ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงพิพรรธน์  ปัตตายะโส
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2
เด็กหญิงกนกพร  ประธิปอาราม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัตตานัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยพัชร  ปะวะโข
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  เรืองสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
6
เด็กชายกีรติ  ทาสีแก้ว
ป.3
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเกวลิน  ม่วงสุด
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจอมขวัญ  ประกิระสา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
9
เด็กชายธนกร  อินทกรอุดม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
10
เด็กชายธนธัช  สืบพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงธนัชพร  บัวรัตน์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงนันทฺ์นภัส  แก้วภา
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงนิลาวรรณ  ดาวยันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
14
เด็กชายบริรักษ์  บุพตา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเบญจมาศ  นวลไธสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
16
เด็กชายประสบโชค  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นาคมี
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงปุณฑริกา  อันทรินทร์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
19
เด็กชายพงศภัค  ยุซิ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  จันทะแสง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงพรหมพร  ภูมรินทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
22
เด็กชายพลกฤต  มัชปะโม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
23
เด็กชายรติพงศ์  ราชพันแสน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงรสิตา  ปาปะโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงวรัชประภา  จันทร์พินิจ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
28
เด็กชายวัทธิกร  มะธุเสน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงศิรินญา  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงสิริยุพร  มะธิปิไข
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงสุภิสรัตน์  ธรรมโส
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงสุวิชา  ปะนันโต
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
33
เด็กชายอนวัช  ตันนิกร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
34
เด็กชายอังกูร  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กชายกฤษฎิ์ทีฆะชนม์  ศรีโยวงค์
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทับสุขวิวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงกิตติยา  บัวรัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงขนิษฐา  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงขิมเงิน  ศิริพรทุม
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงแคทลียา  วาระทัน
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงจิรภัทร์  ชามาตร์
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงชรินรัตน์  พิเมย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วันละ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
44
เด็กชายณภัทร  ปัจจัยคา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงธนภรณ์  โชครัตนตระกูล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยเกตุ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงธัทรินทร์  สีบุญ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงธิดารัตน์  นามไพ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงนวพร  โนราช
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงนิรัชพร  ชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงเนตรดาว  คำภูมี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงบุญธิชา  แก้วธานี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงบุณฑริกา  บุตตะคาม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงเบญญทิพย์  นนทะนำ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อามาตย์พล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
56
เด็กชายปรวรรตน์  พลกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงปริณดา  กึกก้อง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงปวีณา  อุปมัย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงปานทิพย์  ประพันธมิตร
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงปิยพร  จันทร์ควง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงพัชญาภรณ์  อนุสา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงพิชญา  นวลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงพุดพิชญา  ปะกิคา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
64
เด็กชายฟ้าชาติ  อัปมะโน
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงภควดี  ประทุม
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตันติโน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงมลชยา  บุพตา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงวรรณษา  โคตรก่ำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงวรัญญา  พันเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 2

ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กหญิงวริศรา  ติดวงษา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วงศ์คำมา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงศิริกานต์  แพงคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศิริสำราญ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
74
เด็กชายสิริชัย  อุปกัง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีวันคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม
76
เด็กชายเอกภพ  แสนบุตรดา
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
วิทย์ประถม