ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  เปลี่ยนกริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  นาควิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ส่งศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกมล  พรไพโรจน์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤช  กฤติยา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตั้งตนพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตณัช  โภชนะสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกาจนา  เทษาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติญาพร  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติพจน์  คงเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้มภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
12
เด็กชายโกวิท  ศรีสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญจิรา  โมคลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
คณิตประถม
14
เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
15
เด็กชายจักรภพ  สร้อยวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจันทิรา  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรชัย  ชัยสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
18
เด็กชายชนชน  สรณตรัยสถิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนิปรียา  เปี่ยมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
21
เด็กชายชยพล  แดนสีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
22
เด็กชายชยุตม์  ฉัตรธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวิจารณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
25
เด็กชายชลสิทธิ์  แทนปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
26
เด็กชายชินวัฒน์  นะราชา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชิษณุชา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
28
เด็กชายชิษณุพงษ์  แตงอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
29
เด็กชายไชยวัฒน์  ชูชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
30
เด็กชายญาณกร  อำภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงฐิตาพร  ตุระพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณภัทร  รักษานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
33
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วัฒนจินดาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
34
เด็กชายณัชพล  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสังข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ผูกอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟักเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐณิฌา  ดุสิตสุนทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณิชารีย์  หวังตระกูลดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงดามิยาห์  ปาละสันติ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
43
เด็กชายตันติกร  พุฒแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงทรรศนีย์  สรสิทธิ์รุ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
45
เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
46
เด็กชายธนกร  นุตตะโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
47
เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
48
เด็กชายธนพนธ์  พุทธพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
49
เด็กชายธนภัทร  พันธ์กสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
50
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
51
เด็กชายธนสกล  เหลืองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธนัญญา  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใบยา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
54
เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายผูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
56
เด็กชายธิติสรร  ใจเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
57
เด็กชายธิปก์ดนัย  นลินรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
58
เด็กชายธีธัช  อินทรทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
59
เด็กชายธีรเมต  ช่วงพยุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
60
เด็กชายธีรัตม์  อินทรทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
61
เด็กชายนพณัฐ  เดือนหงาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนพมาศ  หาญสาริกัน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
63
เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนริศพันธ์  มาลากุล ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนลิน  ชายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนันณภัส  ป้อมสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนาริฐา  รุ่งวัฒนะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนิธิภรณ์  หย่ำวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนิษิตรา  สนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายบูรพา  ประมูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงเบญญาภรณ์  โชหนู
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
73
เด็กชายปฏิพล  เหลาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปพิชญา  พรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
75
เด็กชายปรเมศร์  โตเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปรามิตา  จันทสมิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงปริชยา  ศรีสุเทพ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
78
เด็กชายปรีชา  รอดเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปรีดาพร  เอมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปัญญดา  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
81
เด็กชายปัณณวรรธ  ทรัพย์ศิริ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
82
เด็กชายปิ่นอธิษฐ์  โฆษิตวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปิยะพร  อัตชู
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
84
เด็กชายปุณยวัฒน์  สิงหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
85
เด็กหญิงเปรมปารณีย์  ประสงค์ผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
86
เด็กชายพงษ์พันธ์  สรรคพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
87
เด็กชายพชรพล  อ่วมมั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพรนภา  สุขโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนรคุตร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
90
เด็กชายพัชรพล  มูลรังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นเพชร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
92
เด็กชายพันธวัสส์  เกียติพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพีรญาณ์  พรมมัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
94
เด็กชายพีรวิชญ์  วสันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
95
เด็กชายพุทธรักษ์  โสดภานา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงพุทธิกานดา  เสรีพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  แก้วกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงภวิษย์พร  กองกันภัย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
99
เด็กชายภัทรพล  กรณ์เทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภัทรวดี  ปานทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
101
เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
102
เด็กชายภูมิพิชญ  วิจิตรพงษา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
103
เด็กชายภูมิสิน  สวนเศรษฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
104
เด็กชายภูมิเอก  จันทร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
105
เด็กชายมนฑพัชร  อินขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายยุรฉัตร  หอมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
108
เด็กหญิงรัฐฉัตร  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
109
เด็กชายรุ่งเจริญ  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
110
เด็กหญิงวงศ์เดือน  แพงสุทโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
111
เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงวนิดา  อินทร์ใย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
113
เด็กหญิงวรพรรณ  ทองน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
114
เด็กหญิงวรัญชลี  พูลผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวริณธร  คลังเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวลัยกร  ศรีบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
117
เด็กชายวัชระพงษ์  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
คณิตประถม
118
เด็กชายวิเศษ  สุขโอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
119
เด็กชายวีรภัทร  เรือนวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
120
เด็กชายศรายุธ  แนบกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
121
เด็กหญิงศศิกร  วัชรพนาพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงศศิกานต์  พงศ์ภาสกร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
123
เด็กชายศักดิ์ศรี  มั่งคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงศิรภัสสร  ยังกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
125
เด็กชายศิริพงศ์  จุลกลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศุภจิรา  จุลกะระวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศุภพร  ทับมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
128
เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
129
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกิดประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสโรชา  อั้นคง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิตประถม
132
เด็กชายสัณหณัฐ  อุดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุดาภรณ์  สามสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุตาภัทร  เรือนวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุธินันท์  เขียวดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุภัทรา  พรมพุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุภาวดี  เอมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุรัสสา  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิตประถม
140
เด็กชายสุริยกมล  ประดุจพงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงโสภิดารัตน์  ปานแสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอรอณรรจ  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอริสรา  วรรณไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอลินตา  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
146
เด็กชายอัสนี  จันเทวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเอกสุรีย์  เงินมาขจรชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
นายกฤตนันท์  จันทร์ถอด
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายกิตติไชย  ทานะมัย
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายกิตติภัฎ  มั่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งใจ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวชลิดา  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายณพัฒน์  ทาแจ้
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงณัฐณิชา  เปียศิริ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวดรุณี  เมฆดำรงศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวเดือนเพ็ญ  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวนิพาดา  กันมาลัย
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงนิศารัตน์  เฮงส่่าย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวปวีณา  บรรจง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงปัญญานุช  ยิ้มละมัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงปาริมา  แลสันกลาง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายเพ็ชรรัฐ  คงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายรัตนโชติ  สุมันตกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงรัตนาพร  นุชบ้านป่า
ม.3
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
167
นายศุภกฤต  รีเรียง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายศุภกิตติ์  สุรรัตน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงสุทิศา  อินขำเครือ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลวชิร
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวสุนิสา  บัณฑิต
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กหญิงกชพร  วัฒนพันธ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกรกนก  อินทรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงกรชวัล  ไชยชมพู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
174
เด็กชายกรัณฑพงศ์  อารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
175
เด็กชายกฤษฎา  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
176
เด็กชายกฤษฎา  แช่มแมว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยพันธ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เที่ยงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยใจดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
181
เด็กชายกันต์  สอนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกันยารัตน์  ประสพสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกัลญาณี  พยุงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกานต์จรีย์  ทองสนิทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
185
เด็กชายการณ์  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
186
เด็กชายการัณยภาส  กุลมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
187
เด็กชายการัณยภาส  คุมขันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกิตติชัย  เทียมศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
189
เด็กชายกิตติธัช  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
190
เด็กชายกิตติพร  ยังสามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
191
เด็กชายกิตติพัฒน์  ตุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
192
เด็กชายกิตติพัทธ์  ประไพภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
193
เด็กชายกิตติภณ  อินทฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกิตติมา  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงกิตติยา  เปี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกิตติศักดิ์  พยัคศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
197
เด็กชายกีรติ  แสงบัวผัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ระพิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกีรติกานต์  ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
200
เด็กชายกุมภา  เจนสาริกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
201
เด็กชายกุมภา  รัตนเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงเกศสุดา  จิตเมต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงขวัญข้าว  พวงนาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
204
เด็กชายขวัญชัย  อ่องแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
205
เด็กชายขวัญมงคล  พิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
206
เด็กชายคณัสนันท์  แก้วมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
207
เด็กชายคามิน  จุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
208
เด็กชายจงดี  ผลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
209
เด็กชายจตุภูมิ  จันทร์บัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
210
เด็กชายจักรกฤษณ์  มะพงษ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
211
เด็กชายจักรพงศ์  มูลชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
212
เด็กชายจักริน  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  พงศ์ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
214
เด็กชายจันทราวุฒิ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงจิดดาหรา  รอดพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงจิตรลดา  อู่เจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงจินดามณี  ทัดเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงจิรประภา  สุยะพอ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงจิรภัทร  อินทะกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
220
เด็กชายจิรวัฒน์  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
221
เด็กชายจิรวัฒน์  รวบรวม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงจิราพัชร  ฟักรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงจุฬารักษ์  ดีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
226
เด็กชายเจษฎา  กรแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
227
เด็กชายเจษฎากร  ทองเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงชญาลินี  ชมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชฎารัตน์  โพธิ์ทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงชนกวรรณ  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
231
เด็กชายชนกันต์  จันทร์ฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
232
เด็กชายชนะชัย  องค์ชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
233
เด็กชายชนะโชค  เยาว์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชนัญพร  ปัญญาธิติพงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชนากานต์  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงชนาภา  ผะอบเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชยกร  รัตนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชลธิชา  มานะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชลลดา  ยังบุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
240
เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวิจารณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
242
เด็กชายชัชนันท์  มหายศนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
243
เด็กชายชัชนันท์  ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
244
เด็กชายชัยวัฒน์  จันชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
245
เด็กชายชาตรี  แสนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
246
เด็กชายชาตวิทย์  วิชัยเวชวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชาลินี  ตุงตะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
248
เด็กชายชิติพัทธ์  คำแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชุติมา  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงญาณิศา  อบปรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงญาราภรณ์  สุขผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงฐานิตฐนันท์  ยอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
253
เด็กชายฐิติพงค์  เที่ยงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
255
เด็กชายฐิติภัทร  ทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
256
เด็กชายฐิติภูมิ  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สินธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงฑิตยา  สุทธกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
259
เด็กชายณภัทร  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณภัทร  ห่อทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัฐกมล  กุลนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
263
เด็กชายณัฐกานต์  พลมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงณัฐชญา  อธิชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณัฐชวิศ  ดุสิตสุนทรกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐชา  บัวน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
267
เด็กชายณัฐชานนท์  เพ็ชร์พลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยกิจไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฐธิชา  เอมพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญรอด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
273
เด็กชายณัฐนันท์  เมฆเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
274
เด็กชายณัฐพล  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
275
เด็กชายณัฐพล  พัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายณัฐพล  รุ่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัฐริกา  ตุงคะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฐวดี  สุรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงณัฐวรรณ  วิรัญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
280
เด็กชายณัฐวรรธน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงณัฐวรา  นนทะภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
282
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
283
เด็กชายณัฐวุฒิ  โชคอุดมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
284
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฐสิทธิ์  หวานแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฐสุดา  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงณิชาวีร์  ฉุนหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
289
เด็กชายดนุวศิน  ตงเท่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงตุลยดา  บุญสินชัย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงทิพย์ตวรรณ  สมัครการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงทิพาวรรณ  สมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
294
เด็กชายธกฤต  คงจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
295
เด็กชายธนโชติ  นรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
296
เด็กชายธนนิธิโรจน์  บรรเจิดศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
297
เด็กชายธนบดินทร์  จันทสมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงธนพร  แก้วไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
299
เด็กชายธนพัฒน์  พรมคล้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงธนภรณ์  ม่วงหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
301
เด็กชายธนภัทร  ทรงรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
302
เด็กชายธนภัทร  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงธนวรรณ  แต้เจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
304
เด็กชายธนัช  เรืองสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงธนัชพร  มระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
306
เด็กชายธนัญชัย  แก้วกูลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
307
เด็กชายธนัตถ์  รอดคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
308
เด็กชายธนากร  มธุรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงธนากร  เสาวรภย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
310
เด็กชายธนาธิป  จันมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีปลั่ง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
312
เด็กชายธวัชชัย  อินตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงธัญกร  นิ่มนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงธัญญา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงธัญญาพร  ขวัญยาใจ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
316
เด็กชายธัญเทพ  ศรีเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนเจียมรังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงธันย์ชนก  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธานารัฐ  เจริญภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงธิดาขวัญ  ม่วงคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชมภู
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
323
เด็กชายธีรภัทร  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
324
เด็กชายธีรภัทร  สังเกตุการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธีรภัทร  อาจอาการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธีรภัทร์  มธุรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธีรวัฒน์  สว่างแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธีรศักดิ์  วิจิตรเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
329
เด็กชายธีรศักดิ์  หวังคุ้มกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธีรัตม์  หรุ่นขำ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
331
เด็กชายนนทกานต์  จันทร์วิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
332
เด็กชายนนทพัทธ์  อิ่มใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงนพเกศ  สุรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
334
เด็กชายนพณัฐ  ไทยดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
335
เด็กชายนพณัฐ  พิกุลเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
336
เด็กชายนพรัตน์  สุรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงนภพรรณ  จันทะโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
338
เด็กชายนภัทร  ภากุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
339
เด็กชายนภัทร  ภู่ปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงนภัส  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
341
เด็กชายนภัส  อินหันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนภัสกร  ดำมินเศก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงนภัสกร  ภู่ผะกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนภัสนันท์  ดินแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
345
เด็กชายนรภัทร  แก้วสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กชายนรวัฒน์  ศิริวงษ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงนฤภร  วงค์บุญมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงนฤมล  แก้วบัวเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
349
เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
350
เด็กชายนันทพงศ์  จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
351
เด็กชายนันทวัฒน์  ยมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงนาดียา  สุขกุดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ตันสุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
354
เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
355
เด็กชายนิธิกร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
356
เด็กชายนิธิพัฒน์  พิกุลเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
357
เด็กชายนิพนธ์  หมั่นถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงนิภาพร  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
359
เด็กชายนิรุช  กุลเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
360
เด็กชายนิโรธ  รักกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
361
เด็กชายเนติวิศว์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
362
เด็กชายโนอาห์  ปัญญาอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงบุญรักษา  บุญวัดหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงบุญสิยา  พรายเพริด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
366
เด็กชายบุพกร  บูรณกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงบุรัสกร  เกิดรักสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
368
เด็กชายบูรณ์พิภพ  มหายศนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงเบญญทิพย์  น้อยนาท
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงเบญญาภา  มั่งคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงปฏิญญา  บัวทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
373
เด็กชายปฐมพงษ์  มโนศิลปกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงปณิดา  ชัยชนะวีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงปณิดา  พลอยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปณิตา  เหลี่ยมอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงปทิตตา  แดนสีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงปนัสยา  พุ่มเนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงปพิชญา  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยังเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กชายประเสริฐ  เพ็ชร์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงปราพิณศรี  จูทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
383
เด็กชายปริญญา  เจริญชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงปรียาวดี  ต่อมยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
385
เด็กชายปวรุฒน์  วิทยาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงปวีนุช  ปุระสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปาณิศา  เยาวกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
388
เด็กชายปารเมศ  ครุฑหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
389
เด็กชายปารเมศ  งานมูลเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปาลิดา  อมรางกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
391
เด็กชายปิ่นพงศ์  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปิยะธิดา  ด้วยสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปุญยวีร์  ดีมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปุญยวีร์  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงปุณธิดา  เจนสาริกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
397
เด็กชายปุณยธร  สุนทรโภคปรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
399
เด็กชายพงศกร  ประจันทเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
400
เด็กชายพงศกร  วรรณสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
401
เด็กชายพงศธร  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
วิทย์ประถม
402
เด็กชายพงศธร  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงพชรพรชนก  มากพันธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงพชรมน  ราชสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงพรกนก  คำเขียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงพรกนก  ดำมินเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงพรชนิตว์  ยศเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
408
เด็กชายพรเทพ  สินกิตติยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงพรรณชนก  เพ็ชร์อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงพรศิริ  ธิตะจารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงพรสวรรค์  เต็มเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
412
เด็กชายพฤกษ์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
413
เด็กชายพลธกรานต์  ขวัญอ่างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
414
เด็กชายพลธรรม  เพชรรู้แจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงพลอยระพี  ทัพวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
416
เด็กชายพลากร  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
417
เด็กชายพัชรพล  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงพัชรวรรณ  หลิมศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพัชราภา  เจือจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพัชรี  บูรณะกิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพัณณิตา  ถิ่นพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
422
เด็กชายพัทธดนย์  ตันติเอมอร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
423
เด็กชายพัทธพล  อ่อนขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
424
เด็กชายพัลลภ  ลำตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพาณิภัค  ถิ่นพนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพิชญภัค  ทุ้ยแป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพิชาพรรณ  ทรัพย์มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพิเชษฐ์  รันทร์อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพินิจ  อินทสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
430
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  แก้ววรรณีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
431
เด็กชายพิพัฒน์  ผิวรินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพิมดาว  ประมูลชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงพิมพ์ภัทฑา  สุรารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพิมสุดา  เสมาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพิยดา  สมนึก
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
437
เด็กชายพิสิษฐ์  เพ็ชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
438
เด็กชายพีรกานต์  วสันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
439
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
440
เด็กชายพีรณัฐ  อ่างบุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
441
เด็กชายพีรพล  วงค์ชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพุธิตา  แพรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงเพชรลัดดา  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงภคพร  เกียรติ์อนันต์กุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
445
เด็กชายภราดร  รอดสุโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงภัททิยา  ชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
447
เด็กชายภัทรกร  เพชรชาติชั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
448
เด็กชายภัทรพงศ์  สถาพรวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
449
เด็กชายภัทรพงศ์  อู่อรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
450
เด็กชายภัทรพล  พุกยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กชายภัทรพล  สังข์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงภัทรภร  เพชรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงภัทรสุดา  ตอนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงภัทรสุดา  พิณเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงภัทราพร  เงินทะนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงภัศรา  จุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงภัศรินทร์ญา  เอนกพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
458
เด็กชายภานุเดช  เลอวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงภานุมาศ  เกยุระพันธ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
460
เด็กชายภานุวัตร  ใจขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงภาพตะวัน  นาคอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงภาสินี  คำปวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
463
เด็กชายภูตะวัน  จันทรเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
464
เด็กชายภูบดินทร์  ภู่โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
465
เด็กชายภูมริน  ภักดีอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงมณฑิตา  ไมนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงมนสิการ  แก้วสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงมาติกา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงมานิตา  สุดเลิศ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงมุกธิตา  มีแดนไผ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงมุฑิตา  จรัญรัตนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
473
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธรรมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
474
เด็กชายยชนา  สุดาพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
475
เด็กชายยศพล  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
476
เด็กชายยศวรุตม์  ขวัญเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
477
เด็กชายยุทธนา  ทาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
478
เด็กชายโยอนัน  หอมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
479
เด็กชายรชต  นาคะประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
480
เด็กชายรชต  สีโยหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
481
เด็กชายรวิพล  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
483
เด็กชายรักษ์แพร  ศิริโวหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
484
เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์ศรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
485
เด็กชายรัชชานนท์  หนูอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กชายรัชพล  เทียมพันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
487
เด็กชายรัชพล  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
488
เด็กชายรัฐนันท์  ริตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
489
เด็กชายรัตน์พงศ์  ยศเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
490
เด็กชายรัตนภูมิ  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พยัคฆชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงรัลยาธรณ์  เรืองพงศ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงรินรดา  ตระกูลทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
494
เด็กชายรุจภัทร  ทัดเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงรุจิรา  ปานผล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงรุจิรา  ผิวตะขบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
497
เด็กชายฤทธิไกร  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
498
เด็กชายวงศพัทธ์  สุขสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงวนัชพร  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงวรภัทร  ประสพสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงวรรณณิษา  กัณทะษา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงวรรณพร  หนุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงวรรณวิสา  เพ็ชรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงวรรณิภา  เขียวศรี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
506
เด็กชายวรวุฒิ  ทองหมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงวริยา  บุตรเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
508
เด็กชายวัชร  มานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
509
เด็กชายวัฒนา  แดงดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงวันรุ่ง  กั่นเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
511
เด็กชายวิทวัส  งามเถื่อน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงวิรจินต์  ขมินธกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงวิรดา  พนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
514
เด็กชายวิรัญจ์  จำนงค์ภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงวิรัญญา  แจ่มกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
516
เด็กชายวิรุฬ  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ขยันกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
518
เด็กชายวีรชัย  เทียนนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
519
เด็กชายวีรวัฒน์  ก้อนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
520
เด็กชายวีรวัฒน์  บุตรสาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายวีระชัย  บุญเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
522
เด็กชายวุฒิธิชัย  สมุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงศตพร  คุ้มชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
524
เด็กชายศรายุทธ  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงศศิธร  มวลชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงศิรประภา  ผังดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงศิริพร  แก้วกาญจนะวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
528
เด็กชายศิวกร  สิทธิเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
529
เด็กชายศิวะวุธ  สุขใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
530
เด็กชายศุญาณภัทร  ยอดนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงศุภรักษ์  ยังเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์สว่าง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
533
เด็กชายศุภัช  บุญมาก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงสรวงสุดา  ดวงประทุม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
535
เด็กชายสรวิชญ์  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
536
เด็กชายสรวิชญ์  บุบผาพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงสรัญญา  ศรีสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงสรัลพร  เทียนสมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงสโรชา  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงสโรชา  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงสโรชา  สุขทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
542
เด็กชายสหโชค  พรมจาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
543
เด็กชายสหรัฐ  วงษ์เวียนคำ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
544
เด็กชายสอิส  อ้นอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  จักรวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
546
เด็กชายสิทธิชัย  ช้างชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
547
เด็กชายสิทธิ์วโรจน์  ศรีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
548
เด็กชายสิรภพ  พุ่มสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงสิรภัทร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
550
เด็กชายสิรวิชญ์  ปิ่นแก้วนาวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
551
เด็กชายสิรวิชญ์  อภัยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงสิริกร  รักเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงสิรินดา  มีศรี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสิรินพร  นาคนามอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงสิริอร  เดชอุ่ม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 7 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กหญิงสิริอาภา  แสงเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
557
เด็กชายสุกฤษ  โพธิลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
558
เด็กชายสุกฤษฏิ์  กรีอินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสุชาดา  สุบรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
561
เด็กชายสุทัศน์  สุขพันธ์อ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
562
เด็กชายสุทิวัส  นาตะตุ้ย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสุธาภรณ์  แตงหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
564
เด็กชายสุธาวุฒิ  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงสุธาสินี  ติ่งนางรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงสุธินันท์  แก้วใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงสุปรีดา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ชรล้อมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสุพัณณดา  ไชยสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสุพิชชา  พิมลบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงสุภพิชฌาย์  แสงดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
572
เด็กชายสุภเวช  กองอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสุภัชชา  วิลาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสุภัสสร  ชุ่มประมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงสุภัสสรา  พวกน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
576
เด็กชายสุเมษา  อ่วมทับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
577
เด็กชายสุรเชษฐ์  พันโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
578
เด็กชายสุรพัฒน์  เรืองรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
579
เด็กชายสุวพันธ์  โคตะนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
580
เด็กชายสุวรรณชัย  มีไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
581
เด็กชายเสกอนันต์  มาเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
582
เด็กชายโสภณวิชญ์  เสือปู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สุขหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
584
เด็กชายอกนิษฐ์  พูลคล้าย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
585
เด็กชายอชิตพล  เศียรแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอณัญญา  คลังเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
588
เด็กชายอธิบดี  ทองบัว
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอธิป  เพชรพงค์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงอนัญญา  เนียมหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
พิจิตร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
591
เด็กหญิงอนัญพร  ชุ่มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงอนันตญา  สุรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
593
เด็กชายอนุวัฒน์  นามนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
594
เด็กชายอนุสรณ์  ตุตะพะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
596
เด็กชายอภิเชษฐ์  กุตะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอภิญญา  ภูแสนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงอภิญญา  อุโฆษกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
601
เด็กชายอภินพ  บุสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงอภิรตา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
603
เด็กชายอภิรักษ์  เจือประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงอรกาญจน์  มัดทุจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงอรปรียา  วิชัยต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงอริสรา  คลังหิรัญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงอริสา  แก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
608
เด็กชายอัครชัย  พิไรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
609
เด็กชายอัครพล  อิ่มเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงอัมพาวรรณ  อรุณสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
611
เด็กชายอาณัฐ  พุกพัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงอาทิตยา  คงชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงอาทิมา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงอาภา  รัตนบัวชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงอารีญา  กล้าการนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
616
เด็กชายอิสรีย์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงิพิมพ์ชนก  เปี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
วิทย์ประถม