ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกภรณ์  สำลี
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงค์
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  วรรณมูล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจีระนันท์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงชนิตา  เกิดพูล
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชยาภรณ์  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชยิสรา  คงยืน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
10
เด็กชายชัชพล  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชัญญานุช  ประเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณภัทร  บุญสุ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงณัฐนิชา  กระสวย
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฐภัทร  เอี่ยมสำองค์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
15
เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
16
เด็กหญิงทิชากร  ชมเปราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
17
เด็กชายธนกฤต  แสงสร้อย
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
18
เด็กชายธนรัฐ  เดือนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
20
เด็กชายธรณินทร์  กันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธัญพิชชา  เด็ดขาด
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนดอก
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
23
เด็กชายธิติกร  บุญญารัตนานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
24
เด็กชายนพณัฐ  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
25
เด็กชายนรภัทร  แสนสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเบญญาภา  สุรินทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงปัณฑารีย์  กอบกำ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงปัณฑิตา  กำไร
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
29
เด็กชายปัณณ์  สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงปานชนก  คำป้อ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขันคำนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
32
เด็กชายพิริยพงศ์  จัดของ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
33
เด็กชายพีรณัฐ  กาศเกษม
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
34
เด็กชายภควุฒิ  งาต้น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงภัคมัย  ฉลวย
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงรัฐฏิญาพร  พอเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงวรินทร  แก้วกัน
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
38
เด็กชายวสันต์  รสชะเอม
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิตประถม
39
เด็กชายวุฒินันท์  วิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิตประถม
40
เด็กชายวุฒิพงค์  ต๊ะอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
41
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อภิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงอรณิช  พับไว้
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
43
เด็กหญิงกมลชรัตน์  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกฤติกา  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวกัลยกร  วงศ์หมื่นพรม
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงขวัญจิรา  ราชตะคาม
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายคณิตกุล  สายสินธุ์
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจิตรวรรณ  สุดประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงจินดารัตน์  ใจงาม
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจิราพร  โชคลาภ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์แสนศรี
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายฉัตริน  เล้าตระกูล
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายเฉลิมพล  โด่งดัง
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงชนิสรา  เชื้อเชิญ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงฐิตาภา  เทพยศ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายณัชพงษ์  มั่งคั่ง
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายณัฐชนน  อรุณ
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงณัฐมน  กำไร
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายณัฐวัตร  กองศีล
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณัฐสิทธิ์  หมื่นนริน
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงทิตยา  ง้าวแหลม
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงธมลวรรณ  ธงชัย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุสบงษ์
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงธัญลดา  ชลวานิช
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงธันยพร  แสนศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงนฤมล  มีมาก
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายนวมินทร์  ม้าห้วย
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงเบญจมาศ  แก่นท้าว
ม.1
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวเบญญทิพย์  โตแป้น
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงปพัชญา  กาศโอสถ
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงปริชาติ  แสวงลาภ
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงปาริชาต  กะแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงปาริชาติ  ร่มโพธิ์ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงปิยฉัตร  ครองราษฎร์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายปิยะวัฒน์  กล้าหาญ
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงพรประภา  แสนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
78
นายภควัต  ถุงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงภรณ์สุดา  เกษสุดาภรณ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงภัสสิตา  ตาวิยะ
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายภาคภูมิ  ชุ่มเย็น
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายภาคภูมิ  ด่านรักษา
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงมณีนุช  ลามคำ
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงมนทกานต์  ดวงเทียน
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงวรรณนิสา  มากมาย
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงศิริมา  กรวดสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงสุดใจ  โด่งดัง
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงสุธิดา  งาต้น
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงสุภารัตน์  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงสุมิตรา  ปัญญาทิพย์
ม.3
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายสุริยพงษ์  ชมเชย
ม.2
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงหัทยา  จำปา
ม.1
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกนกพร  ใยมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีใจวงค์
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกัญสพัฒน์  จงประสิทธิ์กุล
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงกัตติกา  ปิมป้อ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชอบธรรม
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะม้ายกลาง
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงกุลธรา  คุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
101
เด็กชายเขมทัต  สุขสกล
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงเขมิกา  งามทรง
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงจตรพร  จอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกะโทก
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
105
เด็กชายเฉลิมชัย  แสนเงิน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงชนัญธิดา  กาศสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงชนัญธิดา  อภิสิทธิ์เวชการ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงชยาภรณ์  รักษาพวก
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกลี้ยกล่อม
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงฐิติพร  ขุนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
112
เด็กชายณพวีร์  พัฒน์ธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงณัชฉัตร  ศุภจิตรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงณัฐญาพร  กอบกำ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงณิรชา  มะอาจเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงธนพร  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
117
เด็กชายธนภัทร  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทพสาธร
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชธรรม
ป.4
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงธิรฎา  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงนันทกานต์  ครองราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
122
เด็กชายนิติภูมิ  สายสร้อย
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงเบญญาภา  วิทยาสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
124
เด็กชายปฏิภาณ  สีเสวก
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
125
เด็กชายปฏิวัติ  ทรัพย์มามูล
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงปัณณพร  เลิศรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
127
เด็กชายปาณัสม์  สีสด
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนวัดศรีดอก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงปิยรัชต์  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
129
เด็กชายพงศธร  วุฒิเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ตะวัน
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงพีชาณิการ์  ต๊ะสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
132
เด็กชายพีรพัฒน์  มังกร
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
133
เด็กชายภัคณัติ  คณะนัย
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงภีมภ์ภิฌา  มูสิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
135
เด็กชายภูวฤทธิ์  ลมทวีวงค์
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
136
เด็กชายฤทธิชัย  กลายเพศ
ป.5
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงวรรณิกา  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงวารินธร  คุ้มอนุวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงวิชญาณี  ไตรเจริญกุลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงวิรัติยา  กะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงศิรกานต์  เงาะหวาน
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
142
เด็กชายศุภกิจ  สลับศรี
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
143
เด็กชายสรธัญ  พอจิต
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงสุธาชิณี  มณีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงอรัญญา  ผาดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงอริศรา  แสนสี
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
148
เด็กชายอัครวินทร์  จุ้ยศุขะ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงอัญธิชา  กงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงจันทกานต์  เครือคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
152
เด็กหญิงกรกนก  กรมกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
153
เด็กชายปิยาพัชร  ใจเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
154
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยนิลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทะเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
158
เด็กชายศิรสิทธิ์  ถากำ้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกิตติวรรณ  สีทิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงกุลธิดา  สายสุด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงเปล่งปลั่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
162
เด็กชายจักรพงษ์  อาพาธภิบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
163
เด็กหญิงจันทกานต์  เครือคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
164
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปินไชย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
165
เด็กหญิงจารวี  วงค์สม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
166
เด็กหญิงจิตรานนท์  กำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงจิรดา  ปัญญาใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
168
เด็กหญิงจิรัชญา  รินก๋อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
169
เด็กหญิงจุมพิตา  เหล็กคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
170
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์ดวง
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
171
เด็กชายเฉลิม  สิทธิสุข
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงชญานินทร์  นุนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
173
เด็กหญิงชนนิกานต์  โมดนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
174
เด็กหญิงรวิพร  เฉิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
175
เด็กหญิงชนิภรณ์  ป้อศรี
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
176
เด็กหญิงชลดา  ทองลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
177
เด็กชายชวภณ  กวาวสาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
178
เด็กหญิงกมลชนก  เลาคุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
179
เด็กชายภานุวัตน์  เต็มสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
180
เด็กชายชินดนัย  ชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงญรณินท์  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงจันทกานต์  เครือคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณัฐกานต์  สืบมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุนิสา  สิทธิสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงสุนิสา  สิทธิสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงณัฐธิชา  วงศ์ใจมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณัฐธิดา  อุปพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณัฐนรี  ปิงธิ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฐนิชา  กบคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
190
เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงเปรมหทัย  สุทธเอ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
192
เด็กชายณัฐวุฒิ  สีเกี๋ยง
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงณัฐสุดา  แปงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
194
เด็กหญิงดลญา  ปัญญารักษ์ดำรง
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
195
เด็กชายดิษณ์กร  ปัญญาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
196
เด็กหญิงทอแสง  จินวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
197
เด็กชายเทวัญ  ฤทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
198
เด็กชายธนพล  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
199
เด็กชายธนวันต์  กันทะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุริยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธันย์ชนก  ชมภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธารทิพย์  อินทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธิดารัตน์  แปงขา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
204
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปลาคำ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
205
เด็กชายธีรเมธ  ไชยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
206
เด็กหญิงนพจิรา  ขัตธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงนรินทร์  หลวงสุข
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงนวารินทร์  กึ้นคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
209
เด็กชายนันทวัฒน์  จำรัสศรี
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงถลัชนันท์  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
211
เด็กหญิงนันภัทร  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงนาถรดา  พิทักษ์นัยกุล
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงน้ำค้าง  ชายคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงนิธารณ์  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงนิลธิรา  จันทร์ใส
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กชายบูรพา  โพธิ
ป.4
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
217
เด็กชายปกร  โมขพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
218
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
219
เด็กชายปฏิวัติ  วรรณสีดา
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์นัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
221
เด็กหญิงประกายพรรณ  พลอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
222
เด็กชายปวเรศ  วงค์พิชัย
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปานเลขา  แสงแก่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปาริฉัตต์  สุทธสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปาริชาติ  สีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปิยนุช  เหล็กแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปิยพัชร  ใจเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปิยะดา  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
230
เด็กชายพงศ์พัฒน์  คำไหว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพธิริสา  โมรารักษ์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพนมพร  เฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพรชนิตย์  ค้าไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพรนิภา  อินพิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพรพิมล  โฆ้มา
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุขวงค์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพิชชาภา  ทินวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สวนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพิมลดา  สมัญญา
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
240
เด็กชายพีรพล  ปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
241
เด็กชายพุฒิพงษ์  ติ๊บอุด
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
242
เด็กชายพุฒิพงษ์  ธนัทพงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพูนสุข  อุดต่อม
ป.4
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุวรรณวรางกรู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
246
เด็กชายภาณุวัฒน์  เต็มสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
247
เด็กชายภานุวัฒน์  ชมภูหมุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
248
เด็กหญิงสุขวสา  โสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
249
เด็กชายภูวนาถ  ฟูน้อย
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
250
เด็กชายมงคลชัย  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
251
เด็กชายมติชน  กันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
252
เด็กหญิงมนต์นภา  ดำรงสันติพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
253
เด็กหญิงมนสิชา  ไชยขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงมนัสนันท์  หมู่แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
255
เด็กหญิงมัณฑิณีย์  ศรีสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กชายเมธิชัย  ขำนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
257
เด็กหญิงรจนา  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
258
เด็กชายรณภพ  ปกรณ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
259
เด็กชายรัชชานนท์  กันทะวะ
ป.4
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงลักษณารีย์  ทิน่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวพัชรา  คุณาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวรปรีย์  ดีมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
263
เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ปัญญาเนตร
ป.5
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
264
เด็กชายวราวุฒิ  คำจันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวริศรา  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
266
เด็กชายวัชรพล  ปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
267
เด็กชายวัชรากร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
268
เด็กชายวันสเด็จ  แสนอินทร์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวาสินี  วงศ์แสนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวิมลสิริ  สุวรรณษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวิศัลยา  คำเวียงสา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
272
เด็กชายวีระกานต์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
273
เด็กชายศรันย์  กาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
274
เด็กหญิงศรีริต้า  อัวร์บาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
275
เด็กหญิงศรุดา  เจริญชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
276
เด็กหญิงศศินภา  อนุวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
277
เด็กหญิงศศิวิมล  จิตมะโน
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
278
เด็กหญิงศิรประภาพรรณ  ชอบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
279
เด็กหญิงศิริพร  ศิลารัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
280
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
281
เด็กหญิงศุจินทรา  มณีสา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
282
เด็กชายศุภการต์  สลีอ่อน
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
283
เด็กชายศุภกิตติ  รัตนวิไลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
284
เด็กชายศุภกิตติ์  อินจินดา
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงสุขวสา  โสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
286
เด็กชายสมรักษ์  วงศ์เรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
287
เด็กหญิงสาธินี  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
288
เด็กชายสิทธิชัย  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์ละออง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงสุชานันท์  คำเวียงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงเปล่งปลั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสุธารัตน์  อิงคะวาระ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
293
เด็กหญิงสุนิสา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสุนิสา  สิทธิสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสุภาพร  รังศรี
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสุภาวดี  นวลขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
298
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สิงห์ทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
299
เด็กหญิงอนันตญา  แปก่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
300
เด็กหญิงอนุธิดา  อินทะพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
301
เด็กหญิงอภิชญา  กรรณิการ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
302
เด็กชายอภิชาติ  วงค์มุ่ย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
303
เด็กชายอภิภัทร  สุตธรรม
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงอรณิชา  ศิริสานสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
305
เด็กชายอรรถพล  กอพล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนธนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
307
เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขเเก้ว
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงเอ็นดู  สุกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
309
เด็กชายกอบชัย  จาคำมา
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงกุลภรณ์  แก้วมั่น
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายเกรียงศักดิ์  นุนำ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิติวงศ์
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์ใส
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงขวัญชนก  วัลลภัย
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายคชรัตน์  เมฆทับ
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายครรชลิต  นุคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองเตี่ยง
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายจิรายุทธ  เเก้วมา
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายชัยพรรณ  ติเรียน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายณัชพล  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายณัฐกร  โพธิ
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายณัฐดนัย  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายณัฐพล  สุขเเก้ว
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายดนุสรณ์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขมา
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายทุ่ง  พิมเสน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธรรมนูญ  สุธรรมปัน
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุตา
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงธิดา  สมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงธีรนาฎ  กันทะเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายนนทวัฒน์  เหล็กแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงนริศรา  ติ๊บอุด
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายนันทพงษ์  ใจบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงนิตยา  วงษ์ราษฎร์
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงเบญจมาศ  ทิน่าน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายประธาน  ยศดี
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงปัทมา  กล่ำทอง
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงปานชนก  นุคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายปารินทร์  กันทะเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายพงษ์นุกร  วงศ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายพัชรพงษ์  นุคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงพัชรินทร์  อู่เงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงไพลิน  วรรณเหลือง
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
344
เด็กชายภานุพงษ์  หลงสกุล
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายภูมิชาติ  หัตถจำนงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายยุทธพงษ์  เหล็กแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงวาสนา  ใจบุตร
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวิภาภร  สายปันดิ
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงวิริยาภรณ์  ดอกพุธ
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงวิไลพร  บุญมาชู
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายศาสตราวุธ  เหล็กแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงศิริพร  เชียงลา
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายสรรติศร  เอกตาแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงสโรชา  นำพา
ม.3
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงสายหยุด  กิ่งก้าน
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายสิทธินนท์  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงสิริยากร  ติ๊บอุด
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงสุทธิดา  ขุนจันทร์
ม.1
โรงเรียนปากจอกวิทยา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายสุธี  แสงสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายอนุชัย  คำใส
ม.2
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายอภิชาติ  นุมาศ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงอรปรียา  มณีสา
ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงกมลชนก  เลาคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์มูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงกรวรรณ  มุ่งดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
367
เด็กชายกฤตพจน์  ปัญญาทอง
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายกฤติพงศ์  ปัญญาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงกฤศิวรรณ์  สิทธิจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
370
เด็กชายกฤษกร  วงค์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปันตุ่น
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อสุยะ
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายกิตติภณ  คำใส
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
374
เด็กชายกิตติภพ  คำใส
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกิตติยา  เววา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกุลธิดา  อินต๊ะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขีธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยโน
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยสลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์เรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
381
เด็กชายคณิศร  ปัญญาสิริลักษณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงจันทกานต์  เคร ือคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
383
เด็กชายจิตรภัทร  ประมูลสิน
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กชายจีรยุทธ  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
385
เด็กชายจุลเทพ  กันทะวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงชญาดา  ทิน้อย
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงชยาภรณ์  วรรณทะนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงชลธิชา  จันใส
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชลลดา  แสนสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงชัญญานุช  คำขัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
391
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
392
เด็กชายณรงค์วิทย์  ปินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
393
เด็กชายณัชพล  อินทะวะระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
394
เด็กชายณัฐดนัย  ใจคง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังเกิด
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายณัฐพงศ์  เมฆนิกร
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กหญิงณัฐพร  จันทรรักษ์
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณิชกานต์  อินทร์แป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงณิชภรสุรางค์  ชนะแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
401
เด็กชายดนุสรณ์  บัวเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงดารุณี  ปนเปี้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
403
เด็กชายตะวัน  โมดนิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
404
เด็กชายถิรวัฒน์  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
405
เด็กชายเทพทัต  ฝั้นแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธนกฤต  มหิงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธนดล  พรมเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธนพนธ์  สายเมือง
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธนพร  สุวรรณรอ
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กชายธวัชชัย  คำพนม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธัญชนก  ผูกพันธุ์
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดาวกระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงธิดาพร  ธิน่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
414
เด็กชายธิติสรรค์  กันทะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงธิญาดา  ไชยพรม
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธีรพล  ยอดน้อย
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายนครินทร์  มะโนสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
418
เด็กชายนนทวัฒน์  มานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
419
เด็กชายนพรัตน์  ท่วมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนภาพร  ถาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
421
เด็กชายนัฐวุฒิ  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงนันทนัช  คำใส
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธงยี่สิบสอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงนิชาภา  สุขคำมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนิธิตา  เจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนุชนาถ  นอขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงเนตรดาว  ใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาดอน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงบุษยา  ทองหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงปณาลี  พลติ๊บ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงปณิดา  จากสีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
432
เด็กชายปภังกร  รัตนสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
433
เด็กชายประกฤษฎิ์  วันดี
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงประกายดาว  แก้วปิก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปราณปรีญา  เอมะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงปาริตา  กันทะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปิติพล  ธนูมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปิติภัทร  กางไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
439
เด็กชายพงศ์พล  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
440
เด็กชายพงศพัฒน์  คำไหว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพนิดา  งามศรีขำ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพรรณพัฒน์  แก้วดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพัชรพร  ท่วมแก้ว
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพัชรพล  ปํญญาทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพิมลลดา  กาศวิเศษ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงพีรดา  ศิลปชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพีรดา  ศิลปะชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงเปรมหทัย  สุทธเอ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
คณิตประถม
449
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กชายภวดล  วัลลภัย
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่เวียน
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงภัคจิรา  ฟองแพร่
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงภัณฑิรา  วงค์ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กชายภัทรพล  โค้คำหล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงภัทราพร  ดำรงสันติภิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กันทะด้วง
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
457
เด็กชายภานุพล  ขำหวาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงภิญญดา  เสียงหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
459
เด็กชายภีรศักดิ์  อินป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
460
เด็กชายภูธเนศ  โมดนิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
461
เด็กชายภูมิพัฒน์  น้ำหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงมนสิชา  ไชยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
463
เด็กชายเมธิชัย  นันตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงยศวดี  โด่งดัง
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายรฐนนท์  กันทะเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
466
เด็กชายรัชชานนท์  มะโนเกี๋ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงรัญชิดา  วโรดม
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 2

ณ โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
468
เด็กหญิงรามนรี  โคตรโยธี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงรุ่งนภา  กันทะสอน
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายวรกานต์  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงวรรณนภา  จริยาเวช
ป.4
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายวรากร  กันทะเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงวรินทร  วงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
474
เด็กชายวัรภัทร  ชัยเอื้อ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงวิจิตราพร  ใจอุดม
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงวิภาดา  ประสพพร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
477
เด็กชายวิรัช  เหล็กแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
478
เด็กชายเวชพิสิฐ  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
479
เด็กชายศิซัช  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงศิราพร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
481
เด็กชายศิริศิลป์  พินิจจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงศุภมาส  ชัยวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายสพล  ปุ๊ดสา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงสรวีย์  ส้มอยู่
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงสไลลา  ใจยุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
486
เด็กชายสันติพงศ์  เครือเหมย
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายสิทธิชา  หม้อกรอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงสุกานดา  ใจบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงสุธาสินี  ต๊ะลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงสุพรรษา  ใจกองแก้ว
ป.4
โรงเรียนระเบียบพิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงสุพัตรา  สารหน่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
493
เด็กชายเสกสรร  พลเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
494
เด็กชายอนันตชาติ  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงอนุธิดา  ชื่นสมบัติ
ป.5
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กชายอภิชาติ  วงศ์มุ่ย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายอรรถพล  ทองจุล
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอริสศรา  จิตกิตติรัตนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอาริยา  กาวี
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงอุสราพร  บุญเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
วิทย์ประถม