ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกิตติ์ชนะ  ผลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงจิรภิญญา  เฮงเจริญสิญจ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
3
เด็กชายจิรวัฒน์  ศุภมิตร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
4
เด็กชายจิโรจน์  รัตนวิชช์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชนันดา  จุ้ยเย็น
ป.5
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิตประถม
6
เด็กชายชินกฤต  ศรีป่าน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
7
เด็กชายชินพงษ์  เขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
8
เด็กชายณัฐกิจ  ธรรมาเจริญราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฐชา  รองพล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณิชา  เกษมสุขไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณิชารีย์  สุทธิสำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
13
เด็กชายทีฆทัสน์  ตั้งอั้น
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
14
เด็กชายธนพล  พร้อมขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
15
เด็กชายธนพัต  ตันดิศรียานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงนราวดี  สกุลปักษ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงนัทธมน  ชูพินิจสกุลวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงปัณยตา  นาคเรือง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงปารย์ระวี  สุวรรณ์นาวาพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
21
เด็กชายพชรพล  สีแดง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงพรลภัส  ชูพินิจสกุลวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงพรสวรรค์  หินแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
24
เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
25
เด็กชายพศุตม์  นพชำนาญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงพัชร์ลดา  กัลปนายุทธ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
27
เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิตประถม
28
เด็กชายวศิน  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
29
เด็กชายวิชญา  ปานประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงศิรประภา  นิลเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิตประถม
31
เด็กชายศุภกร  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงสาริน  บุยชัยโย
ป.6
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิตประถม
33
เด็กชายอดิเทพ  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
34
เด็กชายอภิชาติ  จันทร์สงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
คณิตประถม
35
เด็กชายอัครพงษ์  ลิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจีราวรรณ  จันทร์แจ่มหล้า
ม.2
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงวราภรณ์  ทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายอัมรินทร์  กันทะ
ม.3
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
40
เด็กชายกวิน  พุดแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
41
เด็กชายกฤตเมธ  ปานนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกวิสรา  อิ่มไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ก้อนนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงกัญญาภัทร  หอธนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิลป์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
47
เด็กชายคุณานนท์  ทุ่งศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
48
เด็กชายจิรกิตติ  โรจนวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงจิรารัตน์  ทองขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงชนัชชา  ภาสภาการ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงชนัญชิดา  ดิษฐ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
53
เด็กชายชนาธิป  ช่วยเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงชวิศา  ยอดเมือง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงชัญญา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
56
เด็กชายชาญณรงค์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรบรรจบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงชุติมน  อิทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
59
เด็กชายณภัทร  จิตไชยชาญ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงณัฎธิชา  คงทัพ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงณัฐกานต์  นีสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
62
เด็กชายณัฐกิตติ์  ฉัตรพาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีป่าน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงณัฐธนิษฐา  ธนภัทรศิริโชติ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แข่งขัน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
67
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธรรมาเจริญราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
68
เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงทันตะวัน  สุขเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
70
เด็กชายธนภัทร  เอียดเหลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
71
เด็กชายธนวัฒน์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
72
เด็กชายธนาดล  พลับวังกล่ำ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
73
เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงธัญรดี  เตชะสมสุขดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
75
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เสน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงธันยธรณ์  จินดาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
77
เด็กชายธาม  วสันต์เสรีกุล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
78
เด็กชายธีธัช  พ่วงเจริญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
79
เด็กชายธีระภัทร์  แดงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
80
เด็กชายนนทวัฒน์  คมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
81
เด็กชายนรพนธ์  ประจันพล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงนันทวรรณ  แพรงาม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทำอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
84
เด็กชายบุริศร์  นอสีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงบุษยมาส  โชติชนะเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
86
เด็กชายปฐวี  โพธิ์สวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงปพิชญา  คล้ายพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงเทียนทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงปรียนันท์  ชูนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แก้วไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงปัทมนันท์  จันทโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงปาจรีย์  ธรรมรงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงปารณัท  จันทร์เสน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงปิยวรรณ  วะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงผ่องพรรณ  เหล่าบัณฑิตเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
96
เด็กชายพงศ์ธร  ขาวบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงพรพิมล  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงพรพิมล  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงพรลภัส  จารุชาติธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปานศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงแพรวา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงภัทรวดี  เกษดี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
104
เด็กชายภูริชวิน  เพชรน้อย
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงรวิศรา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงรวิสรา  มุสิกะ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงลักษณาพร  ดวงชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงวรินทร  อุณหสุทธิยานนท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงศศินา  เครือแตง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงศศิภา  นาคทั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงศิวพร  นัมคนัสรณ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปิดฉายะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงสิรินดา  อุณหสุทธิยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงสิรีธร  ปิ่นทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงสุธินี  ซุ้ยวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
116
เด็กชายอรรถพล  ตามใจเพื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงอัญชิสา  นาวานุกูล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม