ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยพลูทวี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลฉัตร  ภวภูตานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุตราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลฤดี  วงษ์สาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัลละภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
6
เด็กชายกมลศักดิ์  ภูวนาถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤชภร  จินตะชิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตธนภัค  คำเบ้าเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติมุข  เมืองพวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษกนก  สระมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณะพงษ์  บรรเทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
13
เด็กชายกล้าณรงค์  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวิสรา  ศรีภูวงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
15
เด็กชายกองทัพ  ศรีวโรทัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
16
เด็กชายก้องภพ  บัวทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญรัตน์  นารีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญ์วรา  มาตรา
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สถิตย์นา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
22
เด็กชายกันตินันท์  เหล่าสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัลยกร  ภูผาธรรม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำสะอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลันสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โคตรชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติคุณ  ไชยเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตตินันท์  วาสเอื้อยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธิเมธีกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติสัณห์  ตาลสุก
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
35
เด็กชายกุมภ์  ฉัตรชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลณัฐ  สงนวน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกุสุมา  มุลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเกษมณี  สุภาษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงขนิฐา  ไชยคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงขวัญทิวา  เงินจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
41
เด็กชายเขมทัต  วิเศษสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
42
เด็กชายคณาธิป  แสนแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
43
เด็กชายคุณัญญา  จันหาญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
44
เด็กชายคุณานนท์  จันหาญ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
45
เด็กชายจตุพร  จันทจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
46
เด็กชายจตุพล  อินทเรืองศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
47
เด็กชายจตุรวิทย์  คำขัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
48
เด็กหญิง่จันทราลักษณ์  พยุงวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีชะตา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิตติพัฒน์  การัดเสนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีลครไทย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิยดา  อาจชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
53
เด็กชายจิรชาติ  บุญยะเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิรติกร  ไชยวงษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรายุทธ  ตรีสุทธิวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจีรภัทร  พันประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศีลปักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจุฑามณี  น้อยดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจุฑามณี  มาตรบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยคำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
61
เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ภูศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุญหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
63
เด็กชายชณพร  แสนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
64
เด็กชายชณสิษฐ์  ศรีวิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนกมาดา  จวนกระโทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนภัทร  สุยอย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
67
เด็กชายชนะศักดิ์  โมราสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชนิดา  คำบุดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชนิสรา  วงรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
70
เด็กชายชยานันท์  แจ่มหม้อ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชยุต  ปทุมรัตนโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
72
เด็กชายชลกานต์  แสงจารุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชัญญา  จันปัญญา
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชัญญา  พรพัชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชัญญานุช  มะธิตะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
76
เด็กชายชัยพัทธ  ตรีธวัช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
77
เด็กชายชัยสิทธิ์  มาศงามเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงโชติกา  นเรกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงโชตินภา  พิริยวิไล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
81
เด็กชายญัฐชนาธิป  บุญดี
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงญาณิศา  ลาโยธี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฏติยาภรณ์  อุลทอนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐานิต  นามวิจิตร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
85
เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีีศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
86
เด็กชายฐิติกร  โททำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
87
เด็กชายฐิตินันท์  ทองจันทร์ฮาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฐิติยา  วอขวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
89
เด็กชายณภัทร  ตรีสกุลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
90
เด็กชายณภัทร  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัจฉรียา  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัชชา  เชื้อวงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัญธิชา  ตูมโฮม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทัยเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐกิตติ์  จันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐชนน  ประวะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐชา  จำเนียรสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐชาพร  ลีทหาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐชินี  บุญล้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐวดี  แสงไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฐวรา  ชิดชม ศรีจันทรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐวรา  เล็กศรัณยพงษ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐวัชร  โนนกอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
104
เด็กชายณัฐวัตร  คำรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทนาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูแสนคำ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐูภูมิ  ผงธุลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
108
เด็กชายณิชคุณ  อันพาพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณิชา  ไมตรีแพน
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหานาม
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
111
เด็กชายด.ช.กิตติศักดิ์  จันทะคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงดารารัตน์  สิทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
คณิตประถม
113
เด็กชายติณห์  บุญมี
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
114
เด็กชายเตชวัน  ศรีสารคาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
115
เด็กชายทรัพย์สถิตย์  ดีแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
116
เด็กชายทศพร  รักษาพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
117
เด็กหญิงทาราทิพย์  พลคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงทิพย์ธีรา  ศิริสุวรรณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
119
เด็กหญิงทิพย์แพรวา  แก้วบุดดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงทิพย์สุดา  วารีศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
121
เด็กชายเทวัลย์  สัตยะมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงเทียมตะวัน  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธนกมล  เกิดประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
124
เด็กชายธนกฤต  เทวรุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
125
เด็กชายธนบดี  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
126
เด็กชายธนพงษ์  วงศ์พัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
127
เด็กชายธนพนธ์  ปะโปตินัม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธนพร  บุญสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
129
เด็กชายธนพล  ฉันทพลิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
130
เด็กชายธนภัทร  ทวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
131
เด็กชายธนภัทร  พลศรี
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
132
เด็กชายธนภูมิ  ลูกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
133
เด็กชายธนวัฒน์  ตันติยะวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
134
เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
135
เด็กชายธนัชสรค์  สันติวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
136
เด็กชายธนา  สอนเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
137
เด็กชายธนาธิป  นิยมทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
138
เด็กชายธนาธิป  เยื่อจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
139
เด็กชายธนาวิชญ์  พันธ์แซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธมลวรรณ  ่จอมสมสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธรรมนูญ  กองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
142
เด็กชายธรรมรัตน์  นาคคันธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
143
เด็กชายธราดล  ศรีชะตา
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
145
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธันยพร  แก้วหานามจารุสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธิดาชนก  ถิตย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตเสนสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
150
เด็กชายธิตินันท์  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
151
เด็กชายธิติวุฒิ  ฝากกลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
152
เด็กชายธีรชาติ  ศรีสุดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
153
เด็กชายธีร์ธวัช  ธงศิลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
154
เด็กชายธีรพล  เมืองสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
155
เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
156
เด็กชายธีรภัทร  พรหนอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธีรยา  ศรีกะกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธีราพร  สามสี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
159
เด็กชายธีศักดิ์  จักรนารายณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
160
เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์เปล่ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนภเกตน์  พัฒนจักร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนภาพร  ทันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนภาพร  มะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนภาวีร์  ศรีพวงเพิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนรมน  แสนชัย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
166
เด็กชายนราธิป  หงษ์ทวี
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนริศรา  ชาไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนัฐฌา  วิโทจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนันท์ชนก  เทพทวีชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
170
เด็กชายนิติพล  พลคำมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
171
เด็กชายนิติภูมิ  พิลายนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนุชนาถ  ปะนาตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
173
เด็กหญิงเนตรนภา  สุริโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
174
เด็กชายเนติภูมิ  ติวสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
175
เด็กหญิงบัญฑิตา  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายบารมี  แสนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
177
เด็กชายบุญญาฤทธิ์  สำลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
178
เด็กหญิงบุษยรังสี  อุปแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
179
เด็กหญิงบูรณา  สิมารักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
180
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อินทวงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปฏิพร  เป็งวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
182
เด็กชายปฏิพัฒน์  ป้องสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
183
เด็กชายปณชัย  ปาสาจะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
184
เด็กชายปณัตพงษ์  จันทเขต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปนิตา  นนตะสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
186
เด็กชายปภังกร  แก้วประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
187
เด็กชายปภังกร  โยปัดทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิพรณ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มัชญมน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
190
เด็กชายปภินวิทย์  ทวิเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปรมาพร  กำมุขโช
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
192
เด็กชายประวิทย์  วงค์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
193
เด็กชายปรัชญา  บุญหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
194
เด็กชายปรัชญ์  ปทุมทิพย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
195
เด็กชายปราชญา  มาทดก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปรารถนา  ไมตรีแพน
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
197
เด็กชายปริฉัตร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
198
เด็กชายปรินทร  สิงบุดดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
199
เด็กชายปรีชากร  ยาสมร
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
200
เด็กชายปวรเวศ  งามวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปวรัญชน์  พรมรินทร์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปวีณา  นูวบุตร
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
203
เด็กหญิงปัณฑิตา  มุมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
204
เด็กชายปัณณวัฒน์  คำมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
205
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประทานธนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปาริชาติ  ทินเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปาริชาติ  นารอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปาริตา  ปัจจาเณย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
209
เด็กหญิงปิตุพร  จรัสอรุณฉาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
210
เด็กชายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงไปรดา  สาพิมาน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
212
เด็กชายพงศกร  ขวัญสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
213
เด็กชายพงศกร  ไชยรงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
214
เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
215
เด็กชายพงษ์พัฒน์  เต็มจิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
216
เด็กชายพชธกร  รัตนแสง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
217
เด็กหญิงพรทิพย์  แสนเย็น
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
218
เด็กชายพรภวิษย์  พรรณะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพรลภัส  จันทเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพรลภัส  สิงหนาท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพลพร  บุญธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
222
เด็กชายพลากรณ์  เตคำหัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
223
เด็กชายพศิน  วงษาไฮ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพอเพียง  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพัชรนันท์  สรรพิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
226
เด็กชายพัชรพงศ์  ภูตาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพัชรา  มะลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยเยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทัยเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพัชราสินี  มะแพน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
231
เด็กชายพัทธนันท์  โยชน์ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
232
เด็กชายพันฝน  โยวะผุย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพาทินธิดา  เฉลยพจน์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพิชนาฏ  ซื่อสัตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
235
เด็กชายพิชากร  ไชยปัญหา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
238
เด็กชายพิทักษ์พงษ์  พรมบ้านสังข์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหลาภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พันโนลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพิมสิริ  นิทัศน์ไชยเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
242
เด็กชายพิสณฑ์  มะชรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
243
เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  ศรีราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
244
เด็กชายพีรณัฐ  ทบด้าน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
245
เด็กชายพีรพงศ์  ตันทะศิลป์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพีรพงษ์  สงสุรีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
247
เด็กชายพีรพัฒน์  วุฒิเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
248
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
249
เด็กชายพีรพิชญ์  บุญบรรจง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพีรภาร์  ปาลบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
251
เด็กชายพีรวัส  รักภักดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
252
เด็กชายพุฒิพงศ์  หงษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
253
เด็กชายพุฒิพงศ์  อุทัยดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพุทธวรรณ  ลาดละคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
255
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  บุญเสนอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
256
เด็กหญิงแพรวา  จันทร์จรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
257
เด็กชายภควัต  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
258
เด็กชายภวรัญชน์  ไชยเทพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
259
เด็กหญิงภักจิรา  กันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
261
เด็กหญิงภัคจิรา  โยวะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชิณช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
263
เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
264
เด็กชายภัทรพงค์  สุดสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
265
เด็กหญิงภัทรพร  พลขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
266
เด็กชายภัทรพล  อุดรเขตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
267
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไชยสงคราม
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
268
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสภาไฮ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
269
เด็กชายภากร  ครองสุขศิริชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
270
เด็กชายภาคภูมิ  หอมจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
271
เด็กชายภานุวิชญ์  การัดเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
272
เด็กชายภานุวิชญ์  ภูเขม่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงภูนิดา  ศรีอำนาจ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
274
เด็กชายภูเมือง  เมืองชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
275
เด็กชายภูริช  ภูแช่มโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
276
เด็กชายภูริภัทร  เทียกมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
277
เด็กหญิงมณฑกานต์  ภูบรรทัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
278
เด็กชายมนัสวิน  มนจิ้งหรีด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
279
เด็กหญิงมาริตา  เอกกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
280
เด็กหญิงมินลักษณ์  ตราชู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายเมทดล  ปักเขตานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
282
เด็กหญิงเมธาวดี  ศิริทรัพย์วัฒนานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
283
เด็กหญิงเมลดา  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
284
เด็กหญิงเมษิณี  ชำนาญกิจ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
285
เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
286
เด็กชายยศวีร์  โพธิ์สนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
287
เด็กชายยุทธนา  แก้วจันลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
288
เด็กชายรชต  แก้วเวียงกัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
289
เด็กชายรพีภัทร  มูลมาตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
290
เด็กหญิงระพีพรรณ  เตียงพลกรัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
291
เด็กหญิงรังษิวรรณ  อันปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
292
เด็กชายรัชชานนท์  นาซอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
293
เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
294
เด็กชายรัฐภูมิ  นาทันรีบ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
295
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  หาวอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
296
เด็กหญิงรัตติยา  ภูผาแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
297
เด็กหญิงรัตนประภา  เสนานิคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
298
เด็กชายรัตนพล  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
299
เด็กหญิงรัตนภา  วงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
300
เด็กหญิงรินรดา  จำนงค์ศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
301
เด็กชายรุ่งทวี  คำทองดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
302
เด็กชายฤทธกฤต  เวียงบาล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
303
เด็กชายฤทธิเดช  พลจ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
304
เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทะสีมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงลภัสรดา  พลชำนิ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
306
เด็กหญิงลลิตา  ธนสารโภิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวนัชพร  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
308
เด็กชายวรกมล  จิณรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
309
เด็กชายวรปรัชญ์  บัวศรี
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
310
เด็กชายวรพงษ์  จูกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
311
เด็กชายวรภัทร  ศิริมูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
312
เด็กชายวรเมธ  พลอัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
313
เด็กหญิงวรรณณิชชา  ธรรมศรี
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงวรรณ์ลดา  อุทาทิพย์
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวรรัตน์  จันทมูล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายวรฤทธิ์  จำปาแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
317
เด็กชายวริทธิ์  โคจรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
318
เด็กหญิงวรินรำไพ  วิริยะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวริศรา  มิทราวงศ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
320
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
321
เด็กชายวิชญ์  บุญมี
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
322
เด็กชายวิชากร  สุ่มมาตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
323
เด็กชายวิทวัตร  ราชคาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
324
เด็กหญิงวิมนสิริ  ภูทัดดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
325
เด็กหญิงวิลาสินี  จันทโยธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
326
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทางชูแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
327
เด็กชายวิวิธชัย  คงแสงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
328
เด็กชายวิศรุต  สร้อยคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
329
เด็กชายวิษณุรักษ์  บรรเทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
330
เด็กชายวีระวัฒน์  ปัตธุลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
331
เด็กชายเวโรจน์  ตระการชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
332
เด็กชายศนิ  ยหัตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
333
เด็กชายศราวุฒิ  แสงไชยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
334
เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงศ์รัตนะ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
335
เด็กหญิงศศิกานต์  มาตรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
336
เด็กหญิงศศิตา  นามพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
337
เด็กหญิงศศิธร  ชมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เหล่าพลายนาค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
339
เด็กหญิงศศิภา  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
340
เด็กหญิงศศิวิมล  จิตรอามาตย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
341
เด็กหญิงศศิวิมล  แฝงสีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
342
เด็กชายศักด์ดา  ไพพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
343
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สมบัติชัยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
344
เด็กชายศักดินันท์  มะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
345
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สีทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
346
เด็กชายศักรินทร์  ศรีมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
347
เด็กชายศาสตรา  เสาใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
348
เด็กหญิงศิรประภา  ไชยแสนท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
349
เด็กหญิงศิรประภา  สุทธิปัญโญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
350
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิตบัณฑิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายศิรวิทย์  มะลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
352
เด็กหญิงศิริกราต์  พลน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
353
เด็กหญิงศิริญากร  หนันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
354
เด็กหญิงศิริภัสสร  ภูกองชนะ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
355
เด็กหญิงศิริมาภรณ์  ธุระทำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
356
เด็กหญิงศิริรัตน์  ก้อนชารี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
357
เด็กชายศิลปกร  โพธินาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
358
เด็กชายศุภกร  น้อยตาเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
359
เด็กชายศุภกิจ  ราชบุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
360
เด็กชายศุภเชฏฐ์  มีนาสันติรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
361
เด็กหญิงศุภธิตา  ชะนะบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
362
เด็กหญิงสกุลนัดดา  เกสร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
363
เด็กหญิงสรัญญา  ภูห้องเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
364
เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
365
เด็กชายสหชัย  พรหมโท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
366
เด็กชายสิทธิเดช  สมบุญนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
367
เด็กหญิงสิริพร  นาคนชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
368
เด็กหญิงสิริมา  เขียวกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
369
เด็กหญิงสิริมา  มีทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
370
เด็กชายสิริราช  พูลสวาท
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
371
เด็กหญิงสุชานันท์  ไกรอาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสุชานุช  ยาวะโนภาส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสุพิชชา  ชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
374
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สังประกุล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสุภาวิตา  อุดมโกศล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
376
เด็กชายสุรนิมิต  กาลทิศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
377
เด็กหญิงสุวิชญา  อุปพรรณ์
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
378
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เค้าหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
379
เด็กหญิงโสพิรฎา  วันพิลา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
380
เด็กชายหาญชัย  บาริศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
381
เด็กหญิงหาญธิดา  หาญประชุม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอดิลักษณ์  จันทร์สามารถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
383
เด็กชายอธิพัชร์  นิธิศิริรุ่งภัทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
384
เด็กชายอธิราช  พลทำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
385
เด็กชายอนพัช  จันทร์จำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงอนันทิตา  เกษมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
387
เด็กชายอนุชิต  บุญโยทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
388
เด็กหญิงอภิชญา  ขูลิลัง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
389
เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอภิชญา  อ้วนมะโฮง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
391
เด็กชายอภิชัย  สุวรรณเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
392
เด็กหญิงอภิญญา  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
393
เด็กหญิงอภิญญา  ทาสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
394
เด็กหญิงอภิญญา  นาตรีชน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอภิญญา  มาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
396
เด็กชายอภิสิทธิ์  กันพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
397
เด็กชายอมรินทร์  สายศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอริยา  จึงพิชาญวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอริสรา  กางโหลน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
401
เด็กหญิงออมทรัพย์  หารพรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
402
เด็กชายอัครวินท์  อินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
403
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กะการดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
404
เด็กหญิงอัญญาณี  ระวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
405
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
406
เด็กชายอิฏฐดนัย  ได้ผลมาก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
คณิตประถม
407
เด็กหญิงอินทิรา  สาสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
408
เด็กหญิงอิ่นทิรา  สารพิมพ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
409
เด็กชายอิศริยยศ  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
คณิตประถม
410
เด็กชายเอกราช  ทุมลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
411
เด็กหญิงเอกอุมา  เอี่ยมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
412
เด็กชายุภูมิริพิฤชญ์  พานพิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
นางสาวกชกร  โพธิจักร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงกนกกร  วงษาจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายกนกพล  เนื่องโนราช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงกนกวรรณ  โคช่วย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงกนกวรรณ  โม่ศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงกนกอร  จรทะผา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงกรชนก  ศรีวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ผุศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
421
นายกฤตยชญ์  ไพรนารี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายกฤตยชญ์  ห้วยทราย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
423
นายกฤษณลักษณ์  อะโน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายกฤษดา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงกวินทรา  ผิวงาม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายกวี  ช่ำมะณี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงกัญจนพร  แถนสีแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาระไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงกัญญาภัค  ดุจพายัพ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โชควิริยะจิตต์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงกัณฐลดา  จันทภูมิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายกัณฑ์กฤต  อภิเมธีธำรง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายกันตภัทร  พิมพ์เภา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายกันต์  ฉัตรชาตรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายกันต์  ศรีวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงกัลยกร  เอี่ยมเกื้อกูล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงกัลย์สุดา  จิตจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืองแจ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวกัลยากร  บุญจริง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
440
นางสาวกานดา  พื้นทอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายกำลังพล  มากพูล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงกิตติยา  ละครมูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
443
นางสาวกุรุพินธุ์  ปินะโต
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงกุลปริยา  อภิเมธีธำรง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงเกษฎาพร  อ่อนสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงขวัญจิรา  โกสุมภ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายเขตนิพัทธ์  แข็งแรง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กชายคมกฤษ  ลอมโฮม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
449
นายจักรกฤษณ์  เปี่ยมผล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายจักรพันธ์  พุฒศรี
ม.3
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายจักรภัทร  ภูเงินขำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงจันทรวิมลวัลย์  ไหลหาโคตร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายจารุกิตต์  วงศ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายจารุภัทร  นำพูลสุขสันติ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงจิตราภรณ์  ประเกาทัน
ม.1
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงจิรประภา  อรรคพงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
457
นายจิรพงษ์  ไชยมาตย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงจิรัชญา  ธนยั่งยืน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงจิรัชญา  พูลเจริญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายจิราวัฒน์  เข็มพิลา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายจีรภัทร  พึ่งจักคลี่
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงจุฑามาศ  อุปจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายเจษฎา  สุจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงฉัตรชนก  สิงห์ทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
465
นายเฉลิมฤทธิ์  มิตรอุดม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงชญานิน  นาระคล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงชญานิศ  ประสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงชฎาทิพย์  วัฒนกิติกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงชนพร  น้อยตาแสง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงชนม์ณภัทร  คำสีแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายชนาธิป  ประสมศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายชนานันท์  ศรีผิวจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงชนิดา  ทองภู
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงชมพูนุท  ผลินยศ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงชลธิชา  แสงภา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวชลลดา  กุมภวาปี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายชวกร  ชูกำแพง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายชัชวาลย์  เกษนอก
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยลุม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
480
นายชาญชัย  อยู่จงดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
481
นายชานน  แสงทิพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
482
นายชินดนัย  บุบผาทาเต
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กชายชินวัตร  พานิชย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
484
นายไชยเชษฐ์  พลลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
485
นายไชยมงคล  ธุระทำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงญาณินท์  สิทธิจินดา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงญาตาวี  สีหานู
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงฐิฉัตรภัส  เชื้อเทศ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายฐิติพงศ์  คำสะอาด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงฐิติรัตน์  นนทะมาตย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายฐิติศักดิ์  อินทร์ตรา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายฑีมากร  ปินะพัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายณรงค์กร  วังหอม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
495
นายณรงค์ศักดิ์  จำปาบุรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายณวพรรษ  ภูนำเย็น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงณัชชา  รัตนเดชสกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงณัชชา  หารพรม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงณัฎฐา  ชาติชนะยืนยง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชนะพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุดดีสี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงณัฏฐพร  หอมกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงณัฏฐา  จันทร์วรชัยกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
504
นายณัฐชนน  ศรีชุบร่วง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เอกวงษา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทมาตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายณัฐดนัย  บุตรราช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
508
นายณัฐธฤต  มะธิปิไข
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับทมาตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงณัฐนรี  นนทะมาตย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายณัฐพงศ์  กล่อมปัญญา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายณัฐพงศ์  พลโยธา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายณัฐพงศ์  สระจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
514
นายณัฐพงษ์  ไชยสุท
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงณัฐพร  โยธะคง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายณัฐพล  ตาชมพู
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายณัฐพล  ท่อนทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
นายณัฐพล  ทับขวา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
519
นายณัฐพล  มีคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
520
นายณัฐภูมิ  ทับขวา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงณัฐมน  พลมั่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงณัฐริยา  พลขยัน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงณัฐรุจา  ชินกร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงณัฐิดา  อรัญวาสน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงณิชากร  ดูรูปรัมย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายดนุสรณ์  โครตหลักคำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายตฤณณภัทร  ไกรจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
528
นายทศวรรษ  มาพร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายทินภัทร  คำดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงทิพย์ฟ้า  ภักดีร่มเย็น
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงธญานี  ภูวนารถ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
532
นายธนดล  จริงแล้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
533
นายธนดล  แจ้งจงดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
534
นายธนวัฒน์  ระวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงธนัชชา  ปัญจะเนตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงธนัชพร  ศิริงาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
537
นางสาวธนารีย์  ดอกคำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงธพิชชา  ฉัตรานุสรณ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
539
นายธรรพ์ณธร  ด้วงสกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายธรรมนูญ  กองมะณี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายธวัชชัย  ไชยภักดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงธัญมน  พลมั่น
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
543
นางสาวธันณ์ชนก  ธานีนุกูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงธันย์ณภัทร  มีสารพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงธิดา  เข็มเงิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายธิติพัทธ์  ศรีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงธีรนาฏ  บุษมงคล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายธีรพงษ์  ศรีภา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายธีรภัทร์  หลงมาดี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายธีรยุทธ  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
551
นายธีรวัฒน์  จันทะจร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
552
นายธีระพงศ์  น้อยรัศมี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กชายธุวานันท์  การชารี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงนภา  สาลี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายนรากร  พิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายนราวิชญ์  พรมราช
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายนวทรรศน์  ทองแท้
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายนวพล  สุวรรณพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงนัฐยาภรณ์  ไชยคำภา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปทุมขำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงนันทวัน  ครองเวียง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงนิชาภัทร  ภารสำเร็จ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงนิตย์รัชชา  โกจารย์ศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายนิติพงศ์  บุญคำมี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงนุชนารถ  ปาลจิณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงบุษณี  อาจศิริ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงบุษยา  มะโลโพ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อุดสัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายปฏิภาณ  สิทธิสุรินทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงปณิดา  โปณะทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงปรัชญาณี  มะโรงรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงปรารถนา  ไชยเทพา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
573
นายปริญญา  สิทธิการ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายปรินทร  แสนพินิจ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงปริยากร  เพียรตั้ง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงปรียา  เตือนวีระเดช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงปวรัตน์  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
578
นางสาวปวริศร  หลวงยา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายปัญญากร  กิ่งแก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชั้วจำเริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
581
นายปัณณวัตน์  โนนสินชัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายปานวิชญ์  โสตถานา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงปาริชาต  ทองชั้น
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายปิติกร  จูวัฒนสำราญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายปิติพล  สารมาคม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงปิยธิดา  จุลพันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายปิยบุตร  แสนอุดม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงปิยพร  อัตนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
589
นายปิยะลักษณ์  รบไพรินทร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
590
นายปิยะวรรษ  โยราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงปุณยวีร์  เวียนขุนทด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงปุณยาพร  โสภณวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  ชนะบุญ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายพงศกร  นนทะนำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายพงศกร  ภักดิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายพงศกร  วิทยอักษรศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายพงศธร  ภูกมทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายพชร  รักษาภักดี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงพรกนก  บุตรวงษ์
ม.2
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพรชนัน  ผลรักษา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงพรทิวา  ป้องคำแสน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
602
นางสาวพรวลัย  บุญคำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญพิคำ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายพลกฤษณ์  เศษช่วย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายพลพิสิทธิ์  ปอศิริ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
606
นายพลศาสตร์  กันปัญญา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายพสุธา  ภาแกดำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
608
นายพัชรดนัย  ปินะเก
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพัชรพร  ศิลปไชย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงพัชรานันท์  ดอนศิลา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลวุธ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อัศวจุฬามณี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
613
นายพันทวิทย์  ชูพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงพิจิตรเลขา  ฟุ้งเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายพิเชฐชัย  วงษ์วังทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จันทร์สามารถ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงพิรุณเมตต์  กว้างสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
618
นายพิษณุพงศ์  ศรีราช
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายพีรพล  อามาตย์ศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายพีรพัฒน์  จรอนันต์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายพีรวิชญ์  นพประดับ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำสะอาด
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
นายภัทธพล  จารุตันติ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงภัทธิดา  เผ่าพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
625
นางสาวภัทรณกัญ  อนันเต่า
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายภัทรพงศ์  ตรีกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
627
นายภัทรวุธ  กิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
628
นางสาวภัทรสุดา  อ่อนสี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายภานุพงษ์  พิมพิชัย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงภุชาวดี  ภักดีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายภูชินันท์  เฮียงเหี่ย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญสอน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายภูริพงษ์  ภักดีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายภูษณะ  พวงศรีเคน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายมงคลธรรม  บาทสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
636
นางสาวมณฑณี  รัชโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงมทิรา  จินดารัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงมยุรา  สร้อยสุด
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
639
นางสาวมุทิตา  ขันนาม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายยชวิชญ์  ดอนเหนือ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายยุทธนา  บุญพา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงยุภาวดี  มหิตธิ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงยุวดี  อุทัยนาง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวเยาวลักษณ์  รักภักดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงโยษิตา  ทะวงษา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายรติพล  ลิมานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงรติมา  บุญแนน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงรวิภา  บำรุงไทย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายรัชชานนท์  นนท์ศรีราช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายรัชชานนท์  ปะวรรณจะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงรัชนีกร  ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
652
นายรัชภูมิ  มาพร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายรัชวิทย์  เทพราชา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงรัตนา  สุภาษี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายรุ่งโรจน์  งามแสง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายรุจดนัย  ศรีสงคราม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงรุจิรา  ชิตวงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
นายเรืองฤทธิ์  ศรีประพัฒนาวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงลลิตา  นาทันเลิศ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
660
นางสาวลัดดาวัลย์  ช่อประพันธื
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายวชรเกียรติ  ลันขุนทด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยคำมิ่ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
663
นางสาววณัฐฌา  แฝงเมืองคุก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงวนิดา  หอมสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงวรนาถ  สมชื่อ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
666
นายวรพงษ์  สุพวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
667
นายวรรธนะ  ศรีโสภาพ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายวรวิชญ์  สาเกตุ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
669
นางสาววรัญญา  ไชยวิเศษ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงวราภรณ์  อุตะศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงวริดา  ทับสุริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
672
นางสาววรินทร  มาตรา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายวริศ  ศรีภูวงษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวริศรา  ชิณแสน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงวฤนดา  ภูผาสุข
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายวัชระ  หาบุตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายวันเฉลิม  จิตระวัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายวิศรุต  ไชยคำภา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายวิศวะ  ศิริสินธุวนิช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
680
นายวิษณุ  บุบผาลุน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงวีรวรรณ  ให้เกี้ยว
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
682
นายวีระวัฒน์  อุทัยนิตย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายวีราทร  เอกรักษา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายศรัณย์  กนกรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายศรายุทธ  พรมเกาะ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
686
นายศราวุธ  ชนะบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายศราวุธ  สุริชา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
688
นายศักดิ์ชัย  คำวิโส
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงศิริประพร  วังคะวิง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงศิริพร  วิลัยแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงศิริรัตน์  โคตกระพี้
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงศิริวิมล  ปัญญาละ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
นายศิริศักดิ์  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายศิวกานต์  ยินรัมย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายศุภกิตติ์  ไปแดน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายศุภณัฐ  จริยะวรกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงศุภธิดา  คุริรัง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวศุภมาส  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงศุภัสรา  คุริรัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วมาตย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายเศรษฐพงศ์  เผ่าภูรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายสรรพวิท  คำป้อง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
703
นายสรรพสิริ  จินารัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงสโรชา  ชารีกัน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงสวนีย์  โหง่นคำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
706
นายสหรัฐ  ไพพา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงสาธิดา  คำยอด
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายสิทธิกร  ไชยศรีสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายสิทธิโชค  แพงจันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายสิรภพ  แสนจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
711
นายสิรวิชญ์  บุญลอด
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงสิริมา  โสคำภา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงสิริยากร  แก้วหานาม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงสิริลักษณ์  เกษแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงสุกัญญา  ดึงขุนทด
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีเนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงสุจิตรา  ทัพสุริย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
718
นายสุทธิพงษ์  บุตรแสนดี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายสุทธิวุฒิ  พินิจนึก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงสุนิสา  ชูวิชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
721
นางสาวสุพรรณวนารี  ฉายะโคตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเสนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงสุพิชชา  เสียงสาว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวสุภาพิศ  โยปัดทุม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
725
นายสุรเชษฐ์  จันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงสุวรรณประภา  เวียงนนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงสุวิชญา  วรรณทัต
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
728
นางสาวสุวิชาดา  ตุ้มบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงเสาวภา  ชัดเชื้อ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงโสภิดา  สินธุโคตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงหทัยกนก  เนือยทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุบลวรรณี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงอทิตยา  แสนมั่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายอธิวัฒน์  สุ่มมาตย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงอนัญญา  มานิล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายอนุชา  ขุนเจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายอนุวัตร  มลาเช็ด
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายอภิชล  ภักดีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายอภิชาติ  สุนารักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงอภิญญา  คำสีแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงอภิญญา  ผลาวงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายอภิวัฒน์  ผ่านสำแดง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทับภูมี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายอภิสิทธิ์  ไสยประกรณ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงอรนลิน  โหน่งบัณฑิตย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงอรปรียา  คั่งฝา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงอรพรรณ  คำสะอาด
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายอรรคพงษ์  ศรีสลับ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงอรัญญา  หัสจรรย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
750
นายอัครเดช  ถาวรเลิศ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายอัฑฒ์  ทรงคะรักษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงอาทิตยา  สอนนอก
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายอาทิตย์  จันนา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายอาทิวัฒน์  เนตรหาญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
755
นายอานนท์  นารอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายอิทธิเทพ  พิริยธาดา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายเอกบดินทร์  สีดาพล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายเอกลักษณ์  บุญสถิตย์กุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
759
เด็กหญิงกชกมล  มาตรา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงกนกพร  ไชยสมคุณ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงกนกพร  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงกนกพร  อินทรกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปะติเพนัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงกนกวรรณ  พระนา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงกนกอร  ภูมิภักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงกนกอร  ริตแม่น
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงกมรวรรณ  ก.จันทราภานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงกมลชนก  ปะระทัง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงกรกมล  ไชยสมคุณ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงกรณิศ  ศรีประทุม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงกรษิวรรณ์  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
773
เด็กชายกฤตพร  มาลา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
774
เด็กชายกฤตภาส  จันทรังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงกฤตวรรณ  สุภาทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงกฤติยาพร  ภูมิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
777
เด็กชายกฤษฎา  เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
778
เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงกฤษณา  สืบสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงกฤษติยาภา  พันชมภู
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงกลกร  ทองดอนแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงกษิรา  มาพร
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
783
เด็กชายก้องภพ  เฮียงกัน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
784
เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัญสินธ์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
787
เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงกันตยา  นามชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงกันตาณิชาภัทร  ไชยวงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
790
เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงกัลยกร  นันทเสน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
794
เด็กหญิงกาญจนภัส  นารินนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
795
เด็กชายกานต์ชนก  ลีลากุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงกานต์ชนก  สีทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
797
เด็กชายกิตติภัทร  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงกิตติลักษณ์  ลาดโฮม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
799
เด็กชายกิตติศัึกดิ์  จันทะคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงกิติมา  ประยูรโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงกุลชา  เกิดประเสริฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงกุลธิดา  พุดลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงกุลนิธี  สุยอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงกุลปรียา  เบ้าขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงกุลิสรา  รัตนรักษ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงกุสุมา  เนื่องมัจฉา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
807
เด็กชายเกริกเกียร  ป้อมแสงสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงเกวลิน  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงเกศกนก  ทับชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงเกศรา  มาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
811
เด็กชายเกิดสิริ  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงขวัญข้าว  นภานุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
813
เด็กชายคชกริช  แซ่ฟ้าม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
814
เด็กชายฆนากร  ขาวผ่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงงามไทย  สายทิพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงจณิตา  มาตรษรศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
817
เด็กชายจตุพร  โสภารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงจรัสศรี  ก่ำหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
819
เด็กชายจักรพงษ์  อนุเวช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
820
เด็กชายจักรภพ  เหล่าพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
821
เด็กชายจักรภัทร  คันธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
822
เด็กชายจักรินทร์  ธนูสา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงจันทร์ทิชา  ไชยบัง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  วุฒิพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงจาณิสตาร์  เที่ยงบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
826
เด็กชายจารุพัฒน์  แฝงสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงจิดาภา  ไชยเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงจิตฎิยากร  โสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
829
เด็กหญิงจิตติยาภรณ์  รัตนบุรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
830
เด็กชายจิรกิตติ์  ณะวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
831
เด็กชายจิรวัฒน์  จรทะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงจิรสุตา  กาญจนศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงจิราภา  จันคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงจิราภา  รุจนาฏ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
835
เด็กชายจิรายุ  ไชยสีทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงจิราวรรณ  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงจิินตนา  ใหม่คามิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
838
เด็กชายจีระพัฒน์  เพ็งประโคน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภูเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูถูกเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
844
เด็กชายเจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
845
เด็กชายเจริญชัย  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
846
เด็กชายเจษฎา  บุตรคำโชติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
847
เด็กชายเจษฏา  สังวิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  ตันติยะวงศ์ษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
849
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงชนกชนม์  ศรีมาตรา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงชนกนันท์  นะวะชีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงชนกนันท์  สุริโย
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงชนม์นิภา  โชติรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
854
เด็กชายชนะโชติ  เพ็ชร์เนียม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
855
เด็กชายชนะบดินทร์  ประสมสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงชนาภา  ไทยทรงธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงชนิกานต์  รังวัดสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
858
เด็กชายชนิตพล  ชนะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
859
เด็กชายชนินทร์  ชนะบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงชนิสรา  ทะไกรเนตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
861
เด็กชายชยพล  ตรีธวัช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงชลดา  ทิพพิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงชลดา  เทพจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
864
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
865
เด็กชายชลภูมิ  ใจโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงชลิดา  นามโส
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
867
เด็กชายชวกร  ชนะน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงชวพร  มะลิวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงช่อผกา  บุตรคำโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงชัญญานุช  อาจวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
871
เด็กชายชาติอลงกรณ์  จันทจร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงชาลิสา  คงแสนคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงชิตาพร  สุหา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
874
เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมวดนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
877
เด็กชายเชษฐา  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงญานศา  สุวรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงฏิยา  ดอนละคร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงฐิตาพร  เดชปั้น
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงฐิตาพร  สจิตตกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงฐิตาพร  หนูแม้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงฐิตาพร  อ้นจันทึก
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทเขต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
885
เด็กชายฐิติภัทร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงฐิติมา  ตะภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงณญาดา  จูวัฒนสำราญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงณฐนนท  โพธิ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงณฐนันทน์  ดาหาญ
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงณพวรรณ  ภาชนะวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายณภัทร  บุญเกตุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงณัชชา  กองเกตุใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงณัชชา  ต่างมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงณัชวดี  หาญรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงณัญญาพักตร์  คงเกียรติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หลงวารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
898
เด็กชายณัฐกล  สีหาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
899
เด็กหญิงณัฐฐนิชา  พิณนาดิเลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาสินแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงณัฐธิชา  ประภาษพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุมาลีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
906
เด็กชายณัฐนนท์  หนูปัทยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
907
เด็กชายณัฐนันท์  คะอังกุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงณัฐนันท์  มุ่งหมาย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
909
เด็กชายณัฐพงศ์  แสงไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
910
เด็กชายณัฐรัสย์  บุญทระกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงณัฐริกา  เจ็กสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงณัฐริกา  ธรรมศิลป์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงณัฐริกา  อาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
914
เด็กชายณัฐวัฒน์  บุรมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
915
เด็กชายณัฐวัตร  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงณัฐิดา  เหลาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงณิชกานต์  พันพิพิธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงณํฐสุรางค์  อนุฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
919
เด็กชายดนัยธนธรณ์  เสรีวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
920
เด็กชายดนุนัย  หลูอารีย์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงดวง  พบขุนทด
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงดารากร  อัตโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงดุจดาว  นนทะคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
924
เด็กชายเด็กชายโชคทวี  รัตนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
925
เด็กชายตะวัน  โกมลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงตัสนีม  โชแปง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
927
เด็กชายติณณ์  ลวกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
928
เด็กชายทรงธรรม  ศิริพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
929
เด็กชายทรัพย์ศิริ  ศรีษะโคตร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงทอฝัน  พรหมแสนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงธณัฐติยา  ปัตถานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
932
เด็กชายธนกฤต  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
933
เด็กชายธนโชติ  เภารังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
934
เด็กชายธนดล  แสนจักร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
935
เด็กชายธนบัตร  กุลบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
936
เด็กชายธนปภพ  พิลาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงธนพร  ประยงค์เพชร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงธนพร  สุจิตตกุล
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
939
เด็กชายธนพล  ปานจำลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
940
เด็กชายธนพัฒน์  อ่อนบัวขาว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงธนภรณ์  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
942
เด็กชายธนภัทร  ศรีเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
943
เด็กชายธนภูมิ  จันดีกระยอม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
944
เด็กชายธนภูมิ  พิลายนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
945
เด็กชายธนวัฒน์  กองสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
946
เด็กชายธนวัฒน์  โคตรสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีมุงคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
948
เด็กชายธนากร  พลลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
949
เด็กชายธนากร  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
950
เด็กชายธนาธิป  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
951
เด็กชายธนาธิป  สิงห์ศรี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
952
เด็กชายธนายุทธ  บูญสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงธนารีย์  ชิดชมศรีจันทรา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงธนิศรา  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงธมนวรรณ  ติวสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงธรรมศิริ  ธรรมทินโน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงธัญกมล  จันทะเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงธัญชนก  บัวลาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อัคษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงธัญดาณัศ  วงษาจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงธัญยรัตน์  ชินพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงธิดารัตน์  แพ่งสองคอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงธีรกานต์  อยู่ยงศิลป์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
965
เด็กชายธีรธัช  วุฒิเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
966
เด็กชายธีรภัทร์  พันธุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
967
เด็กชายธีรภัทร์  โยทะคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
968
เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
969
เด็กชายธีระดนย์  แสงดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงนงนภัส  พุทธัสสะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงนภสร  หรัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปะกิแพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงนภัสสร  ฟองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงนริศรา  นนสีลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงนฤมล  บรรดิษนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงนฤมล  อุปลี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
977
เด็กชายนวพล  คะสุดใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงนวรัตน์  โคตรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงนวอร  บำรุงเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงนัฐธริกา  นามมูลตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงนัทธมน  จุมพลน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงนันญาดา  โททำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงนันท์นภัส  ประเสริฐศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิษนุเเสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
985
เด็กชายนันทพงศ์  วงษ์แสนสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงนันทิศา  พวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
987
เด็กชายนัยชนก  บัวพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงน้ำฝน  เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยชาติ
ป.4
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
990
เด็กชายนิติธร  ศรีเชียงหา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงนิภาพรรณ  เหล่าเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงนิสายชล  สนิทลุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
993
เด็กชายนุติพงษ์  นุ่นนกกด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
994
เด็กชายเนติ  กุหลาบโชติ
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
995
เด็กชายเนติ  ประเคนรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
996
เด็กชายบริพัตร  ช่างทอง
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
997
เด็กชายบัญญฤทธิ์  ผัดดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
998
เด็กชายบัณฑิต  ปะกินำหัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชนะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงบัณฑิตา  เต็งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงบัณฑิตา  โม้ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงบัณทิตา  ยอดเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงบุญฑิตา  จำรัสศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1004
เด็กหญิงบุษบา  วรโยธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงบุษยพรรณ  เผ่าแสนเมือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ภู่เสาร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงเบญขลักษณ์  บุญกอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายปฏิภากรณ์  กันปัญญา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายปฏิภาณ  เรืองสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงปฏิมา  เฒ่าทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงปณิธ์วดี  แก้วจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงปติมา  อรรคฮาตศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงปธิตา  วาปีทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเสนพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงปนัดธิดา  มณีโรจน์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงปนัสยา  พลคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงปพิชญา  ครองยุติ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงปภาดา  โอษคลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงประกายดาว  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงประกายฟ้า  มิ่งกุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงประภาพร  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายประสิทธิ์  เนื่องโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงปรางค์ชนก  ไชยโวหาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงปลื้มใจ  รินทะรึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงปวิตรา  ปริทัศน์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงปวีณา  พิมพรรณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงปวีณา  วงศ์วรรณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงปวีณา  วิลัยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงปวีณาวดี  อู่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงปัญญาพร  ชื่นบุญชู
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศากยโรจน์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสาร
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงปานระวี  จันทริมา
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงปาริชาต  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงปิยดา  ไชยสีทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายปิยพัทธิ์  หัวเหี้ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1039
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปฏิทานโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงเปมิกา  ตติยประภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงเปมิกา  หยกในตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงเปรมนภัทธร์  สวาทพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงเปรมนภา  บุดสีสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายพงศกร  วัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายพงศธร  อาดูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายพชร  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงพรกมล  นารถสิทธ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงพรชนิตว์  กุฎฤาษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงพรปวีณ์  อนุเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงพรพิมล  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงพรรษา  ศรีวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงพรฤทัย  หงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายพลาธิป  นารถสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายพวัสส์  ศิริสิทธิ์ธนภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายพัชรพล  เลิศฤทธิ์รัตนาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลรบนภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีกะแจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงพัชราภา  การภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงพาขวัญ  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายพานทองแท้  แสงสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงพิชชาทร  สงวนวงศ์
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาญกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงพิชญา  ชุติปัญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเณร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงพิชญาภา  วิเศษศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายพิทวัส  เหล่าไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงพิมชุติมาศ  คุรุพันธุ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศิลปชัยเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  เหล่าสุข
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประภูชะเนย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภูเงินขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงพิมพลอย  เทียมมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1074
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงพิมศิริ  อันทสารคาม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงพิมสิริ  รักภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงพิรดา  ดาหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงพิลัมภา  บุญบรรจง
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงพิศภักดิ์  สมดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายพีรณัฐ  คำพิชิต
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายพีรณัฐ  สุพรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายพีรพัฒน์  ทวยภา
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนบัวขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายพีรวิชญ์  ปองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงเพชรสุดา  คำเมรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วดวงสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงแพรพลอย  เทียมมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงแพรวา  เพชรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงฟาริดา  มูลทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงฟ้าอักษร  อุรัตน์ฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงภัคจิรา  มาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงภัทรณัฐ  กฤตาคม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วนารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยเทพา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายภัทรพงศ์  วิเศษศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงภัทราภา  พลคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงภัทรียา  หงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงภัศราพร  สวัสดิสาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายภากร  จันทร์จำรูญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงภาฝัน  วันลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงภารดี  เพียรประจำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงภาวิณี  วงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงภิญญดา  แก้วสีขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายภูดิศ  พรมโสก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายภูมิทร์  ประเสร์ฐริศฺ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1109
เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงมนัสวรรณ  ปัจจะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงมนัสวี  หงษ์ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงมรรยาทกันยา  วังสาลุน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายมังกร  คูหะมณี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงมัฑริดา  ศิริพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงมัณฑนา  บรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงมาราสา  เกตุละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงมิรันตรี  อุทัยแพน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงเมย์วษา  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายยศกฤต  ทับไทร
ป.3
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายยศพัทธ์  บมสระน้อย
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายยศภัทร  รัตนะวงศะวัต
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายยศวีย์  ลาภผลพลูทวี
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายยุทธเศรษฐ์  ฝ่ายคุณวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงยุวเรศ  ไชยดำรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงรฎา  แสนบุญศิริ
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงรพีพร  ชมพูหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายรพีพัฒน์  จันทริิมา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงรสิตา  พูนเทกอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายรัฐนันท์  บุตตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงรัตนฌา  วงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุ่มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงรับขวัญ  ดอกไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงรุ่งฤดี  จุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงรุจาภา  ศิริพงษ์เวคิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายรุจิภาสพนธ์  หรูประเสริฐดล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงรุจิรา  พลแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงลภณพร  หารพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงลภัสรดา  สายหยุด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายวงศธร  ยลอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายวชิรวิทย์  ปองไป
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายวรเทพ  กุณโฮง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงวรรณพร  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1144
เด็กหญิงวรรณวศร  บุดดีคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายวรรธณพล  ใหม่คามิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงวรัทยา  บุญมาพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงวราคณา  คุณะแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงวราภรณ์  คำหลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงวราภรณ์  รักภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงวราภรณ์  สุขมารมย์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงวรินทร  มาสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงวริศรา  ทาระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงวริศรา  รัตนทิพย์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงวริสรา  รัตนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงวัชราภา  มะหังสา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายวันชนะ  ดาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงวันวิสาข์  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงวาสนา  โอสถศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงวิชิตา  ปริทัศน์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงวิลาวัณย์  เหล่าสะพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายวีรพงโชค  สองสี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายวีระจิตร  แก้วสีขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงศรัณญา  มากพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายศรายุทธ์  วรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายศริภัทร  ครองสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงศรุดา  ภูเลี่ยมคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงศลิษา  อภัยเเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงศศิกานต์  พลลาภ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงศศิธร  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงศศิวดี  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงศศิวิมล  แพงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายศักดิสิทธิ์  มณีทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มณีทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายศักรินทร์  บุตชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายศาสตราวุฒิ  พรหนอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงศิริกานต์  ปรีชาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายศิริกิต  ภูวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
มหาสารคาม เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม