ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  คุ้มรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนิษฐา  เพิ่มทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลฑิตา  แผนสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรปภา  เปี่ยมปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
5
เด็กชายกรรกวิณ  กันยาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภาส  อินทรเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติน  อาศจินดา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษติพัตร์  นุชนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
10
เด็กชายกลวัชร  นุ่นพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
11
เด็กชายกษิดิ์เดช  นิเวศวรทานต์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกษิรัตน์  ชุ่มจิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
13
เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
14
เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัณฐมณี  มหาทำนุโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายกานต์ดนัย  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกานต์พลอย  เทอดตระกูลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์ไพลิน  เทอดตระกูลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์สิรี  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกิฎฏิวรา  ศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติภณ  วงค์เลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิรดา  ดำรงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุลจิรา  หมู่ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงขวัญจิรา  ร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ศุภาโกมลนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
27
เด็กชายคณบดี  โพธิ์ทักษิณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงคณิภา  ฤทธิ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
30
เด็กชายจักรภัทร  สุขสมบูรณ์ธนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจินต์จุฑา  แต้มเรืองอิทธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรพัฒน์  เทพนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเร็ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรัชญา  เพ็ชรวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรัฏฐ์  มีวาสนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพัชร  โคมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจุลเพชร  จันทร์แสนโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ศิรเมธีศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนิตสิรี  ผลเจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนิภา  พราหมณ์น้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
42
เด็กชายชนิสรณ์  พวงไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนิสรา  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
44
เด็กชายชยพล  หล้าแหล่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
45
เด็กชายชยานินต์  เอกบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
46
เด็กชายชวกร  สมพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชัชชญา  สดสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
48
เด็กชายชัชพล  พระอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชัญญานุช  มีเนียม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
50
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
51
เด็กชายชินโชติ  ปัจฉิม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
52
เด็กชายชิษณุพงค์  นะอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรียนรู้
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงญาณิศา  ลอยทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงญาณิศา  สายสร้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงฐิตารีย์  ลอยพริ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
59
เด็กชายณฐกฤต  มากมิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
60
เด็กชายณภัทร  กนธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณภาภัช  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสุขใส
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐกิตติ์  เนื่องเนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐนนท์  อมรเมศวรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐพัชร  สังข์สุขวรกิตติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐภาส  ประสบกิจถาวร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐรดา  จันทรเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัทภพ  เพียรธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
72
เด็กชายเดชบดินทร์  นฤภัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
73
เด็กชายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
74
เด็กชายทศพร  พันธุตา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงทิพย์มณี  พันธุ์สัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงทีปกา  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
77
เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
78
เด็กชายธนกฤต  ปรีดิศรีพิพัฒน์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
79
เด็กชายธนโชติ  น้ำทิพย์สีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
80
เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
81
เด็กชายธนบดี  เต็มเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
82
เด็กชายธนพงศ์  รวมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
83
เด็กชายธนพัฒน์  เข็มกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
84
เด็กชายธนภัทร  เหล่าสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายธนภูมิ  อ่ำจิ๋ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
86
เด็กชายธนรัตน์  เข็มกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
87
เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
88
เด็กชายธนารักษ์  เข็มกลัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
89
เด็กชายธรรม์ธีร์  รอดชูแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
90
เด็กชายธรรมภณ  พลายแดง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธัญรดา  บูรณารมย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
93
เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
94
เด็กชายธันยภูมิ  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
95
เด็กชายธาวิน  ขาวละเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
96
เด็กชายธีรพล  จิตรตั้งตรง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
97
เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คีรีชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนลินทิพย์  ศักดาพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
102
เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงนันท์พัชร์  เทียนอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนันทพัฒน์  สีสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนันทวัน  สอาดนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
108
เด็กหญิงนันทิตา  พินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนิชนันท์  ไพรเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
110
เด็กชายบรรณวิชญ์  พรมโยธา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แฟง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
112
เด็กชายบุญฤทธิ์  วงษ์สกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงบุณณดา  เจริญสิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
115
เด็กชายปณิธิ  เบญจศิริลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
116
เด็กหญิงปภาวี  ศรีส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงประไพลักษณ์  ประจันศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
118
เด็กชายปราบปรปักษ์  แช่มเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
119
เด็กหญิงปริยาภัทร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงปวริศา  แสงหิรัญภาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายปัณณวิชญ์  มามาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
123
เด็กหญิงปานชีวา  เรืองพริ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงปิญชาน์  อุดมขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
125
เด็กชายปิยวัฒน์  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
126
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสังข์งาม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
128
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขุนทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
129
เด็กชายปุณณภพ  พราหมณ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปุณณภา  บุญเปรียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
131
เด็กชายพงศกร  อ่อนพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพรชิตา  อ่ำกลัด
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
133
เด็กชายพรนุภาพ  กาญจน์กีรติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
134
เด็กชายพลกฤต  ภาสุรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
135
เด็กชายพศวัต  รังศิโรภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายพศวีร์  สายจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
137
เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
138
เด็กชายพัสกร  ฉ่ำแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงพัสวี  วิบูลย์ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
140
เด็กชายพิชญ์พชร  คงพูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายพิชญุตม์  สังข์เฉย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงพิชามญช์  ยินชัย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
143
เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงพิพากษา  เจริญจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จันทร์วรศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
148
เด็กชายพิสิษฐ์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
149
เด็กชายพีรกานต์  พลคณา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
150
เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
151
เด็กชายพีรภัทร  สูนาสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
152
เด็กชายพุฒิพงศ์  แป้นไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอิบอิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงฟ้าศิริ  ลำดับวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
155
เด็กชายภทรธร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงภรภัทร  เที่ยวหาทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงภัครฐา  บัวสุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายภัทรพล  แสงสุริยงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงภัทรลดา  อินชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
161
เด็กหญิงภัทริยา  เป็นสิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงภัสสมล  ทรัพย์เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
163
เด็กชายภาณุพงค์  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
164
เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์มั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
165
เด็กชายภาสวีร์  แก้วดุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
166
เด็กชายภีมวัจ  พิริยะสุขถาวร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
167
เด็กชายภูตะวัน  ทุเรียนหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
168
เด็กชายภูผา  โชตพระสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
169
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  สหัสสพาศน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
170
เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดิ์เปรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
171
เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
172
เด็กชายภูริภัทร  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
173
เด็กชายภูวเดช  สุ่มสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายภูวสิษฏ์  วิภาสชีวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
175
เด็กชายภูษณ  แก้วสีงาม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายมนัสเชษฐ์  เล้าโลมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงมนัสวี  เพ็งพิณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงมัณฑนาพร  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงมุกตาภา  ชุมพรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
180
เด็กชายยศนนท์  อิ่มเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
181
เด็กหญิงโยษิตา  ลีพรหมมา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
182
เด็กหญิงรดา  เอี่ยมองค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงรสวลี  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงรัดเกล้า  ชูผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พูลทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
188
เด็กชายรุพัศน์พงษ์  อินชื่นใจ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
189
เด็กหญิงลักษิกา  ชินวงจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
190
เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
191
เด็กชายวรโชติ  พันเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
192
เด็กชายวรพณ  สาทะ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
193
เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
194
เด็กหญิงวรวงศ์  นาคพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวรัญญา  ตันเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงวศินี  แก้วภัคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงวิยวรรณ  เสงี่ยมพักตร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
198
เด็กหญิงวีรกานต์  แม้นเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
199
เด็กชายวีรภัทร  เข็มเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
200
เด็กชายศรัณญ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงศศิพัชร์  กุลอิทธิโภคิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
202
เด็กหญิงศศิรดา  แสงสินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
203
เด็กชายศักดิ์สกุล  เกื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
204
เด็กชายศักดิ์สกุล  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
205
เด็กชายศักย์ศรณ์  ทองพิชิตกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
206
เด็กชายศุภกร  กล่อมอำภา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
207
เด็กหญิงศุภากร  เดชดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงโศรดา  มุ่งหมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
209
เด็กชายสนธยา  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
210
เด็กชายสรวุฒิ  กล่อมอำภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสรัณญา  แสนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสาธิตา  อุทัยธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
213
เด็กชายสิทธิกร  เนียมศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
214
เด็กชายสิทธิ์ชัย  รัตนคาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
215
เด็กชายสิรวิชญ์  ยิ้มศรวล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
216
เด็กหญิงสุกัญญา  ราชสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
217
เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสุชญา  อิศราธิกูล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสุชานาถ  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสุชิรา  ขำทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
222
เด็กชายสุทธิภัทร  แดงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
223
เด็กชายสุธนัย  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงสุนิสา  รัตนศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสุภัสสร  มุ่งหมาย
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
226
เด็กหญิงสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
227
เด็กหญิงสุรชา  คำคณรัชต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
228
เด็กชายสุรพัศ  มูลจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสุรีกานต์  เขตใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
230
เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
231
เด็กชายอติชาต  ชื่นทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
232
เด็กหญิงอนัญญา  บัวระหงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
233
เด็กหญิงอนัญญุตา  หนังสือ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
234
เด็กชายอนุภัทร  ทองยอดปราสาท
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
235
เด็กชายอภิวัฒน์  ตาลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
236
เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงอรวรา  อินดิษฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงอริสา  วงษ์วาน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
239
เด็กหญิงอัครนาฏ  ดอกพรม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
240
เด็กหญิงอัญชิสา  สุขนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
241
เด็กหญิงอาภาภัทร  กาญจนภูษิต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
242
เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
243
เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
คณิตประถม
244
เด็กหญิงเอวลิน  พานแพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กหญิงกมลพร  สุพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกมลวรรณ  เลาหวัฒนภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกรชนก  พัชราก่อกิจ
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
248
เด็กชายกรีธา  อยู่ชมบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกฤตติณณ์  ศิริบุญโกศัย
ป.6
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
250
เด็กชายกฤตธัช  ไทยสงฆ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
251
เด็กชายกฤตพล  ประสารพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
252
เด็กชายกฤติณ  วัฒนาโภคยกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
253
เด็กชายกฤษกร  ศตรัตพะยูน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
254
เด็กชายกฤษณพล  เกิดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกวินภพ  ไพทรูย์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
256
เด็กชายก้องภพ  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เดชวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนาโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
260
เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์  สว่างจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกัลยรักษ์  นกวอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกาญธิดา  เงินสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
263
เด็กชายกานต์สุธี  สินเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
264
เด็กชายกานต์  จำเนียรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกิตติธัช  ไทรงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
266
เด็กชายกิตติพงศ์  ม่วงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
267
เด็กชายกิตติพัทธ์  โตทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
270
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พวงสั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
271
เด็กชายโกลัญญ์  สัจจะปกาสิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
272
เด็กชายคณพศ  ศรีสอาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
273
เด็กชายคณิน  อดุลยชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
274
เด็กชายคริส์มาส  โกศลนิรัติวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
275
เด็กชายคุณานนต์  สมมาตย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงเครือแก้ว  ใยบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจณิศา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
278
เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจัสมิน  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อศรีวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงจิรัฏฐิกา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจุฑามาศ  ตันติวิชานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พราหมณ์ชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
286
เด็กชายเจษฎา  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงฉัตต์มณี  ระเริงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงฉัตรฐยามุกข์  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงชญานิศ  ปันจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงชนกพร  ปานเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชนม์ปวีณ์  โอปณะโสภิต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
292
เด็กชายชนะชัย  บุญตาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
294
เด็กชายชยานันท์  ศิลปศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กชายชัยนรินทร์  อ่อนตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
296
เด็กชายชาญบูรณ์  วธาวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
297
เด็กชายชานนท์  เล่าโรจนถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงชานัญชิดา  พุพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
299
เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
300
เด็กชายชิรวิชญ์  อ่วมอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชุติภา  เพชรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
302
เด็กชายชูตระกูล  ป้านสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
วิทย์ประถม
303
เด็กชายฐตภพ  เกศเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
304
เด็กชายฐิติสุทธิ์  ม่วงงาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณฐนน  วัฒนาโภคยกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
306
เด็กชายณพกร  รุ่งมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
307
เด็กชายณฤทธ์กมล  วงษ์สุทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณัฎฐชัย  อินมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรพันธ์ช่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
310
เด็กชายณัฏฐภัสส์  พลายแก้ว
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  ชูลา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
312
เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์แก้วอภิวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
313
เด็กชายณัฐพงค์  ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณัฐวิภา  เวชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กหญิงณิชกานต์  มูลสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณิชมน  ทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณิชาพัชร์  สายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
318
เด็กชายตฤณภพ  ทันสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงตุลยา  กุลอิทธิโภคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงถิติญาดา  สาวสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กชายถิรคุณ  หมู่ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
322
เด็กชายทรงพล  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงทฤษมน  มุมอภัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธนกร  กรนิติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธนกฤต  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธนบดี  ปรีชากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธนพล  นาคอนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธนพัฒน์  เหมือนสกุลเทพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายธนภัทร  ดลลชานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธนภัทร  มีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช
ป.3
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
333
เด็กชายธนา  นุชจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธนาสรรค์  คำดี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธราเทพ  สุรภาอรรถวิชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รังสรรค์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธัญวีร์  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงธันยพร  แซงดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธีรนันท์  นาคสุข
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธีรพงศ์  เฮงคราวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธีรภัท  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนงนภัส  ภาวสุทธิไพศิฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
343
เด็กชายนนทพัฒน์  หุ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนฤมล  ช่างบุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงนาราภัทร  พันธุ์นัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงบุษกร  พรประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
347
เด็กชายปฎิพัทธ์  ภู่ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงปพิชญา  ภู่เพชร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงปยุตา  อุ่นอบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงปริยาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
351
เด็กชายปาณัสม์  เล็กพิทยา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงปานชนก  วงศ์ขยาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงปิ่นปัก  ชัยสิทธิ์สงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปิยะพร  ดำมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
357
เด็กชายปุณรวัตร์  นำยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
359
เด็กชายพงศกร  เทียมอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงพตะธิตา  ลีลาพตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กชายพบธรรม  ดีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพรปวีณ์  พลอยยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพรปวีณ์  สมสวย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงพรเพ็ญ  ชื่นฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพรรณวรท  จันทรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงพรรษชล  ขจิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงพรวลัญช์  หงส์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงพรสวรรค์  ตูวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงพัชรพร  อบรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
370
เด็กชายพัทยา  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงพิชญา  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมุทรภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพิมพ์รพี  อร่ามทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
376
เด็กชายพีระพัฒน์  คำชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงเพชรรดา  บุญวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงแพรสุภา  ทองนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงภคนันท์  ช้างน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงภัทรภร  แสงสุริยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
381
เด็กชายภัทรภูมิ  วงศ์ประสิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงภัทรมน  จิตรวุฒิโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
383
เด็กชายภูมรภี  เภาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
384
เด็กชายภูรินทร์  เนียมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงมณิศรา  ลาภผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงยอดฉัตร  สุวรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กชายรวิภาส  คงสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงรัชดาพร  ภูมิประเทศ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงรัศมิมาย  บัวโรย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
390
เด็กชายราเมศร์  กลิ่นสมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงรุจิรา  อยู่จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กชายวรกานต์  พรมสี่หน้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงวรรธกานต์  พราหมณ์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวรอนงค์  วาสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงวราภรณ์  เพิ่มพงศ์อารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กชายวรินทร  สกุลสุนทรไสว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
397
เด็กชายวโรรส  ตันพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงวันใส  รื่นรวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงวัลลภา  ต่ำว่าองค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กชายวิชิต  ซินวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงวิมัณญา  เกตุพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงวิยะดา  บำรุงวงค์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงวิรชา  โฉมเชิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กชายวิศวินท์  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
405
เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีไพโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
406
เด็กชายศรศักดิ์  เทียนชัยทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กชายศรัณย์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงศศินิภา  นามปักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงศศิพิมพ์  โพธิ์เผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงศิรประภา  คงจุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กชายศุภกร  เกษตรพูนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กชายสมิทธิ  วงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงสินีนาถ  พัดทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสิราวรรณ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วิทย์ประถม
416
เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงสุประวีณ์  อ้อยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงสุฤกตา  แดงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงโสวรรณ  ลิขิตไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เพชรบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กชายโสฬส  บุษราคัม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
421
เด็กชายอนาวิล  นาคอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม
422
เด็กชายอรรณพ  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
423
เด็กชายอริญชย์  พัชรสุวกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงอารยา  อังคตรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอิสราภรณ์  ดิดสุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
วิทย์ประถม