ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรณปัทม์  นาคเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
2
เด็กชายกิตติธัช  อ่อนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงชลธิชา  พรรณภัทรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
4
เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
5
เด็กชายธนกร  หูทิพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
6
เด็กชายธนกฤต  เวทยนุกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
7
เด็กชายธนภูมิ  นาคโต
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
8
เด็กชายธนากร  สารธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
9
เด็กชายธีธัช  ภัทรศิริกุล
ป.4
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงปวีณา  พยัคฆะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงพรรณธวดี  หลำเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงภัทรมน  ภัทรศิริกุล
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
16
เด็กชายภัทร์  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
18
เด็กหญิงสุดารัตน์  อมรทวีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงอริยา  นาคโต
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
20
เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
เด็กหญิงกาญจนิกา  สุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงมนภัทร  ภัทรศิริกุล
ม.2
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
23
เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื้อชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงชลทิชา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงฐิติพร  กรรมาชีพ
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
28
เด็กชายดวงกมล  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงดารินทร์  ยิ้มใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
30
เด็กชายทรงเกียรติ  ปุจฉากร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงนันทวัน  เสือเหลือง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงปภาดา  พันธ์ใย
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
33
เด็กชายภราดร  จับจัด
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงศศิประภา  เกษสุริยงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงสรรศวิตรา  แสงเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
วิทย์ประถม