัมเรศ  อิตุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
309
เด็กชายเอเซีย  ชลธารเสาวรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
310
เด็กชายเอื้ออังกูร  โลกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงไอริน  เพล็งงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
312
เด็กหญิงกัณฐิกา  อมรศักดิ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
313
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รักสัตย์
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงเกียรติญา  ยิ่งมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
315
เด็กชายคมสัน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
316
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  เกษมโสภณพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
317
เด็กชายจอมจำบัง  ก้อนยอดพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
318
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทามูล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
319
เด็กหญิงญานิน  อมรศักดิ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
320
เด็กชายณัฐกิจ  เลิศขจร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
321
เด็กชายดนัย  กรชูโชค
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
322
เด็กหญิงธนพร  ใจมูล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
323
เด็กชายธีรเทพ  ภูสิริพัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
324
เด็กชายนรเศรษฐ์  แซ่เห่อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
325
เด็กชายนราธิป  ใจมาเครือ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
326
เด็กชายพงศกร  อ่อนสด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
327
เด็กชายพิชิต  นิลละออง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
328
เด็กชายพิเชฐ  นิลละออง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
329
เด็กชายพุฒินันท์  นันธิสิงห์
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
330
เด็กชายภูมินทร์  ก่อนเศรษฐี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
331
เด็กชายมนัส  ชนะวรากร
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
332
เด็กหญิงโยษิตา  เกษม
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
333
เด็กหญิงรุ้งทิพย์  เจริญเจ้าสกุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
334
เด็กหญิงรุจาภา  สายประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
335
เด็กหญิงลักษิกา  ปัญญาเลิศ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
336
เด็กหญิงวันวิสาข์  วิทาคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
337
เด็กหญิงศรุตา  ครองกาญจนกิจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
338
เด็กชายศิรวิทย์  ขงเขตคราม
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
339
เด็กชายศิรวิทย์  นภาทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
340
เด็กชายศิวกร  เลิศสายัณห์
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
341
เด็กชายศุภโชค  ยาซ้อน
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
342
เด็กชายอภิรักษ์  ขวัญธำรงศิล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
คณิตประถม
343
เด็กชายอิทธิบุตร  กรพาโชค
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กชายกิตติ  ชีวิต
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายคาดู  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงจันทนา  พัฒนกิจรัตนะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงชมพูนุท  ฤดีปราโมทย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงชาลิสา  บุษบา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงดวงหทัย  โสตสดับปกรณ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงเทพธิดา  กรองทองขาว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงเทพี  อัมพรพนา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายธนากร  กุลจิราวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธรรมรัตน์  กรองไว้ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนงคราญ  แค่เรือน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนุชนา  แสงโชคชัย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายปรเมษฐ์  เจริญศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายประพาฬ  กนกวงศ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายปรีชา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงพัชรี  สาธะมา
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงพิสมัย  ปันศิริ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงวรินทร  คำแหง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายวัชรพงษ์  ก่อนเสียงสังข์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายวัฒนา  ภีระจิ่ง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายวีระพันธุ์  เถมินพนา
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงศลิตา  ปองพัฒนาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขปราศัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
367
นายสงกรานต์  กอบจิตสะอาด
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายสรวิชญ์  โชครอบรู้
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายสันติชาติ  พรสินวรกานต์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายสืบศักดิ์  เฉลิมเกียรติมณี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
372
นางสาวสุดาลักษณ์  กวางทู
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายสุธิต  มานพมณี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงอภิชญา  ศรานันทวรวงศ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายอภิชาติ  บูชารัตนตรัยกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายอภิรักษ์  บารมีขุนยวม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงอรพรรณ  อุทัยสุขศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายอัฐพล  เลิศปัญญา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
379
เด็กหญิงอารี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กหญิงกนิษฐา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกมลพรรณ  คำแสน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกรรณิการ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
383
เด็กชายกฤษดา  ฐิติมโนกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันแก้ว
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกัลยา  ทรงพลประทาน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกานต์สินี  ก่อนเศรษฐี
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
387
เด็กชายโกวิท  บุญกิจจานนท์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงครินทร  เลิศสีดา
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงคิดตียา  กมลวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงจิดาภา  ชอบสราญ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
392
เด็กชายจุลจักร  อภิธรรมมา
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เงินใส
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงชนิดา  จรรยาไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชนิดาภา  กอสน
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชลธิชา  กระจายความรู้
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
397
เด็กชายชัชชัย  ปัญญานาย
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
398
เด็กชายไชยภัทร  ปองดำรงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงฌาณนันท์  จันทโชติ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
400
เด็กชายฌานิศ  ณ ปินตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงญาณิศา  ตุ้ยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
402
เด็กชายณภัทร  กรพรเลิศ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงณัฐฐาพร  แสงแอ่น
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงณัฐนิชา  มหาสิงห์
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
405
เด็กชายณัฐพล  ครองกาญจนกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงณัฐริณีย์  โกฏิคำ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงณิชารีย์  มีเกริกไกร
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงดนยา  นายวม
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงดวงพร  วนาศิริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงเดือนพร  ลุงโย่
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
411
เด็กชายทัศนรัตน์  กันทะมา
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธนพร  วรกานต์ชน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สกุลวุฒิชัย
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธัญวุฒิ  ชินิ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
415
เด็กชายธีรนัย  บวรเกียรติโสภา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
416
เด็กชายนพดล  นุชนันท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
417
เด็กชายนพรัตน์  มาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
418
เด็กชายนภัทร  โสภณกุลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนริศรา  อุดมพัฒนากุล
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนันทิตา  จารึก
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนิดารัตน์  เต็มคำ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
422
เด็กชายบรรลือศักดิ์  คำเขียว
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
423
เด็กชายบูชิต  ใจลังกา
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อมรศักดิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงปวันรัตน์  กิ่งแก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
426
เด็กชายปัญญากร  ปัญญาเลิศ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงปิ่นมนัส  นุดี
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพงศ์เทพ  คุ้มครอง
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพัทธพล  แซ่เห่อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพิชญา  ภีระ
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงพิยดา  ปันจันทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพิไลวรรณ  อ่อนสด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
433
เด็กชายพิษณุ  อิ่มพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กอสน
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
435
เด็กชายภวัต  แซ่เห่อ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
436
เด็กชายยามิน  ทันจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
437
เด็กชายยุทธภูมิ  ธรรมสว่างยิ่ง
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กรองสติปัญญา
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงรานากร  กระจายสัญจร
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงลลิตา  ณ ปินตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
441
เด็กชายวรเชษฐ์  เพียรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ว้าง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงวรัญญา  ไพรสืบชาติ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงวราทิพย์  ดวงสุภา
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงวราภรณ์  ทิวาประดับดาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงวัชรมน  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงวาเลนไทน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงวินิตา  โสภา
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนขุนยวม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
450
เด็กหญิงวิภาวี  แซ่เห่อ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
451
เด็กชายวีรภัฏ  เงินใส
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
452
เด็กชายไวภพ  กวางทู
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงศราภรณ์  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงศรุตา  ทิพาคำ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
455
เด็กชายศาสตรา  นภาทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
456
เด็กชายศีลดิถ  โก่งสายเงิน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
457
เด็กชายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงสรัลชนา  หมั่นการ
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงสุภัค  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงสุภาพ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
462
เด็กชายสุโรตม์  วิทยาวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
463
เด็กชายหฤษณ์  วุฒิพันธ์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
464
เด็กชายหัสนัย  ปินตาคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงอนงค์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงอนัญญา  โก่งสายเงิน
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงอภิชญา  แน่นอุดร
ป.3
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงอริสา  โจมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงอรุณทิพย์  เกษมโสภณพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงเอ็มวิภา  จมบาน
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
472
เด็กหญิงกนกอร  เสาร์ปั๋น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
473
เด็กหญิงกริษฐา  สำนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
474
เด็กหญิงกัลยากร  ก่อกุลอัสวิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
475
เด็กชายกิตติศักดิ์  เปียงเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
476
เด็กหญิงกิติมา  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
477
เด็กหญิงเก๋งคำ  ไม่ทราบนามสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
478
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
479
เด็กชายคันธพงษ์  คำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
480
เด็กหญิงคำหลาว  คำหลาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
481
เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ปุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
482
เด็กชายจิรศักดิ์  ปรีดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
483
เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิศมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
484
เด็กชายโจนาธาน  ยลธรรธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
485
เด็กหญิงชนกกร  โอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
486
เด็กชายชนกชนม์  นฤสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
487
เด็กหญิงชนกนันท์  ยอดแคร่ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
488
เด็กชายชนะชน  ไม่ทราบนามสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
489
เด็กชายชนะชัย  ชำนาญหมอ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
490
เด็กชายชม  มวนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
491
เด็กชายชาติชาย  ปิติมงคลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
492
เด็กชายชูชาติ  แซ่ฉี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
493
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
494
เด็กชายณรงค์ชัย  พรมาลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
495
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หลินจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
496
เด็กหญิงณฤณี  อินต๊ะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
497
เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
498
เด็กหญิงณัธกานต์  ใจหมั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
499
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยแสงสุรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
500
เด็กชายดนุสรณ์  เขียวแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
501
เด็กชายติณณภพ  ดำรงค์ชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
502
เด็กชายไตรรงค์  นาหนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
503
เด็กหญิงทยิดา  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
504
เด็กชายธนกร  แสนฝั้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
505
เด็กชายธนทัต  ไม่ทราบนามสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
เด็กหญิงธัญชนก  สังข์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
507
เด็กหญิงธัญยพร  ชื่นจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
508
เด็กชายธันวา  สังข์วรรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
509
เด็กชายธิติพนธ์  จ่าก่าซื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
510
เด็กชายธีรัช  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
511
เด็กชายนรากร  สิงห์ใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
512
เด็กชายนรินทร์  สวัสดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
513
เด็กชายนันทพงศ์  พงศ์ธำรงศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
514
เด็กหญิงน้ำฝน  ทุนอ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
515
เด็กหญิงนิลาวัลย์  คำเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
516
เด็กชายบรรณวัชร  ตาปินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
517
เด็กชายบุญมา  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
518
เด็กหญิงเบญญานุช  ภูริรุจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
519
เด็กหญิงเบญญาภา  การดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
520
เด็กหญิงปริม  เสโหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
521
เด็กชายปรีชา  พึ่งไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
522
เด็กชายปิยะพัทธ์  ลินต๋า
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
523
เด็กหญิงปิรดา  ติ๊แหลง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
524
เด็กชายพงศกร  มังแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
525
เด็กชายพงศภัค  พรหมวังศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
526
เด็กชายพงศ์ภัค  มงคลจรรยาภัค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
527
เด็กชายพชรพล  ถามูล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
528
เด็กหญิงพรกมล  ใจคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
529
เด็กชายพสุเทพ  ไม่ทราบนามสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
530
เด็กหญิงพอเพียง  จองปุ๊ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
531
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ราชตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
532
เด็กชายพัสกร  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
533
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วปีนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
534
เด็กหญิงพิมผกา  เมฆาภูมิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
535
เด็กหญิงพิยดา  ยี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
536
เด็กชายพีรณัฐ  แสนหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
537
เด็กชายพีรัชชัย  แซ่ถิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
538
เด็กชายพุฒิพงค์  ไม่ทราบนามสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
539
เด็กชายภักควัฒน์  อ่องทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
540
เด็กหญิงภัคธิมา  หลิ่งคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กชายภานุพงศ์  งามสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
542
เด็กชายภูริวัฒน์  สิทธิ์คงชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
543
เด็กชายมนตรี  ไม่ทราบนามสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
544
เด็กหญิงมีนา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
545
เด็กหญิงมีนา  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
546
เด็กหญิงรติมา  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
547
เด็กชายรัชชานนท์  อาดนนท์ลา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
548
เด็กหญิงรัชนีกร  คธาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
549
เด็กชายรัชพล  ซอแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
550
เด็กหญิงรุจรวี  โอ๊ะเรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
551
เด็กชายวรรธนัย  สมบัติวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
552
เด็กชายวริชนนท์  รอดมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
553
เด็กหญิงวิภาวี  มิ้นเขา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
554
เด็กหญิงวิรัญชนา  แสงเขิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
555
เด็กชายศตวรรษ  เติกแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
556
เด็กชายศักรินทร์  สอนสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
557
เด็กหญิงศิรดา  มีไพรสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
558
เด็กหญิงศุภารัตน์  ต่อมตุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
559
เด็กชายสอน  ไม่ทราบนามสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
560
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
561
เด็กชายสุธีย์  ผ่องพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
562
เด็กหญิงสุภัสรา  ปลอดภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
563
เด็กชายสุเมธัส  นำ้คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
564
เด็กหญิงหทัยภัทร  แซ่หยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
565
เด็กหญิงหมอกเหมย  คำพา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
566
เด็กหญิงหลาว  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
567
เด็กหญิงอชิรญา  ปันคำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
568
เด็กชายอติกานต์  หน่อคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
569
เด็กชายอนล  ไม่ทราบนามสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
คณิตประถม
570
เด็กชายอนาวิล  แสนจ้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
คณิตประถม
571
เด็กชายอภิวัฒน์  ประอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
คณิตประถม
572
เด็กหญิงอมรวรรณ  โสภณกิตติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
573
เด็กหญิงอมรา  แซ่หยิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
574
เด็กหญิงอมริศา  แสงสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
575
เด็กหญิงอรพรรณ  แซ่จิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
เด็กชายอัฑฒ์ชวิศ  เผ่าพานิช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
577
เด็กหญิงอาทิตตยา  ใจติขะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
578
เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่เฮอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
579
เด็กหญิงอินทิพร  สินลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิตประถม
580
เด็กหญิงอินทิราพร  อิ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พาตุรินทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  เลาลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงกุลจิรา  อิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงเกวลิน  วงเวียน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายไกรวิชญ์  ใจเฟื่องอมรกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายคีรินทร์  รักษ์ไทย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงเงินแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงจันทร์แรม  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายจิรภาส  สีฉว่า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายจีรศักดิ์  ปุ๊กออน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  อุ่นเรือน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงจุฑามาศ  เดชะบุญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงเจษฎาพร  นวลแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายชญานนท์  แซ่ลี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงชนกนันท์  หวั่งศิริกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายชนะชน  โพธิรัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงชนัญธิดา  แอโพ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงชนินาถ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายชาตรี  นิยม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงชุติมา  หล่อเดชาถิรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายชูลาภ  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายโชติ  แจ่มแจ้ง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายณพวุฒิ  สายชมภู
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายณภัทร  เลายี่ป๋า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงณัฐกานต์  บ่าตุ่ม
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมูล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงณัฐนารี  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายณัฐพล  เสาแดงเกิดกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายณัฐภัทร  ชื่นเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายณัฐภาส  แซ่ย่าง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายดนัยฤทธิ์  จันพร่ำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  หม่องแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงเดือนแรม  -
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายต้นตระการ  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงธนพร  ชวลิต
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กชายธนวัฒน์  ลาวลี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายธนาคม  สีเขียว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายธนายุต  ชัยแสงสุรีย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายธนายุทธ  เชรแบร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงธรณ์  เสาแดงเกิดกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงธาริณี  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงธิดารัตน์  เลาลี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงธีรนาฎ  ตั่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายธีรภัทร  ใจหมู
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายนครินทร์  อินต๊ะวิกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายนพรัตนํ  สุทธิวิชา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงนริศรา  โชติมณีชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงนันทิชา  ฑีฆายุ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงนิรชา  พงเขียว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายนิรันดร์  หน้อยมา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงนุศรา  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงบุญทา  ไม่มีชื่อสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงแบน  จะปุ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงปรีญามาศ  เดชะบุญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายพงศ์พล  กันใจวิน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายพงษ์เทพ  จิ่งต๊ะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงพนิดา  โชติอารยะพร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงพรพรรณ  เลาหมู่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายพัทธดนย์  ธนพงษ์โชติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายพิทวัส  วิริยภัทรจินดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายพีระพัฒน์  แย้มภายคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายภัทรดนัย  สุภา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงภัสสริรา  สินธนภัทรเจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายภูสิทธิ์  บุญทา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงมณฑิรา  เมี๊ยะตุ่น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงมัณฑิรา  ชอบพอ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายรณชัย  เดชะบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงรัฐกานต์  คำตา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายรินทร์  ลุงหลวง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงลลิดา  เเซ่เซีย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กหญิงวรกานต์  ขจรคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายวรพจน์  จือจ๊ะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงวราพร  ปันดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงวรินสุดา  ห้าวหาญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายวันเฉลิม  กันทะมา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงศนิดา  แซ่ถิ่น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายศรศักดิ์  หลักแต่ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ดวงคำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงศรันย์พร  อยู่เปา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลายี่ป๋า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายสรวิช  เลาจัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายสว่างเพชร  แซ่จื้อ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายสหัสรังสี  ปันดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงสายป่าน  โนจา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายสิรภพ  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงสุดธิดา  เลายี่ปา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงสุพรรษา  ปานแอ๋
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงสุภาพร  เลาต๋า
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายสุเมธ  แซ่ฉี่
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายสุรเชษฐ์  ติ๊บมู
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายเสรีย์  โพธิสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงแสงจันทร์  -
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงหย่งฝาง  แซ่ย่าง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงเหมยซิง  แซ่กวง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงอนัญญา  แซ่ถิ่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายอนุพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายอนุรักษ์  ตามี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายอภิวัฒน์  วินจะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงอรนุช  ปู่ใหม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงอรวรรณ  หงส์อินตา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายอ่องขิ่น  นานดาแต
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงอัญชลี  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายอัษฏายุธ  ปันใจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายอำนาจ  ไม่มีชื่อสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
686
เด็กหญิงไอรดา  ผามอญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
687
เด็กชายกริชธวัช  อุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
688
เด็กชายกฤตภาส  ฟุ่มเฟือย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงกัญญนัท  ธรรมเสนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนจ้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โหล่เจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เป็งนาค
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
693
เด็กชายกันตพนธ์  เสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
694
เด็กชายกันตพัฒน์  ชิตไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงกันตภรณ์  ปันเซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงกันยารัตน์  ท้าวนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
697
เด็กชายกัลป์กีรติ  บุญมาวารีสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันต๊ะคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงกุลณัฐ  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยุรนาถบงกช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงเกวิณี  อภิรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
702
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
703
เด็กชายคมชิต  เลาหมู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
704
เด็กชายคามารอน  ลุนเดย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
705
เด็กชายจตุรวิทย์  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายจตุฤทธิ์  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงจริยา  กฤษณะเศรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
708
เด็กชายจักรมล  หมอกแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จอมชีพกล่ำ
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงจิตตรารัตน์  เต๋จ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
711
เด็กชายจิรายุส  ธรรมมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงจีราวรรณ  ปัญญาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงจุฑามาศ  อิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
714
เด็กชายเจษฎา  แสงโชติพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงชนกนันท์  กิตติกรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
716
เด็กชายชนธวัช  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
717
เด็กชายชนพัฒน์  บุญทาหลู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
718
เด็กชายชนสิษฎ์  เลายี่ป๋า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงชนานันท์  เสร็จซี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงชนิษนันท์  ยอดแคร่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์  สุขสมนึก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
722
เด็กหญิงชุตินันท์  วงศ์ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงซอมพอ  นิลคง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงซิมมิ  กุกเรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงฐิติพร  ทองขวิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงฐิติพร  ใสส่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงณชนก  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณัฐชรีพร  กันทาตี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
730
เด็กชายณัฐภัทร  คอทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
731
เด็กชายดรัณภพ  เลิศชัชวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
732
เด็กชายดลวัติ  แก้วขัน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
733
เด็กชายดิษย์  สินลี้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
734
เด็กชายถิรวิทธิ์  วงษ์เดือน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
735
เด็กชายถิรายุส์  สีย้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
736
เด็กชายทรงสิน  ออมทรัพย์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
737
เด็กชายทัตเทพ  เจือละออง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
738
เด็กชายทัศนศิลป์  ปินปิดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
739
เด็กชายเทียนชัย  เลาว้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
740
เด็กชายธนกร  วันมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
741
เด็กชายธนธรน์  มานะประสพสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
742
เด็กชายธนพัฒน์  ธนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
743
เด็กชายธนภูมิ  สินเสร้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
744
เด็กชายธนวัฒน์  วิชาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
745
เด็กชายธนวัต  โพธิยะ
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงธนัชชา  ประยูรวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
747
เด็กชายธนาธิป  ใจแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
748
เด็กชายธนาศักดิ์  วิเศษชัยโกศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงธัญชนก  รุ่งโรจน์ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิทยานานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
752
เด็กชายธิติสรร  สิทธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
753
เด็กชายธีรดนย์  สินลี้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
754
เด็กชายธีรนันท์  น้อยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
755
เด็กชายธีรภัทร  ศักดิ์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
756
เด็กชายนฤเทพ  แซ่เติ๋น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กหญิงนลธิชา  หวังทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงนวพรรณ  แซ่หม่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงนันทพร  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจหมู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
761
เด็กชายนิรัช  แซ่หม่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงบุภากร  ยี่ปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปณิดา  สินลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
764
เด็กชายปรวัฒน์  มงคลภักดีสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
765
เด็กชายประทาน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
766
เด็กชายปาณทัต  จันทร์นวล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
767
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ลุมดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงพลอยพรรณราย  หริ่งซื้อ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงพัชริสา  อาสาสินพัฒน์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุ่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
771
เด็กชายพันธุ์ธัช  บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงพิกุล  สมบัติทิพย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
773
เด็กชายพิเชษฐ์  จำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
774
เด็กชายพิทวัฒน์  ขจรเลิศวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ไชยรวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงพิมพิศา  หวลธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
779
เด็กชายพีรพัฒน์  จองต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
780
เด็กชายพีรวัส  ปามือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงฟ้าใส  นิลประดับ
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
782
เด็กชายภรัณยู  ยี่ปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
783
เด็กชายภาคภูมิ  น้อยบุญอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
784
เด็กชายภูมินทร์  บัวบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
785
เด็กชายภูริณัฐ  พงษ์จักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
786
เด็กชายภูวนันท์  เลาหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงมอลลีอานน์  ไอร์แลนด์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงมาลีแอนด์ นาเจริญ  เรดมอนด์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงยี่เหวิน  เต็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงรสิตา  วิศรุตมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
791
เด็กชายรามิล  เลาหมี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
792
เด็กหญิงโรสแมรี่  ดาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ไตรโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
794
เด็กชายลูกา  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
795
เด็กชายวทัญญู  สุวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงวรรณรวี  ใจมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวรรศิกา  เดชวงค์ยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวรัชญา  อรัญภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงวรัญญา  เลาว้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงวริศรา  เลายี่ปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
801
เด็กชายวสุศิวกิจ  เอกกาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงวิชชุดา  หล่อเดชาถิราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงวิภารัตน์  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
804
เด็กชายวิษณุ  ขันติศิลาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
805
เด็กชายวีรพงษ์  ยี่ป๋า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
806
เด็กชายวีรยุทร  เลามุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
807
เด็กชายวีรวัฒน์  พิมลชโยภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
808
เด็กชายศราวุธ  แซ่มี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ก่อยยั่นนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงศุภกานต์  เครืออ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงโศธิดา  บัวบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
812
เด็กชายสพล  ไชยครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสมศรี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
814
เด็กชายสราวัฒน์  จันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
815
เด็กชายสัณหวัฒน์  บุญมาตา
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
816
เด็กชายสันหรัฐ  สิ้นลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
817
เด็กชายสินมนัส  ศรีธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงสิรินทรา  เปียผะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงสิรินาถ  วันเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสิริพิชญ์  ภัทรางกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงสุชาวลิ  ปวงฟู
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงสุณัฐชา  ไชยธรรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงสุทธิชา  ลำลอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงสุทธิดา  หมอคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงสุธีมา  ปูเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงสุพิชชา  คำยันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
827
เด็กหญิงสุภัคตรา  มียวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงสุภากร  กุษาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
829
เด็กชายสุรธัส  ติ๊บมู
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงสุวิชญา  เรือนป้อม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงเสาร์สุนีย์  เต๊ะโหย่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงหนูดี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงอติกานต์  กันทาน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงอธิสา  เลิศสำอางค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้
วิทย์ประถม
835
เด็กชายอนนต์  วารินต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
836
เด็กชายอนาวิน  อิ่มสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
837
เด็กชายอนุภัทร  กฤษณะเศรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘
วิทย์ประถม
839
เด็กชายอภิชัย  แซ่จื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงอรนุช  แซ่ม้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
841
เด็กชายอัครพนธ์  วิเศษชัยโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงอัสรีย์  เวียงสีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงอาภัชรา  ซาทู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กชายไกรวิชญ์  เลาหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
845
เด็กหญิงขวัญชนก  หว่างป่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
846
เด็กหญิงจันทิรา  แซ่จั้ง
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
847
เด็กชายจิ่งห่าน  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
848
เด็กชายจิรภัทร  ว่างป่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
849
เด็กชายจีรเกียรติ  พิทักษ์คีรีทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
850
เด็กชายจีรเดช  เหว่าจะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
851
เด็กหญิงจุรีพร  แซทู
ป.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
852
เด็กหญิงชลาลัย  มูโยม
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
853
เด็กชายชายแดน  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
854
เด็กหญิงชุติมา  ดิเรกวาจา
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
855
เด็กหญิงฑิมพิการัตน์  เขียวมูล
ป.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
856
เด็กชายณัฐชนนท์  อุตเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
857
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
858
เด็กหญิงณิชาพร  หว่างป่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
859
เด็กหญิงณิชาภัทร  กันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
860
เด็กหญิงดรณี  สมานชาญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
861
เด็กชายธนพล  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
862
เด็กหญิงธัญชนก  หว่างป่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
863
เด็กหญิงนวนนรา  สีวรรณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
864
เด็กหญิงนิรชา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
865
เด็กหญิงบุณยาพร  ว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
866
เด็กหญิงปรานต์  แปงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
867
เด็กชายปานหม่อง  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
868
เด็กชายพงศภัค  เสนาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
869
เด็กหญิงพรสินี  กิจโชคประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
870
เด็กชายพลทัต  ดอกผึ้ง
ป.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
871
เด็กหญิงพลอยไพลิน  กัลยา
ป.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
872
เด็กชายพศิน  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
873
เด็กหญิงพัชรพร  หว่างป่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
874
เด็กหญิงพัทธวรรณ  สิงห์ทอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
875
เด็กชายพิพัฒน์  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
876
เด็กชายพิภพ  เลาเทาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
877
เด็กหญิงพิมตกานร์  สีวรรณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
878
เด็กหญิงภานุชนาถ  สีวรรณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
879
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซทู
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
880
เด็กหญิงเมธาวี  หนองปิงคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
881
เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่เฒ่า
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
882
เด็กชายฤทธิเดช  พาณิชย์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
883
เด็กชายวงศกร  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
884
เด็กหญิงวรรณพร  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
885
เด็กหญิงวรรวนัช  ชมภูศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
886
เด็กหญิงวัทนพร  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
887
เด็กชายวิชยุตย์  กัลยา
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
888
เด็กหญิงศนิดา  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
889
เด็กชายศราวุธ  จันต๊ะวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
890
เด็กชายศักดิ์ดาเทพ  แซ่ซ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
891
เด็กหญิงศิรประภา  ทิพอิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
892
เด็กหญิงศุภาวรรณ  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
893
เด็กหญิงสกาวเดือน  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
894
เด็กชายสรายุทธ  หว่างป่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
895
เด็กชายสิทธิพล  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
896
เด็กหญิงสิรินทรา  ยานะรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
897
เด็กหญิงสิรินทรา  ฮองโยง
ป.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
898
เด็กหญิงสุกัญญา  หว่างป่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
899
เด็กหญิงสุจิรา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
900
เด็กหญิงสุชาวดี  สุขสกุลปัญญา
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
901
เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ม้า
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
902
เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เฒ่า
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
903
เด็กหญิงสุรนันท์  พะยิ
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
904
เด็กหญิงสุวารัตน์  ตะแก
ป.5
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
905
เด็กหญิงแสงก่ำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
906
เด็กหญิงแสงนุ่ม  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
907
เด็กหญิงแสงอิง  หลู่หมุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
908
เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์พูน
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิตประถม
909
เด็กหญิงอรปรียา  หว่างป่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
910
เด็กหญิงอรพิน  สุขสกุลปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
911
เด็กหญิงอัจฉรา  ว่างป่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
คณิตประถม
912
เด็กหญิงอุฬาริกา  สุขก๋า
ป.4
โรงเรียนบ้านสบสา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนบ้านเมืองแปง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
913
นางสาวกิติยา  นายหว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงจันทร์วิภา  หว่างป่อ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ถนอมวรกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงเจนจิรา  เลาต๋า
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
917
นายชินกฤต  ก่อนเศรษฐี
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายณัฐพล  ฮองโยง
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงณัฐมน  กิจโชคประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
920
นางสาวณิชากร  แซ่หัน
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงธมลวรรณ  หว่างป่อ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายนราธิป  เมืองเมา
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
923
นางสาวปภาวี  นุวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
924
นายประเสริฐ  แซ่ซ้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
925
นางสาวพกาวรรณ  แซ่เจ๊า
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายพงศ์พัทธ์  ศิริอางค์
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงพรสินี  ว่างป่อ
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
928
นายมองแสง  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
929
นางสาวแมะเอ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
930
นายวัชรเกียรติ  ดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายวันชัย  กิจรุ่งเรืองดี
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
932
นางสาววันเพ็ญ  พนมไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
933
นายศตวรรษ  วงศ์ตระกูลซ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงสริดา  หว่างป่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
935
นางสาวสโรชา  มูลสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายสุขสันต์  ศรีวรรณะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงสุพรรณ์  นายหว่าง
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงสุภาพร  นายหว่าง
ม.1
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
939
นางสาวสุภาวิตา  พนมไพร
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายอนุรักษ์  อุทธายะ
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
941
นายอะเลผะ  เลาหมี่
ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองแปง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
942
เด็กหญิงกสิรินทร์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ
คณิตประถม
943
เด็กชายกอง  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
944
เด็กหญิงกันติยา  อุดมอัมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
945
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
946
เด็กชายคำแก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
947
เด็กหญิงเคอ  ตะจาย
ป.6
โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ
คณิตประถม
948
เด็กชายจตุรงค์  ชูวีรชน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
949
เด็กชายณัฐวุฒิ  แอบรักสีแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
950
เด็กชายตรัยพจน์  ขะจู
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
951
เด็กชายทัศน์พล  ขวานทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
952
เด็กหญิงปาลิดา  อุดมอัมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
953
เด็กหญิงมล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
954
เด็กหญิงยุวดี  จะหา
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
955
เด็กหญิงรัตฤมล  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
คณิตประถม
956
เด็กหญิงวันทนี  โชติเวทย์สรานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
957
เด็กหญิงเครือฟ้า  รู้ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงจรรยพร  อุดมอัมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
959
เด็กชายจาย  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
960
เด็กชายชูศักดิ์  อาทิตย์อุไร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
961
เด็กชายณราวุุฒิ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงณัฐชนา  ปิยชาติศรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
963
เด็กชายตรัยภพ  วิเชียรยอดกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงทัศนีย์  อุดมอัมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
965
เด็กชายทุน  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
966
เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ
ป.3
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงนิรมล  ชอบชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
968
เด็กชายปิติ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
969
เด็กชายปิยวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงฝนทิพย์  ยุติธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
971
เด็กชายภราดร  ไพรปรีเปรม
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
972
เด็กชายภาณุเดช  ไพรปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
973
เด็กชายภูมิใจ  อุดมอัมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงมาลี  ไม่มีชื่อสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
975
เด็กชายไม้  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงวราวี  ปิยชาติศรกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงวิภาดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เอกวัฒน์วงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงสรัลพร  ธงชัยชนะ
ป.3
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงสิริกร  ไพรปรีเปรม
ป.3
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
981
เด็กชายสุภกิตต์  ธารีพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงสุภาวดี  โชติเวทย์สรานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงสุรดา  ดิเรกวาจา
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงสุวรรณี  พิทักษ์กิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
985
เด็กชายหทัย  วิเชียรยอดกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
วิทย์ประถม
986
เด็กชายอนุภัทร  ชายชาตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม
987
เด็กชายอัศวิน  ธารีพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
วิทย์ประถม