ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกจันทร์  ตุ่นกระโทก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนิสราภรณ์  ขำเอนก
ป.4
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วยงกฎ
ป.4
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลทิพย์  ทิพย์อักษร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลพร  ศิริกำเนิด
ป.3
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรณิกา  ทุงฤทธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรรณิการ์  จูมเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรรณิการ์  โล่ห์นารายณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตเมธ  ดีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติยา  ดวงนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  จันทร์กฤษ
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
13
เด็กชายกวิน  ชวนกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกษมา  อรัญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกษมาพร  ดอกพะยอม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
16
เด็กชายก่อกุศล  จัตุภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองมะเริง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดเยี่ยมแกร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดัดธุยาวัตร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญามาส  รุ่งเป้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ้มพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุกขสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกันติชา  วาปีเท
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัลชุมา  เรือโป๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนาวบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกาญจนา  สีพะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนยงค์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกานต์วรี  สังข์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
31
เด็กชายการัณยภาส  เกิดนาค
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติธัช  พัชนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติพงษ์  คงสนิทพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีมุข
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทมิฬ
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติศักดิ์  ละม่อมพร้อม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติศักดิ์  วาวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
38
เด็กชายกิติศักดิ์  สุรโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกิ๊บรวี  สุขพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกีรติ  นามปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
41
เด็กชายกุลชาติ  แรมพิมาย
ป.6
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
คณิตประถม
42
เด็กชายกุลเชษฐ์  นาราช
ป.6
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกุลนัท  บานกลีบ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเกณิกา  หาญสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
45
เด็กชายเกริกพล  กอปรสิริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเกศมณี  ละม่อมพร้อม
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงเกศมณี  วีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเกศริน  จันทร์เจ้า
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงขวัญจิรา  ขออินกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงขวัญพร  ขำสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
51
เด็กชายคฑาวุธ  เนตรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงคันธรส  ออกรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงคีตภัทร  กัปโก
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
54
เด็กชายคุณานนต์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
55
เด็กชายคุณานนท์  โก่งกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
56
เด็กชายคุณานนท์  วิชาเกวียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
57
เด็กชายคุนิมิซึ  ไซโต
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงแคทรียา  เทินสะเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจริยวรรณ  บุรินทร์ประโคน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
60
เด็กชายจริยะพัฒน์  ขำวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
61
เด็กชายจอมพล  เรียบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
62
เด็กชายจักรกฤษ  จันทร์ทุ่ง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
63
เด็กชายจักรินทร์  บัวอิ่น
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจันทร์รัสม์  เทพเนาว์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
65
เด็กชายจิณณพัฒน์  บุญแพง
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจิตพร  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิตสุภา  เสน่ห์รัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
69
เด็กชายจิรพงศ์  จีนเกา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
70
เด็กชายจิรภัทร  อินทผลสุข
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรเมธ  เกิดมี
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจิราพร  อ่วมอิ่ม
ป.3
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจิราภา  เมฆี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจิราภา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงจิรารัตน์  อมินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงจีรนันท์  คงสนิทพะเนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจีรนันท์  ปาโมกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจีรนันท์  สาบุตร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
79
เด็กชายจีรพัฒน์  เสนาสนะ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
80
เด็กชายจุฑาฑัตต์  บุญรักษา
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจุฑาภัทร  พงษ์กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจุฑามาศ  เป้าน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุดหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
85
เด็กชายเจตนิพัทธ์  รัตนวิชัย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงเจนจิรา  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  สาหร่ายกลาง
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
88
เด็กชายเจษฎา  ถุยลา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
89
เด็กชายฉัตรเกล้า  นโรปการณ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงฉัตรชรินทร์  สินธุวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
91
เด็กชายฉัตรตะวัน   กลิ่นพยอม
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงฉัตรพร  นรโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิตประถม
93
เด็กชายฉัตรยาลักษณ์  ถนอม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงฉันทพิชญา  ภักละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชฎาภรณ์  เกษชฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชฎาวีย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชนกวนันท์  นามเสาร์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชนม์นิภา  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
99
เด็กชายชนะชัย  ป้องหมู่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชนันท์ญา  ทิพย์นางรอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชนากานต์  ถิ่นกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชนาพร  เบียดกลาง
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชนาภัทร  นาคนาคี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชนาภา  ขวัญทวี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชนิดา  นิ่มพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชนิดา  นุชสาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชนิภรณ์  ภาแก้ว
ป.3
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงชนิสรา  สาครไทย
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชนิสรา  เสาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชไมพร  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชลธิชา  ทองพระพักตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชลธิชา  ทองลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชลธิชา  สาทะรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชลมาศ  ปริงปราง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
115
เด็กชายชลสิทธิ์  พุฒิษากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชลาลัย  ชาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงชลิตา  โรมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
118
เด็กชายชาคริต  วิเศษเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
119
เด็กชายชาคริต  สาเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
120
เด็กชายชาครีย์  สุขเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงชิดชนก  โชชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชิดชนก  สาธุรัมย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
123
เด็กชายชินกฤต  อย่างสนิท
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
124
เด็กชายชินพัฒน์  ลิ่มดิลกธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงชินาธิป  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชิโนรส  สมเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชิราภรณ์  ไชยจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
128
เด็กชายชิษณุชา  จะนันท์
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
129
เด็กชายชิษณุพงศ์  พวงมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สำรวจวงค์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงญาดาวดี  มหิงเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
133
เด็กชายฐานิสร์  คลี่ภูษา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศาลางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงฐิตาภา  เหลาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
136
เด็กชายฐิติเดช  สมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงฐิติเนตย์  เหลาเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
138
เด็กชายฐิติพงษ์  บุตรไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงฐิติมากรณ์  แดนคำสาร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองทับพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
142
เด็กชายณกุลกานต์  ผาน้อยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
143
เด็กชายณภัทร  คุรุบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณภัทรสกุล  สมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัชชา  อภัยจิตต์
ป.4
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บังใบ
ป.4
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แมลงทับ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หม่องกระโทก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐชญา  เอียกุล
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฐชยา  จิตติมานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  มาลัยสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ศิริวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐณิชา  ระวันประโคน
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐติกานต์  ไขรัมย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูชุม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
157
เด็กชายณัฐนนท์  รุ่งพิรุณ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเหมาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฐนิชา  พินิจกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐพงศ์ธร  เศษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายณัฐพงศ์  คลังกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
162
เด็กชายณัฐพงศ์  เผื่อแผ่
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
163
เด็กชายณัฐพงษ์  โชติจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
164
เด็กชายณัฐพร  มีกำปัง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฐระพีร์  มูลสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัฐริกา  วันศุกร์
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงณัฐวดี  ชื่นชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฐวิภา  พัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
169
เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์วงค์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฐิดา  บุญทัน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณิชชยา  ยินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณิชากร  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมพ์เขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
175
เด็กหญิงณิชาภา  นพสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงดวงดาว  แสงโพธิ์ดา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
177
เด็กหญิงดวงหทัย  จันทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
178
เด็กชายเดชา  เพ็ชรศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
179
เด็กชายเดโช  รวยร่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
180
เด็กหญิงต้นข้าว  กำลังงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
181
เด็กชายต่อเกียรติ  ศรีสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงตะวัน  ปานชาติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงตะวัน  พันธ์หอ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
184
เด็กชายทนุธรรม  หนูสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
185
เด็กหญิงทรงอัปศร  คำมี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงทฤฒมน  ไสยรินทร์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
187
เด็กชายทศภาค  เพชรนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงทิพกฤตา  วารินกุฎ
ป.5
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงทิพานัน  คุณวงค์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงทิพามณี  สนวนรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
191
เด็กชายทิวากร  ศิริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
192
เด็กชายเทพพิทักษ์  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงไทญาดา  รินอำภา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
194
เด็กชายธนกฤต  พิลาศเอมอร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
195
เด็กชายธนกฤต  เม้ยชม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
196
เด็กชายธนชาติ  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
197
เด็กชายธนธรณ์  สุขสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
198
เด็กชายธนนท์  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
199
เด็กชายธนพงศ์  เฉลิมสิทธิวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
200
เด็กชายธนพงศ์  ไปหนี้
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธนพร  กาญจนา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธนพร  เกษศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธนพร  ฉุนประชวน
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงธนพร  ดอนเปตรง
ป.4
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธนพร  ศรีผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
206
เด็กชายธนพล  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
207
เด็กชายธนภัทร  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
208
เด็กชายธนวัฒน์  ดำ่กระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
209
เด็กชายธนวัฒน์  ประทุมตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงธนะดี  อรุณศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธนัดชา  สมคิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
212
เด็กชายธนาเดช  เกิดขุมทอง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
213
เด็กชายธนาธิป  นามโสภา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงธนาภา  พรหนองแสน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
215
เด็กชายธนิก  เทพเนาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธนิดา  พิศพรม
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
217
เด็กชายธนิศร  ไผ่นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
218
เด็กชายธเนศ  เมท
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
219
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีด้วยชาติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
220
เด็กชายธรรมรัตน์  มณีเนตร
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
221
เด็กชายธรรศวัฑฒน์  ตรากลาง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
222
เด็กชายธราเทพ  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
223
เด็กชายธวัชชัย  รูปโฉม
ป.4
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิตประถม
224
เด็กหญิงธัญญพรรษ  ขุมพลอย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงธัญยพร  หีบทอง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงธัญรัตน์  โรมรินทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิตประถม
228
เด็กหญิงธารสวรรค์  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
230
เด็กหญิงธิญาดา  แก้วขุนทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
231
เด็กหญิงธิญาดา  รักสนาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
233
เด็กชายธิติภัทร  ประสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
234
เด็กหญิงธีร์จุฑา  จงใจภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
235
เด็กหญิงธีรดา  อาจภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
236
เด็กชายธีรเดช  นาคขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านบุ
คณิตประถม
237
เด็กชายธีร์ธวัช  บุตรไทย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงธีรนันท์  จีนปรุ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
239
เด็กชายธีรพัฒน์  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
240
เด็กชายธีรภัทร  จีนนางรอง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
241
เด็กชายธีรภัทร  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
242
เด็กชายธีรภัทร  พิพัฒบริภัณฑ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
243
เด็กชายธีรเมธ  เส็งไทยแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
244
เด็กชายธีรวัฒน์  วงศาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิตประถม
245
เด็กชายธีรวัฒน์  วรรณโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธีราพร  พูนวิเชียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
247
เด็กชายนพดล  ฉิมมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
248
เด็กชายนพดล  บุญสง่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
249
เด็กหญิงนภสร  มวลทอง
ป.4
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
250
เด็กหญิงนภสร  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
251
เด็กชายนภัส  สีนะกาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
252
เด็กชายนภัสกร  นาคินชาติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ปุยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
254
เด็กหญิงนริศรา  ฉ่ำเย็นอุรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงนริศรา  นุพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิตประถม
256
เด็กหญิงนริศรา  พันธนาเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
257
เด็กหญิงนฤมล  กลอนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงนฤมล  จันชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
259
เด็กหญิงนฤมล  เทพพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงนัชชา  สนิทศรี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงนัฐธิดา  จันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
262
เด็กหญิงนัฐนันท์  คณิตรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
263
เด็กหญิงนัฐพร  สิงห์สถิตย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
264
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชสาย
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงนันท์พร  เดชวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
266
เด็กชายนันทพัฒน์  สุราราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงนันท์วรี  ค่อยชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
268
เด็กชายนันทวัฒน์  กุสารัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
269
เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนันทิตา  สร้างนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
271
เด็กหญิงนาตาชา  วิเชษฐา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงนารี  ชัยวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
273
เด็กหญิงน้ำฝน  ถ่ำกระโทก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
274
เด็กหญิงนิชชาวัลย์  หอยสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
275
เด็กหญิงนิชนันทร์  บาหยัน
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนิชนันท์  วิภาดา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงนิชาภา  ตุ้มจงกล
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
278
เด็กหญิงนิญาดา  ศรีกมลานนท์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงนิตยา  สุวรรณทา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
280
เด็กชายนิติโชติ  ภักดีพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายนิธิศ  สังขรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
282
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
283
เด็กชายนิรัติศัย  ทองคำดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
284
เด็กหญิงนิลาวัลย์  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงนิศาชล  อิสระวงศ์วิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
286
เด็กหญิงนิศามณี  สีธูป
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
287
เด็กหญิงนิสิตา  สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
288
เด็กหญิงนุจรินท์  นมัสศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
289
เด็กหญิงนุชนารถ  พิมพะธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
290
เด็กหญิงบรรณารักษ์  จัดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
291
เด็กชายบารมี  คงพลปาน
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  หาญจะบก
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงบุษบรรณ  เรืองปรัชญากุล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงบุษบา  อามาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
คณิตประถม
295
เด็กหญิงบุษยมาส  พันธ์ไม้
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
296
เด็กหญิงบุษรินทร์  สินธุวงศ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
297
เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
298
เด็กชายเบญจพล  โล่ห์นารายณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
299
เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุวรรณกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
300
เด็กหญิงเบญจวรรณ  อยู่เเท้กูล
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
301
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
302
เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
303
เด็กชายปฏิพล  อมรโรจน์วรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
304
เด็กชายปฐมพงค์  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงปนัดดา  เหลากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงปภัสสร  ศรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงปภาดา  บุตรไทย
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงปรมาพร  วรรณุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
309
เด็กชายประดิพัทธ์  เลือดกุมภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
310
เด็กหญิงประภัสสร  การนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
311
เด็กหญิงประภาภรณ์  ศิริโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปรารถนา  เอการัมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงปริญญาฉัตร  เทียนวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
314
เด็กหญิงปริศนา  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงปรีชญา  จันวัตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปรียานุช  แสงสี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
317
เด็กหญิงปรียาภัทร์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
318
เด็กชายปวฤทธิ์  คล้องไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
319
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปวันรัตน์  สงกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
คณิตประถม
321
เด็กหญิงปวิตรา  โยธาพล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงปวิตา  สุภาทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปวีณา  ดวงเดือน
ป.6
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิตประถม
324
เด็กหญิงปวีณา  ตรีโอษฐ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
325
เด็กชายปัญญพัฒฐ์  เกษรนวล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
326
เด็กชายปัญญาวัฒน์  ชัยแหม่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิตประถม
327
เด็กหญิงปัณฑารีย์  บันเทาบุญ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
328
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญประสาท
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปานฤทัย  คำริส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
330
เด็กหญิงปาริฉัตต์  สนทนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปาริชาติ  ปะรุมรัมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปาริชาติ  ยอดนางรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
333
เด็กชายปิติกร  นครธีรโชติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปิยพร  ภารจรุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
335
เด็กชายปิยภัทร์  คตมรคา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
336
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
337
เด็กหญิงปิยวรรณ  เครือบคณโท
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
338
เด็กชายปิยวิทย์  จูงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
339
เด็กหญิงปิยะนุช  อาสากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
340
เด็กชายปิยะพงษ์  ประสพสมบัติ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
341
เด็กชายปุญยวีร์  ชาติประสพ
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงผ้าไหม  ดีพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
343
เด็กชายพงธนา  ชัยราช
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
344
เด็กชายพงศกร  นิ่มผักแว่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
345
เด็กชายพงศพัศ  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
346
เด็กชายพงษ์ศิริ  เมี้ยนมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
347
เด็กชายพชร  นรัฐกิจ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
348
เด็กหญิงพชรภัทร  เครือบคนโท
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงพนัทดา  ศรีสพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
350
เด็กชายพบเอก  สิงห์ใหม่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพรจรัส  โยงรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
352
เด็กชายพรชัย  อังกาบเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
353
เด็กหญิงพรทิพา  ทิพย์อักษร
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
354
เด็กหญิงพรธิฌา  เทียรวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
355
เด็กหญิงพรนิภา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
356
เด็กชายพรนิมิต  ปรักเอโก
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
357
เด็กหญิงพรปวิณ  ทรัพย์ทรายทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
358
เด็กหญิงพรปวีณ์  คงสอดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพรรณพัชรา  เอี่ยมคงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
360
เด็กหญิงพรรณแพรวา  คงเป็นนิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
361
เด็กหญิงพรวนัส  ผลสมหวัง
ป.4
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
362
เด็กหญิงพรวิภา  ลาวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
363
เด็กหญิงพฤกษา  เผื่อนโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
364
เด็กหญิงพลอย  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
365
เด็กหญิงพลอยน้ำหนึ่ง  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพัชรพร  สังวาลรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
368
เด็กชายพัชรินทร์  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
369
เด็กหญิงพัฐสุดา  ขวัญกิจพิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพัณณิตา  บุตรไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
371
เด็กชายพัทธดลย์  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
372
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์ชัยเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
373
เด็กชายพันธกานต์  ราดกระโทก
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพาฝัน  เสาวโรรังสฤษฎ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพิชชากร  กำเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
376
เด็กหญิงพิชยกร  งามสง่า
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
377
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุไรรัมย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
378
เด็กหญิงพิมพิชชา  มหิทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
379
เด็กหญิงพิมภมร  คำสุนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
380
เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันทร์แจ่มภพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
381
เด็กหญิงพิยดา  โล่ห์นารายณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพีรกานต์  นิลนนท์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพีรดา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิตประถม
384
เด็กหญิงพีรดา  อุตส่าห์การ
ป.6
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
คณิตประถม
385
เด็กชายพีรพัฒน์  อุทัยมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายพีรพันธ์  ศิริพุฒ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
387
เด็กชายพีรภัทร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
388
เด็กชายพีระวิทย์  ตั้งวังวิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
389
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปักกะตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
390
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสงี่ยมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงไพรินทร์  เจิมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิตประถม
392
เด็กหญิงภัคจีรา  ดวงรัศมี
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
393
เด็กชายภัคพล  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
394
เด็กหญิงภัทรชนก  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
395
เด็กชายภัทรดนัย  อภัยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านบุ
คณิตประถม
396
เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมกุล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
397
เด็กหญิงภัทรพร  คนชุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
398
เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์เขียด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
399
เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองประภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
400
เด็กหญิงภัทรา  ธรรมรงค์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
401
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนสุผล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
402
เด็กชายภากร  ละอองบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
คณิตประถม
403
เด็กชายภาคภูมิ  ภักดี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
404
เด็กชายภาคิน  พงศ์พิพัฒน์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
405
เด็กชายภาณุพงค์  ชวรัตน์โชติวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
406
เด็กชายภาณุพนธ์  อินธิ
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
407
เด็กชายภาณุวัชร  เขียวเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
408
เด็กชายภาณุวัฒน์  ปัญญารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิตประถม
409
เด็กชายภาณุวัตร  โบสถ์ครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
410
เด็กชายภานุพงศ์  มาประจง
ป.6
โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
คณิตประถม
411
เด็กหญิงภานุมาส  หุ่นเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิตประถม
412
เด็กหญิงภารดี  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
413
เด็กหญิงภารุจีย์  จีนโน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
414
เด็กหญิงภิญญลักษณ์  โชคณัฐเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
415
เด็กชายภูมินทร์  โล่ห์นารายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
416
เด็กชายภูริทัศน์  ฉกรรจ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
417
เด็กชายภูริวัฒน์  ดาลุนฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
418
เด็กชายภูวดล  เมืองวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
419
เด็กชายภูวนัย  โล่ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
420
เด็กชายภูวรินทร์  ถนอมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารคุณพ่อหลุยส์นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภูวฤทธิ  พ่อค้า
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
422
เด็กชายมงคล  ทองสุภะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
คณิตประถม
423
เด็กหญิงมณฑิรา  บุตรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิตประถม
424
เด็กหญิงมณีรัตน์  คุ้มวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
425
เด็กหญิงมณีวรรณ  แพขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
คณิตประถม
426
เด็กหญิงมะลิฉัตร  สุขบรรณ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
427
เด็กหญิงมัณฑนา  จันทศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
428
เด็กหญิงมานิตา  จีนประสพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
429
เด็กหญิงมาริษา  แก้วเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
430
เด็กหญิงมินตรา  พืชพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
431
เด็กหญิงมินทิรา  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิตประถม
432
เด็กหญิงมินธาดา  ฉากพิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
433
เด็กหญิงมุฑิตา  คล้ายคลึง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
434
เด็กหญิงเมษญาดา  จิิตต์รุ่งเรืองสุข
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
435
เด็กชายยศกร  ฉันทะกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
436
เด็กชายยศกร  เภสัชชะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
437
เด็กหญิงยศพร  เอกทรงตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
438
เด็กหญิงยศริน  นวลปักษี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
439
เด็กหญิงรญาดา  ดาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
440
เด็กชายรพีภัทร  อินวันนา
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
441
เด็กหญิงระพีพรรณ  ชำนิจศิลป์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
442
เด็กชายรัชกฤช  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
443
เด็กหญิงรัชดาวรรณ  เขตรัมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
444
เด็กชายรัชตะประสิทธิ์  วงษ์มั่น
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
445
เด็กหญิงรัชนก  นิ่มหัตถา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
446
เด็กชายรัชพงศ์  สวัสดิ์พูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
447
เด็กหญิงรัตนสุดา  เข็มรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
448
เด็กหญิงรัตนากร  ตุนาหงัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
449
เด็กหญิงรัตนากร  นาคีสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
450
เด็กหญิงรัตนาวดี  โคตรภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิตประถม
451
เด็กหญิงรัตนาวดี  บัวพงษ์ชน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
452
เด็กชายราชภัทร  ชัยบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
453
เด็กหญิงรินรดา  ลางกระโทก
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
454
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ดีด้วยชาติ
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
455
เด็กหญิงรุ่งทิพา  ประดิษฐ์คล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารมารีอา โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เกิดกาหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
457
เด็กหญิงเรืองชลกานต์  แซ่แต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
458
เด็กหญิงลภัสรดา  เพียวสูงสุข
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
459
เด็กหญิงลภัสรดา  เหมกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
460
เด็กชายลิขสิทธิ์  หมายทวี
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
461
เด็กชายลีโอ  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
462
เด็กชายวงษ์ชัยวัฒน์  ทองแสน
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
463
เด็กหญิงวนัญญา  คงพลปาน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
464
เด็กหญิงวนิดา  ฉัดทัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
465
เด็กหญิงวรกาญจน์  ไกรกูล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
466
เด็กหญิงวรนิษฐา  นกเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
467
เด็กหญิงวรพิชชา  แปลงดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
468
เด็กหญิงวรรณกานต์  มาประจวบ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
469
เด็กหญิงวรรณธนา  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิตประถม
470
เด็กหญิงวรรณพร  คำกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
471
เด็กหญิงวรรณรวี  รัตนวโรภาส
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
472
เด็กหญิงวรรณษา  เดชวารี
ป.5
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
473
เด็กหญิงวรรณษา  วัชพืช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
474
เด็กหญิงวรรศยามล  เทียนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
475
เด็กหญิงวราพร  นาโควงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
476
เด็กหญิงวริศรา  มันตาชัยพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
477
เด็กหญิงวฤณดา  ธีระกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
478
เด็กชายวัชรพล  ก้อนโทนพะเนา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
479
เด็กหญิงวันวิสา  โกฏผักแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
480
เด็กหญิงวันวิสา  เฉียบแหลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
481
เด็กหญิงวันวิสา  วันศุกร์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
482
เด็กชายวันสงกรานต์  รัตนตันติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
483
เด็กชายวาทิตย์  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
484
เด็กหญิงวาทินี  จันทร์สว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
คณิตประถม
485
เด็กชายวาทิศักดิ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
486
เด็กชายวิชิต  แสงสี
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
487
เด็กหญิงวิชุยา  สอนกระโทก
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
488
เด็กชายวิฑูรย์  ยินดี
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
489
เด็กชายวิทยา  ศรีณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
490
เด็กชายวิทวัส  แสนคนึง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารมารีอา โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงวิภา  สุวิมล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
492
เด็กหญิงวิภารัตน์  รสหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
493
เด็กหญิงวิภารัตน์  รอดอารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
494
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
495
เด็กหญิงวิมลสิริ  เทียนยาณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
496
เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก้วเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
คณิตประถม
497
เด็กหญิงวิวิศรา  บุญสง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
498
เด็กชายวิษณุ  เจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านบุ
คณิตประถม
499
เด็กหญิงวิสสุตา  อนุโชติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
500
เด็กหญิงวิสุดา  บุตดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิตประถม
501
เด็กชายวิสุทธิเทพ  คุ้มบุตรดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
502
เด็กชายวีรนันท์  ลีระวีเกียรติ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
503
เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  คงด้วง
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
504
เด็กหญิงศรัณยพร  ฉิมกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
505
เด็กหญิงศริสา  อาจินกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
506
เด็กชายศรุต  รัตนาชีวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
507
เด็กหญิงศรุตา  สุระขันธ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
508
เด็กหญิงศศิ  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
509
เด็กหญิงศศิกาญจน์  กลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
510
เด็กหญิงศศิกานต์  ทองพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
511
เด็กหญิงศศิกานต์  เทพเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
512
เด็กหญิงศศิกานต์  สินประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
513
เด็กหญิงศศิตา  บุญรอดดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
514
เด็กหญิงศศิธร  พวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
515
เด็กหญิงศศิธร  เลือดกุมภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
516
เด็กหญิงศศินันท์  เณรธรณี
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
517
เด็กหญิงศศิประภา  ฝาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
518
เด็กหญิงศศิประภา  โภคสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
519
เด็กหญิงศศิวิมล  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
520
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีเชื้อ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
521
เด็กชายศักดิ์กรินด์  ขำเอนก
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
522
เด็กชายศาสตรา  วิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
523
เด็กหญิงศิรภัสสร  มูระคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
524
เด็กชายศิรสิทธิ์  ชวัลวิทย์โชติกุล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
525
เด็กหญิงศิราพัชร  บริสุทธิ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารมารีอา โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศิริยากรณ์  จังอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์
คณิตประถม
527
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ชูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
528
เด็กหญิงศิริรัตน์  กว้างพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
529
เด็กหญิงศิริรัตน์  ผู้กิ่งเงิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
530
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
531
เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริพงศธร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
532
เด็กชายศิวกร  เตียงนิล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
533
เด็กชายศุภกฤต  ศิริญญามาศ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
534
เด็กชายศุภกิตติ์  อ๊อดมณโท
ป.3
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
535
เด็กหญิงศุภธิดา  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
536
เด็กหญิงศุภนันท์  จันทร์โพนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
537
เด็กหญิงศุภพิชญ์  สุรัตน์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
538
เด็กชายศุภฤกษ์  พิลาวุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิตประถม
539
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โสภากูล
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
540
เด็กหญิงศุภาวดี  มีทอง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
541
เด็กหญิงโศภิต  แก้วอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
542
เด็กหญิงสกฤตา  วงศ์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
543
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  กองสุข
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
544
เด็กหญิงสกุลเพชร  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
545
เด็กชายสรวิชญ์  พาใจธรรม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
546
เด็กหญิงสรัญญา  ขำเอนก
ป.4
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิตประถม
547
เด็กหญิงสรัลรัตน์  ทองประเทือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
548
เด็กหญิงสโรชา  มงคลเคหา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
549
เด็กหญิงสลินลา  ชื่นเย็น
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
550
เด็กหญิงสวรรญา  แสงทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
551
เด็กชายสวัสดิสุข  ดอนเหลือม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
552
เด็กชายสหรัฐ  เธียรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
553
เด็กหญิงสาริศา  อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
554
เด็กหญิงสาวิกา  พิราวุธ
ป.5
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิตประถม
555
เด็กหญิงสิดาพร  ด้วงนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิตประถม
556
เด็กชายสิทธิชัย  นาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
557
เด็กชายสิทธิโชค  ด้วงช้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
คณิตประถม
558
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
559
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสนบุญศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
560
เด็กชายสิปปกร  สิงห์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารมารีอา โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายสิรภัทร  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
562
เด็กหญิงสิริยากร  คะรัมย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
563
เด็กหญิงสิริยากร  เทืองอิว
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
564
เด็กหญิงสิริรักษ์  วิจิตอักษร
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
565
เด็กหญิงสุกัญญา  สีสันงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
566
เด็กหญิงสุขนิรันดร์  ทองสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
567
เด็กหญิงสุจิตรา  ยอดผล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
568
เด็กหญิงสุชัญญา  บัวบาล
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
569
เด็กหญิงสุชาดา  เดชพร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
คณิตประถม
570
เด็กหญิงสุดารัตน์  คล้ามทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
571
เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโถ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
572
เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษพันธ์ุ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
573
เด็กหญิงสุดาลักษณ์  มาประจง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
574
เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
575
เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์นิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
576
เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์คำทุย
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
577
เด็กหญิงสุทธิรักษ์  ราชมะโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
578
เด็กหญิงสุธาทิพย์  นาคหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
579
เด็กหญิงสุธาสินี  ทิดทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
580
เด็กหญิงสุธิดา  ติงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
581
เด็กหญิงสุธิตา  ละมัยกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
582
เด็กหญิงสุนิตา  ฉกรรจ์ศิลป์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
583
เด็กหญิงสุนิตา  สนิทชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
584
เด็กหญิงสุปรียา  แสงพรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
585
เด็กหญิงสุพรรณี  จีนประสพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
586
เด็กหญิงสุพัชชา  มณีพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิตประถม
587
เด็กหญิงสุพัตรา  คุมาประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
588
เด็กหญิงสุพัตรา  จันทสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิตประถม
589
เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
590
เด็กหญิงสุภาวิตา  มะหันตะ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
591
เด็กชายสุรดิษ  สยามประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
592
เด็กชายสุรพัฒน์  ทำทอง
ป.4
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
593
เด็กหญิงสุรัชดา  สำเภาเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
คณิตประถม
594
เด็กชายสุรัตนรัฐ  นาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
595
เด็กหญิงสุรัสวดี  ทาซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารมารีอา โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงสุริยา  วะเรืองรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
597
เด็กชายสุริยา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
598
เด็กหญิงสุวรี  มาตรนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
599
เด็กหญิงสุวิชญา  คาดสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
คณิตประถม
600
เด็กหญิงสุวิมล  บนพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
601
เด็กชายเสกสรร  นามนุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
602
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยิ้มพันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
คณิตประถม
603
เด็กหญิงหัทยา  สายบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
604
เด็กชายหัสดิน  สีธูป
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
605
เด็กหญิงอทิตยา  ศิริเมฆา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
606
เด็กหญิงอนรรฆพร  นิ่มผักแว่น
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
607
เด็กหญิงอนัญญา  กันเทพา
ป.3
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิตประถม
608
เด็กหญิงอนันตพร  อินทรามะ
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
609
เด็กชายอนิวัตต์  อุทพันธ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
610
เด็กชายอนุรักกษ์  สีสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
611
เด็กชายอนุวัฒน์  พรมรุกขชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
612
เด็กชายอภิชัย  จิตอารี
ป.4
โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์
คณิตประถม
613
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีผักแว่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
614
เด็กหญิงอมรวรรณ  เชียงเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิตประถม
615
เด็กหญิงอรกมล  สนั่นชาติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
616
เด็กหญิงอรจิรา  ดงกระโทก
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
617
เด็กหญิงอรนิช  เกษรนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
618
เด็กหญิงอรพิน  มืมขุดทด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิตประถม
619
เด็กหญิงอรวี  ปัญญาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
620
เด็กหญิงอรวี  ศรีสร้อยพร้าว
ป.4
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิตประถม
621
เด็กหญิงอรอุมา  ชาไธสง
ป.3
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
คณิตประถม
622
เด็กหญิงอริศรา  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
623
เด็กหญิงอริสรา  สานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
624
เด็กหญิงอริสา  ชะมาประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
625
เด็กชายอวิรุทธ์  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
626
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิตประถม
627
เด็กหญิงอัจฉริตา  ทัพไทยดี
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
628
เด็กหญิงอัญชลินทร์  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
629
เด็กหญิงอัญชัน  บุญทมาก
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
630
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จงสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารมารีอา โรงเรียนมารีพิทักษ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงอัญชิสา  อินทผลสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
632
เด็กหญิงอัฒทกานต์  จงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิตประถม
633
เด็กชายอัษฎายุธ  สำแดงเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
634
เด็กหญิงอาทิตญา  ตรีเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
635
เด็กหญิงอาทิตยา  ขาวปะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิตประถม
636
เด็กหญิงอาทิตยา  จุฬามณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
637
เด็กหญิงอารดา  หล่อแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
638
เด็กหญิงอารียา  มิสา
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
639
เด็กหญิงอิศราภรณ์  สงสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
คณิตประถม
640
เด็กหญิงอิสริยา  ศรีสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
คณิตประถม
641
เด็กหญิงอิสริยา  สมมุติรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
คณิตประถม
642
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณรังศรี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
643
เด็กชายอุชุกร  ศิริเมฆา
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
644
เด็กหญิงอุษา  ภาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
คณิตประถม
645
เด็กชายเอกธนัช  ลิ้มโฆษิต
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
646
เด็กชายเอกยุทธ  วิชัยกูล
ป.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
647
เด็กชายเอกรัฐ  สมัยกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงกมลภัทร  วิไล
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
649
นางสาวกรกวี  อสริยจงกล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงกรรณิกา  โตคีรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงกฤติมา  สิงห์วงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงกฤติยาพร  มีสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงกฤษณา  จีนโน
ม.1
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงกลิกา  สนั่นนาม
ม.2
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงกวิสรา  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเขื่อง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงกันติยา  รัตน์นิ่มนวน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงกัลญา  ปั้นไว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงกัลยกร  จีนเกิด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายกานต์  ตุนหาสิงห์
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายการัณย์  ขานพรมราช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายกิตติภัฎ  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายกิตติภูมิ  ลีทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงเกณิกา  เบื้องกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายเกรียงไกร  แสนปูน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงเกวลิน  เนตรดำกูล
ม.1
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงเกษฎาพรรณ  ขันทีท้าว
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายเกษฏา  ยอดผล
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แป้นเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายขจรศักดิ์  พูนเจดีย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงขนิษฐา  ปริกาถานัง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
672
นางสาวคนึงนิตย์  สว่างชาติ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงจรรยา  คำชมภู
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายจรัญชัย  วีรบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
675
นายจรัล  จันทนสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงจริญญา  ผิวพรรณ
ม.1
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงจันจิรา  แซ่จ๋าว
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงจิตรา  ชัยเพ็ง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงจิรนันท์  สินสุพรรณ์
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
680
นางสาวจิราพร  เชียงเครือ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิต ม.ต้น
681
นางสาวจีระพร  บุบผามะตะนัง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำมี
ม.2
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงมะณี
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
684
นางสาวชนิกานต์  ต๊ะคิงษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงชมพูนุท  ช้อยสระน้อย
ม.3
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวชลันธร  แหร่มพงษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ทัศนะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงชลิตา  นะรินนอก
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีสุภโยค
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงชัญญานุช  ดำพงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายชาตรี  ศรีเชื้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายชินวัตร  สุรินทะราช
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงฐิติมน  ดำนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงณัฎฐพิชา  เเคหอม
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงณัฏการน์  สุระสาย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงณัฐกมล  ชิดสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายณัฐตพงษ์  แสงสี
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปราบภัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงณัฐธิดา  รักษาเคน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีบัว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญภาพ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงตะวันฉาย  กุมภากูล
ม.1
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายถนอม  นิลพาทย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายทศพล  สิมาจารย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
705
นางสาวทับทิม  เที่ยงทำ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงทิพย์ภาลักษณ์  แพะขุนทด
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
707
นางสาวทิพวรรณ  อ่อนดอน
ม.3
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
708
นายทิวานนท์  ทองภูบาล
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงทีรดา  บัวบาน
ม.1
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายธนพัฒน์  ฉิมกูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายธนวัฒน์  สุ่มสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายธนายุต  เจริญวัย
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงธนิสร  มาประจวบ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เหมเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงธัญทิพย์  ทองดีพะเนาว์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โอ่งกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ปภิณาวิทย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงธิญาดา  แถมกระโทก
ม.3
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายธีรชัย  วาสรส
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายธีรเดช  เมฆสมุทร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงธีรนุช  นาคินชาติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
722
นายธีรพงศ์  ยิ่งกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายธีรพงศ์  โสภาพันธ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงธีรภรณ์  ทัศนากร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายธีรภัทร  ดวงเพ็ชรแสง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงนงนุช  อ่วมอาจ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
727
นายนพนัย  มูลจันทร์
ม.3
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงนภัสสร  สมเที่ยง
ม.1
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงนลินนิภา  ชุมสงฆ์
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงนันทิตา  แมลงผึ้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงนันทิศา  แวงชิน
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงนารีรัตน์  วัดนางรอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงน้ำฝน  สกุลทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงน้ำฟ้า  นิเรืองรัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงนุชนารถ  เกตหอม
ม.3
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงบงกชกร  วงษ์มั่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายบรรณวิชญ์  ศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
738
นางสาวบีม  สันเวียนดี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงเบญจพร  ลอยนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คนชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงใบเฟิร์น  โกศัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายปกรณ์  เตาสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายปฏิภาณ  ชินวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปณิดา  แจ่มจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงปทิตตา  คูประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงปนัดดา  พงษ์เพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงปภัสสรา  ดวงศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
748
นางสาวประทุมทิพ  เจิมโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
749
นางสาวปรางทิพย์  ยิ้มลำใย
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายปราโมทย์  ปะทะกะ
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงปริศนา  หลั่งศรีสุข
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงปรียาพร  บุญหว่าน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
753
เด็กหญิงปอแก้ว  กรรโณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายปัญจเทพ  สุวรรณวิเศษภูมิ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงปิติพร  กลิ่นสาคร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ศูนยะราช
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายปิยพันธ์  ภาวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงปิยะดา  ช่างไธสงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงปิยะนันท์  สังรวมรัมย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
760
นายพงศธร  ยศดา
ม.3
โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
คณิต ม.ต้น
761
นายพชรพล  ชาติเพชร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงพรกนก  กรรโณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงพรทิพย์  ศริสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงพรรณิภา  สิงห์คำ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงพรวิไล  โสมนัส
ม.3
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงพรสุดา  ปรางกระโทก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงพัชรินทร์  มาลัยไธสง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงพัชรี  นามท้าว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงพันธกานต์  บุญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  เนียมกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงแพรพลอย  นารถแนว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายไพบูลย์  กันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงภัคจิรา  แคนน้ำ
ม.1
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายภาณุวัฒน์  ลอยนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายภานุวัฒน์  ปลื้มสายแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงมณฑิตา  เหมวิหก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายมนตรี  คำแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงมนัสนันท์  พงวันนา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
781
นายยงยุทธ  บุญปอง
ม.3
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงโยษิตา  จันสะวะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
783
นางสาวรวินท์  คชชาญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงรัญชิดา  พรมชื่น
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
785
นายราเชนทร์  ตรีเมฆ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงรำพึง  บุญอุ่น
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
เด็กหญิงรินลดา  ปิ่นวิเศษ
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีโสภณ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายรุ่งอรุณ  แว่นสำโรง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงรุจิรา  อันทรง
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงลีลาวดี  ทวีพูน
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงวชิรญา  ไชยกุฉิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงวณิศรา  มะลิมาศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงวนิดา  พันธุทุม
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงวนิดา  รักพร้า
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงวนิดา  เลขนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงวรนุช  มาศเลิง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงวรรณพร  โรมรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงวรรณภา  เสาศิลา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงวรรัตน์  รูปโฉม
ม.3
โรงเรียนบ้านสระขาม
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงวราภรณ์  วิงสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายวันเฉลิม  ขามส่ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงวันเพ็ญ  พลอยกระโทก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
804
นางสาววันวิสาข์  ศรีอุดร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงวิภาวี  ศรีณรงค์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงวิภาวี  สวัสดิ์พูน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงวิมลสิริ  เพชรพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ตรีสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงศรสวรรค์  เขียวไธสง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงศรันยา  ชินวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงศศิกานต์  มากชุมแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงศศินา  เลือดกุมภา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์อยู่จริง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงศิรินภา  ธนะศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
815
นางสาวศิริพร  รักคง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงศิริภรณ์  คงสิมา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงแก่น
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายศุภกิจ  โตกูล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์ขจร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงศุภรัตน์  นัยจรัต
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กชายศุภสิทธิ์  ยวนกูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายสนามชัย  บุญแย้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายสรวิชญ์  เณรกูล
ม.1
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
คณิต ม.ต้น
825
นางสาวสโรชา  ตึกกระโทก
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายสหัสวรรษ  มามาก
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิต ม.ต้น
827
นางสาวสาธิดา  อย่างหมั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
828
นางสาวสายฝน  มุ่งดี
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงสาวิตรี  ปลั่งกลาง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
830
นางสาวสิรินยา  พินราช
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสิรีธร  เชื้อเพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงสุจิตรา  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงสุทาทิพย์  ไผ่ล้อม
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงสุธิดา  อังกาบ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงสุนิตา  ปราบพยัคฆา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสุนิสา  หอมกระโทก
ม.2
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสุพัดตรา  ผาสุขพักตร์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายสุรนนท์  เหมเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายสุรศักดิ์  คงเป็นนิตย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายสุริยันต์  จงวงษ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงสุรีรัตน์  มีดวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงสุรีวรรณ  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงสุวรรณี  เหมวิหก
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสุวิภา  ร่วมกูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงสุวิมล  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชลอชล
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญหอม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงเสาวนีย์  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงเสาวรส  ขวัญเติม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
851
นางสาวอมรรัตน์  โสขวัญฟ้า
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
852
นางสาวอรณิชา  อินทร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(นร)
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงอรทัย  บุญพบ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงอรอุมา  สุภาทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
855
นางสาวอรัญญา  ปัสสาวะสัง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
คณิต ม.ต้น
856
นางสาวอรุณรัตน์  เเพงคำตา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกลอย (นก)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กหญิงอรุณรัศมิ์  อรุณรัมย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
858
นางสาวอลิษา  ศรีณรงค์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงอ้อมพร  ไทยเจริญ
ม.2
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
คณิต ม.ต้น
860
นางสาวอ้อยใจ  ชำกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงอังคณา  พงษ์เพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงอัถยา  ชื่นใจดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงอัมพา  ด้วงแหวะ
ม.2
โรงเรียนบ้านถาวร
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงอาฐิติยา  อยู่นาน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงอารีญา  วงศา
ม.2
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงอินทิรา  อินทรามะ
ม.2
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ทองสุภะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
868
นายเอกพจน์  ตราศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายเอกภาพ  ตราศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
870
เด็กหญิงกนกพร  สิทธิพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงกมลรส  ลาคำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงกรกมล  ไทยยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
874
เด็กชายกรวุฒิ  สีระสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงกรองทอง  ชำนิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
876
เด็กชายกฤษกาญจน์  ลักษณมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
878
เด็กชายกฤษดา  นาราช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
879
เด็กชายกฤษดากร  หวังรักกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
880
เด็กชายก้องภพ  วังแฟน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มือขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เม้ามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทะพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงกัณฐมณี  เกษรนวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงกันธิชา  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงกานต์ชนก  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
888
เด็กชายกิตตินันท์  โล่ห์นารายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงกิตติมา  คงกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงกิตติยา  ชอบงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
891
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงกุลภัสสร  กิตติสากล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงกุศลสิริ  น้อยมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงเกศกมล  คงสุขมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงเกศริน  ยีรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
896
เด็กชายเกษมสิน  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
897
เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาเหง้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
898
เด็กชายโกเมศ  แหลมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงขวัญตา  จอยเอกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงคริษฐา  วัชรสุทธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
901
เด็กชายคุณานนท์  คุขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงจรัสพร  มาลาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
903
เด็กชายจารุกิตติ์  จันทร์อยู่จริง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงจิณณรัตน์  พิมพ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
905
เด็กหญิงจิรชยา  พรหมโสฬส
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงจิรัฏฐ์  ทั่งประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงจิรานันท์  ราชนาคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
908
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ยอดพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงจิราพร  คำพุทธสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงจิรารัตน์  อะมินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงจีรนันท์  เทียนพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงจีรนันท์  หอมโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุคำสุทธินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บ่อคำเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เอื้อจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงจุฬารัตน์  พิมพ์ขนิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงเจนจิฬา  การสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
918
เด็กชายเจษฎา  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงฉัตรชนก  จันทร์คง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงฉัตรชนก  สังขรัษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
921
เด็กชายชนเขต  สุขนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
922
เด็กชายชนะภัย  บุญเกิน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงชนัญญา  เทียนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงชนัญญา  วันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงชนากานต์  จันทาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
926
เด็กชายชนาธิป  พิทักษ์สงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงชนิกา  อภิบาลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงชนิกานต์  ตุ้มจงกล
ป.5
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงชรินรัตน์  พินาศภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงชลธิชา  นิรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงชลลดา  สังข์ทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงชลิญญา  โสวะพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงชลิดา  อนาถเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงชลิตา  จำเนียรกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
936
เด็กชายชัยวัฒน์  สังข์สนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
937
เด็กชายชัยสิทธิ์  เจตบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
938
เด็กชายชาญณรงค์  แผ้วไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
939
เด็กชายชาญวิทย์  ภูทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
940
เด็กหญิงชิดชนกชามา  จันทรสูต
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงชินาธิ  ธนสุนทรอภิรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงชุตินันท์  ขันทีท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
943
เด็กชายเชาวน์วิเศษ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงโชติมณี  การินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงญาณิศา  จีนชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงญาดา  ศรีไชโยรักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงฐนิดา  สังขระ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
948
เด็กชายฐิติพงศ์  ศิริเขตร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงฐิติยา  พลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงณฤทัย  จอกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงณัฎฐสิมา  รักมิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำปลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงณัฏฐนิน  จบจังหรีด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แซ่กอ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
957
เด็กชายณัฐพล  บุตรศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
958
เด็กชายณัฐพล  สร้อยธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงณัฐมน  เพชรกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
960
เด็กชายตรีวุฒิ  คุ้มโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงตวงภรณ์  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงตะวันฉาย  แป้นรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
963
เด็กชายตุลา  เทพสถิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
964
เด็กชายไตรรงค์  ทับตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงทวีพร  แย้มวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
966
เด็กชายทักษิณ  ดอนลาดลี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงทัศนีย์  ไชยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงทัศนีย์  ดงกันจ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงทานตะวัน  นามประสพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงทิพย์วรา  กันตะโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
971
เด็กชายธนกร  สมการ
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงธนวรรณ  ภิญญมุขสาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
974
เด็กชายธนากร  เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
975
เด็กชายธนาภัทร  สุวะศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงธฤตมน  ซอมประโคน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นบุหงา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงธัญรัตน์  สุรายรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงธันยาภัทร์  อินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงธิดาพร  วิสุทธิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงธิติสุดา  บุตรศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงธิรดา  ภักดีนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
984
เด็กชายธีรพัฒน์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
985
เด็กชายธีรภัทร  สอดเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
986
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีนรารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
987
เด็กชายนพรัตน์  สิบอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงนพสรณ์  พลทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงนริศรา  รายณะสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงนัฎชกานต์  แหวนวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงนัดดา  ทากลม
ป.5
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงนัทพร  ปิ่นเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงนัยนา  เดชโคบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงนิตยา  เนาวสา
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
995
เด็กชายนิติธร  เฮงวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ดำกำเนิด
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงนิศาชล  ดิษฐวิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงบงกช  ภิญญมุขสาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงบัณฑิตา  สมสมัย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงบุศยาภรณ์  โพธิ์พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงบุษรา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงเบญจมาศ  คงคำวร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงเบญจมาศ  ต้องกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงเอียด
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ดีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายปฐมพงษ์  ทั่งประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงปณิตา  คุญานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงปณิตา  พะเนตรรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1010
เด็กหญิงปณิศา  ทวีสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงปทิตตา  ขันทะจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงปราณปรีญา  ลิ้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายปวีณ  เทียนวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงปวีณา  จันทร์อยู่จริง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงปวีณา  ประกอบดี
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายปัญญพัฒน์  มุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงปัญญาพร  ปานชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงปัณฑารีย์  จงประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายปัณณวรรธ  เริ่มปลูก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิพย์อักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงปานตา  ท้าวเงิน
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงปาระวี  สิงห์ภูวนาถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงปิยพร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายปิยวัฒน์  ลิ้วประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงปุณยาพร  สอวิหค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงผอบแก้ว  คงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงฝ้ายทอง  พุฒชุมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงพรทิพย์  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงพรทิพา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  บานกลีบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงพรศิกา  บุญมามอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายพรหมมินทร์  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงพลอยกนก  งามธงไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เกษรนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เตียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงพลอยไพลิน  มาประจง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งอ้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงพลอยลีลา  อนาถเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายพลาธิป  ทองสุขดี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงพัชราภา  สายสุด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงพิชชาพร  เย็นกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงพิชญาภา  ฤทธิ์กระจาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาโมกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1045
เด็กชายพีรทัด  ฉิมวัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายพีระพัฒน์  ปีพันดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายพุทธัฑฒกร  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงพุทธิดา  โลกประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงเพชรพีรดา  แวดล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  การนอก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงภัคจิรา  ปานใจนาม
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงภัคนันท์  หลุมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงภัณฑิรา  โคตรศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงภัททารัตน  เสือเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายภัทรพล  เกษรนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายภัทรพล  ดีมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงภัทรวดี  นาคินชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นิธิสิทธิ์บุรภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายภาณุวัฒร  โบสถ์ครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงภานิชา  เฉื่อยฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงภานุรัตน์  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายภูธเนศ  แลตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายภูมิกฤษณ์  แพร่งสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายภูมิรพี  แจ้งบางใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายภูริช  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายภูริทัต  วัชรสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายภูรินท์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงมนัสนันท์  มะลิซ้อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงมุทิตา  อุดมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงเมธาวดี  ยอดทะเล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงยุพารัตน์  เมืองกุดเรือ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ดี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายรัญชน์  จันทร์ณภัทร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายรัฐศาสตร์  คงสุขมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงรัติกาล  บัวน้ำอ้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงรุ่งทิวา  อภัยจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  เอี่ยมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงฤทัยทิพย์  พันนุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1080
เด็กหญิงลักษิกา  พัลวัล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงลักษิกา  พิชจรูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงลิศา  สีดาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายวชิรกรณ์  พันเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายวทัญญู  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงวนิชญา  นุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงวรรณกานต์  คงพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายวรรณวัฒน์  อุตราศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงวรรณิดา  ปลายไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงวรลักษณ์  สนสี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงวรัชยาพร  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงวรัทยา  ขอคล้ายกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายวสุพล  โคตรภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงวันวิสา  เสาศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายวิทยา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงวีรวรรณ  พระบุรัมย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงศดานัน  เนืองสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงศนิชรัตน์  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงศรสวรรค์  ศลาอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายศราวุธ  โรบินสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงศริญญา  เลิศสัจธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงศรินทรารักษ์  นิ่มสำลี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงศรีกัลยา  ดอยไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงศรีสุดา  คงเป็นนิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงศวิตา  รุ่งพิรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงศศิพร  ศรีลาไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงศศิภา  รุ้งศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงศศิรดา  สิ่วไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงศศิวิมล  เครื่องพาที
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงศศิวิมล  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงศศิวิมล  เทียบอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงศศิสญา  แก้ววิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงศิรดา  ขุนนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงศิริมล  เงินไทสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1115
เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาทุ่งมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงศิริวรัญญา  พูลสุขเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงศิริวิชญา  โพธิ์เหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วทองภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงศิลาพร  พึ่งประสพ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงศุภนิดา  กล้าจริง
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายศุภฤกษ์  ตลาดเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายศุภวิชญ์  กองแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงศุภาวรรณ  แซ่ตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงสใบทอง  ชัยศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายสรชา  นาคะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายสรยุทธ  ปรักมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายสหรัถ  หงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายสันติ  ทองชา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายสันติภาพ  โกยกอง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงสาธิดา  สุนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายสิทธิพันธ์  เกตุชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายสิรวิชญ์  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงสิริธาร  นกพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงสุกฤตา  สิงหาระโท
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงสุชัญญา  ลาวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมลี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายสุธินันท์  โพธิ์เหมือน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงสุนิสา  พวงสินธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงสุนิสา  เหลืองสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงสุพัฒชา  ถุยลา
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงสุภาพร  ป่าหวาย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงสุภาพรรณ  บุญเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงสุภาวรรณ  โชคบรรพต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายสุรชัย  เส็งประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายสุรสิทธิ์  หมวกเหล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงสุวรรณี  จิมมอญ
ป.5
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงสุวรรณี  สุขรี่
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปะนันโต
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร1ชั้น1 โรงเรียนอนุบาลนางรอง
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1150
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนะไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายอณุวัฒน์  โคสีงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายอดิเทพ  เม้าชุมแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงอธิชา  ชื่นพงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านลำนางรอง
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายอนันท์  ทะนานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายอนิรุตต์  สาระปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายอภิรักษ์  อินทร์ชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายอภิสิทธิ์  พยัคฆ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงอรจิรา  ปัตตาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงอรทัย  ทิศกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงอรนุช  ชดารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงอังคณา  พรมโสภิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงอัญชริดา  สามารถ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงอัญชิสา  โยสาจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงอารยา  ชุนเกษา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงอารยา  บุตรเอก
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงอารียา  ธรรมดา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงอินทิรา  คูณกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคาร A โรงเรียนกมลลักษณ์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1172
เด็กหญิงกชกร  ทวยประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงกชพร  มากชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงกนกกชกร  มั่นนุช
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายกนกพล  กิ่งง่า
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงกนกวรรณ  เรี่ยรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงกมลนัทธ์  พลโต
ป.6