ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทองทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  ยอดสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกกุล  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
4
เด็กชายกนกพล  เลิศมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพรรณ  สง่างาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลภู  อุตรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรวี  ชัยจงเจริญสุข
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตพล  อดุลย์นรเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  มะทะ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตภาส  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีวาที
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษณ์  ชุติธรรมานันท์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกอฐิณี  เหนียนเฉลย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
15
เด็กชายกอปรสุข  กอปรกุศล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
16
เด็กชายกัญจน์  ลิ้มสมุทรเพชร
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญณัฐ  ยืนมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
20
เด็กชายกัมปนาท  จันทร์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
21
เด็กชายกานต์ชนก  สบายสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรือนสังข์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติกวิน  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สุกิน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติธร  ศรทรง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติภณ  บางแดง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติภัค  ล้วนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกีรติภรณ์  ตันติวัชรเสรีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลภรณ์  แก้วแกมเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกุลสตรี  ชมสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเกษกนก  จันจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเกสรา  เมืองธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
33
เด็กชายเกียรติภูมิ  ถังทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
34
เด็กชายเกื้อสกุล  กึกก้อง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
35
เด็กชายไกรพล  สุนทรพิพัฒน์กุล
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญฤทัย  วิหก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเขมจิรา  สัตยประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเขมิสรา  โตทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
39
เด็กชายคณนันท์  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
40
เด็กหญิงครองขวัญ  อรรถชัยพานิช
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
41
เด็กชายเคน  คุโรดะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กชายจักรธร  ศิลปธรรมวานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
43
เด็กชายจักรภัทร  ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
44
เด็กชายจาตุรพงศ์  สงเคราะธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิดาภา  สกุลอ๊อต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
47
เด็กชายจิรวัฒน์  คำน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรวัฒน์  ประภาเวทย์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
49
เด็กชายจิระพัฒน์  วิริยะพงษ์ศรี
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
50
เด็กชายจิราธิป  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรายุ  ประสารีบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจีรนันท์  กันทบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
53
เด็กชายเจนภพ  หิรัญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
54
เด็กชายเจษฎากร  อรินคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
55
เด็กชายเจษฎ์  เชื้อภักดี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
56
เด็กชายฉัตรวัตต์  จิตชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชญานิศ  สายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนกนาฎ  กันกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
59
เด็กชายชนม์ณคุณ  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนากานต์  วาสนะตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนากานต์  ศักดิ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
62
เด็กชายชนาธร  อินทรไพโรจน์
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนิกานต์  กะติวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนิกานต์  พัดมีเทศ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนิตา  ม้าห้วย
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
66
เด็กชายชนินทร์  จารุปาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชมพูนุช  ต๊ะวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
68
เด็กชายชยณัฐ  หงษ์หนึ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
69
เด็กชายชยานันท์  โชติปฎิเวชกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชรินธร  ต่อเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชรินรัตน์  มะโนลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
73
เด็กชายชัยวัฒน์  งามสัตตบุษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
74
เด็กชายชัยวัฒน์  น้อมเศียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
75
เด็กชายชาญวิทย์  ถิ่นปา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
76
เด็กชายชานนท์  ปัญญาทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
77
เด็กชายชิณเสฎฐ์  ภัสรานุกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชิดชนก  ลีลาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
79
เด็กชายชินภัทร  มงคลพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
80
เด็กชายชินวัตร  วันมูล
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
81
เด็กชายเชาว์วรรธน์  ปรากฏมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
82
เด็กชายโชติพัทธ์  ใจไว
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงญดาพร  วารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
84
เด็กหญิงญาณินท์  ศักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
85
เด็กหญิงญานิกา  มูลจินะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
86
เด็กชายฐปนวัฒน์  เมืองแก้ว
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงฐิดาภา  อารมณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฐิติชญา  ทินนท์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณกุลกานต์  สิงห์เหาะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
90
เด็กชายณฐนนท์  จัตุรภัทร์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
91
เด็กชายณฐนันต์  สิงห์เหาะ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณฐมน  พุ่มพวง
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กชายณพีพัฒน์  เดือนดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
94
เด็กชายณภัทร  ทนันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณภาภัช  ประสารยา
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
96
เด็กชายณะพงศ์  วงศ์รัตนธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
97
เด็กชายณัชพล  ชุติกุลนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฎฐกมล  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ่นคำมี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐกฤต  กาญจนศิลป์
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฐกิตติ์  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐกิตติ์  เปียงใจคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐชยา  บ่อคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฐณิชา  กอบกำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณก้อน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฐนรี  บุษบงทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐนรี  ยอดสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐนันท์  เพรียงพรอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐนันท์  รักสกุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐนารี  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรรุจิกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฐพร  อินทุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐภาพรรณ  อุปนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐริกา  มณีกาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐรุจา  สุปัญญา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐวัตร  ภิมาลย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐวุฒิ  บ่อคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
120
เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัฐศรันย์  สีตะวัน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ฟั่นเฟือย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมมานิตย์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณิชา  วงษ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณิชาภา  หาญขว้าง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงดรุณี  สืบวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงดวงฤทัย  จอมพารา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
128
เด็กชายดิน  โรจนมณเฑียร
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
129
เด็กชายตะวัน  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
130
เด็กชายตะวัน  พัฒนวุฒิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
131
เด็กชายตุลย์  สัทธรรมนุวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
132
เด็กชายถิรภัทร  สินธุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
133
เด็กหญิงทมิตา  สงวนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
134
เด็กหญิงทักษพร  เต็มใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
135
เด็กชายทินภัทร  ตันตะโยธิน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงทิพนาถ  อำนาจโชติพานิชกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
137
เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
138
เด็กชายเทียนชัย  ลือโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
139
เด็กชายธนดล  ปัญญายง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
140
เด็กชายธนพล  กองโกย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธนภรณ์  มาอุ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธนภรณ์  อุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
143
เด็กชายธนภัทร  กุลญาณทัสนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
144
เด็กชายธนภัทร  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
145
เด็กชายธนภัทร  รัตนชมภู
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
146
เด็กชายธนภัทร์  จักรสาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
147
เด็กชายธนรัตน์  ยูวะนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธนัญญา  จ๋อยคล้าย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
149
เด็กชายธนัทชนก  ฉันทา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
150
เด็กชายธรรมนูญ  ปร่ำเป็ง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
151
เด็กชายธรรม์ปพน  ธรรมใจ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
152
เด็กชายธราเทพ  สุขวัฒนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
153
เด็กชายธัชชัย  คำปวง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธัญชนก  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไร่สอ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธัญวลัย  อัฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
158
เด็กชายธันยธร  เจดีย์ถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
159
เด็กชายธัมม์  เกิดแสงสุริยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธารมิกา  กองตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
161
เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธิดาพร  อินขัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธิดารัตน์  จิโนปง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธิติสุดา  ยศบุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
165
เด็กชายธีรภัทร  คำเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
166
เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
167
เด็กชายธีระ  ธนานุศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
168
เด็กชายนนทกานต์  ดอนดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
169
เด็กชายนพณัฐ  สีตะวัน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนพมาศ  เวียงนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
171
เด็กชายนพรุจ  สิทธิวงศ์วานิช
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนภัสนันท์  รัตนวรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
173
เด็กชายนรภัทร  เป็กทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
174
เด็กชายนราวิชญ์  ประสิทธิโศภิน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนริศราภรณ์  รักษ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนลินา  นรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนวพร  อุทธสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
178
เด็กชายนวพล  กุลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
179
เด็กชายนักปราชญ์  พริบไหว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
180
เด็กชายนัฐวัฒน์  เสนาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
181
เด็กชายนัทนธีร์  ยองใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนันท์ลินี  หล้าโลก
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
183
เด็กชายนันทวัฒน์  บัวสุข
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
184
เด็กชายนันทวัฒน์  วิทยาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนันทิชา  เขียวดี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนันทิชา  มุตยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
188
เด็กชายนาวิน  ม้าห้วย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
189
เด็กหญิงนิกษา  ปัญญาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนิจจารีย์  คชปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนิธิยา  เวียงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
192
เด็กหญิงเนตรทราย  ผาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงบุญญิสา  แผ่นสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
194
เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
195
เด็กชายปกป้อง  โคตรอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
196
เด็กชายปฐวิชญ์  วชิรัคกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปฑิตตา  คงแนวดี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปพิชญา  เด็ดขาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
199
เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปภาวดี  ไชยโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
201
เด็กหญิงประภาภรณ์  อนันต๊ะ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
203
เด็กชายปรัชญ์รวี  จันทร์สุข
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
204
เด็กชายปรัตถกร  วงศ์สูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปราณปรียา  มังกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
206
เด็กชายปริพัฒน์  ยวนสี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปรียาภัทร  คำเหมือง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปวรฉัตร  ขันติศิวนนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
209
เด็กชายปวเรศ  จงจิรัฐติกาล
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
210
เด็กชายปองภพ  บุญญากรประภัศร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปัณชญา  โคตรอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
212
เด็กชายปัณณทัต  กวางทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปัณณพร  อารินทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงปาณิศา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปานวาด  ชมภูมิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปารมีพร  จักรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปาลิตา  บุญมาภิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปิยะฉัตร  บำรุงถิ่น
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปิยาภา  กันตี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
220
เด็กชายปุณณพัฒน์  ปิ่นสกุล
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
221
เด็กชายปุณณวิช  วงศ์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปุณยาพร  กำจัดภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
223
เด็กหญิงเปรมิกา  ทรัพย์มามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
224
เด็กชายผดุงเกียรติ  พลหาญ
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
225
เด็กชายแผ่นดิน  เจริญสิริวรดิฐ
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
226
เด็กชายพงศกร  พรมมิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
227
เด็กชายพงศกร  สุนันทะพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
228
เด็กชายพงศกรณ์  มุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
229
เด็กชายพงษพัฒน์  กันหาประกอบ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพชรพรรณ  ขวานเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพนาวัลย์  วงศารัตนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพรชนก  ศรีใจ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพรพนา  ปะระมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพรพรหม  พอจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพรหมพร  คุ้มเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
236
เด็กชายพระนาย  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
237
เด็กชายพลเทพ  ตะยาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพัชรดา  ธนภัณฑ์ภาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
239
เด็กชายพันธกานต์  แก้วเชิด
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพิชชาพร  คงธนพิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพิชชาอร  อุดมทรัพย์ขจร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถุงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มั่นเหมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพิชญา  อินทะอุด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพิชญาวี  วงศ์ฝาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลธานี
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
247
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
248
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แข็งแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศศิชานนท์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุ่มไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพิมพิศา  สวนนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
252
เด็กชายพีรณัฐ  ไพจิตรสัตยา
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
253
เด็กชายพีรวุฒิ  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
254
เด็กชายพีระพงษ์  กอบกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
255
เด็กหญิงเพียงตะวัน  กาบจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
256
เด็กหญิงแพรทราย  เหลืองสมบูรณ์
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
257
เด็กชายภคนนท์  พื้นชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
258
เด็กหญิงภคพร  รสเข้ม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงภคพร  วิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
260
เด็กหญิงภคพร  ศรีจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
261
เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
262
เด็กหญิงภัครมัย  กองกูล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
263
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชื่นนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
264
เด็กชายภัทรโชติ  สงเคราะธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
265
เด็กหญิงภัทรวดี  คำวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
266
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เวรุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
267
เด็กหญิงภัทราพรรณ  วรรณรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
268
เด็กชายภาคภูมิ  ทองมอญ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
269
เด็กชายภาคภูมิ  มั่งมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
270
เด็กชายภานรินทร์  เกียรติศิริถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
271
เด็กชายภานุพงศ์  ทองช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
272
เด็กชายภานุวัฒน์  ดอยลอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
273
เด็กชายภานุวัฒน์  ประมายันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
274
เด็กหญิงภิมลฑากร  อรุณประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
275
เด็กชายภูพิงค์  วงค์ลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
276
เด็กชายภูมิภัทร  วันอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
277
เด็กหญิงภูมิวรินทร์  พรมรังกา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
278
เด็กชายภูริณัฐ  วงค์ขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
279
เด็กชายภูรินทร์  จิตต์มั่นการ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
280
เด็กชายภูรินทร์  ร่ำรวย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภูริพัฒน์  ซินโซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
282
เด็กหญิงภูริมาศ  เทือกชัยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
283
เด็กชายภูวภัทร  นาบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
284
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
285
เด็กหญิงมัทนพร  กาศสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
286
เด็กหญิงเยาวเรศ  เรืองวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
287
เด็กชายรณกร  เมืองแก่น
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
288
เด็กชายรวิชญ์  แต้กุล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
289
เด็กชายรัชชานนท์  กาศสกูล
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
290
เด็กชายรัชชานนท์  ถุงเงิน
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
291
เด็กชายรัชชานนท์  สุนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
292
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  สุวรรณทรัพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
293
เด็กชายรัฐภูมิ  สัจจะวศิน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
294
เด็กชายรัฐวัฒน์  ชอบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
295
เด็กหญิงรัตนาศิริ  มลสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงลัคมน  กำบังตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
297
เด็กชายวชิรพงศ์  รู้หลัก
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวธูสิริ  โป่งรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
299
เด็กชายวรมันต์  ไพศาลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวรรณกานต์  ฟูอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
301
เด็กหญิงวรรณิดา  ละมูนกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวรันธร  ปัญญาธัญญะ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
303
เด็กชายวริทธิ์พล  ก่อกอง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวริษฐา  ยิ่งสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
305
เด็กหญิงวรีรัตน์  ดวงเกษม
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงวรุณพร  ศรีทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวัชรมน  กาศทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวันวิสา  พั่นเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
309
เด็กชายวิชชากร  มนุษย์สม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
310
เด็กชายวิชยุตม์  เชาว์มาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
311
เด็กชายวิชัยยุตม์  เกี๋ยงคำ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
312
เด็กหญิงวิรัญญพัชร  ดาวแดน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
313
เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
314
เด็กชายวิศวะ  คำเหมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
315
เด็กหญิงวิสุดา  ชมภูมิ่ง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายศรัญย์กร  ครองศีล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
317
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ยาใจ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
318
เด็กชายศรัณย์  สายหยุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศศธร  ศศะรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
320
เด็กหญิงศศิกานต์  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศศินิภา  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
322
เด็กชายศัตรูพ่าย  กาศทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
323
เด็กชายศิรวิทย์  คมเฉลียว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
324
เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
325
เด็กชายศิวกรณ์  ชูภักดิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
326
เด็กชายศุภกฤต  อุ่นกาศ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
327
เด็กหญิงศุภมาส  รัตนรุ่งรวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
328
เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
329
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงสุมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสกุลภัทร  ศรีระวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
331
เด็กชายสทเนตรธินันท์  ถุงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
332
เด็กชายสรวิศ  ส่วนบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
333
เด็กชายสรวีย์  ส่วนบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
334
เด็กหญิงสรัสนันท์  ศรคำ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
335
เด็กชายสันติสุข  กองโกย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
336
เด็กชายสายฟ้า  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
337
เด็กชายสิทธิภาคย์  เสมอใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
338
เด็กชายสิรภัทร  หล้าคำมี
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
339
เด็กหญิงสิริบูรณ์  อู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
340
เด็กหญิงสุคนธี  พันธ์เดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
341
เด็กหญิงสุชญา  เอกวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงสุชาดา  จักรทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
343
เด็กหญิงสุชาดา  สุวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
344
เด็กหญิงสุชานันท์  ขอนเอิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
345
เด็กหญิงสุภัสสรา  แนวจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
346
เด็กหญิงสุภารัตน์  เข็มเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
347
เด็กหญิงสุภาสินี  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
348
เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงสุมัชญา  คำอ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
350
เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
352
เด็กหญิงสุริษา  สร้อยสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
353
เด็กชายสุวัจน์  จินามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
354
เด็กชายสุวิชชา  แสวงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
355
เด็กหญิงโสภิดา  จิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
356
เด็กชายหัสกร  แสนทวีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
357
เด็กชายอติรัณณ์  แม่หล่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอธิชา  สมัย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอนันตรา  ละอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
360
เด็กชายอนุรัตน์  แก้ววัน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
361
เด็กหญิงอภิชญา  สุคนธ์สราญ
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอภิญญา  เนตรดำรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
คณิตประถม
363
เด็กชายอภิภู  สง่าแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
364
เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจนนถี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
365
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  ปะทะนมปีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอัจฉราพร  เอกจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอัญชิสา  ใจเฉี่อย
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
368
เด็กชายอัฐพล  กาวิยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
369
เด็กชายอัษฎากาญน์  วรรณพรหม
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
คณิตประถม
370
เด็กชายอาณาจักร  ข่มอาวุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
371
เด็กหญิงอิสิริยาพรรณ  แสนเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
คณิตประถม
372
เด็กชายอุชุกร  ปัญญานาค
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
คณิตประถม
373
เด็กชายเอกชัย  ใจทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
374
เด็กหญิงกชกร  น้อยภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงกชพร  ทวีโล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงกนก  ปัญญาไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงกนกรส  เค้าหม่อง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเมศร์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงกนลรัตน์  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงกมลชนก  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ผัดผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกมลพรรณ  โนจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เดชอุดม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกมลวรรณ  ฟองอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกรรณิการ์  สีธนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
386
เด็กชายกรวิชญ์  คงเล่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกริณฑรัตน์  เชื้อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกฤชติพัฒน์  สมทบบารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
389
เด็กชายกฤตยชญ์  เสาร์แดน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกฤษฎาพร  ดวงใน
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
391
เด็กชายกฤษณะ  กุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
392
เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกฤษณาพร  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกฤษนัยน์  สุคำ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกวิสรา  สุรสิงห์สฤษฎ์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
396
เด็กชายกษิดิ์เดช  กฤษดาวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
397
เด็กชายกษิดิ์เดช  อินต๊ะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
398
เด็กชายก้องภพ  ศรีเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายก้องภูภพ  เกี๋ยงคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
400
เด็กชายกอบกล้า  กาทองทุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกัญญ์วรา  พันธ์ุเวช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันกา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทับเณร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังคล่องกลาง
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เดือนเพ็ญ
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกัญธีรา  ชมภูแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กชายกัณตพิชญ์  วงศ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกันติชา  กล้ำกลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
411
เด็กชายกันติทัต  ปิ่นทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยารังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เวียงนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชัยพิชิต
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
415
เด็กชายกิตติเชษฐ์  ฉลอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกิตติทัช  อุประนันไชยชะนะ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกิตตินันท์  วุฒิ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์กัณหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกิตติภัฎ  อริยะวงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกุลณัฐ  จงชัยสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกุลธรา  กลิ่นจันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกุลธิดา  มากมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ศรีสะเก็ต
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกุลวิชญ์  ข้ามสี่
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
425
เด็กชายเกียรติกุล  ไม้โคกสูง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
426
เด็กชายเกียรติเมธี  วิหก
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
427
เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
428
เด็กชายคมกริช  ปานจิ่ง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงจตุพร  ตรีสุขรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายจรรษะณัย  เมืองมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงจิดาภา  ขอนเคียน
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปวนสุข
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูริปัญญาวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
434
เด็กชายจิรสินธิ์  สีระสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงจิรัชญา  ขุนสร่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
436
เด็กชายจิรัฎฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
437
เด็กชายจิรายุ  สุขวัฒนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
439
เด็กชายจีรัชญ์  เอี่ยมวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงจุฑาธิป  นาคนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
441
เด็กชายเจริญศักดิ์  เวียงลอ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงฉัตรกนก  สวนพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงฉัตรกมล  สวนพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
เด็กชายฉันทวัฒน์  แพรศิลป์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงชญานิศ  ชมภูมิ่ง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
446
เด็กชายชนก  ถานะวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชนเตชินี  แพนแลน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงชนม์ณภัทร  รัชดาธนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงชนิกานต์  ติลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงชนิดาภา  ยะปะนันท์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายชยางกูร  จันทร์จารุพงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
452
เด็กชายชยางกูร  อุรัจฉทาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงชยานิตย์  กองกลม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงชลดา  แก้วยศ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงชลธิชา  อุดธรรมใจ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
456
เด็กชายชลิต  แสงอรุณ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายชัชนันท์  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
458
เด็กชายชาคริต  หงษ์สามสิบหก
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงชาลิสา  หมู่มาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงชิดตะวัน  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายชินดนัย  กันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงชีวา  อินกัน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงโชติยา  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงซิ้วหมิง  ซิท
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงญาณภัทร์  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงญาณาธิป  กาสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงญาณิกา  ทิศชอบ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงญาณินท์  จันสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงญาณิศา  ทรงกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงญาณิศา  ทองสันตะ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงญาณิศา  รัตนทรงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
472
เด็กชายฐปนชล  อินทพงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงฐิติชกานต์  ก่อกอง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
475
เด็กชายฐิติพันธ์  รุ่งเรืองเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงฐิติยา  สมจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณฐกร  วงศ์เศรษฐภูษิต
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณฐวรรณ  ธงสิบเก้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กชายณภัทร  คชสินธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
480
เด็กชายณภัทร  สร้อยสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณภัทรกาญจน์  เสมอถุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายณภัสสมบัติ  เรือนละหงษ์
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณัชชา  ดวงบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
484
เด็กชายณัฎฐกร  สิงเห
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สุทธนะ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายณัฏนนท์  นราทันต์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายณัฐ  สิริเรืองบุญ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงณัฐชา  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิ่นสุข
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัคเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
492
เด็กชายณัฐดนัย  อินทราทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทาขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงณัฐธีรา  สัจจะนรพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงณัฐนรี  ขัดมูล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงณัฐนรี  ฉลอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงณัฐนรี  บุตรปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
499
เด็กชายณัฐพงษ์  พันธ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงณัฐพร  ยวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
501
เด็กชายณัฐภัทร  คนสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
502
เด็กชายณัฐภัทร  จันทราภิรมย์
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัฐมล  ศรีธิเรสน์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงณัฐวดี  นพณัฐปิยนันท์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณิชกาณต์  ซ่อนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณิชาภัทร  โปด้วง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณิชามน  เวียงทอง
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
509
เด็กชายดนัยยศ  ทิมาณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
510
เด็กชายดรัณภพ  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
511
เด็กชายดรัณภพ  มหาเดชาไชย
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงดาริญา  สวนสวรรค์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงดารินดา  ตันทรบันฑิตย์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
514
เด็กหญิงดารินทร์  บัวดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
515
เด็กชายตะวันพิศุทธ์  ผิวผาด
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
517
เด็กชายทฤนห์  รวมสุขนิรันดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
518
เด็กชายทักษิณ  สอนอุ่น
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายทินภัทร  สุขทั่วญาติ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายทิเบต  รังสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงทิพธัญญา  คนธรรพ์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สลักหล่าย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธดากรณ์  ธูปแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธนกร  กาศมณี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธนกร  นรินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธนกร  ลอยเลื่อน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธนดล  บางศรี
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธนพล  อัมพรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธนพัฒน์  อุดมภาคสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธนภร  เทียมแสน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีใจอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธนภัทร  ขยันการนาวี
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธนภัทร  สืบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
534
เด็กชายธนวันต์  ชัชฎานรเสฏฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงธนัชญา  ร่องอังจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธนัชพร  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธนากร  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธนาธิป  สุคนธพันธ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงธนาภา  ธาดาจารึกสกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธรณ์ธันย์  สมุทรเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธรรมดา  โรจนมณเฑียร
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อู่นาค
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงธัญพร  ต๊ะวิกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงธัญพัฒน์  เชื้อภักดี
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลราชม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงธัญวรัตม์  อัฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธัญวิชญ์  พหุสัจจธรรม
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
549
เด็กหญิงธัญสรณ์  หมื่นโฮ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงธัญสินี  ทองไหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธัญหทัย  นิรันดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธันย์ชนก  ทิพยกมลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงธันยธรณ์  พลราชม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงธันยพร  รงค์วราโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธีธัช  วีรณรงค์กร
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธีธัช  อุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธีรเดช  ม้าทอง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงธีรนาฎ  จิตต์ใจฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงธีรนาฏ  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธีรภัทร  บุญคลี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงธีรยา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนงนภัส  ยุทธแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
563
เด็กชายนนท์นภัทร  แก้วพิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนนทิชา  แก้วมุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายนพปฎล  ถาวรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนพรัตน์  นิลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงนภสร  ถิ่นสอน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงนภสร  วงศ์แพทย์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงนภัสสร  เหล่าพิเชียรพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายนราวิชญ์  คำเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
571
เด็กชายนราวิชญ์  สำเภาไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงนฤภร  ใจเที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงนลินนิภา  สิทธิขันแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
574
เด็กชายนวพล  วังคะออม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงนัฐกานต์  คูหา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนัฐญาพร  บุญศัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนัทธ์ธนัน  กลีบใบ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือลม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนันท์นภัส  เสริมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงนันท์นภัส  หมื่นโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงนันท์นลิน  ผิวมะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนันทนัท  ธันยพัฒน์กุล
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายนันทพงศ์  แสงอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
584
เด็กชายนันทภพ  แสงอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงนันทรัตน์  คำลือ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนันทวิภา  แซงคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
587
เด็กชายนันทิกร  ลองเย็น
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนานา  พลเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนานาสิริ  เสาร์เพ็ง
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนิดา  หอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
591
เด็กชายนิติภัทธ์  โชติกยานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนิรชา  หงษ์ห้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนิรัชพร  วรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนิศามณี  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  กันทะหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
596
เด็กชายเนติชัย  ใจเที่ยงตรง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายบดินทร์  อุดขันจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
598
เด็กชายบรรณศิลป์  เนตรผาบ
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงบุญญิตา  บรรจุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
601
เด็กชายบุญรักษา  มณีกาศ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงบุณฑริกา  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปณิตา  ยานะแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงปนัสยา  ปิงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปพัชศา  ประสารยา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปภาพินท์  อินทรสัตยพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงปภาวดี  เหมืองทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
608
เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงประภาวรินทร์  เอี่ยมสะอาด
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงปริชญา  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงปรีชญา  บรรณเภสัช
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  วงษ์แดง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
613
เด็กชายปองภพ  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
614
เด็กชายปัณณธร  เลขะวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงปัณณภัทร  บุญเทียม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายปัณณวัตน์  ศรีภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
619
เด็กหญิงปานฝัน  นาวีพัฒนา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปาริชาต  มณีแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
621
เด็กชายปิยภัทร  วงศ์ชัยพานิชย์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
622
เด็กชายปิยวัชร  เขตนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
623
เด็กชายปิยอนันต์  กวางร้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงปิยะณัฎฐ์  หงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปิยาพัชร  กอบกำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงปุณณดา  เตชะพี
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปุณยาพร  ศักดิ์ดี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงผกาวรรณ  นิติกาญจนา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงผัลย์ศุภา  แดนเกศินีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
631
เด็กชายพงษ์ศิริ  แสนศิริ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
632
เด็กชายพชร  คันธบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายพณิชพล  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงพรกนก  เหมะสิขัณฑกะ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงพรนภัส  จิตรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงพรพรรณ  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพรไพลิน  อินใจ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงพรรณพัชร  มั่นหมาย
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพรวรินทร์  ดวงประทุม
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงพรสวรรค์  อุตรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงพราวพิสุทธิ์  อินแสน
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
642
เด็กชายพลภูมิ  เผ่ากันทะ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงพัชรภรณ์  มาศธนวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เข็มวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วาณิชวัฒนะโกศล
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงพัทธนันท์  ยวงอ้าย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายพันธวิศ  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
649
เด็กชายพาทิศ  กงทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงพิชชานันท์  แพผึ้ง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพิชชาพร  คุณยศยิ่ง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพิชชาพร  ดอนดง
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงพิชญา  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
654
เด็กหญิงพิชญาดา  เหมืองทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงพิชาภัค  วงศ์ธง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพิณพ  แสงสร้อย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์คงมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทศทองดี
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพิมพ์พนิต  กิตติโสภณ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รองเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพิมพ์อร  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงพิมลรัตน์  จิตขาว
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพิมสราญ  หนองแส
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
664
เด็กชายพิสิฐ  หงษ์สี่
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
665
เด็กชายพิสุทธิ์  แสงสิน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
666
เด็กชายพีรณัฐ  สุวรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
667
เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งเรืองวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายพีระพล  วงศ์อินทร์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
669
เด็กชายพุฒิพงศ์  นพรัตน์โกศัย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพุทธรักษา  เหมืองจา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงเพชรนภา  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงแพรวา  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงแพรวา  บัดติยา
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงภัคจิรา  ธราวรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงภัทรธิดา  กันทะวงค์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงภัทรธิดา  มีมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงภัทรธิดา  โอฬาระวัต
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงภัทรนารถ  อุปนันไชย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
681
เด็กชายภัทรพล  กวางอุเสน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
682
เด็กชายภัทรพล  เจาะจง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
683
เด็กชายภัทรพล  สบายสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงภัทรวดี  เกี๋ยงคำ
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงภาณุมาศ  เหมืองหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
686
เด็กชายภานุกร  กุณาหล่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
687
เด็กชายภานุพงศ์  คำมะรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงภาพตะวัน  วงษ์จู
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
689
เด็กหญิงภาวิณีย์  วิริยะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงภาษินี  อภัยกาวี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
691
เด็กชายภูชิต  จองเจริญกุลชัย
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
692
เด็กชายภูตะวัน  ถุงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
693
เด็กชายภูธิป  ฟุ่มเฟือย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
694
เด็กชายภูเบศ  จองเจริญกุลชัย
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายภูมิพัฒน์  สิงห์อุต
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
696
เด็กชายภูมิรัฐ  ธนะภาษี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
697
เด็กชายภูวรินทร์  อุตรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงภูษณิศา  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงมณิการ์  ท้าวใจแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงมนัชญา  โมหา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชอบธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงมิ่งขวัญชนก  อินทะรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงเมษณี  สนธิพันธ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงยุพารัตน์  อุตเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
705
เด็กชายรชตะ  คำไหว
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงรดา  ปราชญ์วีระกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงรรัญรัตน์  วงค์ตะวัน
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายรวิชช์  อริยชัยสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงรัชดาพร  ขอนขะแจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
710
เด็กชายรัชพล  ไชยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
711
เด็กชายรัชภูมิ  บางศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงรัฐชา  กันยะมี
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงรัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนะโกศล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงรัตฐิภรณ์  กาบจันทร์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงรัตติกาล  วงค์สาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงรัตนภรณ์  อินต๊ะนอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงรุจิพัชญ์  สกุลเงินเตชาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงรุจิเรจ  ฮ่องลึก
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงลภาภัทร  นุตเวช
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงลลิล  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
723
เด็กชายวงศพัทธ์  อุ่นกาศ
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
724
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขกันต์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงวรกมล  ปาละ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงวรพีรานันท์  วงค์อ่วน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
727
เด็กชายวรเมธ  ชิโนทัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงวรรณวิษา  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  วังคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงวรวลัญช์  ถุงเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงวรัชยา  ธงชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงวรัญญา  เพียวสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงวรัทยา  วันทนียวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงวรันธร  จงจิรัฐติกาล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงวริศรา  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
736
เด็กชายวศิน  สุปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
737
เด็กชายวัชชิราวุฒิ  แก้วรวม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
738
เด็กชายวัชรพงศ์  นันทะยานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
739
เด็กชายวัชโรทัย  แสงจันทร์
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงวันวิสาข์  ถุงเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวาทิตรา  จันน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงวาธินันท์  หนักตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
743
เด็กชายวายุ  ต่อมดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
744
เด็กชายวิชชากร  ทรัพย์สุข
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
745
เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงวิชญาดา  อนุมาวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงวิชญาพร  คงเล่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
748
เด็กชายวิชยนนท์  สวนดอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
749
เด็กชายวิธวินท์  จันทรา
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงวิภาวี  ไชยวงศ์ษา
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สะอาด
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงวิรากานต์  เอนกธนะเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงวิราสินี  หงษ์สิบสอง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวิลาสินี  ใจจร
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
755
เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรสงวนชัย
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงวีรภัทรา  ทองขัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
757
เด็กชายวุฒินันท์  นันแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
758
เด็กชายวุฒิภัทร  สกุลปราโมทย์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
759
เด็กหญิงศรุตา  ขันวงศ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงศวรรยา  เหลาธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงศศิมล  หล่ายแปด
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
763
เด็กชายศิรชัช  ไพราพ
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงศิรประภา  วิสุทธินนท์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์ตึก
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงศิริภัสสร  เกรียงไกรเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงศิรีรัตน์  ฝาเรือนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
768
เด็กชายศิวัช  สิทธิพัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
769
เด็กชายศุภกร  สอนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
770
เด็กชายศุภกร  อินทราวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
771
เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นันทวรรณ
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงสกุลทิตา  ศรีระวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
774
เด็กชายสรธัญ  ปัญญาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
775
เด็กชายสรวิชญ์  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
776
เด็กชายสรวิชญ์  ยามเสด็จ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
777
เด็กชายสรวิชญ์  เศรษฐวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
778
เด็กชายสรวิศ  สิงห์บุตร
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงสรวีย์  กึกก้อง
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงสรัลพร  มีมนต์
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงสรัสวดี  สำราญรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
782
เด็กชายสรายุทธ  สิงห์สถิต
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงสวรส  สวัสดิ์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงสวิตตา  สีสะอาด
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายสาริศ  ก่อกอง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงสาริศา  สกุนนา
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
787
เด็กชายสิรวิชญ์  ร่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงสิริพร  พลแหลม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงสุกฤตา  ปิฏกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงสุจิรา  วุฒิเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงสุชัญญา  ถิ่นถา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงสุชานันท์  นุ่มนิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
794
เด็กหญิงสุชานุช  ปราบริปู
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงสุทธิดา  หงส์จินดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไข่คำ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงสุภัสสรา  แคหอม
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชพงษพิลาศ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงสุภิญชญา  สุนันสา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
800
เด็กชายสุรพัศ  ตันตะโยธิน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงสุรัสวดี  แสงสร้อย
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
802
เด็กชายสุริยา  หาญจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
803
เด็กชายสุวพิชชา  เดชพงษพิลาศ
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
804
เด็กชายเสฏฐพงศ์  วรรณสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
805
เด็กชายหมิงซิว  แซ่หลี่
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
806
เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
807
เด็กชายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
808
เด็กชายอติรุจ  กิตติรัชพงษ์
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงอธิรดี  วรรณพรหม
ป.3
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
810
เด็กชายอนณ  พยุงวิวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
811
เด็กชายอนพัทย์  คำรังสี
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
812
เด็กชายอนรรฆ  พยุงวิวัฒนกูล
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
813
เด็กชายอนิวัฒติ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
814
เด็กชายอนุพงษ์  พักรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงอภิชญา  คงชุม
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงอภิชญา  โนจักร
ป.4
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงอภิชญา  ไพจิตร
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงอภิสรา  ยาใจ
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงอมรพรรณ  อภิเนาวนิเวศน์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงอมลวรรณ  กระจง
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
821
เด็กชายอมลวัทน์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงอรณิชา  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงอรปรียา  ประมูลวงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงอรพิมล  นันใจวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงอริศรา  ชมภูราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงอรุณวัชรี  พิริยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงอโรชา  ฉินตระกูลประดับ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ธเนศสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
829
เด็กชายอัศนี  ทิวะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
830
เด็กชายอาทิตย์  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงอารยา  รักไทย
ป.3
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงอารวี  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงอารียา  งานขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงอารียา  จันทร์ดง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
วิทย์ประถม
835
เด็กชายอุทัย  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงอุมาพร  พันแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
วิทย์ประถม
837
เด็กชายเอกมงคล  แผลงศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กหญิงกชพรรณ  ปีนัง
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
839
เด็กหญิงกมลชนก  ศิริจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
840
เด็กหญิงกรกฎ  วงค์ฉายา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
841
เด็กชายกรรณชัย  มณีกาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
842
เด็กหญิงกรวรรณ  แสงเอื้อย
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
843
เด็กชายกรวีร์  นิมิตรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
844
เด็กหญิงกวินนา  ใจคำ
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
845
เด็กชายก้องภพ  ไก่แก้ว
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
846
เด็กหญิงกัญชพร  แก้วดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
847
เด็กหญิงกัญญาวีย์  อ่องคำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
848
เด็กชายกัณย์ชัย  วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
849
เด็กชายกันตพงศ์  นุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
850
เด็กหญิงกันตินันท์  กุณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
851
เด็กหญิงกันตินันท์  ไชยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
852
เด็กชายกิตติพงศ์  ทิมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
853
เด็กชายกิตติพงศ์  อินดาฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
854
เด็กชายกิตติ์วนันต์  วงศ์ศิริ
ป.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
855
เด็กหญิงกุลวดี  แก้ววิเชียร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
856
เด็กชายเกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
857
เด็กหญิงเขมิสรา  จิรกิตพงศ์ภรณ์
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
858
เด็กชายคณิน  ตันจารุพันธ์
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
859
เด็กหญิงคัจฉณัฐ  สมร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
860
เด็กชายฆินน์นาภัทธิ์  เวียงนาค
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
861
เด็กชายจักรพงศ์  แก้วหร่าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
862
เด็กชายจักรพรรดิ  นามวงค์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
863
เด็กชายจักรินทร์  ถุงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
864
เด็กหญิงจิดาภา  ดวงแก้ว
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
865
เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
866
เด็กชายจิรวัฒน์  เพื่อนฝูง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
867
เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
868
เด็กหญิงจิรัฐิพร  เชียงเนาว์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
869
เด็กชายจีระพัทธ์  ประสารยา
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
870
เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาโถม
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
871
เด็กชายเจนณรงค์  ก่ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
872
เด็กชายเจษฎา  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กชายชนกชล  ชื่นชอบ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
874
เด็กหญิงชนกเนตร์  สุวรรณดารักษ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
875
เด็กหญิงชนิภรณ์  ผัดผ่อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
876
เด็กหญิงชรัณยภัทร์  หอมมาก
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
877
เด็กหญิงชัชฎา  แม้นมณี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
878
เด็กหญิงชัญญานุช  ธงสิบเก้า
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
879
เด็กชายชิษณุชา  ตันมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
880
เด็กหญิงญาณิศา  ฟุ่มเฟือย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
881
เด็กหญิงญานิศา  มาอิ่น
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
882
เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญทร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
883
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขึมจันทร์
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
884
เด็กหญิงฐิตามา  เมืองคำ
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
885
เด็กหญิงฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
886
เด็กหญิงฐิติภรณ์  อินทรรุจิกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
887
เด็กหญิงณปภัช  กิจภิญโญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
888
เด็กชายณัชนน  แขมน้อย
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
889
เด็กชายณัชพล  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
890
เด็กหญิงณัฎฐากร  จันทร์ดำ
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
891
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นิยากุล
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
892
เด็กชายณัฐกมล  ทรัพย์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
893
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วันละ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
894
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เศวตธนกร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
895
เด็กหญิงณัฐทิชา  ธิคำ
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
896
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสารยา
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
897
เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์ยี่สิบเอ็ด
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
898
เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  พูลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
899
เด็กหญิงณัฐริการ์  ปอกแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
900
เด็กชายณัฐวัฒน์  เขียวบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
901
เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์ดี
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
902
เด็กชายแดนดาว  คณะนัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
903
เด็กชายตรียาพงศ์  มณีแดง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
904
เด็กชายถิรณัฐ  ก๋ากันมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
905
เด็กหญิงทักษพร  กันยะมี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
906
เด็กชายทิวากร  คำลือ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
907
เด็กชายธนกร  เครืออยู่
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กชายธนกฤต  ผาเพียว
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
909
เด็กชายธนกฤต  ยานุธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
910
เด็กชายธนธรณ์  แว่นศรีทอง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
911
เด็กชายธนบดี  พันธุ์เวช
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
912
เด็กชายธนพนธ์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
913
เด็กหญิงธนพร  สงวนเจียม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
914
เด็กหญิงธนภรณ์  ธงสิบเอ็ด
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
915
เด็กชายธนภัทร  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
916
เด็กชายธนวิชญ์  ชาป่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
917
เด็กชายธนวิชญ์  หน่ายมี
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
918
เด็กหญิงธนัชพร  หมูสาร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
919
เด็กชายธนาธิป  สั่งสอน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
920
เด็กหญิงธัญญพร  อิ่นแก้ว
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
921
เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
922
เด็กหญิงธัญธิป  จันใส
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
923
เด็กหญิงธิดารัตน์  วังแผน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
924
เด็กหญิงธิษณา  วงศ์จันทรา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
925
เด็กชายธีรดนย์  กุลพัฒนรุ่งเรือง
ป.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
926
เด็กชายธีรภัทร  จุมพิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
927
เด็กชายธีรภัทร  มหาไม้
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
928
เด็กชายธีรวุฒิ  เทพวีระพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
929
เด็กหญิงนปพร  เวียงนาค
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
930
เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
931
เด็กหญิงนภสร  ฝั้นมงคล
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
932
เด็กชายนราธร  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
933
เด็กหญิงนลินาสน์  กาทองทุ่ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
934
เด็กชายนวกร  เกี๋ยงหนุน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
935
เด็กหญิงนวพร  ฟูคำ
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
936
เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
937
เด็กหญิงนันทนัช  จันลิ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
938
เด็กหญิงนันทนัช  ลือโฮ้ง
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
939
เด็กหญิงนันทิภัคค์  กมลเจิดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
940
เด็กหญิงนิฌานันท์  จิตรจง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
941
เด็กชายนิพพาน  บุนนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
942
เด็กหญิงนิลมณี  เฟื่องฟู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กหญิงนิสา  บุญอ้น
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
944
เด็กหญิงนิสาลักษณ์  บุญกรม
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
945
เด็กหญิงนีร  ปล้องมาก
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
946
เด็กชายบรรณวัฒน์  เหมืองอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
947
เด็กชายบูรินทร์  ป้องกัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
948
เด็กหญิงเบญญา  วังชุมทอง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
949
เด็กหญิงป.รวีร์  สงวนรัตนเกษ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
950
เด็กชายปฏิพน  ธรรมสรางกูร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
951
เด็กชายปฏิพัทธ์  สมานหมู่
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
952
เด็กชายปฏิภาณ  พงสังกา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
953
เด็กชายปฏิภาณ  มะโนนัย
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
954
เด็กชายปฐมกฤษณ์  อินทรรุจิกุล
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
955
เด็กชายปรเมษฐ์  คำสอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
956
เด็กชายประกรพงศ์  ม้าทอง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
957
เด็กชายประสิทธิชัย  ฟุ่นเต่ย
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
958
เด็กหญิงปรียาวรรณ  เรืองกรุณา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
959
เด็กหญิงปวรรณริสา  นันทจักร์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
960
เด็กหญิงปวิชญา  แก้วกัน
ป.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
961
เด็กชายปองภพ  เหมืองอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
962
เด็กหญิงปานรวี  ชูไกรทอง
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
963
เด็กหญิงปาลินี  อิ่นธิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
964
เด็กชายปิติกมล  พานแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
965
เด็กชายปิยดณัย  กวาวหนึ่ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
966
เด็กชายปิยพงษ์  ฐาปนา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
967
เด็กชายปิยพันธ์  ฐาปนา
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
968
เด็กหญิงปิยวรา  โสวะนา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
969
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วพรม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
970
เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
971
เด็กหญิงปิยาวรรณ  แก่นทอง
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
972
เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
973
เด็กชายพงศกร  จันคำ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
974
เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
975
เด็กชายพงศภัค  ฝนมณี
ป.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
976
เด็กหญิงพจณิชา  ตันติวรวงค์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
977
เด็กชายพชรดนัย  วงค์ปินตา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กหญิงพรธีรา  พร้อมมูล
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
979
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สินธุวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
980
เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิ
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
981
เด็กหญิงพันธ์ทิชา  ธรรมสาร
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
982
เด็กหญิงพาฝัน  สมหมาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
983
เด็กหญิงพิชชา  กองลี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
984
เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ์  ภุมรินทร์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
985
เด็กหญิงพิชญา  ทองถิ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
986
เด็กหญิงพิชญา  ประสารยา
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
987
เด็กหญิงพิชญาภา  กาสร้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
988
เด็กชายพิชญุตม์  สาณะเสน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
989
เด็กหญิงพิชย์ณิศา  โสฬสลิขิต
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
990
เด็กหญิงพิศเจริญ  สาคร
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
991
เด็กหญิงพีรพร  ระวังภัย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
992
เด็กชายพีรวัส  สุคันธมาลา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
993
เด็กชายพีรวิชญ์  สมัย
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
994
เด็กชายพีระยศ  มะยาระ
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
995
เด็กชายพุฒินาท  ศรวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
996
เด็กชายเพชรไกรลาศ  เหรา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
997
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณวงค์กา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
998
เด็กหญิงภคิณี  ถิ่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
999
เด็กหญิงภณิตา  หม้อกรอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1000
เด็กชายภราดร  แก้วปิก
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1001
เด็กชายภวัตๆ  แจ่งสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1002
เด็กหญิงภัคอร  แก้วเกตุศรี
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1003
เด็กชายภัทรธร  ม้าทอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1004
เด็กชายภัทรนันท์  ปะละใจ
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1005
เด็กหญิงภัทรลภา  พรหมปัญญา
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1006
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญคง
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1007
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปันวารี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1008
เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1009
เด็กหญิงภัทริกา  เรืองศิลป์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1010
เด็กชายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1011
เด็กหญิงภีมมาดา  เวียงคำ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1012
เด็กชายภูมินทร์  กาวีวน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กชายภูมิภัทร  ใจเอื้อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1014
เด็กชายภูริ  พนัสจุฑาบูลย์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1015
เด็กชายภูวรินทร์  นิลวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1016
เด็กชายภูวิศ  มะระประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1017
เด็กหญิงมณีกานต์  ขุนพรม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1018
เด็กหญิงมัญฑิตา  พ้องพาน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1019
เด็กหญิงมานิตา  วรรณประทีป
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1020
เด็กชายยงยศ  นามแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1021
เด็กชายรัตนกร  ศุภศิริภิญโญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1022
เด็กชายราชัน  ชัยนนถี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1023
เด็กหญิงวนารี  ใจอูบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1024
เด็กชายวรยศ  อินทาหลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1025
เด็กชายวรฤทธิ์  สิทธิวีระกุล
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1026
เด็กชายวราเทพ  อุดธรรมใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1027
เด็กหญิงวราภรณ์  ต่อพันธ์
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1028
เด็กชายวศิน  พงค์ถิ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1029
เด็กชายวัชรพล  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1030
เด็กชายวัศพล  สุคันธมาลา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1031
เด็กหญิงวิชญา  ยุทธแสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1032
เด็กหญิงวิชญาพร  สุขสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1033
เด็กชายวิวรรธน์  นาพรม
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1034
เด็กหญิงวิสสุตา  จิตรกว้าง
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1035
เด็กชายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1036
เด็กชายศตพร  วงค์พุทธคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1037
เด็กหญิงศศิกานต์  มิจะติ
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1038
เด็กหญิงศศิกานต์  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1039
เด็กชายศศิเดช  เหล็กกล้า
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1040
เด็กชายศักรพิศิษฏ  ยืนยงค์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1041
เด็กหญิงศิรดานันท์  อ่อนสอนง่าย
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1042
เด็กชายศิลป์ศรุต  สมใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1043
เด็กชายศิวกร  สุคันธมาลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1044
เด็กชายศิวกร  อุดมพงศกร
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1045
เด็กชายศิวัฒน์  กล่อมปาน
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1046
เด็กชายศุภกร  คงประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1047
เด็กชายศุภกฤษ์  คงประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารอารักขเทวดา ชั้น 3 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กชายศุภกิตติ์  สุมทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1049
เด็กหญิงศุภชญา  แนววงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1050
เด็กหญิงศุภนิช  มีวรรณสุขกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1051
เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีสุขรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1052
เด็กหญิงศุภสุตา  นาคพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1053
เด็กชายศุภากร  เขื่อนเก้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1054
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ประทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1055
เด็กชายโศภณ  สวนโพธิ์
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1056
เด็กชายสราวุฒิ  เที่ยงดี
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1057
เด็กชายสัจจะ  เพื่อนฝูง
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1058
เด็กหญิงสัชญา  ติภาวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1059
เด็กชายสิรภพ  วงษ์รีย์
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1060
เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1061
เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1062
เด็กหญิงสุชานันท์  สุมินทนะ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1063
เด็กหญิงสุนิสา  เสาแดน
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1064
เด็กหญิงสุปรียา  สินธุชัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1065
เด็กหญิงสุพิชญา  ม้าหลวง
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1066
เด็กหญิงสุพิชญา  อิสริยเตชะ
ป.5
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1067
เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนน้อม
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1068
เด็กหญิงสุภาวิกา  ธัญพัฒน์รวิกุล
ป.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิตประถม
1069
เด็กหญิงสุรภา  เข็มกลัด
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1070
เด็กหญิงสุวิชญา  เสือแซมเสริม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1071
เด็กชายเสกปวีณ  แสนบ่อ
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1072
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หม้อกรอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1073
เด็กหญิงอคิราห์  สาระกุล
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1074
เด็กชายอชิรญ์  วังทิพย์
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1075
เด็กชายอนุพงศ์  โฮ้งจิก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1076
เด็กหญิงอภัสรา  จันตะปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1077
เด็กชายอภิวิชญ์  พานิชย์วิลัย
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1078
เด็กหญิงอรณิชชา  ศรีธิยศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1079
เด็กหญิงอรรฆพร  ข่วงชมภู
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1080
เด็กหญิงอรวรรณ  ภูริภัทร์วรากุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
คณิตประถม
1081
เด็กหญิงอโรชา  พรมตา
ป.3
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1082
เด็กชายอัศวพงษ์  กล้าจริง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารยอเซฟ ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1083
เด็กหญิงอาทิพย์ตยา  ยาพรม
ป.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิตประถม
1084
เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
1085
เด็กชายอิทธิเดช  สุขทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารยอเซฟ ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วย้อย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงกรชนก  หน่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายกฤตพล  ทองงาม
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายกฤตย์  พี้เมีย
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1090
นายกิตติศักดิ์  ดวงลา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กชายกีรติ  บัววัฒนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1092
นางสาวกุลปริยา  จันทะนพ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงกุลปาลี  ป้องกัน
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1094
นางสาวกุลสตรี  จิตรไพศาล
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงจริยา  อึ้ง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1096
นางสาวจันทร์จิรา  ทองวิเศษ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงจิตรลดา  วงค์อาภาศิริ
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงจิรัชยา  เขื่อนพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสง่า
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายเจษฎากร  ชุมศรี
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1102
นางสาวชญานิศ  วงเวียน
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงชฎาธาร  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงชนาพร  เมฆอากาศ
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงชลธิดา  ฟองแพร่
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายชาญวุฒิ  สาคร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เขียวประสาร
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1108
นายณัฐกฤษณ์  เพชรรัตน์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิมาเกตุ
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายณัฐพงศ์  หน่อแก้ว
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายณัฐวุฒิ  ลือโฮ้ง
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงดรุณทิพย์  พลอยสี
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กชายดุลยวัต  สุธรรม
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1114
นางสาวตะวัน  ชัยศรีเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงทิพพรัตน์  ฝากมิตร
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงธัญจิรา  จิตรจริง
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วิกาหะ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงธันยพร  ชุ่มสา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงธันยพร  อิกาเสน
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายธีรเมธ  กันยะมูล
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารยอเซฟ ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายธีรเมธ  ท้าววรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงธีระพร  ธรรมลังกา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1123
นางสาวนภาพร  วิยะ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงนรินทร  กันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงนฤมล  แนวจิตร
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงนัยป์ปพร  ใจญา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงนิรมล  เพชรรัตน์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายบุญชัย  แสนซุ้ง
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายปฐมพงศ์  อิธิพร
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1130
นางสาวปริณดา  พิรมนัด
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงปาณิศา  โฉมยงค์
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1132
นางสาวปิ่นประภา  แก้วที
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กชายพฤทธิพงศ์  บุญชื่น
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1134
นางสาวพุทธิชา  สุครีพ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงแพรวพรรณราย  อุทธสาร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายภาณุพันธ์  ปริสุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายภาณุวัฒน์  เพ็ชรเมือง
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1138
นายมนตรี  แซ่เล้า
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงมารีน่า  ใจบุญ
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายรังสรรค์  รานรอน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงรัชนีกร  ยี่เผติ๊บ
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงรัตนวลี  แซ่หล่อ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายราเมนทร์  ทนันชัย
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายราเมศวร์  ทนันชัย
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงลักษิกา  เอี่ยมสอาด
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงวนัสนันท์  แสนกือ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายวรนันต์  ปัญญานวล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงวรรณิกา  ธรรมลังกา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงวัชรภรณ์  ยะพรม
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงวันชนก  เครือวรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงวิภาวี  อิ่มประไพ
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงวีรญา  ศรีคำภา
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายศุภกร  บัวใจ
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายศุภกิจ  แซ่โง้ว
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1155
นายศุภชัย  กินรีโดน
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
แพร่ เขต 1

ณ อาคารยอเซฟ ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายสรัญวุฐิ  สวนดอก
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เป็กทอง
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กชายสิรดนัย  วงษ์แสน
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงสิริรัฐ  เครือทอง
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงสุณัฐชา  ศักดิ์วีรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงสุทธาวดี  ปุ๋ยสาย
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงสุพิชญา  ใจเย็น
ม.2
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1163
นางสาวสุภาพร  กลมเกลียว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงหงส์หยก  ปีระวงค์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงหทัยชนก  อินนะ
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กชายอเร็กซ์  ติว
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  รักพงษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงอัญชิสา  นาบุญมี
ม.1
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงอัญญาเรศ  ว่างพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1170
นางสาวอัมพิกา  กันทะวงศ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงอาริยา  วิชิตะกุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กหญิงอิงธิเกตน์  สอิ้งวงศ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
คณิต