ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลภัทร  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลรัตน์  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกนก  นาคโต
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตวัฒน์  แก้วคบ
ป.5
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณวรรษ  พณิชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผุยเพชรพุ้ย
ป.6
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วันอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จามอ้าย
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกาญจนา  ลีลา
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนยากุล
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติทัช  ใหม่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
12
เด็กชายกิติศักดิ์  ตรีจักร
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุลณัฐ  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
14
เด็กชายขจิตศักดิ์  อินทร์ทูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงคีตภัทร  ทองเก่า
ป.3
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายจักรพันธ์  ปัญญารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิดาภา  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรารัตน์  บัวดี
ป.3
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจีรนันท์  ขันตรีทัน
ป.4
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายจีรภัทร  กัลยา
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจุฑามาศ  มาสาร
ป.3
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทร์พินิจ
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนากานต์  ขุนพรม
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชมภูนุช  เจริญพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
26
เด็กชายชยพล  เกียรติกิตติกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
27
เด็กชายชยพล  แก้ววิเศษ
ป.4
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ศรีวัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
29
เด็กชายณพล  คำสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
30
เด็กชายณภัทร  เมฆวรรณ์
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฏฐิยา  แก้วศรีงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐกร  ลิมปนารมณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
33
เด็กหญิงณัฐชพร  อ่อนเหง้าหล้า
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐดนย์  ปอแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐดนัย  ครองสิน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
36
เด็กชายณัฐนนท์  กังคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐนนท์  ปังคานนท์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐนิช  แซ่เถา
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐพันธ์  สิงห์เส
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐภัทร  ยศพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐมน  แก้วกึน
ป.4
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
43
เด็กชายดรณ์  แซ่เฮ่อ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงดาวรุ่ง  คะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านบุ่ง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
46
เด็กชายธนกร  แต้มเต็ม
ป.3
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
47
เด็กชายธนกฤต  แก้วพันยู
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญจอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
49
เด็กชายธนัท  แก้วจันทร์
ป.4
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายธราธิป  สมสารี
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กชายธัชชัย  แผ่สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธันยพร  ป้องไฝ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
54
เด็กชายธีรเทพ  ลาคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
55
เด็กชายธีระเทพ  โหคำดี
ป.4
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายนลธวัช  แสนโคตร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนันธิดา  มะแสน
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงน้ำเพชร  โพธิ์สัย
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนิรัชพร  จงชาญสิทโธ
ป.6
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนิศารัตน์  สรวงศิริ
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเบญจมาศ  กิจการ
ป.4
โรงเรียนบ้านบุ่ง
คณิตประถม
62
เด็กชายประณิดา  คำย้อม
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงประภาดา  ดวงพัตรา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
64
เด็กชายประสบโชค  วันสา
ป.4
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
65
เด็กหญิงปัณชญา  ดงเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
66
เด็กชายปาณัสม์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปาลิตา  กันยาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปาลีรัตน์  นาคสง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
69
เด็กชายปิยวุฒิ  เติมเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงเปรมกมล  โสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
71
เด็กหญิงเปี่ยมปีติ  ปอแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
72
เด็กชายพงศกร  ขาวนี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพชรวรรณ  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
74
เด็กชายพนธกร  พงศ์เมธีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์ษา
ป.3
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพรพิชชา  ประทุม
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพัชรพร  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
78
เด็กชายพัทธดนย์  กมลเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
79
เด็กชายพัทธดนย์  ทรงศาสตร์ปริญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงภัทรนันท์  ตั้งคาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
81
เด็กชายภารดร  ศรีผ่อง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
82
เด็กชายภูธฤทธิ์  แซ่สง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
83
เด็กชายภูบดินทร์  มาโส
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
84
เด็กชายภูริภัทร  ปาสะบุตร
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงมนฤดี  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
86
เด็กชายยศพนธ์  เขียวขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
87
เด็กชายยิ่งศักดิ์  แซ่วื่อ
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงยุวกร  จันทร์แจ่ม
ป.3
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ตันคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
90
เด็กหญิงรุจิรา  โนอิน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิตประถม
91
เด็กชายรุจิโรจน์  นิรอรัมย์
ป.5
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงลักษิกา  ดวงพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณิตประถม
93
เด็กหญิงวรรณนิศา  หลิน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิตประถม
94
เด็กหญิงวรรณพร  หาญคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
95
เด็กชายวันมาฆะ  อินมาสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวาสน  ปิ่นเมฆ
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กหญิงวิชชุดา  สักพุ่ม
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวิภาวดี  เอกพงษ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25
คณิตประถม
99
เด็กชายวีระพล  สินธุพงศ์
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงศศินิภา  แสนคำเรือง
ป.5
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  แก้วเกษศรี
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายศิรเมศร์  สินเครือสวน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรีสนต์
ป.3
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
104
เด็กหญิงศิรินรินทร์  กลิ่นเกษร
ป.3
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงศิรินาถ  อินทร์กง
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
106
เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธ์ยาง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงสรัลรัตน์  โสภารุณ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงสโรชา  บรรเทา
ป.3
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสลักจิตร  ทรงทอง
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายสิริวัฒน์  แก้วดู
ป.3
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
111
เด็กหญิงสุกฤตา  ใจเย็น
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงสุกันยา  แว่นทอง
ป.4
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสุนิสา  ด้วงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
114
เด็กหญิงหทัยพัชร  โตพุ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
115
เด็กชายอนิวัฒน์  ภู่ระแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
116
เด็กชายอภิรักษ์  หาพา
ป.3
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
117
เด็กหญิงอภิสรา  หว่างสิงห์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายอรุชา  เมืองทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
119
เด็กหญิงอลิสา  ยอดประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายอัครพล  เพิ่มวิเศษ
ป.3
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
คณิตประถม
121
เด็กชายอัชฌา  วิริยะชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอัญจนา  ตาลสุก
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงอัญชลี  คงสิงห์
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอาริสา  ปอสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุ่ง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงอารีรัตน์  ด้วงหลิ่ว
ป.5
โรงเรียนบ้านโสก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
นางสาวกรกนก  แดงท้าว
ม.3
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงกฤติกานต์  คำสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
129
นายคาวี  ปานทองทา
ม.3
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายจักรพันธุ์  คำสี
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาไธสงค์
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจุฬาพิมพ์  เลิศศุภทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วเขียว
ม.2
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชนัญญา  หล้าน้อย
ม.1
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชลดา  ผาบัว
ม.3
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
136
นายณัฐกร  สีเสียง
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายณัฐพงษ์  มาตชัยเคน
ม.1
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
138
นายทัตพล  นวลปัน
ม.3
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายธนพล  กิจดี
ม.1
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงนภาฝัน  นาคำ
ม.3
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรอ้น
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงบุญญาวัลย์  จันโท
ม.1
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายบุนน้อย  แซ่หว้า
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงปิ่นสุดา  สร้างรอด
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงปิยะนุช  กางถิ่น
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายพงศธร  นครศรี
ม.1
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงภาณุมาศ  จำรัสจิตร
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายภูวเนตร  จ่ายหนู
ม.2
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงรุจิรดา  แถวภาพ
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายเลิศชาย  วรรณสุข
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงวรรณวิภา  เพชรบูรนิล
ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงวลาสินี  แก้วจบ
ม.3
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงศศิธร  เวียงยิ่ง
ม.3
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงศิราภรณ์  อินทมาตร
ม.1
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายศุภลักษณ์  ทองดา
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายสนิท  แก่นนาค
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงสโรชา   พลหาญ
ม.2
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายอติชาติ  แซ่เฮ่อ
ม.3
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงอนัญญา  จารุจิตร์
ม.3
โรงเรียนบ้านดงขวาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกนกพร  มาสาร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกนกวรรณ  มาสาร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายก่อเกียรติ  จุมมะรี่
ป.3
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สังเกตุดี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกัญญาพัชรณ์  อินศร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตีคำ
ป.3
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เกษามูล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกิติยา  สีท่าชวย
ป.4
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายเกริกเกรียงไกร  ขำกล่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
170
เด็กชายเกื้อกูล  จงเพิ่มพรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงขวัญข้าว  เบ้าสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจตุรพร  ม่านตา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจันทัปปภา  คมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงจินตพร  เดชคิด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงจิราวรรณ  กาศบำรุง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฉลันรดา  นุริตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชนพร  แก่นนาก
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชนานันท์  พิขุนทด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชลดา  โต๊ะเหลือ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงชลธิชา  คำโฉม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชาญชัย  ชัยสงค์
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงชิษณุชา  กระจ่างกิจใจชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงชุติมา  จิรพัฒนโสภณ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณภัทร  เรืองธนาเดช
ป.5
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วสอน
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
187
เด็กชายณัฐพล  ดีภา
ป.5
โรงเรียนบ้านบุ่ง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฐภควดี  สีมี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
189
เด็กชายณัฐภัทร  กระจ่างพันธ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณิชา  ขาวมา
ป.4
โรงเรียนบ้านบุ่ง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทูลตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงดวงพร  แก้วอุสา
ป.5
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
193
เด็กชายตระกูล  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
194
เด็กชายทิวา  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
195
เด็กชายธนบดี  จงหาญ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงธนพร  เย็นพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงธนภรณ์  โคตะนารก
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
198
เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
199
เด็กชายธนวัฒน์  พรมสุข
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
200
เด็กชายธนาวุฒิ  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงธัญชนก  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรีสนธิ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธีรัตม์  จันลิ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายนที  คำเวช
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงนนท์พิชา  สร้างรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงนนทภรณ์  ด้วงนวล
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
207
เด็กชายนภัทร์  จันทร์นุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนฤภร  คำนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนัทธมน  ครูเกษตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงนันทิญา  มงคลวัจน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใสยา
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงน้ำฝน  กันเดิน
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรีพาพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงบงกชรัตน์  ไข่มุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงบัณฑิตา  สนเทียนวัด
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงบุญญรัตน์  พวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงเบญจพร  พรหมแสง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงเบญญาภา  กระจ่างวงษ์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
221
เด็กชายปณชัย  สมใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปทิตตา  ภาพสิงห์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปนัดดา  กระแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปนัดดา  สุทธิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงประภัสสร  ทัพทุ่ม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
226
เด็กชายปริญญา  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงปริศนา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปิ่นปั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มัวคำ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
230
เด็กชายปัญญพนต์  สิงห์เวิน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงปัทมพร  กอนตน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงปัทมพร  ปาจันทร์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงปาริชาต  เจนกาญจนดิลก
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงปิยมาศ  กะรัมย์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงปิยวรรณ  เติมเสริม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ศึกษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงพจนา  ทิมให้ผล
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพนิตนันท์  เขียวเรือง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพรนภา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพรนิภา  ทีเรียง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพรพรรณ  อิงคนินันท์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงพลอยชมภู  ลาสาน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุนทร
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงพัชรินทร์  เมืองคำ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงพันธิตรา  เภาขัน
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงพันวรรษา  หนูกลึง
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงพิชชาภา  ทองสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
248
เด็กชายพิชญ์ชญุตม์  แสงศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงพิทยา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายพีรณัฐ  อุตราชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงภัทรา  ศรีกุลศศิธร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงภัสสญากรณ์  ดอนชมไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
253
เด็กชายภากร  ภักดีป้อง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
254
เด็กชายภานุพงศ์  คำมี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายภีมพัฒน์  ศรีผ่องใส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
256
เด็กชายภูริพัฒน์  เกษร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
257
เด็กชายภูริภัทร  ฤทธิ์เม้า
ป.5
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงมณิรัตน์  อ้นสี
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงมยุรฉัตร  จันดา
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กชายมรรคพล  ภู่ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงมิ่งกมล  ผัดสม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
262
เด็กชายยอดขวัญ  แก้วดู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงรัตนาพร  วิสัย
ป.5
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงรินรดา  บัวไพรินทร์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โพธิ์อุดม
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงวณิชา  กองสงค์
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กชายวรโชติ  กองทอง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายวรพล  ใบภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงวรรณิษา  ไพศรี
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  เลื่อนยศ
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงวริศรา  พรมพ้วย
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงวริศรา  มงคลวัจน์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบูรณ์ เขต 2

ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
274
เด็กหญิงวัชรีพร  ด้วยสาร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงวัทนพร  ป้องนนท์
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
276
เด็กชายวิชยุตม์  ลบเมือง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
277
เด็กชายวิธิสรรค์  หามา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงวีรภัทรา  ส้านมา
ป.6
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงศตกมล  เกษามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงศศิปรียา  แก้วเพ็ง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงศศิวิมล  นวนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงศศิวิมล  นวนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงศิรดา  แดงด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
วิทย์ประถม
284
เด็กชายศิรวิชญ์  จินเดหวา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
285
เด็กชายศุภเชฏฐ์  กุลศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสมัชญา  สุขสมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสมัชญา  สุขสมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
288
เด็กชายสิทธิโชควัฒน์  เอกอัศดร
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสิมิลัน  ท้าวเงิน
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสิรภัทร  ยงดี
ป.5
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุดารัตน์  กลัดกระยาง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงสุดารัตน์  เสืองาม
ป.4
โรงเรียนบูรณวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงสุทธิดา  เหมวา
ป.6
โรงเรียนบ้านฝาย
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงสุทธินันท์  แคนดา
ป.4
โรงเรียนบ้านบุ่ง
วิทย์ประถม
295
เด็กชายสุทิวัส  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงสุพรรษา  กาฬษร
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงสุพรรษา  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงสุพรรษา  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขวาง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงสุพัชชา  สร้อยศิริ
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
300
เด็กชายสุภัคกฤษฎิ์  ภักดีสรเดช
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสุมิตา  ตีอิน
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายสุรศิษฏ์  หาพุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอนงค์นาถ  เข็มขำ
ป.6
โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงอนรรฆวี  บุญมี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายอนุชา  บุญผืน
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอรัญธิดา  นันทเกิด
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงอักษราภัค  ดีไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอาทิตยา  อินงาม
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอาลิษา  โขโลจวง
ป.6
โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงเอื้อมพร  มูลณี
ป.6
โรงเรียนผดุงวิทย์
วิทย์ประถม