ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทองมา
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงนีรชา  ชุณหรัตน์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กชายอภิรักษ์  วงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.2/5 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
6
เด็กชายกนก  เสมาชัย
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกพร  ชัยพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจสว่าง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  โทวงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกนดกาญจน์  เกียรติกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลชนก  แย้มศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกมลทิพย์  พวังสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรกนก  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรณิสา  ทองเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรวรรณ  บ้านใหม่
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกฤติมุข  สงวนศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤติยาณี  ตรีเนตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เหลาเพิ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษฎิ์  กสิกพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษดา  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกวีวรรณ  บุญผล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
22
เด็กชายก้องกิดากร  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
23
เด็กชายก้องภพ  แซ่จง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
24
เด็กชายกัญญ์วรา  บุตรศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จูงสาย
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีศุภวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกันติชา  มงคลแม้น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกันยารัตน์  ชอบพิมาย
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไกรศรีบวร
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งแจ้ง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัลยากร  กฤษณา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติพศ  เอมจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติวัขร์  นวลสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติวินท์  ผลดอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกุลธิด  พงษ์เฉย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกุลธิดา  คำบุดดี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกุลธิดา  ภาคาแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงเกตน์สิรี  พลลักษณะ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเกวลี  บรรดา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/1 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงขวัญชนก  งามนัก
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงขัตติญาภรณ์  ขุนเคน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเขมิกา  ชนะวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
44
เด็กหญิงคณิศรา  นาสวรรค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
45
เด็กชายคุณานนท์  นาลินธมากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
46
เด็กชายจตุภัทร  เบ็ญจมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจรรยารักษ์  บุญสอด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
48
เด็กชายจักรพัฒน์  สกุลภักดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
49
เด็กชายจักรี  สุวิสุทธิเจริญ
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรพัฒน์  สังข์เผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรภัทร  ชุณหเพสย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิราพร  สุรปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิราพัชร  บุญปลั้ง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิราวรรณ  คำดำ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจุฑามณี  สมชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
57
เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพย์โทสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
58
เด็กชายชญานิน  ช่างกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชญานิศ  บุญทิม
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
60
เด็กชายชนกันต์  ศิริปิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
61
เด็กชายชนทัต  จันทรานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนัญชิดา  โทรัส
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชนัญชิดา  อ่อนเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนากานต์  แสงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชลนิภา  แช่มช้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
66
เด็กชายชลสิทธิ์  ชาวเมือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชาริญา  ชาญกิจ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
68
เด็กชายชิติพัทธ์  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณีแดง
ป.6
โรงเรียนวัดสระมะเขือ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงโชติกา  จุลคง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
71
เด็กหญิงโชติการ  คำอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฌัชชา  ทวีไชย
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงเฌอรินยา  จิตต์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงญาณิศา  พารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/2 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงญาตาวี  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงญานิศา  สังขเสนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
78
เด็กชายฐานิกร  อินโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
79
เด็กชายฐานุวัชร์  เธียรมสุขะธิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงฐิติพร  ตะเพียนทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐิติพร  สิงทะยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐิติพัชร  กระษาปณ์การ
ป.4
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
84
เด็กชายฐิติวิชญ์  ภาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายณภัทร  อารีรอบ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัชชา  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ช้อยเดิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรน่วม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐฑิตา  ไชยโอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐณิชา  บางพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ธีรภัทรอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายดนัยณัฐ  พันธุ์ชื่นวิโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงดารณี  ท่าเกษม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงทัศนิตา  สอนกอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายเทพรัตน์  มณีท่าโพธิ์
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงแทนใจชนก  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
101
เด็กชายธนดุล  จันทราสินธุ์
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธนพร  เชื่อมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธนพร  บุญลิขิต
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กชายธนพล  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธนภรณ์  สังขภิญโญ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
106
เด็กชายธนภัทร  เสริมทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
107
เด็กชายธนภู  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
108
เด็กชายธนะวุฒิพงษ์  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธนัชญา  ศรีคชาธนาธิป
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
110
เด็กชายธนากร  การดี
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/3 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กชายธนากร  รักวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
112
เด็กชายธนาธิษณ์  มณฑา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
113
เด็กชายธนาวรรธน์  โศภิตธนาพิสุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
115
เด็กชายธวัชชัย  ภาคาแดน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไพรัตน์
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรเหมือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธันย์ชนก  พุทธสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธันยาภา  แพร่พิพัฒน์มงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธาริดา  พาธุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธาวินี  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญโต
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธีรดา  เอกเสน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธีรตี  ธรรมกีรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
125
เด็กชายธีรภัทร  สร้อยสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
126
เด็กชายธีรภัทร์  พึ่งเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธีร์วรา  ธรรมเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
128
เด็กชายธีรศ้กดิ์  อร่ามชัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนงนภัส  เจริญบุญมี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
130
เด็กชายนที  ศรีคุ้มเก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
131
เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนภัสสร  รุ่งฟ้า
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
133
เด็กชายนราดล  เมืองมั่งคั่ง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิตประถม
134
เด็กชายนลชวิทย์  เชียรตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนลินี  จำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนัทธมน  เนื่องกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนันทกานต์  เขบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนันท์นภัทร  คล้ายสิงห์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
139
เด็กชายนันธพงศ์  ตะเภาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
140
เด็กชายนันธิพัฒน์  ปวีร์ยกุล
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
141
เด็กชายนิธิ  พิมแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
142
เด็กชายนิธิกิตติ์  ธนฐิติฐานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนิรชา  พุ่มเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงเนตรดาว  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงบุณยาพร  กลมกล่อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/4 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กชายบูรพา  เจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเบญจภัค  สกุลภักดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงปณิตา  สีแสง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
149
เด็กชายปถาพร  ขำแป้น
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปภาวรินท์ี  ศรีโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
151
เด็กชายปรมัตถ์  คำตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
152
เด็กหญิงประภาวรินทร์  บุญพรหมอ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปราญชลี  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปราณี  โพธิ์ชู
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
155
เด็กชายปวริศ  คงชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีมา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
157
เด็กชายปัญญณรงค์  สุนทรโกมล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายปัญญา  จิคำ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปัญญาพร  ดาดี
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
160
เด็กชายปัณณทัต  พันธ์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
161
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปานฤทัย  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ภานุพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
164
เด็กชายปุญญพัฒน์  ครือแป้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปุณยวีร์  โพธิ์พุ่ม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพรทิพา  แซ่เล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพรไพรินทร์  ถาวร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพรรณนารา  คงนิ่มจันเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพรรณนารา  พลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายพลาธิป  ยิ้มประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
171
เด็กชายพัชรพงษ์  หอมจันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพิชญาดา  บัวเชืืื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพิชยา  พรหมอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพิญญดา  ปั้มมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
176
เด็กหญิงพิมชนก  มุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิรญาณ์  ตะสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
178
เด็กชายพีรทัต  ยินดีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพีรลักษณ์  บุบผาชาติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงเพชรพลอย  ศรีจันทร์เคณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.1/5 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายภราดร  สุวรรณกล่อม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
182
เด็กชายภัคธร  ปลื้มใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงภัคธีมา  เทพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
184
เด็กหญิงภัณฑิรา  จันดีทม
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉยมีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงภัทรนันท์  นันตะทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงภัทราพร  รอดกล่ำ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
188
เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยดำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
189
เด็กชายภานุรุจ  ระงับรัมย์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
190
เด็กชายภีมพล  เภาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
191
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุกใส
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
192
เด็กชายภูมิรพี  วงษ์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
193
เด็กชายภูริทัต  โฉมยงค์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
194
เด็กชายภูวเนศวร์  วาณิชย์ธนกุล
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
195
เด็กชายมนตรี  พิมศรี
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงมริษฏดา  มณีกัญญ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงยลธิดา  แหลงหล้า
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
198
เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
199
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นวลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
200
เด็กชายฤชา  บัวเกราะ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงลลิตา  มุขศรี
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
202
เด็กชายลัญจกร  วงหาญ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
203
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิมมา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงวรกมล  สุทธิวิตต์
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงวรพร  รุ่งวัฒนโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
206
เด็กชายวรพล  สโมสร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
207
เด็กชายวรภัทร  วงษ์คำพระ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงวรรณพร  ขำดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวรรณษา  กรงทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
210
เด็กหญิงวรรณษา  แก้วอาสา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
211
เด็กหญิงวรลักษณ์  ธรรมลึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงวรวรรณ  ทุมสอน
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
213
เด็กชายวรเศรษฐ์  วรรธนะพงษ์
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
214
เด็กชายวรัญญู  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
215
เด็กชายวรายศ  พลอยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/1 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เมืองหงส์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวริศราภรณ์  ผลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวาทิตยา  รักสนิท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
219
เด็กชายวิจักษณ์พล  กระษาปณ์การ
ป.6
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงวิภวานี  หมันมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
221
เด็กชายวิศัยทัศน์  ลามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
222
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จันทนิมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
223
เด็กชายวีรภัทร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
224
เด็กชายวีรภาพ  ทุ้ยแป
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
225
เด็กชายวุฒิภัทร  โชคคำจุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงศรุตยา  ต่อเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
227
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เกิดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
228
เด็กชายศิวพงษ์  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
229
เด็กชายศุภวัฒน์  บุญเจียม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศุมณฑา  หงษ์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
231
เด็กชายเศรษฐศาสตร์  เติมวิเศษ
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
232
เด็กชายเศรษฐี  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
233
เด็กชายสรชัช  เทศสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงสโรรัตน์  ผจญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
235
เด็กหญิงสวิชญา  เซี่ยงว่อง
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
236
เด็กชายสหรัฐ  จรุงกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงสาริณี  จันทาแล้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงสิรยา  อาจรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
239
เด็กหญิงสิรินาถ  ต้องดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
240
เด็กหญิงสิริรัตน์  เราเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
241
เด็กชายสิริวัฒน์  แก้ววิชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
242
เด็กชายสุกฤตฎิ์  ผลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสุคณธวา  ชัยจำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสุชัญญา  ฉ่ำเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
245
เด็กชายสุทธิภัทร  วงษ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
246
เด็กหญิงสุพรรษา  เกียรติสถิตกุล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
247
เด็กหญิงสุภัชชา  กลใจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
248
เด็กหญิงสุภาสวัสดิ์  โกเมศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
249
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสานวด
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงหทัยภัทร  สรรพคุณยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงอชิรญา  สุวดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
252
เด็กชายอติรุจ  แดงรัศมีโสภณ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
253
เด็กชายอนันท์  อ่อนอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
254
เด็กหญิงอโนชา  พรมเปลว
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
255
เด็กชายอภินัทธ์  รุ่งหิรัญญาเทพ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
256
เด็กหญิงอภิษฎา  รุจิเมธาภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
257
เด็กชายอรรถชัย  วงษ์ครุฑ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
258
เด็กชายอรรถพล  กรมิกานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
259
เด็กหญิงอรอมล  อำพนไชยกุล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
260
เด็กหญิงอรัตน์ชา  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
261
เด็กชายอลงกรณ์  เคียรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
262
เด็กหญิงอัจฉรา  เรณูรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงอัญชิสา  วรกิจกำจร
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
264
เด็กหญิงอาทิติญา  วงษ์ประเทศ
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอาทิมา  วิเชียรน้อย
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอารยา  อาจหาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
267
เด็กชายอินทัช  เนียรมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
268
เด็กหญิงเอลิกา  แฝงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
269
เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/3 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
270
นางสาวกริชลิยา  โรจนวรรัตน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แสงสาร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายกฤษฎา  อินทะสอน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวกัญธิมา  จันทร์สุข
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
274
นายกันต์ธีร์  เมาลิทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงกัลยาณี  เปียพา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวกาญจนา  ผิวฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายกำชัย  ยศสาย
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงกุลนันทน์  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายกุลวัตร  เฉลิมพันธุ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงเกวลิน  ใหม่จันดี
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิต ม.ต้น
281
นางสาวเกศรินทร์  กุระธรรม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กรรเชียง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวขัติยาภรณ์  บุญสมเคราะห์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงจรัสวดี  ประเสริฐพรม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงจิดาภา  วรศรี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงจิราพร  ปล้องพาล
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวจุฑามาศ  แก้วศรีนวม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ชอบพิมาย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
289
นางสาวฉัตรรวี  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวชญานิษฐ  ลึกนุช
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงชลธิชา  เทศาราช
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงชลรยา  ทายศ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายชัชนันท์  เปรมสุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงโชติกา  ผาวันดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
295
นางสาวญาณิศา  พลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายฐานันดร  พรสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงณฐรัตน์  ภาคกล้า
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงณัฎฐกมล  เหรียญพงษ์นาม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตุนสมคิด
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
300
นายณัฐชยานนท์  บุญคล้าย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
301
นายณัฐดนัย  ยุทธวิชัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
302
นายณัฐพล  พันธ์ประสิทธิ์เวช
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงณิชานันท์  โสวณปรีชา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงดลพร  ศรีสอาด
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/4 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
นายธนโชติ  กกกลาง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธนพร  พรมสาลี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีวิเศษ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
308
นายธนา  เคนพันค้อ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายธีธัช  แพไธสง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายธีรภรณ์  ทุมสอน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงนพวรรณ  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายนภสินธุ์  สุขชุ่ม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงนภัสวรรณ  วิชัย
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงนันทรัตน์  จันทร์พล
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงนาริศรา  บานเย็น
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงนิชดา  มณฑลโสภณ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายบรรเจิด  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงบุศรินทร์  ทองขัติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวบุษกร  สายสมบัติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวเบญจวรรณ  มูลเหล็ก
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายปกรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปทิตตา  พานิชพัฒน์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายประภาส  จันทร์ทรง
ม.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปิยฉัตร  สุนันท์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงปิยณิดา  ใสหาร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวปิยวดี  เสียงเย็น
ม.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายปิยะพงษ์  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงปิยานันต์  กฤษณีไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวพชรกมล  เปลื้องรัตน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงพรพิชญา  รักกิจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงพัณฑิตา  ศิริชัย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงพิชญา  ราชศรีลา
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงพิมประภัส  มุ่งหาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  พรมเปลว
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายพิรภพ  นาคเมือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวพิริญาดา  แสนพันนา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายเพชรพฤทธิ์  การงาน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
339
นางสาวภรปวีณ์  อร่ามศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/5 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กชายภัคพล  เภาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงภัทรพร  ดับโศรก
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงภัทรวดี  บัวนาค
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงภิชาดา  ปุยพันธ์
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายมงคล  เเม่งเหล็ก
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงมณีมัณตรา  สุขีศรีโชติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงมยุรี  สันทรีย์
ม.3
โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวมัลลิกา  แสงใสแก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงรัตนากร  กัณทษา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงรุ่งรวี  ครูศรี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงลลิตา  นาแล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงวชิราพร  ไพเราะ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงวรรณกนก  ชูมี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงวรรณภา  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
354
นายวรรณรัตน์  สุวรรณดี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงวันทิญาพร  ยั่งยืน
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายวิรุณ  งามวงษ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงศศิธร  สายสมบัติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญโต
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายศุภวุฒิ  จักสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
360
นายศุภาเศรษฐ์  เมธีวิทัศน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงสรัชชา  ปั้นนกเขียว
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
362
นางสาวสิราวรรณ  ถาวร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวสุจิรา  เพ็ชรัตน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงสุชานัน  คงเสือ
ม.3
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงสุชาวดี  ภ้กดีคำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงสุธาภินัณญ์  เดชนะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงสุนิตา  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงสุมนฑา  แซ่คู
ม.1
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงสุวิภา  บุญโต
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงหทัยวรรณ  ทองปัญญา
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงอติกานต์  ป้องพาล
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอทิตา  พันธ์หว้า
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายอภิวัฒน์  มาวิน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายอมรเทพ  จารุสิริรังษี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กหญิงอรพรรณ  ถึกวงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงอรวรา  อร่ามเรือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงอริสา  พูลเจริญ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงอังควรา  วิริยะบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายเอกสิทธิ์  โรตมนันทกฤต
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/1 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กหญิงกชนิภา  เนตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงกชพร  ก้อนสันทัด
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกนกพร  ชูตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
383
เด็กชายกนกพล  วรรณสังข์
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันเวียง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกนิษฐา  อึ่งป่อง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกมลพรรณ  เจริญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกมลภู  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
390
เด็กชายกฤษฎิชนันท์  ตรีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กชายกฤษดา  ไทยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กชายกษาปณ์  เม้ยนรธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  การดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กชายกัณติพันธ์  ดาวลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พอกกา
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกันต์กมล  ทองคำเปลว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์แหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกานตรัตน์  วรรธนะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกิตติกานต์  ทสามนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกิตติธร  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกิตตินันท์  วังเย็น
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
407
เด็กชายกิตติพงษ์  ตระกูลษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกิตติยา  พานนิล
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกิตติวรา  ธิติโชติสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกิรณา  หนองกระทุ่ม
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงขวัญจิรา  งามวงศ์
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงขวัญชนก  หมันมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงเขมิกา  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
414
เด็กชายคงกฤช  สังฒคุณ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/2 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
415
เด็กชายคุณานนท์  โอวาทสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กชายจักรภัทร  วัตรยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงจันทนิภา  คำแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงจิณัฐตา  แสนรัมย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงจิดาภา  ทาเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กชายจิตติพัฒน์  องอาจสุธาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงจิตสุภา  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงจินดามณี  พิลึกดีเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
423
เด็กชายจิรชัย  เสกกล้า
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงจิรประภา  ตรีโกฏิ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายจิรายุทธ  พิมแพง
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงจุฑามณี  มุกดาหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงจุฑามาศ  อำไพโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  การ์นยภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ๋ศิริพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงชญาดา  ชะม้ายกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชญานิน  อยู่น้อย
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชณิดา  เพียรแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงชนาภา  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงชนิกานต์  วอนเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงชนิสรา  ศิลปาโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
440
เด็กชายชมะนันทน์  วงษ์น้อย
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงชลธิชา  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
442
เด็กชายชวดล  ครองยุฒธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
443
เด็กชายชาญวิทย์  สีแสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงชาริสา  มุขศรี
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงชิสากัณฑ์  ไชยกูล
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤกษ์สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงชุติมา  มีพร้อม
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงโชติกา  กิจสุธา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/3 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
450
เด็กหญิงญาณภัทร  กล้าเผชิญโชค
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงญาณัจฉรา  วัฒนโสภาคย์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงญาดา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงฐิตารีย์  ดวงจรัส
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงฐิติพร  เพ็ชรอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมชุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
456
เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณภัทร  เจียเปีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณภัทร  แสนทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กชายณราวุฒิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณัฐกมล  การเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
461
เด็กชายณัฐกิตต์  ดีเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
462
เด็กชายณัฐกูล  โจทย์กิ่ง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัฐชา  ฟูผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงณัฐฐิฌา  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีเหลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีวิชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่มสุข
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายณัฐดนัย  กันดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณัฐพล  วุฒิตา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
474
เด็กชายณัฐภัทร  สิกขชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
475
เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอนมอญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
476
เด็กชายณัฐวัตน์  อ่อนน้อม
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณิชมน  เสนาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณิชารีย์  เหรียญอารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
481
เด็กชายดรัณภพ  ทองกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงดารารัตน์  มังคละพรมมา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
483
เด็กชายดุษฎี  ฉายวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กชายติณห์  เกษมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/4 อาคารฑิฆัมพร ชัน 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กหญิงตุลยา  หายทุกข์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงเตชินี  เหล่าเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงทวิปรียา  ราษีมิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงทิพย์มณี  มณีภาค
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงทิวาลักษณ์  พลหินกอง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายแทนกาย  เจริญสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
491
เด็กชายธนกฤต  ไพเราะ
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
492
เด็กชายธนดล  คชาชีวะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงธนพร  แย้มทัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงธนพร  สันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงธนพร  หวายฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
496
เด็กชายธนพล  รื่นสุคนธ์
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงธนภรณ์  คล้ายไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงธนัญญา  สุขสบาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กชายธนาธร  คำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงธนารักษ์  เถาจันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุนทรวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงธมลวรรณ  องคราธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงธัญจิรา  ดีปัญญา
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงธัญพรรณงาม  สุนทรโกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงธัญพิมล  สุรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธิติ  ปินนามวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธิติสรร  จันทร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
508
เด็กชายนครินทร์  เปรมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงนพวรรณ  มหาพันธ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงนภัสนัท์  อัตโต
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงนภัสสร  ตะพานแก้ว
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงนภัสสินี  เขียวรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงนภาวรรณ  พุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงนราพร  มาลาหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงนฤภร  ตรีศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงนัฎลดา  มุ่งนา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงนัทชา  พงษ์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงนัทธ์นิช  เต็มไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
519
เด็กชายนันทภพ  ม่วงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/5 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
520
เด็กหญิงนันทิชา  พุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงนันทิญา  สายมายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
522
เด็กชายนาคร  วิเศษแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงนิจจารีย์  โลเกศกระวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงนิษากรณ์  ไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงเนตรนภา  วระอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
526
เด็กชายบวรวงศ์  บัวบรรจง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปล้องใหม่
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงบัณฑิตา  สังจังวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงเบญญาภา  บริบรูณ์
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงเบญญาภา  สีดอนงิ้ว
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
531
เด็กชายปกป้อง  หลีกชั่ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายปฏิภาณ  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
533
เด็กชายปณวัตร  ประยูรยวง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
534
เด็กชายปธานพร  ขำแป้น
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงปนัดดา  เทพปะโมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงปนัสยา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงปภัสสร  คืนคงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
538
เด็กชายประณิธิ  สุขาวาปี
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงประยุรพร  จันทาทอง
ป.6
โรงเรียนเทวรักษ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงปรางทิพย์  พันธุ์คำพา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงปรายปริยา  ขอเหนี่ยวกลาง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
543
เด็กชายปริญญา  วัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงปริยกร  อยู่สุขสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สามะศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงปวิชญา  เถลิงกอบลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงปวิชญาดา  เมยประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิลน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  นิลน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงปวีณอร  อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงปัญญ์ทิตา  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงปัณณชนกันย์  ไชยสินันท์
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
553
เด็กชายปัณณธร  เสือคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กชายปัถวี  พุทธจรรยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.6/6 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
555
เด็กหญิงปาณิสรา  เกียรติบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงปานไพลิน  โสมะเค็ง
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงปาล์มธิชา  กิ่งนรา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงปิ่นเงิน  สัตยพงศ์ธิติ
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงปิยธิดา  เปี่ยมผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงปิยธิดา  สบายดี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงปิยธิดา  อุดมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงปิยนันท์  ปิยะศิริศิลป์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงปิยวรรณ  โต๊ะยี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงปิยะพร  อ้งพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
565
เด็กชายปุณณวิช  เชื้อสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
566
เด็กชายปุณพัฒน์  ยอดนิโรจน์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงปุณยาพร  รัตสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงเปรมชนัน  รามัญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงผุสดี  ศรีชัยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
570
เด็กชายพงษ์อภิรักษ์  พารารักษ์
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพชรพร  สร้อยศรีวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
572
เด็กชายพชรพล  มิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงพนิดา  ธูปเงิน
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงพรชนิตว์  มีเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงพรธีรา  พิรุณทรณ์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงพรนภัส  ศิริรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงพรปวีณ์  หวังกุศล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงพรพิสิฐ  เครือเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงพรไพลิน  ภาคภูมิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
580
เด็กชายพรภัฏ  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพรรณทิภา  สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพรรณภัสสรา  เครือเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพรรณรายณ์  พิมเสน
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงพรสวรรค์  คล้ายจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงพรสินี  คุณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงพริญาณ์  บรรจง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
587
เด็กชายพฤทธพงศ์  ธรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงพัชรพร  เชิดตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
589
เด็กชายพัชรพล  สิมอุด
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
590
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กฤษณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเอื้อ
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงพัตรพิมล  เจริญนพกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงพิชชาภา  อินต๊ะปัญญา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงพิชญาภา  ปัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
595
เด็กชายพิชัยยุทธ  ยอดพยุง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
596
เด็กชายพิชิตโชค  ศิริปิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงน้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มากยิ่ง
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ  ๋ศรีเสตกุญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เชื้อจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงพิมพ์สินี  นาอุดม
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายพิสิษฐกร  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
603
เด็กชายพีรณัฐ  มหาละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายพีรวรรธน์  วรวิเวศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กชายพีระพงษ์  วันจีน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงพุทธรักษา  จัดพล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงภัคธีมา  ธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงภัทรชิดา  ใจเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
609
เด็กชายภัทรดนัย  มิ่งมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
610
เด็กชายภัทรพงษ์  มานพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงภัทรวดี  คำใบ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงภัทรวดี  สาธยาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงภัทราพร  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
614
เด็กชายภานุพงษ์  พันธุ์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
615
เด็กชายภูมิ  ศิริปิ่น
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายภูมิเบศร์  รัศมีรัตน์
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
617
เด็กชายภูมิพัฒน์  ระยับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายภูมิพัฒน์  สมบัติเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
619
เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงภูริชญา  จินตนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงภูริชญา  พิณแพทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
622
เด็กชายภูริภัทร์  ภู่สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงมณิชญา  ปาณะวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงมนต์ภัสสร  ชัยศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
625
เด็กหญิงมนสิชา  เกาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงมนสิชา  นฤทัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงมนัญขยา  เรณูรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงมุฑิตา  ภูมิวิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงรมิดา  ยงยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงรวิวรรณ  เลปนะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงรสรินทร์  หลักฐาน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
632
เด็กชายรัชตะวัน  เตชะดี
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงรัตนาวดี  ชำวงค์
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
634
เด็กชายฤษณศัิกดิ์  สุวรรณกล่อม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงลดาวัลย์  ปรุงนิยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงลภัสรดา  โถทอง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงลลนา  ฆานะสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงลักษมน  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กชายวงศธร  กียะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
640
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเสนา
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงวนิดา  อ่วมอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
642
เด็กชายวรรณนพนธ์  โลเกศระวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  โศภิตธนาพิศุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
644
เด็กชายวรากร  บรรจงพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงวรางคณา  กลางสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงวราพร  สับผาง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
647
เด็กชายวัชรนนท์  สุขชุ่ม
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงวัฒนาลัย  ฤกษ์หริ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงวันวิสา  เฉยมีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงวิรดา  รอดเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงวีรดา  ช่างเก็บ
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงวีรนุช  หวังพัฒนศิริกุล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายวีรยุทธ  วีระยุทธศิลป์
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงศรุดา  ลิ้มวราภัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงศวรรยา  ศรีมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงศศิชา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงศิรประภา  สัจจสุขวัฒนา
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงศิรภัสสร  วุฒิตา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงศิรินทิพย์  พลเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
660
เด็กหญิงศิรินธร  บุตรหนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงศิริภากร  นิลประพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
662
เด็กชายศิริภูมิ  สมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงศิลป์ศภา  โชติเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงศิวนาถ  มีเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
665
เด็กชายศิวะกร  มิ่งสำแดง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงศุกลภัทร  ภูคะสินธ์
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
667
เด็กชายศุภกฤต  เมืองขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โถทอง
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงศุภิสรา  ศุภเวศย์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงโศภิษฐา  วงษ์จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงสกุลชนก  ปลูกสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
672
เด็กชายสดายุ  สกุณี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
673
เด็กชายสนธยา  สร้างเหล็ก
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงสมิตา  สมสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
675
เด็กชายสรศักดิ์  ดอนทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงสโรชา  ซ่อนกลิ่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงสลินทิป  สนใจมั่งมี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงสวรส  จ้อยสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
680
เด็กชายสิงหนาท  เหรียญพงษ์นาม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงสิตานัน  แซ่เบ๊
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
682
เด็กชายสิทธิกร  คล้ายจันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
683
เด็กชายสิทธิโชค  กกกลาง
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายสิทธิพล  จิตสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
685
เด็กชายสิทธิศักดิ์  โพธิ์อุ้ย
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายสิรภพ  สูติพันธ์วิหาร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงสิริญาดา  มาเพ็ชร์
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงสิรีธร  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงสุกัญญกิตต์  อุบลจินดา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงสุกัญญา  วิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงสุดาภรณ์  พรมดี
ป.3
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงสุทธาภรณ์  สงเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงสุทธิดา  ทามล
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
694
เด็กชายสุธาพล  ชาติกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
695
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขอุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงสุพิชา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงสุภาวดี  ธนไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงสุภาวรรณ  จอมสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
699
เด็กชายสุรศักดิ์  คงเจริญถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
700
เด็กชายสุรสีห์  ศรีสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงสุสิทตรา  สังสะโอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
702
เด็กชายเสริมศักดิ์  ขจรฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสานวด
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
704
เด็กชายอนันท์สิทธิ์  ศรีวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงอภัชชา  ปทุมานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กชายอภิสิทธิ์  ผัดเป้า
ป.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงอรปรียา  เรืองพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงอรรถพร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงอรรถวดี  จิตต์สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
710
เด็กชายอรรธพร  ศรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงอริยาภรณ์  เขียวสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงอริสรา  กดมงคล
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงอริสา  พันธุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
714
เด็กชายอลงกร  คนหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงอัญชิสา  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงอัญชิสา  อ้นบุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงอันธิกา  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
718
เด็กชายอัษฏาวุธ  หงษ์มัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงอาทิตยา  จินดาประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
720
เด็กชายอินทัช  ประเสริฐประศาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
721
เด็กชายเอกสิทธิ  แสงภักดี
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงิอภิชญา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทย์ประถม