ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรรณิกา  ดีสาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงเกวลิน  อินพะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
3
เด็กชายคมเดช  ไมปราณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงจินดาพร  ขุนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
5
เด็กชายชนสิษฏ์  อินทรชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
6
เด็กชายฐิติพงศ์  กาฬสินธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงณัชฌา  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงณัฐกานต์  กอประเสริฐถสวร
ป.6
โรงเรียนวัดวังหว้า
คณิตประถม
9
เด็กชายณัฐวัฒน์  เม่นสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงทิพวรรณ  ฤทธิ์กระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงนันท์นภัส  พึ่งเทียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงบุณยาพร  บุญรัศมี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
13
เด็กชายพงศธร  สิทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงพลอยไพริน  อินทร์ประสาท
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงพศิกา  ฤทธิ์กระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์พิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงพัชรี  จันทร์เขียน
ป.4
โรงเรียนวัดวังหว้า
คณิตประถม
18
เด็กหญิงภัทริน  ปั้นกรวด
ป.5
โรงเรียนวัดวังหว้า
คณิตประถม
19
เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงมุทิตา  ชูวจะ
ป.4
โรงเรียนวัดวังหว้า
คณิตประถม
21
เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์กระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
22
เด็กชายศิวัฒน์  สิงห์วี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงสุทิตา  เส็งเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงโสพิศนภา  สิทธิมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
25
เด็กชายอภิวิชญ์  อุมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงอมรรัตน์  โท้อยู่
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงอินทิรา  ดีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
28
เด็กหญิงครองขวัญ  อ่อนตะไคร้
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงชลดา  ตังสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงณัชชา  ดอกโศก
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายนริทร์  ฉิมบุรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงเบญญาภา  ภูฆัง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงฝากฝัน  อินพะหะ
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายพงศกร  มานะดี
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยพิมพ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายวิรุต  มีบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงสวรส  ดีสาระพัน
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงสุนันทา  ฤทธิ์กระจาย
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงอรณิศา  อินทร์รักษา
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงอรวรรณ  เจนจบ
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงอริศรา  เกิดคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงอริสรา  สังค์ทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายอัจฉริยะ  พระเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
48
เด็กหญิงกรวรรณ  ชูอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงจิราพร  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงชนิดา  พุกยงค์
ป.6
โรงเรียนวัดวังหว้า
วิทย์ประถม
51
เด็กชายชยพล  นันทสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงณัฐณิชา  สัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
53
เด็กชายธนกร  พวงจันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
54
เด็กชายธนิก  กาสี
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงธีรลักษณ์  เผือกฟัก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
56
เด็กชายนพดล  ป้อมพลอย
ป.4
โรงเรียนวัดวังหว้า
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงนฤนารถ  อำนวยนาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงบุรัสกร  โคตรวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงปรัชญา  มีจาด
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงปารีณา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงพรวิมล  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงพัชรีภรณื  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดวังหว้า
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญภู่
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงพิมลพร  ฤทธิ์กระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
65
เด็กชายพีรวิทย์  โล่นพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงระพีพัฒน์  แดงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
67
เด็กชายรัชชานนท์  ตรีเหรา
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
68
เด็กชายวิวัฒน์วงศ์วรรณ  ธนูศร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
69
เด็กชายศุภวัฒน์  กองชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
70
เด็กชายสุทธิพร  ฤทธิ์กระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงสุนิสา  ดอกโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
วิทย์ประถม