ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตวิทย์  เบกไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านแคน
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษดา  จงปัตตนา
ป.6
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มากพูน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัตติกา  หีบไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดไพรงาม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่แสง
ป.6
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
คณิตประถม
7
เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีหาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
8
เด็กชายจรัสระวี  วะเรือนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านข่อย
คณิตประถม
9
เด็กชายจอมทัพ  ปาปะโน
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิตตราพร  ปุริโต
ป.6
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเจนจิรา  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านทองหลาง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชลธิชา  สมบัติราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกุง
คณิตประถม
13
เด็กชายชาติวัฒน์  ชาวไธสง
ป.6
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฏฐกาน  พร้อมพรั่ง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
คณิตประถม
15
เด็กชายณัฐกิตต์  ดาวไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบุปผาราม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ปะวาณศรี
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
17
เด็กชายณัฐพนธ์  เพ็ชรภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์บุตร
ป.6
โรงเรียนวัดเทพรังษี
คณิตประถม
19
เด็กชายณัฐพล  กลางวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
20
เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมดวง
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
คณิตประถม
22
เด็กชายณํฐพล  ไกรจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
23
เด็กชายดิเรกฤทธิ์  พุทธะรา
ป.6
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงตมิสา  ตินานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
25
เด็กชายทิวากร  กริมรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
คณิตประถม
26
เด็กชายธนกฤต  ไปหนี้
ป.6
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธนพร  พลทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  อุดปิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทองหลาง
คณิตประถม
29
เด็กชายธรรมาธิป  ธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
30
เด็กชายธวัฒน์ชัย  มากพูน
ป.6
โรงเรียนวัดเทพรังษี
คณิตประถม
31
เด็กชายธัญชนน  หนังไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบุปผาราม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธิติมา  ปัจจัยโคนัง
ป.6
โรงเรียนวัดสมณาวาส
คณิตประถม
33
เด็กชายธีธัช  พลแสน
ป.6
โรงเรียนวัดชัยสมพร
คณิตประถม
34
เด็กชายธีรศักดิ์  เปรมทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนันทฉัตร  จากนอก
ป.6
โรงเรียนวัดหลักศิลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงนิภาธร  บุญที
ป.6
โรงเรียนวัดสมณาวาส
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนิรชา  เวียงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
38
เด็กชายปกรณ์  อยู่เส็ง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงปทุมมณี  ปักกะโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงปิยะธิดา  ไสนา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
คณิตประถม
41
เด็กชายพงศกร  พืชทองหลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพัชรพร  ท่ากลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านข่อย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิชญา  ทองพูน
ป.5
โรงเรียนวัดสระจันทร์
คณิตประถม
44
เด็กชายพีรพัฒน์  เวชไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
45
เด็กชายพีรภัทร  วณาไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
46
เด็กชายพีระพงษ์  พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสระทอง
คณิตประถม
47
เด็กชายพีร์  พุทธเพาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
48
เด็กชายภัทรพล  จันทร์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
49
เด็กชายภัทรภูมิ  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
50
เด็กชายภาคิไนย  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงภาณุมาศ  ฉอุ่มผล
ป.6
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงภาวิดา  ชาธงไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิตประถม
53
เด็กชายภูษดิศ  เอ้ไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
คณิตประถม
54
เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญสวาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิตประถม
55
เด็กชายรัชชานนท์  เบ้าหัวดง
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงรุ่งรวี  สอนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิตประถม
57
เด็กหญิงวนิดา  ดาวไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงวรนุช  หมั่นอุตสาห์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกุง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวรรณนิภา  โพธิขำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงวริศรา  ปาปะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
61
เด็กหญิงวริศรา  พิมสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
62
เด็กชายวัชรพล  พลเดช
ป.5
โรงเรียนวัดสระจันทร์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงวิไลวรรณ  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิตประถม
64
เด็กชายศศิชา  สุระถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
คณิตประถม
65
เด็กหญิงศิรภัทร  บุญแผน
ป.5
โรงเรียนวัดอิสาณ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทวนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนไฮ
คณิตประถม
67
เด็กชายศุภกร  งอมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดชัยสมพร
คณิตประถม
68
เด็กชายศุภฤกษ์  สุขดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
69
เด็กชายศุภสัณฑ์  เนียมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
คณิตประถม
70
เด็กหญิงสาวิณี  โมกไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงสิราวรรณ  สกุลจร
ป.6
โรงเรียนวัดอิสาณ
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสุภาวดี  ภูผิวฟ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงไหมไท  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
74
เด็กชายอดุลวิทย์  วิสาธร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนไฮ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงอภิชญา  องวารัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดไพรงาม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงอภิญดา  เทียงสา
ป.6
โรงเรียนบ้านแคน
คณิตประถม
77
เด็กหญิงอรวี  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนวัดหลักศิลา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญจันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
คณิตประถม
79
เด็กหญิงอุดมรัตน์  แปรเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดสระทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กหญิงจารุกร  นามสอน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวจุฑาลักษณ์  หอมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
82
นางสาวชรัญธร  ไชยสงคราม
ม.3
โรงเรียนบ้านแคน
คณิต ม.ต้น
83
นายฐาปนันท์  ทีอุทิศ
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวขัว
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงปวันรัตน์  วิริยัง
ม.2
โรงเรียนบ้านทองหลาง
คณิต ม.ต้น
85
นายพลตรี  ต่อน้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านแคน
คณิต ม.ต้น
86
นายพิชัย  เที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายภานุมาศ  ยัดไธสง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวยุพา  กุงไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิต ม.ต้น
89
นายวทัญญู  เสียบไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
คณิต ม.ต้น
90
นายศรายุทธ  บาลี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกกุง
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
ม.3
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงอภัสรา  กระฉอดนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านทองหลาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลแนบแก้ว
ป.6
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกรกมล  บุบผามาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงกฤตบุญ  บุญเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
96
เด็กชายกฤติธี  ทูลไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดสระจันทร์
วิทย์ประถม
97
เด็กชายก้องภพ  กาศนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้อมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
100
เด็กชายกิตติพงษ์  ดีสี
ป.6
โรงเรียนวัดสมณาวาส
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกุลิสรา  พรไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกุง
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงเกษมณี  เจือไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงเจนจิรา  ณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
104
เด็กชายชยธร  กิจคติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
วิทย์ประถม
105
เด็กชายชยุต  จำปาศรี
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
106
เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่เหง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
107
เด็กชายญานภัทร  สาหร่าย
ป.5
โรงเรียนวัดสระจันทร์
วิทย์ประถม
108
เด็กชายณัชพล  บินไธสง
ป.5
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงณัฏฑรินทร์  แดงชำรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงณัฐชยา  วิชัยศร
ป.6
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงณัฐปวี  ปลื้มจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงณัฐมน  แทนสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเทพรังษี
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงณัฐวดี  ราชภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงณิชนันท์  แต้วไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
115
เด็กชายดิษฐปกรณ์  โต๊ะไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระทอง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงตมิสา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแคน
วิทย์ประถม
117
เด็กชายตรัยภูวนารถ  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
118
เด็กชายธนภัทร  แปลงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดบุปผาราม
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงธนัญญา  หล่าไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระทอง
วิทย์ประถม
120
เด็กชายธรรมนูญ  แว่นไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงธัญนิสา  ปริวันตัง
ป.5
โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงธิดารัตน์  คุณสาร
ป.6
โรงเรียนวัดหลักศิลา
วิทย์ประถม
123
เด็กชายธีรเดช  วงศ์เทพ
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
วิทย์ประถม
124
เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดพนมวัน
วิทย์ประถม
125
เด็กชายธีรวุฒิ  แก้วนอก
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
126
เด็กชายนที  เหลาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแคน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงนรีกานต์  พันแสนซา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงนุชาตา  สารสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงบัณฑิตา  แทนไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนไฮ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงบุญธิชา  ภูแข่งหมอก
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงปนิตา  ศรีหามายา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
132
เด็กชายปริสุทธิ์  ศรีเศรษฐา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนไฮ
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงปวิด์ธิดา  ครูดงบัง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงปองกานต์  กองกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนวัดเทพรังษี
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงปิยรัตน์  สายโรจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงผกามาศ  ขันธ์ตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
137
เด็กชายผดุงเกียรติ  กันไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
วิทย์ประถม
138
เด็กชายพรเทพ  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านข่อย
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงพรรณิภา  ไกรจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงพิจิตรา  จันทองศรี
ป.5
โรงเรียนวัดไพรงาม
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงพิมวิไล  เหลือกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านข่อย
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วิทย์ประถม
143
เด็กชายภัทรกร  กองกัญญา
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
144
เด็กชายภูวไนย  ทันลา
ป.6
โรงเรียนวัดสมณาวาส
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงมณฑิรา  เหมือยไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงมนัญชยา  จันทองศรี
ป.6
โรงเรียนวัดไพรงาม
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงมัทนา  ณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
148
เด็กชายยุทธพงษ์  ผลจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดหลักศิลา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงยูถิกา  ปุราตะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านทองหลาง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงรัตติยากร  พิมพ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงรินทร์ญาดารัตน์  เลาะไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงรุ่งละมัย  พรมมาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงรุจรวี  ไลไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดชัยสมพร
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงลลิตา  ศรีเตชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกุง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงวรลักษณ์  เคลื่อนไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิขำ
ป.6
โรงเรียนวัดบุปผาราม
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงวริศรา  สุริพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงวริษฐา  คำพิมูล
ป.6
โรงเรียนวัดอิสาณ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงศตพร  มูลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงศศิธร  พรมมะนัง
ป.6
โรงเรียนวัดธาตุ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงศิริขวัญ  สิ่วไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านทองหลาง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงศิรินภา  เพียงพอ
ป.5
โรงเรียนวัดชัยสมพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
163
เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีมายา
ป.6
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงสุขพรรษา  บอนไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดอิสาณ
วิทย์ประถม
165
เด็กชายอดิเรก  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงอทิตยา  นาลาด
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงอรทิตย์  อินไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางนกคู่
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงอรปรียา  นวลงาม
ป.6
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายอรรถชัย  น้อยไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวขัว
วิทย์ประถม
171
เด็กชายอรรถพล  เหลือหลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงอรอนงค์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านคู
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงอริสรา  วรรณวิจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงไอรดา  งามเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงกรรณิกา  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแก
คณิตประถม
176
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทร์สำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
คณิตประถม
177
เด็กชายกิตติวา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
178
เด็กหญิงกุลธิดา  พลสมัคร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
คณิตประถม
179
เด็กชายขจรเกียรติ  โมธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
คณิตประถม
180
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วงศ์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
คณิตประถม
181
เด็กชายจิตติ  เช่นรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมแสง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงชญาภา  ฉิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงชนิกานต์  ทำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
คณิตประถม
184
เด็กหญิงชลธิฌา  ยามรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
คณิตประถม
185
เด็กหญิงชลิตา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
186
เด็กชายชัชวัสส์  วงศ์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
คณิตประถม
187
เด็กชายชาคริต  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
188
เด็กชายไชยา  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฏฐพร  สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
190
เด็กหญิงณัฐฑ์มล  ยิ้มรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงณัฐวดี  สีมูลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
คณิตประถม
192
เด็กชายณัฐวัตร  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแก
คณิตประถม
193
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
คณิตประถม
194
เด็กชายธนโชติ  แสนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
คณิตประถม
195
เด็กชายธนวัฒน์  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
196
เด็กชายนัฐพล  โคตรพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมแสง
คณิตประถม
197
เด็กชายนิธิภูมิ  ลุนกำพี้
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
198
เด็กหญิงนิภาวรรณ  เชิดรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปริตา  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพนิตอนงค์  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญแซม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิตประถม
202
เด็กชายพิษณุ  พิลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
คณิตประถม
203
เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีชาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
คณิตประถม
204
เด็กหญิงภานิดา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
คณิตประถม
205
เด็กชายภูริ  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
206
เด็กหญิงรัตติกร  ซ่อนกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงรุ่งนภา  กรรไลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
คณิตประถม
208
เด็กชายเรืองเดช  บานชน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวรรณิศา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กชายวราวุฒิ  รำมะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
คณิตประถม
211
เด็กหญิงวารุณี  มีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงวิภาวี  ใจดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงวิริยาภรณ์  สุขจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
คณิตประถม
214
เด็กชายวีระชัย  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงศันสนีย์  จริตรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงศิริวรรณ  อินสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัตนะจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
คณิตประถม
218
เด็กหญิงสัจจานันท์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
219
เด็กหญิงสุชาวินีย์  เทียนหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านกระสัง
คณิตประถม
220
เด็กหญิงสุดารัตน์  โยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
221
เด็กชายสุรศักดิ์  จิวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองคำสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกระสัง
คณิตประถม
223
เด็กชายอนุชา  พญารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์ด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอนุสรา  คอนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอภิญญา  ดีรักชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
227
เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
คณิตประถม
228
เด็กชายอัมรินทร์  อะช่วยรัมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
คณิตประถม
230
เด็กชายอามร  ชุมเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวพรม
ม.2
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
คณิต ม.ต้น
233
นายชัยพิสิทธิ์  ชินภาพ
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแก
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายชัยภัทร  สบู่ทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านชุมแสง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงชุตินันท์  จำนงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวฐิตินันท์  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายณัฐวุฒิ  เค้าแคน
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงถวิลวิกา  ฉวีนวล
ม.2
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงมัสนิกา  แท่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านชุมแสง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายระพีพัฒน์  ทะนารัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านกระสัง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงราตรี  ศิริสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านกระสัง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงวิชุดา  สุมา
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงศิริญญา  สายบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
244
นายเอกชัย  นันทะเส
ม.3
โรงเรียนบ้านเมืองแก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กชายกชกร  อาจอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกมลเนตร  ยาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกรองทอง  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงกัลยา  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
วิทย์ประถม
249
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตะลุงแลง
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกุสุมา  ยิงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
วิทย์ประถม
251
เด็กชายเกริกพล  นามทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงขวัญจิรา  ยิ้มรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแก
วิทย์ประถม
253
เด็กชายคมสันต์  ตะเกิงผล
ป.6
โรงเรียนบ้านเมืองแก
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงจิราภรณ์  โกรกรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
256
เด็กชายฉัตรชัย  ยินดีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตะวันเมืองตาก
ป.6
โรงเรียนบ้านกระสัง
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงดวงมณี  กอยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงธนาภรณ์  ถาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงนภาพร  ห้วยลำโกน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงนริศรา  น้อยถนอม
ป.4
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงนิตยา  สิมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนุชนันท์  เรืองทองเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
264
เด็กชายบุญลือ  จันทร์สน
ป.6
โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปิยะดา  จิตวิขาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตรแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
วิทย์ประถม
267
เด็กชายพรทวี  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
268
เด็กชายพันกร  นุ้ยสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
269
เด็กชายพิทักษ์  เพิ่มดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงพิยดา  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายพีรภัทร  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงภัทรดา  แข็งฉลาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
วิทย์ประถม
273
เด็กชายภานุพงศ์  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมแสง
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงมริสรา  บุญยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงมาริษา  นันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงยลรดี  ภูมิอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงรจนา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงรัชนีพร  บุญแดนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงรัตชนก  มณีศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงรุ่งนภา  สนิทสนม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สวนงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงวนิดา  พลสมัคร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
วิทย์ประถม
283
เด็กชายวัชระ  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงวิชุดา  ศรีฮาด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงศิระประภา  ขาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงศิรินทรา  คัดซาน
ป.6
โรงเรียนบ้านกระสัง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสวรรญา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วิทย์ประถม
288
เด็กชายสันติภาพ  พุฒเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมแสง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสิรินันท์  จันทมา
ป.4
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสุจิตตรา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุจิตรา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายสุนันท์  ชีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงสุภาวิตา  ป้องคำ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงสุรีพร  สุพยุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงโสรยา  ยุดรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงหฤทัย  ทะยานรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงหฤทัย  สีเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอนุธิดา  รุ่งเรืง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
วิทย์ประถม
299
เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอาทิตยา  เข็มมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงกชกร  เหิมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงกนกพัทธ์  เดิมทำรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
303
เด็กชายกรวิชญ์  นาคพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
คณิตประถม
304
เด็กหญิงกรองทอง  ติดตองรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
คณิตประถม
305
เด็กชายกฤษณะ  พรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
306
เด็กชายกษิติ  เยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
307
เด็กหญิงกันต์ธิดา  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแต้
คณิตประถม
308
เด็กชายกิตติพิชญ์  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
309
เด็กหญิงจันทิมา  กุศลศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิตประถม
310
เด็กชายจิรวัฒน์  ดาวเรรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงจีรนันท์  มากมน
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
คณิตประถม
312
เด็กชายเจษฎา  สิงหรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
คณิตประถม
313
เด็กหญิงชลนิภา  สังสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง)
คณิตประถม
314
เด็กชายชัยกร  หลงรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
คณิตประถม
315
เด็กชายธนดล  สุทรรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
คณิตประถม
316
เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
317
เด็กชายธนาเทพ  ชะอุ่มผล
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
คณิตประถม
318
เด็กหญิงธันยพร  เลียบไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
คณิตประถม
319
เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
คณิตประถม
320
เด็กหญิงนรีกานต์  โจทย์รัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
คณิตประถม
321
เด็กหญิงนิชาภา  อินทร์ม่วงไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง)
คณิตประถม
322
เด็กชายพันธวัช  ขจีรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
323
เด็กชายพายับ  มุเมืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
คณิตประถม
324
เด็กหญิงภัชรา  สาหับ
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
325
เด็กหญิงภัทราพร  แอ้นไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
คณิตประถม
326
เด็กหญิงรัชนี  เริ่มรักรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
327
เด็กชายเรืองยศ  อินทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิตประถม
328
เด็กชายวรกานต์  ทองเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแพ
คณิตประถม
329
เด็กชายวราวุฒิ  สีแพงเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
คณิตประถม
330
เด็กหญิงวริยา  ตะยุนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
คณิตประถม
331
เด็กหญิงวัลภา  ค่ำติรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
คณิตประถม
332
เด็กชายวิทวัส  ชาติรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
คณิตประถม
333
เด็กหญิงวิภาวี  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิตประถม
334
เด็กหญิงศศิกานต์  สันโดด
ป.6
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
คณิตประถม
335
เด็กหญิงสมถวิล  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ราชนาจักร
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
คณิตประถม
337
เด็กหญิงสิรินทร  คำยาง
ป.5
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง)
คณิตประถม
339
เด็กชายอธิวัชร์  เดชกุลรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอนันตญา  แสงสุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
คณิตประถม
341
เด็กหญิงอลิษา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
คณิตประถม
342
เด็กหญิงอารดา  เจนถูกใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงอารีรัตน์  ตอรบรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแต้
คณิตประถม
344
เด็กชายอิทธิพล  กองช่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแพ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
345
เด็กหญิงกนกนิภา  เดชกุลรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงชนาพร  เหมือนสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงชลธิชา  ทะโทน
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายประเสริฐ  หอมเนียม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายพงศธร  แสนภูวา
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้า
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชัยอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงศิริวรรณ  พันงาม
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายอัฐพงศ์  โพธิ์วัง
ม.2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กหญิงกมลกานต์  ตึกสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
วิทย์ประถม
354
เด็กชายกฤษฎา  ขอดคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วิทย์ประถม
355
เด็กชายกฤษฎา  เข็มมา
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงกัญจนพร  นากระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปลุกตะคุ
ป.6
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงจารุภัทร  สังสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจินดาภรณ์  ตองติดรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงช่อชบา  เหล็กศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณฐิกา  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
วิทย์ประถม
364
เด็กชายณัฐวัตร  บุญหลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงดุสิตา  ผลยะลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง)
วิทย์ประถม
366
เด็กชายธนภูมิ  นวนประโคน
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงธนัชชา  ลักขณาทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้า
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
วิทย์ประถม
369
เด็กชายธีรเทพ  มาแกดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงนงนภัส  บุญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านแพ
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงนพมาศ  หายโศรก
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแต้
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงนันทิตา  วิลัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนารีรัตน์  ฉัตรพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง)
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงนิยดา  อ่อนสลวย
ป.6
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงบุษบา  วิเศษสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงปริมล  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วิทย์ประถม
377
เด็กชายพรพิพัฒน์  กลิ่นธูป
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพัชรินทร์  โพธิ์ดีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายพัทธพล  สหัสวาปี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงเมษา  ตั้งไว้รัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแพ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงราณี  ราย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
วิทย์ประถม
382
เด็กชายวัชรพันธ์  หล้าพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง)
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงวันนิภา  จิมานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงพลอง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงศศิกานต์  นาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง)
วิทย์ประถม
385
เด็กชายศุภวัทน์  บุญขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
วิทย์ประถม
386
เด็กชายสิปกร  ดวงตารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสุจินณา  ทับไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กหญิงสุนิตา  ทะวงษ์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงอภิชญา  ตอรบรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกแต้
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงอรจิรา  เชยรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะบุดดา
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์วิลัยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
วิทย์ประถม