ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  อยู่ฉิม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพรรณ  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะกรุดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  เสมเถื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลสิงห์
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤติยานันท์  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤษณา  กลิ่นอุบล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ตันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลอยพลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
10
เด็กชายเกริกกฤษ  สินเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
11
เด็กชายคมคล  กรุงศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
12
เด็กชายครรชิต  ชัยอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจิราพร  พราหมณ์โสภณ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
14
เด็กชายเจษฎากร  ศรีประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชนากานต์  จิวเซ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชลธิชา  เย็นยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชิดชนก  สระสำอาง
ป.4
โรงเรียนวัดหนองบัว
คณิตประถม
18
เด็กหญิงญาณี  มีเอก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฐิติทศพร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณภัทร  หิ่นเก่า
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายตะวัน  อ่วมจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดหนองบัว
คณิตประถม
23
เด็กชายธนบดี  คชกฤษ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
24
เด็กชายธนภัทร  ชตารุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดหนองบัว
คณิตประถม
25
เด็กชายธนภัทร  ศรีทับพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธัญญาดา  รูปสวย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงนฤนาถ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงนลินี  ยิ่งยวด
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
30
เด็กชายนันทิพัฒน์  ปานแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงนิรมินท์  คุงสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
32
เด็กชายปิยดนัย  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงพนัตดา  พวงสั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
คณิตประถม
34
เด็กชายพลกฤต  มิตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
35
เด็กชายพัสกรณ์  บุญเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายพิทวัศ  ลิ้มรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  น้อยสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลีลาวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงแพรพรรณ  ยิ้มรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
41
เด็กชายยวดยิ่ง  ทองคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
42
เด็กชายรุจนเรศ  เผือกเงิน
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเรืองศิริ  กลิ่นพุดตาล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
44
เด็กชายโรจนศักดิ์  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดหนองบัว
คณิตประถม
45
เด็กหญิงวณิดา  ปัจฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
46
เด็กหญิงวธูศิริ  แย้มศรื
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
47
เด็กชายวรานนท์  ศิริเอนก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงวริสา  คำหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
49
เด็กชายวิทยา  พันธ์หริ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงศิริกาญจน์  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงศิรินภา  พรมเชย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
52
เด็กชายสญชัย  นกนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
53
เด็กชายสรวิศ  วาดประเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงสรัลพร  บุตรไชย
ป.6
โรงเรียนวัดหนองบัว
คณิตประถม
55
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงสาวิตรี  ชุ่มหิมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
57
เด็กชายสิทธิพล  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
58
เด็กชายสิริณัฏฐ์  กอบกุลธนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงสุรีย์พร  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงสุวรินทร์  ภู่มาเลิศสินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
61
เด็กชายอรินทร์  สุดากิจจาทร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงอลิษา  ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงอาภาพร  พุ่มนุช
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
64
เด็กชายกนกพล  จันทร์มั่น
ป.6
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกมลชนก  น้ำทับทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกุสุมา  พันดิษฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงขวัญชนก  อ่วมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
70
เด็กชายคุนัชญ์  พงษ์ผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงจฑามณีฆ์  แตงปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
72
เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์อ่ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
73
เด็กชายจิรศักดิ์  กันทุกข์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงชลธิชา  เถาว์วันนี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงชลลดา  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงชลิตา  แกมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงชุติกานต์  ทิตย์อากาศ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
78
เด็กชายโชติวัฒน์  เปล่งปลั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
79
เด็กชายไชยบูรณ์  นิธืโชติชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงญาณิศา  พะะหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงฐานิกา  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงฐิติชญา  เจริญสุติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงณัชชา  คชกฤษ
ป.4
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วะชังเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงธญานี  เม่งก่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงธนพร  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงธันยพร  อุ่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงธันยพัต  แก้วไทย
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงนภสร  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนภาภรณ์  พิพัฒน์เกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนวพร  มั่งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงนันทกานต์  มิตรจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
93
เด็กชายนันทนนท์  มหานิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
94
เด็กชายนันทวัฒน์  คำชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่อพยอม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญชุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงเบญจมภรณ์  ฟินดี้
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงปทิตตา  ช่อเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
99
เด็กหญิงปนัสยา  ฉวีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงปภาดา  พงษ์ผึ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
101
เด็กชายปรียวิชญา  กวยมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่เหลี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปุณยลักษณ์  ชื่นแสงมอญ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงพรชนก  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงพรชนก  ผลรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงพรรณภัทร  คชสระกุล
ป.5
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงพรรณวษา  เกิดฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
109
เด็กชายพฤษภา  เกิดรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
110
เด็กชายพลัฏฐ์  สุวรรณพิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงพิชชา  จงชานสิทโธ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพิชฐ์สินี  นัครา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  คำรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงภควันต์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
115
เด็กชายภาณุพงษ์  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงมุกดา  เนียมเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทย์ประถม
117
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
118
เด็กชายรัชชานนท์  สืบประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ฉวีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
120
เด็กชายรัตนชัย  สุขเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
121
เด็กชายฤทธิพร  สำราญราษฎ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงวรรณพร  เจือจาน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
123
เด็กชายวรรณรัตน์  รวงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงวราทิพย์  นกน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงวาสนา  นิลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวิไลวรรณ  มาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
127
เด็กชายวีรพล  เฉื่อยเฉย
ป.5
โรงเรียนวัดหนองบัว
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงศศิประภา  ประกายมุข
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
129
เด็กชายศุภกิตต์  พวงมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงสโรชา  พรายยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
131
เด็กชายสิทธิชัย  กลั้นกลืน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
132
เด็กชายสิทธิเดช  เพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงสุชาฎา  จินดานุช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
134
เด็กหญิงสุปรียา  แสงเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงสุรัตนา  หย่อนพิสม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
136
เด็กชายโสภณ  กิมซัง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงหงส์สุภา  พัดทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงหิรัญญา  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงอรอุษา  เจริญรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงอริศรา  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
141
เด็กชายอลงกรณ์  จิ๋วเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
142
เด็กชายอันดามัน  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่ายาง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงอามีนา  หวังอิสลาม
ป.6
โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา
วิทย์ประถม