ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายธนพล  แก้วสอนทะเล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงค์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายปัณณวัฒน์  เต็มใจ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงพิมลรัตน์  เนาวรัตน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายภัคพล  ทองน้อย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายวิชชากร  สุวรรณไตรย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงสุรัสวดี  พุฒิจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
10
เด็กหญิงกชกร  โตวัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกชพร  คำสีทา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกนกพิชญ์  มูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกนกภัทร  อุปสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกนกรัตน์  รัตนเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกนกวรรณ์  วงศ์ณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกนิษฐา  เทียมดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกนิษฐา  พัศระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกมลชนก  ดำรงดาลัยพงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกมลเนตร  มุกดาฐิติกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คนคล่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกมลวรรณ  โคตรพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกมลศิริ  น้อยทรง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกรกกมล  วาระสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกรกนก  ซาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกรกนก  แสนโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกริชสุริยะ  วรติยะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกรี  กรีรัมย์
ป.4
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤตณัฐ  สิริพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤตเมธ  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกฤติกา  คำปัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกฤติมา  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกฤติยา  บุตรนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤษฎา  ปราสาททอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤษณ  รักเกียรตินักรบ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายกฤษดนัย  สายศักดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกฤษเรศ  เพชรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกวินี  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกษิดิส  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายก้องเกียรติ  สีมาลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายก้องภพ  เทพศรีหา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกะติกา  พินิจประสานกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกัญจนพิทักษ์  เจริญภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พื้นพรหม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิศิษฏ์เสาวรภย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณไตรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงธนู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกันต์ธีร์  จันทร์แถม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ยืนยง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สงวนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกันตินันท์  อยู่บำรุง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงกันยกร  เสิกภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงกันยาวีร์  ทวีพันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงกัลธิชา  ไชยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกัลยกร  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองรักษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้งวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกาญจนา  บรรจง
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พราวศรี
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงการต์ธีรา  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  บุญทันเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายกิตติ  ระภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายกิตติเชษฐ์  ดังธนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกิรณา  ไชยยายงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกุลฑีรา  พื้นพรหม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกุลธิดา  คำสุนันท์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกุลธิดา  จันทรโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกุลธิดา  ประสานศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูมาลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกุลิสรา  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเกตุวดี  บางทราย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเกศแก้ว  รุ่งโรจน์มุกดากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงเกศเเก้ว  รุ่งโรจน์มุกดากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงขนิษฐา  ยงบรรทม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กหญิงขวัญชนก  ที่ทำนัก
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายขุนทรัพย์  จิตรส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  กมลคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงคณิศร  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายคณิศร  สกุลไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายคริสโตเฟอร์  พาลุกา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงคีตภัทร  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายจตุรวิชญ์  สุรินทรเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายจักรธร  อรรคศรีวร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจักรพรรดิ  เจาะจง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายจักรินทร์  บุญญาฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจันทภา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจันทรจิรา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจันทราทิพย์  สุดเสน่ห์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายจารุพัฒน์  ธนันชัยไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิณห์นิภา  โกศลศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจิตรวรรณ  สอนสั่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจิตราฐิติ  นันทศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจิตสิตา  ไชยสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจินดารัตน์  ก๊งหวั่น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สืบสันต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจิรชยา  จันทราโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายจิรโชติ  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจิรปรียา  วณิชย์ชาญพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายจิรพันธ์  วาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายจิรศักดิ์  เพ็ญเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจิรัชยา  อังคะนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจุฑามาส  ขมิ้นทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงจุรีเกศ  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจุฬารัตน์  โฉมเฉลา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายเจตภูมินทร์  เชื้อสาวะถี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่งคำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงเจนนิสา  มูลจันดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายเจษฎา  เจดีย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กชายเจษฎากร  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเจษฎากร  ทองมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเจษฎากร  สอนดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ราชริวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายฉัตรดนัย  ไชยมาโย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายฉัตรพร  พรมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายฉัตรยุคล  รักวงษ์ไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงฉัตรศิกาญจน์  อรรคศรีวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายฉัตริน  จิตรส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงฉันหทัย  ภูจอมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงชญษร  ศตธนธรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชญาดา  วิชัยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชญานนท์  จิตติมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชญานี  แกว่นถิ่นภู
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชฎาทิพย์  กลิ่นประทุมทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชฎาพรรณ  ซาเสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชฎาภา  บุตรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชนกกมล  คนขยัน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชนกกร  หอมสุดใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงชนกานต์  เหล่าลือชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชนากานต์  ยืนยั่ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายชนาวุฒิ  สุขโท
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมาศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงชนิตา  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชยพล  ฉิมมานิตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงชยากร  รัตนะจินดาวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายชโยดม  เอื้อกิ่งเพชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชริญญา  ละบาเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชลธิชา  นอระใส
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชลธิชา  สุวะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงชวิศา  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชัชพงศ์  ปรีพูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กหญิงชัญญา  คำหมอก
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชัยชนะ  อัมภิกาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชัยภัทร  ชัยล้อรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชาคริต  กิตติวุฒิภัทร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชาญชัย  จำนรรจ์สิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายชาญพิชัย  จันปุ่ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายชานน  ดาหาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายชานน  สิงห์ศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายชินพัฒน์  ขุราษี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายชินพัฒน์  ไพบูลย์ชิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายชิษณุพงษ์  บัวชม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชีพชนก  ทวีโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายเชนทร์  กี่สุ้น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายโชคชัย  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงโชติกา  ศิริฟอง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายโชติกุล  ยืนยั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายไชยมงคล  รักพรหม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายญาณกีรติ  ธนทรัพย์ทวีโชค
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงญาณิน  เลวิส
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงญาณิศา  มุกดาอาพัทธ์กุล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงฐานิกา  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงฐิติญา  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายฐิติภัทร  ศิริโรจนะทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายฐิติศักดิ์  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงฑิตฐิตา  วันคลี่
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณปภัช  ลีลาอาภากูร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ก้านตง
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัฏฐธิรา  จารุการ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกษมทรัพย์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จำปาพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุขทองสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตรั่นวัน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายณัฐกิตต์  อุคำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตสีวอ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงณัฐชญา  เหง้าโอสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณัฐญาดา  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณัฐทิชา  พุ่มเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์ลี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงณัฐธิดา  วังคะฮาด
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงณัฐธิตา  เทพสุริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายณัฐนนท์  เมืองฮาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายณัฐนันท์  วงศ์เสน่ห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงณัฐพร  กุโบลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณัฐพัชร  ประทุมมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงณัฐมน  เปียสงวน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรถมนัตถุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายณัท  เสนามาตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณันทภพ  เสนามาตย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงณิชกานต์  รูปเหมาะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงณิชาภัทร  คงศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณิศวรา  บางทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ทองมี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงได้พร  พรไธสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงได้พลอย  พรไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงต้นโพธิ์ทอง  มูลสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  คนหาญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายตรีพัชร  วรรณสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายตฤณ  อังคุณากรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายเตชินท์  ขันผนึก
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายถกลเกียรติ  พรมเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายถิรภัทร  อุทัยสาร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายทนิวัฒน์  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กชายทวีชัย  กิตสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายทวีชัย  นามแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายทษฎี  ธีรเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงทักษพร  เลไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงทัชชกร  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายทัตเทพ  นิมิตร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายทัตเทพ  โยธินดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายทินภัทร  ขุนทุวาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงทิพย์กมล  สมเมือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงทิพรัตน์  อินปาว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายเทพกานต์  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายเทพพิทักษ์  เชาว์สิริกรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายเทอดภูมิ  สุวรรณไขศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธนกฤต  จำเริญบุญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธนกฤต  พูลทวี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธนกฤต  ศรีพอ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธนโชติ  คำนนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธนโชติ  นาโสก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธนดล  ภาระพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธนทรัพย์  หัสราช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธนบดี  สายตา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายธนพงษ์  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงธนพร  วงษ์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงธนพร  วรรณพงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงธนพร  อุคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนพล  บุญประครอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงธนภรณ์  อินาลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนวัฒน์  มุกดาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธนวัฒน์  เอื้อศิริประชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนวัตน์  พันธา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธนวินท์  พลค้อ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธนสิทธิ์  เพียงเกษ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงธนัทธ์ชนัน  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธนันกร  นามอุทัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กชายธนาคาร  บุญงอก
ป.4
โรงเรียนบ้านโคก 1
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายธนินท์รัฐ  คิลลิค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายธเนศพล  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธมนวรรณ  แซ่เฮ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญประครอง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงธมลวรรณ  โตสัจจะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงธรรพ์กมล  มุกดาวรกรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธรรมรัตน์  เบญมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงธรัสพร  เศวตปวิช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธราเทพ  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธราวดี  สายตา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธัญจิรา  คะเณศรี
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธัญจิรา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธัญชนก  กลางถิ่น
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธัญชนก  รูปสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธัญชนก  วงศาโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธัญชนก  อยู่โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จับบาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธัญญะนันท์  แก้ววรรณา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธัญญาธร  นนท์ขุนทด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงธัญวรรณ  สว่างวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงธัญวรรณ  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธัญวัฒน์  ธรรมรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงธัญสิริ  สีงาม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงธันยพร  แสงทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงธิญาดา  ดาวมุกดา
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทะวา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธีรภัทร  ปัททุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธีรภัทร  พานโมก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรภัทร์  ศรีโยหะ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายนครินทร์  พิชัยฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนที  วังคะฮาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนนท์วัฒน์  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนนธณัฐ  โภคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายนพวิชญ์  นพรุจิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงนภัสนันท์  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนภัสสร  เกื้อปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนภาวีร์  วิริยธนชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายนรบดี  อินปาว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนรินทร  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนริศรา  กันไฟ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนรีกานต์  เหมธุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายนฤเบศร์  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนฤพร  เชิดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนฤมล  ตั้งกุลสวรรค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนลพรรณ  ทิพย์มะณี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงนวพร  ยุติพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายนะทีชา  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนันทกานต์  ไชยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนันท์นภัส  รอบรู้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายนันทวัฒน์  บุทธิจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายนันทวัฒน์  วรรณวัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนันทิชา  พุฒินันทนากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงนันทิดา  วงศ์จิรนันท์
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงนาตาชา  โทนุสินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงน่านฟ้า  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงน้ำฝน  เชียงขวาง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงนิชาภัทร  รัตนวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายนิติรัฐ  โคตคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายนิธิ  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงนิธิพร  ก่อวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงนิธิมา  น้อยห้องไล่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายนิพนธ์  แข็งแรง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงนิภาพร  สุพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงนิยนันท์  เรืองรองวรรษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงนิรชร  แสนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญระมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงนิศารัตน์  เหลืองอ่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงนุสบา  กางโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงเนตรอัปสร  บำรุงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงเนรัญชลา  จึงตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายบวรชัย  สุขชัยบวร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายบวรภัค  เตชะจันตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงบัวบุษกร  น้อยแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายบุญฤทธิ์  มีชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงบุตรยภรณ์  เทียมเสมอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายบุพชัย  วงศ์บัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายปฏิวัติ  ศรีพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงปณิดา  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายปณิธาน  บุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงปณิสตา  เปี่ยมสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปนัดดา  เคนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงปนัดดา  เทพสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงปนัสธยา  ลุสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงปนัสยา  เหล็กมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปพิชญา  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปภัสรา  จันทร์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปภาวดี  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพริศแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงปภาวรินท์  พิกุลศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงประภัสสร  คนขยัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงประภาวรรณ  วงศ์โหง่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงประภาสิริ  แก้ววรรณา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปราชญารัตน์  สิงห์นาง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงปรารถนา  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงปริญาภรณ์  สอนเม่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงปริณดา  อินทกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงปริยากร  บุญตาแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายปรีชาพล  สิทธิสาตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายปวรตติ์  แก้วดวงด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายปวริศ  มณีกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงปวริศา  กัลยาณลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงปวริษา  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงปวันรัตน์  โภคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงปสุตา  หอมกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายปองกานต์  กิจพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงปัญญ์ชนก  ศรีโยหะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายปาณัสม์  ศิลปชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปาณิสรา  พิศชวนชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงปาณิสรา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงปานตะวัน  ถิตย์ฉาย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงปานตะวัน  ศรีสำราญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงปานธีร์สุดา  ดีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงปานไพลิน  สุวรรณชัยรบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงปานฤทัย  ประชาชัย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงปารณีย์  วังคะฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงปาริตา  เทพพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงปาลิตา  อุปชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงปิยดา  จะรดรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงปิยธิดา  ป้องเพชร
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงปิยธิดา  ผุยคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงปิยธิดา  แสนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายปิยะวัฒน์  ทิพย์มณี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงปุณยนุช  ปู่บุตรชา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงปุณยวีร์  ใจช่วง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงเปรมปริภัทร  ฝูงใหญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายพงน์ศธร  เมืองโคตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายพงศกร  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายพงศกรณ์  ไชยศรีหา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายพงศ์ปณต  พวงพีภูดินันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายพงษ์สถิตย์  ทิพเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพจมาน  ราชิวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายพชร  เจริญทัศน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายพชรพล  นพรุจิกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายภัทรพงศ์  แดนดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพชรภรณ์  สีมาลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพณิชา  วิศรุตมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพนิดา  ทองโบราณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพยุดาห์  ไตรยราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
395
เด็กหญิงพรชนก  ทองโสม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงพรชนก  โทนสิมมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงพรทิพย์  เจริญชัยวัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงพรนภา  อุปนิ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงพรปวีณ์  พงษ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงพรพนิต  ทับชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายพรพิพัฒน์  กุลสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายพรพิศิษฐ์  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงพรไพลิน  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีพรหมมุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงพรรณพัชร  ชมภู่
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงพรรณวษา  โนนคำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงพรสินี  รูปเหมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงพรสุดา  ศรีสุนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายพรอนันต์  นามแก่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงพริ้งพราว  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายพฤศจิ  เกษแสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายพลวิชญ์  สุทธิพิพัฒน์พงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  อุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงพัชญธิดา  ปราณี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงพัชรมัย  ทองขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงพัชราภา  อุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงพัชรินทร์  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงพัชรี  อินานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงพัฒน์นรี  คิลลิค
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พนมธีรเกียรติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายพัทธพล  โภคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายพันธนาวี  เลบิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงพิชชาพร  ชูศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงพิชญฎา  หลวงโป้
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงพิชญานิน  นารีนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ธิพรพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงพิมญาดา  ชาธิพา
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญโม๊ะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงพิมลพรรณ  บัวติก
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงพิยดา  เดชกุญชร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงพิรดา  พันธ์มุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงพิลาวรรณ  พาลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายพิสิษฐ์  ทองนาเมือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายพีรธัช  ศิริจันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายพีรพัฒน์  จิรไพศาลสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายพุฒินัน  พิมพานิชย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายพุทธ  รัชอินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงเพชรมุกดา  ชัยบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงเพลงพร  เวียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงแพรเงิน  ศรีประสงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไชยมาตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงฟ้าประกาย  หนูเขียว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายภคิน  ยงกิจถาวร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายภัคพล  อุคำ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงภัทรนันท์  พันธ์คูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงภัทรพร  ปทุมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงภัทรพรรณ  สุวรรณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายภัทรพล  คำปาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายภัทรพล  พรหมเมตตา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายภัทรพล  เสียงล้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงภัทรภร  ดิษฐบรรจง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงภัทรสุดา  โอโน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรรณประภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงภัทราภา  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงภัทราวรรณ  กานารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายภาณุวัฒน์  พันธ์หมุด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงภาพิมล  ธงไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงภิชาศิริ  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายภูดิส  สายพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายภูธเนศ  อุปฮาต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กชายภูผา  จันทร์เกษ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายภูมิมินทร์  ดังอลงกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายพีรพงศ์  จอมจุมพลภา
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายภูษิต  แสนวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงมณฑาสวรรค์  กิตติธรรมโอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายมนต์มัทนะ  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงมนัสชญา  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยวงศรี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงมนัสวิน  จันทร์คำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงมนัสวี  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงมลธิดา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงมัชฌิมา  คล่องแคล่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงมัลลิกา  คุณุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงมาลินี  อุคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงมิ่งมุกดา  วงศ์แสนคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงมีกาน เจนนี่  เวอร์เนอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงมุกดา  จันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงมุกดา  บุทธิจักร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงเมธาพร  ญานสังวรชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงเมธาวดี  ชาพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงเมธิสา  โทนุสินธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงยลธิดา  วาณิชศรุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงยศวดี  วงศ์ศรีทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายยุทธศาสตร์  คนขยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงเยาวพา  นิมมา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายรชฎ  เสียงเย็น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงรชดา  ปัททุม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายรณกร  วงค์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงรติมา  จำปางาม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงรวิสรา  จันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายรัชชานนท์  ยศราวาส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผดาวงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงรัชนีกร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายรัชโยธิน  จ๋ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายรัฐชา  มะหะหมัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงรัตนธิดา  ศิริพานิช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายราเชนทร์  กิ่งคำวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงรุ่งทิวา  โคสขึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงรุ้งนภา  แซ่กิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายรุ่งวิทย์  คำใส
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ธนโชติบุญพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงรุจิรดา  จันวิมล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงรุจิรัตน์  เอกวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงรุจิราพร  อุ่นตา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงเรือนไหมแก้ว  บุญชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงลลดา  วัฒนาศศิกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงลลิตา  มาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงลลิตา  แม็คโดเนาจ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงลักษมี  วาแลส
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายวชรพล  รักพรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชื่นนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงวนัชพร  ทะเสนฮด
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงวรนุช  รูปงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงวรพิชชา  โคตรทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายวรภัฏ  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายวรเมธ  ทองเพิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายวรเมธ  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงวรรณชนก  ชนะขันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงวรรณนิสา  สัจจมุกดา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงวรรณยารักษ์  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงวรรณวิสา  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงวรรณษา  แก้วประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงวรรณษา  ทองกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงวรรณิดา  ซามงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงวรรษิตา  คำปัน
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กชายวรวัช  จินดามณีมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายวรวิทย์  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงวรอนงค์  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงวรัญชลี  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงวรัญชลี  สารีแผลง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงวรัทยา  พาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายวรากร  มูลดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงวรินธีรา  จารุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงวริศรา  น้อยทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงวลินเนศทร์  พรหมอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายวัชรินทร์  สายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายวัฒนพร  วรชิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงวันทยา  คล่องแคล่ว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงวันวิษา  นาโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายวิชชกร  จันอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงวิชญาดา  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายวิชาธร  บุญยะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายวิทวัส  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายวิธัชพงษ์  พลโยธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงวิภาพร  บัญญัตินพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงวิภาวดี  ปาหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงวิรดา  เชี่ยวชาญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงวิรินธีรา  จารุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงวิศรุตา  มลาวาสน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายวีรชน  บุตรดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงวีร์สุดา  ขาวน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายวีระศักดิ์  อุปสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายวุฒิ  ศิริมันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายวุฒิพงษ์  เทพจั้ง
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายวุฒิวัฒน์  คัชมุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายเวคิน  จิตอามาตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงเวธกา  ผดุงกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายศตวรรษ  ขุนทายก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงศรัญย่า  ปุเรนเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายศรายุทธ  อินปาว
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กหญิงศรินทรา  ทองชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงศรินยา  จารุกิตติการต์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงศศิวรรณ  เด่นชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายศักรินทร์  ทิพย์เหลือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิลาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายศิรศักดิ์  เติมศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงศิริกานต์  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงศิริธร  หมั่นจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายศิริวัฒน์  วงจันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงศิลาภรณ์  ทองผา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายศิลายุทร  พนมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายศุภกร  รัตนสิริศาสตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายศุภชัย  อุปัญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายศุภณัฐ  คูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายศุภณัฐ  วังคะฮาต
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายศุภณัฐ  สุวะเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงศุภรา  สุวรรณทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงศุภลักษณ์  พนมพรรณ
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายศุภวัฒน์  ศุภวงศ์วรรธนะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยคำ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายศุภวิชญ์  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายศุภวิชญ์  สิเนหวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงศุภากร  สิเนหะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนเวียน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงศุลีพร  มนตรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงษิตานน  คงทน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายสถาพร  ดอกแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายสมศักดิ์  บุญวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงสมิตา  สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายสรวิชญ์  วังคะฮาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายสรวิศ  ขวัญจ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณา  กรีรัมย์
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงสริตา  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กหญิงสโรชา  ดวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงสลินทิพย์  แสนหัวห้าว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายสหพัฒน์  พาหะนิชญ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายสหภัทร  เชาว์เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายสหรัฐ  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงสาธิกา  สุภารีย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายสาริทย์  สาธุภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์คูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายสิทธิกร  ล่องสินธู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายสิรภัทร  ศรีราจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงสิริกร  กล้ายุทธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงสิริกัลยา  พันธ์คูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสิริกาญจน์  วาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงสิริพักตร์  ยวนแหล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงสิริมุกดา  ช่อวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงสิริยากร  เวชศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายสิริวัฒน์  ประทุมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงสิริโสภา  สุดวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงสุกฤตา  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงสุกัญญา  หานาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงสุชาครีย์  วงศ์ชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงสุชานันท์  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงสุชานาฎ  ภาคนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงสุณิตานันท์  ช่องวารินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงสุตาภัทร  สวดบุรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายสุธี  เชื้อกลาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงสุประวีณ์  จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงสุปวีร์  พ่อศรียา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงสุภัคพร  โกศัลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงสุภัสสร  ธีรพงษกร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงสุภัสสรา  เสียงล้ำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงสุภาวณี  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงสุมาวดี  กิตติวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายสุเมธ  รัตนวิบูลย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายสุรเชษฐ์  แสบงบาล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายสุรเดช  เข็มสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายสุรสีห์  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงสุรัมภา  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายสุริยกานต์  จำวงค์ลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สุวรรณวงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริวัฒนาเมธานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงโสภาพิชญ์  คำพิชชู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ขินาวัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีสังขาล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงหนูกานต์  ราชวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงหฤทชนัน  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายหัฏฐากร  นิ่มพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงหัทยา  ชาธิพา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายหินณชาติ  ทองผา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงเหมมาภรณ์  เหมโส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายอชานทินันท์  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายอชิตพล  อามาตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงอชิรญา  กุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงอชิรญา  ภิรมย์กิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายอชิรวัตต์  โชคสวัสดิ์นุกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงอณิสตา  ตัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายอดิรุช  ลมงาม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงอทิตยา  เอมโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายอธิภัทร  ยะถีโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอนันดา  อินทกสิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายอนุชล  โคตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายอนุชิต  ธนะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงอภัสรดา  ทองกันทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงอภัสรดา  นักทำเกวียน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงอภิชญา  กออิสรานุภาพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กหญิงอภิชญา  คนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงอภิชญา  โภคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยั่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงอภิชญา  ลาภามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายอภิรักษ์  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงอภิลดา  ทองคำเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายอภิวัต  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงอภิสุมนต์  แสงบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงอรพรรณ  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงอรฤทัย  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงอรัญญา  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงอริสา  ลำพุทธา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายออสติน  ดรายเดน
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงอัจฉริยา  สมงาม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายอัฐพล  จุลเสวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายอัธศฎายุท  ถิ่นเซโปน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายอัยนัท  กายะชาติ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายอัษฎางค์กูร  ธนกุลทวีสิริ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายอาณกร  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงอาทิตยา  เอมโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงอาทิตยาพร  นุ่นเส้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงอาทิมา  พันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงอาภัสรา  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงอารยา  บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงอาริสา  จอมพุก
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงอารีย์ญา  กุลสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงอารีรัตน์  เขื่อนหมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงอินธิกา  จันทราภรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงอิษฎ์ธีรา  บรรจง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายอิสรภาพ  คุ้มผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
710
เด็กชายอูกฤษฏร์  การเพียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงเอมอร  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงเอวิตรา  อุปฌาย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายไอยเรศ  ไตรยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
714
เด็กหญิงกชกร  กรณวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงกนกธร  คำคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงกนกนิภา  ตังสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงกนกนิภา  เลิศแหละ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงกนกพร  พึ่งพุทธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงกนิษฐา  ถาวรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงกมลชนก  ชูคำสัตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงกรกนก  บุ้งทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงกรรณ  อาจวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงกรรณิกา  สีคำ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายกรินทร์  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายกฤตกร  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงกฤตฐิญา  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงกฤตพร  วรสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายกฤตภัค  นิ่มพิศุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงกฤติพงศ์  จันทรโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายกฤษนล  เชื้อคำฮด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงกวินท์สิริ  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายก่อเกียรติ  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำภีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนไว
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงกัญญาณีจ์  พิมพรัตน์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีหาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กิมโล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายกันตภณ  นันทจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายกัษณ  ภูวภรณ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายกิตติชัย  ทองประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายกิตตินันท์  ถิระอัมพรพิชญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วิเศษศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงแก้วมุกดา  วงศ์พิบูลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงขวัญมาดา  ชาชมราษฎร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
749
เด็กชายขุนพล  บุตรศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายเขตภูมิ  ไตรยศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายคคนันต์  บุตรดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายคฑาภพ  อ่ำยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงคณิตา  จงสมจิตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงคณิตา  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายคมชาญ  สกุลไทย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายคุณากร  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายจรินทร์  ศิริพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายจักรภพ  เมืองยศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายจักรภัทร  ลุนาบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงจันจิรา  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงจารวี  คงอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงจิดาภา  รณนุวัติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายจิตรวิชญ์  เทพากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงจิตสุดา  อุดาการ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงจินตภา  พันธ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงจินต์ศุจี  สืบสันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงจินปตี  อุปัญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงจินาภา  ผิวงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายจิรภภัทร  ตั้งรัตนไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงจิรัชญา  อุปัญญ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงจิรัสยาภา  เขมะปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตการ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วคำพันธ์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงจีรวรรณ  สอนสั่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงจุฑามาศ  พันพั่ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองมหา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีมันตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายฉัตรดนัย  คณารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายฉัตรมงคล  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงชญานิศ  มหาโยธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
784
เด็กหญิงชญานิศ  ลือพานิชย์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงชนนี  หวานอ่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงชนม์นิภา  อารมณ์เพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายชนะชล  ผุยคำสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายชนะชัย  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงชนิดา  สุระวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายชยพล  วงศ์ศรีทา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงชลธ์ชนก  พาสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายชลธิศ  ศรีโยธี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงชลนิกานต์  คำบ่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงชลลัดดา  ทองกาล
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงช่อทิพย์  สุขวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายชัชวาล  ไฮคำสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงชัญญา  ปลายด่วน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายชัยชาญ  จำนรรจ์สิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายชัยชาญ  ว่องสาริกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายชัยพัฒน์  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายชัยวัฒน์  สุวะนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายชัยวุฒิ  เซียเจริญธน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายชานน  วิริยธรชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายชิณวัตร  ภูแม่นเขียน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายชินโชติ  ป้องศรี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายชินวัตร  เทพสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายชินาธิป  สมหวังสง่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายชิษณุพงค์  สิทธิพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงชุติภัค  พรหมเสนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงโชติกา  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงญาณัจฉรา  กุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาตย์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงญาณิน  บวรกิจเจริญนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงญาณิศา  ดีดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์เสน่ห์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงญาดา  รัตนวงค์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงฐนิดา  พงศ์ธนายุต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
819
เด็กชายฐานพัฒน์  รัตนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายฐาปกรณ์  กฤตาคม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงฐิติชญา  บำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายณพงศ์  วงศ์สาขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงณัชชา  วีรกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูล้นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงณัฏศิริญา  จันทร์โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายณัฐกมล  พิกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์คำพา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงณัฐการต์  เวหะวิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายณัฐชนนท์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายณัฐชา  จันทะไทย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงณัฐฐา  ชาธิพา
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงณัฐฐา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงณัฐฑิชา  เบญมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำลือไชย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงณัฐณิชา  บทมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายณัฐธเนส  หลวงโป้
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองดี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายณัฐนนท์  คำลือไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายณัฐนันท์  คำลือไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายณัฐนันท์  จันทรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายณัฐพงศ์  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายณัฐพล  คำตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายณัฐพัฒน์  เล่งฮ้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สุริยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีวะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายดำรงศักดิ์  จันทร์บูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายเดชากุล  อัคศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายเดชาธร  คูขุมดิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายเดชาธร  หลวงพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายตรีทศพล  มุกธวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
854
เด็กชายตรีทศพล  มุกธะวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายเตชิต  จันทรสาขา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายเต็มบุญ  บรรพชาติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายทศพร  ปรีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงทิพยดา  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงทิวานันท์  จันทร์อิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงธณิฐชา  เกตจุนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายธนกฤต  วงษ์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายธนชัย  เรืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงธนธรณ์  บำรุงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายธนธรณ์  วงศ์ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงธนพร  บุญงอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก 1
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายธนพล  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายธนพล  จิรพรหมเจริญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายธนพัฒน์  อัศววุฒิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายธนภัทร  วรวิรุฬห์วงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายธนรัฐ  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายธนวัชร  สลางสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายธนวัฒน์  เลาหาง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายธนวัฒน์  สรรค์นิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายธนัท  โคตรสงคราม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายธนัทชัย  สิเนหะวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายธนากร  ไชยสุริย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายธนาคาร  ศิริพานช
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายธนาคิม  คณาดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงธนาพร  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงธมลวรรณ  แนนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายธรรมธรรศ  ประสังสิต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายธรรมรัตน์  สิงห์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายธรรศ  จันทรสาขา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายธราดล  ไชยทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงธัญญกร  ศิริกุลพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
889
เด็กหญิงธัญญ์จิรา  ลาลำโกน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อยู่โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายธัญญ์  มุกดาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตียบน้อย
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงธัญรดี  จุลบุรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สีทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงธารารัตน์  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงธิญาดา  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงธิดารัตน์  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายธิติ  ดีสมโภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายธีรพล  รักพรม
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายธีรพล  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายธีระธาดา  นาหัวนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายนนท์ระพี  ด้วงพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงนพชรพร  จันทะเล
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายนพรัตน์  ไชยยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายนพรัตน์  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายนพรัตน์  สีสัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงนพวรรณ  มะลิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงนภัสนันท์  ธนันชัยไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงนภาภรณ์  เหลาผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายนรบดี  มณีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงนริศรา  ธีรพงษกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงนฤชล  ศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงนฤภร  ผานิตกุลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงนวธิดา  ธนโชติภูสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงนวนันท์  บำรุงวงค์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายนัฐวัฒน์  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายนัทธพงศ์  แสนบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายนันทกร  วิสิฐเรืองสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายนันทเกียรติ  บุญสู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงนันท์ชพร  เมืองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจือบุญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
924
เด็กหญิงนันทนัท  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายนันทวัตร  วงค์ศรีทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงนันทวัน  อรรคศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ทาม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงนันทิชา  แซ่เซีย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายนันธวุฒิ  แสนสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงน้ำตาล  ธนะสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงนิตยา  คุณภาที
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายนิติพล  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายนิธิ  เวืองวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายนิธิวัฒน์  ภาคศิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายนิพพิชณน์  หุตะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงนิภาวรรณ  นุศาสน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายนิมิต  ธิติโยธิน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงนิรัชพร  อานันท์ชิติพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงนีรชา  เถาโต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงนุชรัตน์  แซวจันทึก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงเนตรชนนี  ไกยกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงเนตรทิพย์  พรหมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงเนตรนภัส  อ่วมไผ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  โนรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทวีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงบัณณิกา  คุณดิลกเดโช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายบุรพล  เสนา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงบุษยา  สุวรรณโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายบูชิต  คนคล่อง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสมบูรณ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายปฏิภาณ  มานะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายปฏิภาณ  มานะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายปฐพล  หลวงพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงปณัฐนันท์  พลราชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงปณิตา  ไวว่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงปนัดดา  พาลุกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายปภังกร  ศิริจันทร์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงปภัสรา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกลาง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
959
เด็กหญิงปภาดา  หารแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายปรพล  ศิริบุญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายปรศธรณ์  ทองสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงประกายมุก  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงประกายรุ้ง  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงประณิตา  บุญรูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายประทานพร  คำบ่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายประธาน  สมผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงประภัสสร  ชิณโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงประภาพร  หมื่นราชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงปรัชญวดี  เถาจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายปรัตถกร  สุขสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงปราณปริยา  โชคสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงปริณดา  ใจเจริญ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงปริณาห์  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงปริทัศน์  นามสอน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงปรีชญาณ์  อารมย์เพียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงปวรปรัชญ์  อานันท์ชิติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  กงนะ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลวงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงปัทมพร  สุพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายปันสุข  ภมรศุภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงปาณัฐชา  บุตรพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายปานเทพ  เตียตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงปาริชาติ  พลยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายปิยทัสน์  ชาญเชิงลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงปิยะดา  คนกล้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายปิยะพัฒน์  รัชอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงปุณณดา  โมราสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงปุณยาพร  จารุวณิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายเป็นโชค  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายเปรมปิติ  สุขชัยบวร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงไปรยา  พานชัยพิบูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายผดุงเกียรติ  กุลหินตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
994
เด็กชายพงศกร  จ่ารุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายพงศกร  สุรันนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายพงศ์เดช  สุธาทิพยวรรณ
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายพงศธร  ชาวไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายพงศ์พิศิษฎ์  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงพชรภรณ์  กู้ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงพชรสิริภา  สุวรรณมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายพธร  กลิ่นปทุมทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายพยุงศักดิ์  เนาคำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงพรทิพา  โพธิ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงพรธิชา  ฐานพรม
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงพรนภา  จึงชอบธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงพรรณพร  ญาติบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงพรอัปสร  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงพราวรี  น่วมนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กชายพฤทธิ์ฒิพงศ์  แสงสุริยะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงพลอยพรรณ  พันธ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงพลอยสวย  ผากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายพสธร  ธีรพงษกร
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงพัชรณัฐ  สุวรรณปริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงพัชรพร  คนหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายพัชรพล  เศษแสงศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงพัชรศรี  ทวีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายพัชระ  พลหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงพัชราลี  บรรพต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงพัชริดา  พาลีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายพัฒน์แพททา  ผากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายพัทธ์ธีระ  สุวรรณดี
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทพันธ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา  ทองทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายพัสกร  ขลิบบุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงพิชญา  สร้อยผาบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายพิเชษฐ์  โชคมาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1029
เด็กหญิงพิณรัตน์ดา  มงคลโชคไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ดีดวงพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงพิมพร  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริโรจนะทรัพย์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามวงศ์พันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงพิรวิชญา  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายพิษณุ  หลวงโป้
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงพิสินี  เลิศมุกดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายพีรพัฒ  อินพรมมา
ป.4
โรงเรียนชุมชนดอนตาล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายพีรพัฒน์  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายพีรพัฒน์  สายวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายพีระยุทธ  สะอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงพุฒิตา  คำจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงพุทธรักษา  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงพุทธิดา  วิสรุตมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงพุทธินันท์  วิศรุตมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงเพชรชมพู  มุกดาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก่นคำ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงแพรทองพรรณ  รูปดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงแพรพลอย  กุลศรีวนรัตน์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงแพรวนิต  มุกทองธนกฤต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงแพรวา  โฆษะษุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงแพรวา  บรรพต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายไพโรจน์  พิณราช
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายฟาร์โรห์  รัตนสถิตกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายภคพล  ดั่งศิริโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงภทรพร  เสียงเย็น
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงภนธร  สุวรรณฑา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงภัคพสุตม์  เดชะปิยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กหญิงภัทร์ธิดาวดี  อุ่นคำ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายภัทรพงษ์  เอี่ยมยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายภัทรพล  ทำเลดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายภัทรวรรธน์  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงภัสสรา  นิลนวล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงภาณิชา  วุฒิจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1064
เด็กชายภาณุเดช  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงภาณุมาศ  กุลตังวัฒนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายภานุวัฒน์  ใจสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนาวุฒิ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงภาวนา  กำแหงพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายภาสวิทย์  สังฆมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงภิญญดา  แก้วศรีนวม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายภิญพันธ์  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายภีมวัจน์  เวียงอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายภูธเนส  สุวรรณฉวี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงภูมิผกา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายภูวนาถ  อุทิตสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายภูวพิชญ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงมิ่งกมล  มุกดาพิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงมุกดา  คำพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงมุกดา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงมุกดารัตน์  กิตติวุฒภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงมุกดาวดี  สุขสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงมุกธิดา  พลเยี่ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายมุฑิฎา  สิทธิพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายเมธัส  ประภาศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายเมธาพล  บุตรดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายยศวรรษธน์  ศุภางค์กุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงเยาวพา  แก้ววัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายโยนาธาน  ไชยจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายรชฏ  สุวรรณไตรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ลาโภทองรุ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงรมิตา  จันทรโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงรอยพิมพ์  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายระพีพัฒน์  ราชิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายรักษ์พงศ์  ศรีอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงรังศิญา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่เซีย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงรัชฎากรณ์  คำบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงรัชดา  พรหมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1099
เด็กชายรัฐธนพลม์  บุตรพิมพา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงรัตนากร  ไชยยายงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายรามิล  พาลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายรุจนเรศ  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงลลิตา  ปาหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงลลินันต์  จันทรนิธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายวชร  คล่องดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มั่นธรรมมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงวธูสิริ  ลิ้มวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงวนิสา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายวรปรัชญ์  พูลศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงวรรณษา  สกุลเดช
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงวรัชญา  คำยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงวรัญชญา  ผลวาด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงวรัทยา  ตั้งยศวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงวริศรา  พันธา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายวัชรพล  บรรพชาติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายวัฒนา  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงวันวิสา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กหญิงวิภาดา  เติมจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สายคำขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงวิยะดา  พันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายวิรุฬหก  ลำภา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงวิลาสินี  ใจภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายวิศวกร  กลางท่าไคร้
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายวุฒิไกร  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายศตวรรษ  เชื้อหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงศรัณยา  ศรีละโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงศศธร  รัตนวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายศักดากร  อันบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายศักรินทร์  เหมแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงศินิธทรา  วาปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1134
เด็กชายศิรวิทย์  เชื้อหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงศิรินญาภรณ์  ยืนยง
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงศิริรัก  แสนสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงศิริวรรณ  คำย้าว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายศิวกร  ชุติพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายศิวกร  มุกดาพิพัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายศิวกร  อารัญภาณุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายศุภกร  พิดพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายศุภกิจ  พาลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายศุภเชษฐ  ชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายศุภโชค  สาลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายศุภฤกษ์  ทองผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธานุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงศุภางค์  โสดา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายเศรษฐกาญจน์  พรมเมือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงสงกรานต์  สุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายสถาพร  พลโลกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายสรวิชญ์  เรชิวงศ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงสร้อยมุก  พงาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงสรัลพร  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายสหัสวรรษ  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายสัญญาบัตร  สุระมูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงสิญาดา  ผลสว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงสิริกร  จันทรา
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายสิรินทร์  สุนทราวาณิชกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงสิริภัทร  ปากหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงสิริวรรณ  ตั้งศักดิ์ธนกฤต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายสิริวัฒน์  เบญมาตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงสุจิตตรา  นามโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงสุชัญญา  สวัสดิ์วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายสุชาครีย์  ทองประหยัด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงสุชานาฎ  พันธ์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงสุญาดา  สุกฤตานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1169
เด็กชายสุทธิพงษ์  ถาอ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายสุทธิลักษณ์  วิเศษโวหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายสุเทพ  รัตนวิบูลย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายสุนันธสิทธิ์  โคตรสขึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงสุพินญา  ภาคภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงสุภชา  เมตุลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงสุภัคพรรณ  พันโกฏิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงสุภัคษา  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงสุภัณชนก  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ชัยปัตถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงสุมนา  โนรี
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายสุรัมภา  ศรีลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงสุวนันท์  อุคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงเสาลักษ์  ภาคภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสือภู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีทิพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงหยกผกา  มณีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายอชิตะ  เกษมสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงอติการณ์  สุขบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายอธิป  บางทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายอนุชา  บุญสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายอนุรักษ์  ปานเถื่อน
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายอนุวัฒน์  ราชริวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงอภัสนันท์  เอกพรยิ่งวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายอภิศักดิ์  ประจงจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายอภิสิทธ์  ผิวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายอมรเทพ  นามสุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงอมรรัตน์  โชติมุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานเถื่อน
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงอรธีรา  เชื้อทอง
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงอรปรียา  หนูประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงอรสา  สกุลไทย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงอรอนงค์  ชูรา
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1204
เด็กหญิงอริยาภรณ์  จันทรนิธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงอรุณรุ่ง  บุตรภักดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงอลีนา  ดอกไม้เพ็ง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายอเล็กซานเดอร์  แคนด้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์สุรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายอัคคกิตติ์  ธนะเธียรานันท์
ป.3
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงอัจฉราพร  ประสงค์สุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายอัษฎาวุธ  ปุเรนเต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายอาทิตย์พงศ์  แก่นสำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงอาภาวรรณ  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงอารียา  สายสวัสดิกุล
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายอิทธิพล  ทองพั้ว
ป.5
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงเอกษรา  เหล่าน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1217
เด็กหญิงกนกภรณ์  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำลือชัย
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงกรรณิการ์  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธ์คูณ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงกรรณิการ์  อุทาวงค์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำจันทร์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยายงค์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายเกริกพล  ฤทธิรงค์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงขวัญภิรมย์  เชื้อเงิน
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงจิตตวรรณ  สุวรรณมณี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงจิรภิญญา  พระชัย
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงจิราพร  เกษงาม
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงจุภาพร  พึ่งตน
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงจุรีรัตน์  มีศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายเจษฎากร  พาเชื้อ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงชลธิชา  ลุนละคะ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงชลธิดา  มาศวรรณา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายโชคชัย  สมะณะ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงณัฐริณี  บุญมี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายดนัย  โจระสา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงดวงนภา  อุมงค์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงดวงฤดี  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงดวงฤทัย  ตระกูลสิงห์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงดาริกา  พรมนิล
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายดิเรก  พาชิน
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงทิวารัตน์  โคตรตาแสง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายเทวรัตน์  ครองยุติ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายธนรักษ์  วงษ์ศรีทา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงธิติมา  เจนบ้าผือ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายนพรัตน์  จันทะเลิศ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงนภาพร  แสนวิเศษ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายนัฏฐพล  มาสวน
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายนิติวัฒน์  ไชยายงค์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงนิภาวัลย์  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1252
เด็กชายนิสายชล  อยู่ดี
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายบรรพต  เกษร
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงบัวชมพู  คำโพธิ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงเบญจมาศ  อุคำ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายปฎิภาณ  ปิติสม
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงปนิดา  คำลือชา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงปวีณา  ขันแข็ง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงปานชีวา  ถนอมจิตต์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายพนัชชา  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงพรชิตา  ขุนหาญ
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงพรทิพา  พุทธขัน
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงพรภิรมย์  แกนราศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กหญิงพิชชากร  สว่างวงค์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงพิชญานิน  ขันแข็ง
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงภัชรเนตร  คำจันทร์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายภูมิรพี  อุตมะรัตน์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายภูริพงษ์  กาเผือก
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพรัตน์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงมัสยา  จันทรโคตร
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงมาลินี  ศรีณรงค์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เพ็งวงษา
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงวรกมล  วงศ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงวรพา  น้อยเมืองโพน
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายวรวุฒิ  แสนจันทร์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงวัฒนาภรณ์  เจตินัย
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงวารุณี  เคนตรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายวิเชษฐ  บุญภา
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงวิภาวรรณ  คำขันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายวุฒิชัย  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายศิริมงคล  เบ้ามูลตรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงศิริวรรณ  คำปุน
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงศุภนิษา  แก้วขาว
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิเลื้อย
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงสพรรณษา  สุภรักษ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงสัญญาลักษณ์  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนมุกดาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มุกดาหาร

ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น